جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/11/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 3243

 اسامي پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت و آن دسته از متقاضيان سهميه در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 87 دانشگاه آزاد اسلامي که سهميه آنان توسط نهاد مربوطه پس از بررسي مجدد تاييد شده است 

   با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، پيرو اعلام نتايج آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 87 دانشگاه آزاد اسلامي، اسامي آن عده از داوطلبان متقاضي سهميه در آزمون مذکور که سهميه آنان توسط نهاد مربوطه پس از بررسي مجدد و بعد از اعلام نتيجه تاييد شده است به همراه اسامي پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت آن آزمون به ترتيب الفبايي حروف نام خانوادگي و نام و از راست به چپ شامل اطلاعات : نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، کد سهميه، کد واحد دانشگاهي و کد رشته اعلام مي گردد.
  
   - اين گونه پذيرفته شدگان لازم است با در دست داشتن مدارک مورد نياز مطابق مفاد راهنماي پذيرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 87 دانشگاه آزاد اسلامي مندرج در هفته نامه فرهيختگان روز سه شنبه مورخ 87/6/5 که بر روي پايگاه اطلاع رساني مرکز آزمون به نشاني   www.azmoon.net نيز موجود مي باشد، جهت ثبت نام در روز هاي   شنبه 87/11/19  لغايت دوشنبه 87/11/21 به واحدهاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.
   - جدول نام، کد، نشاني و تلفن واحدهاي دانشگاهي به همراه جدول ميزان شهريه علي الحساب ثابت  و متغير نيز در همان پايگاه اطلاع رساني مرکز آزمون قابل دسترسي مي باشد.

اب اب  محمدرضا  98                       112    50207
اباصلتيان   پوريا  563                                                     115    40604
اب پيکر  مهدي   744                                                    165    41005
ابراهيم   شهره   2114                                                  115    30218
ابراهيم  زاده   محمد باقر  2734                             2               214    60204
ابراهيم  نژاد درزي   حميدرضا  838                                       567    21207
ابراهيمي   سيده  ندا  332                                                  115    30308
ابراهيمي   شهلا  438                                     2          150    20101
ابراهيمي  الوکنده   مريم   138                                    2            107    30101
ابراهيمي  فيض اباد  معصومه  48434                                         567    20805
ابوالحسني   ليلا  9254                                2           175    21410
ابوالحلاج   علي   104                                     2              165    41005
ابوالفتحي   فردين   2651                                                  112    21210
ابوالقاسمي   ارش   1363                                                  115                20810
اتشزاي   شهاب   1276                                                  123                41106
اثني  عشري   محبوبه   649                                                      189    20505
احدي   پروين    5565                                                 189    21522
احساني   محمد  1177                                                   123    50207
احمدزاده   علي   531                                                       147    40409
احمدوند  رضا   136                                                      115    21402
احمدي   رضا   2759                             8              567               21207
احمدي   عليرضا  10597                                               115    20812
احمدي   عليرضا  11449                                              123    41106
احمدي   غلامرضا  22                                                           105    40409
احمديان   رستگار  29                                                          147    40409
احمدي  پور فزسنگي   محمد حسين   2552                                               567    21301
احمدي  زاده   اسماعيل   595                                                     162    50328
احمدي  شالمايي   عليرضا  397                                                    115    40604
احمدي  کافشاني   محسن   757                                                   189    21522
احمدي  لاشکي   فاطمه   2                                                             123    50521
احمدي  نيا  نوراله   3211                                                  165    40408
اخوان   سلام    13836                                            162    50328
اخوان  مفرد  محمود  764                                                     115    40731
ادبي   مهديس   1275                                                  115    30218
ادريسي   مرجان   2907                                                  115    20703
اراميده   الهام  السادات   1114                                                  567    21207
ارايش  حسن    10                                                          111    20812
ارجمند  علي    5                                          2                147    40409
اردکانيان  گل  خطمي   علي   1498                                                  111                 20812
ارضي   ايمان    10425                                              123    50207
ارفع   محمود   330                                                     165    50208
ارمغان   جمال    670                                     2            115    21402
اروين   هادي    10468                                              162     50328
اريانا  امير   3546                                                 147    50102
اريان  پور  عابدين   676                                                    165    50208
اريان  فر  يداله    7                                                             567    20807
ازادبخت  عليرضا  910                                                        112     30506
ازادبخت  نجم  الدين   25611                                              112                21210
ازادي  فر  عزت اله   12336                                            165    40408
ازموده   فرزانه    1141                                                   115    20703
ازموده   مرجان   69643                                            567    21207
استاد  مسعود   7461                                                 123    41106
استادي   مريم   163                                                      189    20505
استرکي   جلال   17                                       7                112    50208
اسدزاده  چلک  مهدي   8210                                                  189    20505
اسدي   جابر   425                                                     115    21402
اسدي   حشمت اله   457                                    2            162    20101
اسدي   معصومه   21                                        2             123    50521
اسدي   ناصر   983                                                   123    50521
اسدي   وحيد   376                                                   567    21207
اسدي  عين  الدين   ولي  اله   1501                                                 123    50521
اسکندرنژاد  فاروق   563                                                   123    41106
اسکندري   محمد جواد 0024714941                        123    41106
اسکندري   نسرين   216                                                     567              21207
اسکندري  اصل   حسين   4                                                        567              20805
اسکندري  سبزي   علي   756                                                   165               40408
اسلامي   عباس   46                                       2               115    40604
اسلامي  خواه  زارع   علي   49                                                     147               20804
اسماعيل  نيا اميري   مصطفي   290                                                    567  21301
اسماعيلي   شهرزاد  18741                                              115    30308
اسماعيلي  قره  قشلاق   توحيد  14                                                          147    50102
اسماعيلي  ميان  گسکري   سيد مصطفي   1015                               567    21207
اسماني   مهيار   1843                                                123    41106
اسمعيل  زاده   ياسر  1645                                                 123    50328
اسمعيلي   سرور                             6160035746                    2             189    20505
اسمعيلي  گوکه   کيوان  32101                                             567    21207
اسيابي  کهنه  شهري   حامد  2974                                                567    21301
اشتري   محمد امين   41915                                            165    40408
اشرافي   مجتبي   24                                                        165    41005
اشراقي   فاطمه   18391                                              115    30109
اشرفي  يکتا  علي   15417                                             115    30109
اصغري  جناقرد  کاظم   8812                                                115    30308
اصفهاني   کميل   350                                                     123    50207
اصفي   سيده  سميه   640                                                    123               50328
اصفي   ياسر   6700                                                147                 50102
اصلاني   محمد  642                                                    567    20807
اصلاني  کلور  سيروس   17968                                           189    21522
اصل  دهقان   منيژه   225                                                    115    20812
اعتضادي  فر  حسين   433                                                     105    40409
اعظم   محرم    53                                                        147    20804
اعظمي   سميرا  11                                                          115    30303
اعظمي   علي    982                                                    123    41106
افتخارزاده   نازنين   13076                                              147    20804
افتخاري   عزت اله   3226                                               567    20807
افشاري  حميدي   بهرام  2115                                                 147    50102
افضليان   حسين   9136                                                123    41106
افضلي  کله  بني   رضا  1030                                                 123    41106
افضلي  نصرابادي   الهه   2083                               2              115   30218
اقابابازاده   ندا   11547                                             567    21207
اقاجان  زاده  رودي   رحمت اله   202                                   2              123   21240
اقارفيعي   هدي   7023                                                  115    20703
اقامحمدي   پريناز  222                                                     115    30308
اقامحمدي   مريم   16657                                             115    30306
اقايي  بجستاني   فاطمه   124                                                     567    21301
اقايي  ديورزم   رقيه   317                                  8             567    21207
اقايي  فرکوش  مينا  2791                                                  115    30306
اقبال  سرابي   زهرا  3974                                                 105    40409
اقبالي  طسوجي   سميه    172                                                    189    20505
اقدامي   هانيه    4936                                                123    50521
اقدسي   سجاد   1058                                                  112                 50208
اقدمي   يوسف   249                                     2           115    21402
اکبرپوربناب  اله  وردي   14                                                         189    20505
اکبري   حجت   83                                                        165    41005
اکبري   نيما   1123                                                  123    50328
اکبريان   مازيار  3038                                                147    40409
اکبري  نخعي   مرتضي   3897                                                567    21301
اکرامي   محمد جواد  45                                  8             206    20505
اکرامي  کيوج   مصطفي   2309                                                   115    21402
الهامي  خضرلو  اکبر  28                                       2              147                 50102
اله  ياري   محمد  12819                                              112    21210
الهيان   سعيد   1083                               2              165   40408
الهي  نيا  علي    14555                          4             162    50328
الياسي   رضا   7154                                                    112    20101
الياسي  بروجني   حميد  9842                                                  123    50521
امامقلي  پور  کاظم   492                                                       147    20804
امامي  حسين  ابادي   مژگان   349                                                       112    20101
اماني   محمد   19441                                                115    20810
اماني  لري   پوريا  2045                                                  123    41106
امرايي   امين    9                                                              112    30506
اميدوار بکياني   مريم   1377                                                  567    20807
اميدوارمقدم   زهرا  9438                                                   115    20703
اميدي   بهروز   518                                       2            165    50208
اميدي   مريم    10                                                            162               20101
اميدي   مهيار   6                                                                112    50207
اميدي  اردلي   امين   2210                                   7             105     40409
اميراحمدي   ادريس   1457                                                   147    50102
اميراسمي   مژگان   2532                                                   112    21210
اميرافشاري   مريم   431                                                         115    30308
اميرپور سرخي   مرتضي   65                                                         567    21301
اميري   حجت   1047                                      8           147    20804
اميري   سجاد   1259                                                   567    20805
اميري  هزاوه   هومن   14966                                               123    41106
امين  جعفري   راضيه   355                                       2           190               21301
امين  منش  علي   1070                                                    112    21210
انتظاري  خليفه  کندي   حکيمه     11                              8            147    20804
انصافي   محسن    1774                                    2           115    20810
انوري  منفرد  سامان   8455                                                   567    20807
انوشه   فاطمه    1842                                                   115    30306
انيسي  طهراني   محمد  10528                                                115    20810
ايازي  روزبهاني   فريبا  16                                                       112    20101
ايزدي   تيمور   501                                                        112    50208
ايمانيان   مجتبي   20                                                          567    20805
باباحسيني   اعظم   714                                                        165            20614
باباخاني   احسان   1081                                                     112    50208
باباعباسي   اکبر  180                                                        112              21210
بابايي   نوراله    27                                                           567    21207
باباييان   سعيد   2804                                                  567             20807
بابايي  سجيراني   ايوب   856                                                       115    30306
بابايي  لگموج   عبدالرضا  10                                                             115    20812
باجلاني   مريم    380                                                      115    30109
باران  چشمه   فاطمه   251                                        2           123    50521
بازدار  محمد مهدي   223                                      7            567  21207
بازوبندي   اميد  383                                                        147    50102
باصري   مجتبي   220                                                        115    20810
باقرزاده   فريور  4                                                                189 21522
باقرزاده   کيميا  1675                                                   123            50207
باقري   احمد   494                                                       112             50208
باقري   عاطفه   1814                                                   165    20614
باقريان   محمد  2515                                                    111    20812
باقري  نيا  سجاد  82                                                            123    41106
باقي   محمدعلي   714                                                         112    21210
باکان   طيبه    25110                                 2         165    20614
بامدادي   مجيد  717                                        2           115    20407
باوفا  محسن    151                                        2            111    20812
باوندوندچالي   الهام   7                                                              567    20805
باهوش  علي    22678                                             115    20812
بايبوردي   کاميار  33                                           2           189    21522
بچه  سقا  سعيدرضا  2628                                                 165    41005
بختم   حاتم    292                                                       123    50521
بختياري  ازاد  محمد  214                                                       162     50328
بختياريان   امير  230                                                        112    21210
بخشنده   حجت   4534                                                  165    20614
بخشوده   بيتا   346                                                      115    20703
بخشي   رضا   22113                                               567    21207
بدخش  رحمان   362                                    2             189              20505
بذرافشان   اسماعيل   1005                                    2             111               20812
بذرافشان   داورپناه   2955                                                 111    20812
برجي  خاني  اوانکي   مرتضي   4684                                                  115    30306
برزگرپورشورکي   محمدرضا  3128                                                 115    20703
برزگر صالحي   مصطفي   2752                                   2           214    60204
برهاني  سفيدارگله   مسعود  4                                                              162               20101
بزاز راستکار  امير  7387                                                  115    30308
بستاني  املشي   قاسم   565                                       2           115    21402
بصيري  پور  راضيه   3516                                                   165             20614
بقايي   علي    3030                                                    105    40409
بقايي  اردستاني   محمد سجاد  241                                                        567             20807
بلادي   سيد نوراله   159                                                      165    41005
بلالي   سارا   825                                                      115    30308
بلوط  زاده   خانعلي   229                                                     189    20505
بلوکاني   حامد   1328                                                  189    20505
بليلا  ازاده    14502                                                115    30109
بنارضوي   جواد  6632                                                  111    20812
بنده  طرقي   محمود 36                                           8           567    21301
بني  اسدي   محمدحسن   3                                               2           163    50616
بني  بيات  ارمين   1650                                                    165    40408
بوربور  احسان   32109                                                123    50207
بوستاني   مجتبي   1018                                                    162    20101
بهادري   مسلم   589                                                       111    20812
بهادري   مهدي   41                                                            147    50102
بهادري  زاده   احسان   360                                                       165    50208
بهاري  گلم  کبودي   فرانک   17285                                                115    20810
بهدار  مرضيه    1613                                                   165    20614
بهداروندي   حمزه   480                                                       165    40408
بهرامي   مرتضي   1663                                                   123    41106
بهلولي  رضا محله   عباس   2                                                                115    30303
بهنيا  مازيار   152                                                       165    50208
بيات  فريبرز   15770                                                115    20812
بي  باک  عذرا   10419                                               165    41005
بيرانوند  محمد   470                                                      112    21210
بيرانوند  مرادعلي   862                                                     112    20101
بيروندپور  حيدر  1508                                                  162    20101
بيغم  خراساني   مليحه   2063                                                567    21301
بيگلري  مزلقاني   حسين   12415                                                115    30308
پارسامنش  علي  اکبر  6558                                                 567    21301
پازن   اکرم    341                                                       162    20101
پاشازاده  ملايي   ياور  374                                                      147    20804
پاشايي   منوچهر  10975                                  8         115    20810
پاشايي  قليچي   اکبر  668                                                     189     20505
پاکدل  نيا  فردوس   395                                                      112                 20101
پدرام   مهدي    596                                                      112    21210
پذيرايي   حامد   2648                                                 162    50328
پرتو  محمدامين   1578                                                  123    50328
پرنده  ازاد  حسين   518                                                      567    21301
پرويزي  خسروشاهي   شاهد  208                                                       115    30303
پروين   پيروز   11477                                   2         112    21210
پرهيزکار  رباب    60713                                               105    40409
پرهيزکار  زهرا  301                                                        162    50328
پريشاني  فروشاني   رضوان   3240                                                   165    20614
پسرکلو  مينا   2017                                                   115    30109
پناهي   بهمن    2019                                                   189     20505
پناهي   فاطمه    157                                                      115    30306
پناهي   مسعود   1852                                                  147    20804
پناهي  بزاز  پونه   49560                                              567    21207
پندار  کمال    445                                                     147              20804
پورانيان   زهرا   71240                                                 165    41005
پورحسيني   حميد  3671                                    2            196    21501
پورحسيني  نژاد  سيد محمد  28709                                                105    40409
پوررستم   پيمان   3111                                                       105    40409
پوررشنو  ساناز  114                                                          115    30303
پورعسکري   عباس   15929                                                 115    20812
پورغلامعلي  خياط   محمد  2515                                                   165            50208
پورکاظمي   سيده  مارينا  1979                                                    123    50207
پورمحمدي   سوسن   9435                                                   112    30506
پورمهري   صفر  79                                            2          567    21301
پولادي   علي    532                                        2          567    21301
پيرايش  پژمان   2163                                                    112    50208
پيرصمدي   فرناز  3078                                                     123            50207
پيري  ايواتلو  مصطفي   1179                                     1            115    20810
پيري  مياوقي   امير  809                                                        147    50102
پيشوايي   محمد علي   179                                                         105             40409
پيلوران   شاهرخ   1199                                     2            165            50208
تابعي   نفيسه    483                                                       567             21301
تاج  سروي   امير  3811                                                    147              40409
تاجيک  علي    35206                                               567    21207
تاجيک  مريم    1583                                                    115    20703
تبريزيان   ارشيا  4679                                                   123    41106
تجلي   سيد ابوالفضل   12                                                       115    21402
ترابي   عزت اله   10881                                                   112    30506
ترابي  گودرزي   حيدر  1598                                                     112    21210
تقديسي  رادکاني   حسين   1362                                    2            111    20812
تقي  بيگلو  ناصر  6                                                                115    21402
تقي  پور بروجني   پرستو  1163                                                   567    20807
تقي  زاده   شادي   8969                                                   115    30109
تقي  طاحونه   الهه   441                                                       567    20807
تقي  نژاد  ژاله    1059                                                     115    30306
تک  هژير   260                                           2         138    20807
تواناپور  ابراهيم   39                                                            567    20805
توانگر روستا  سعيد  23392                                              567    21301
توجهي  زيوه   نرگس   10172                                                567    21207
توحيديان   بهروز  714                                        2            112    20101
توده  فلاح   عليرضا  3                                                2            115           20812
توفيقي  راد  مهدي   40                                                            189         21522
توکلي   احمد   3277                                                    111    20812
توکلي   علي  اکبر  6506                                                   165    40408
توکلي  نجف اباد  الهه   324                                                       189    21522
تهمتني   ترانه    1112                                                    115    20703
ثابتي  کتيک لاهيجاني   ر سول   136                                          8         567    21301
ثروت  زليخا   69                                                            112     30506
ثنايي   فرانک    121                                                         189    20505
جاسمي   مريم   108                                                         115    30218
جاسمي  زرگاني   ميثم   1826                                                   112    50208
جانبزرگي   مريم   4627                                                  112    20101
جاور  پيمان    2                                               2          567    21301
جاويد  لاله    102                                                         115    30303
جاويدي  افضل  مقدم   وجيهه   89103                                                567    20805
جاهد  زهرا سادات   7694                                                    115    20703
جباري   فتح  اله   5                                                2             189           21522
جديدي   مهرداد  544                                                        112    21210
جديري  نقاشکار  ليلا  1959                                                   147    40409
جرفي   احمد   567                                                        115    20810
جشن  سده   محسن   1225                                                      105    40409
جعفرخاني   محمد  959                                                        189    20505
جعفر قلي  بيک  عادله   8568                                                  165    41005
جعفري   اميرحسين   6021                                                     115    40731
جعفري   حسين   30798                                                115    20812
جعفري   غلامرضا  1113                                                     147    20804
جعفري  قهدريجاني   حسين   18733                                                 115    20810
جعفري  والي   رويا  1104                                       2           165    20614
جمشيدي   رضا  2105                                      2          146    40426
جمشيدي   محمد  34                                                           162     20101
جمشيدي  فرد  علي  اصغر  3190                                                   112             50207
جنگجوطلاتپه   داريوش   1098                                    2           147     20804
جوادي   فرشته   14211                                                 567    21301
جوادي   محمد  553                                         2           112    21210
جوادي  نيا  سيدمهران   11323                                2             115    21402
جوان   سعيد   1890                                                     115    40604
جواني   علي    14                                                            147    20804
جورکشان   الهام   8586                                                  189    21522
جوزي  پور  مهري   24141                                                112    30506
جوکار  مريم    1851                                                    115    30109
جهانبخش  يوسف   35779                                              115    40731
جهان  تيغ   فاطمه   1955                                                   567    20807
جهانيان   شراره   1726                                                   112    30506
جهانيان  پهلوانلو  فرشته   308                                                      115    30218
جهاني  ليلاکوهي   حسين   1237                                  2            189    21522
جهاني  نژاد  حسين   1745                                    2             115    20810
چاوشي   فرزاد   4308                                    2             147    50102
چشمه   رضا   228                                                      165    40408
چشمه  سفيدي   عمران   732                                        8            112                21210
چناني   سعديه   2159                                    8           165    20614
چهارباشلو  محمد صالح   629                                       2           115    30109
حاتمي   رضا   94                                                           112    50208
حاج  حسيني   رضا  2                                           2            157    20405
حاجعلي   محمدتقي   149                                                         115    20812
حاجي   يزدان    65                                                            112    21210
حاجي  بابايي   سميه  105                                         2            567    21301
حاجي  باقري   محمد علي   40952                                                 115    40731
حاجي  زاده   مرضيه   2697                                                    115    30109
حاجي  نيا  حامد  194                                                          147    40409
حاصلي   روح  اله   196                                                         162    20101
حافظي  احمدي   عليرضا  537                                                        147    20804
حامد سجادي   سيد محمد جواد  1510                                                   567    20805
حبيبي   رسول   369                                                       162    50328
حجاريان   امين   1491                                                     112    50207
حجت  رضا   27856                                              115    40604
حسن  بيگي   زهره   1342                                                    115    30218
حسن  پور  سعيد  27                                             2           123    50328
حسن  پور سکوند  عطا  931                                         2          101    21102
حسن  پور گاو کش  عزت اله   2069                                                  112    21210
حسن  زاده  راد  محسن   24                                                           115    20810
حسنوند  عبدالرسول   4698                                    2           112               50207
حسنوند  فاطمه   4033                                                     112    20101
حسنوند  محمد  160                                          2            165    41005
حسني   مريم    160                                                        115              30303
حسني   مصطفي   555                                                       115    20812
حسني   مهشيد  2195                                                   567    21207
حسين  بيکي   صائبه   152                                                         115    30306
حسين  پور  علي   226                                                       165    40408
حسين  پور اصلي   زهرا  917                                                         189    21522
حسينعلي  زاده   نسرين   237                                                       123    50328
حسينقلي  پور کژدهي   علي   23                                                          567    20805
حسيني   احمد  530                                         2           170    20390
حسيني   الهام    997                                                        112    30506
حسيني   راشد   4195                                                   162    50328
حسيني   سيد احسان   5729                                                   115             40731
حسيني   سيده  حوريه   600                                                          115           30308
حسيني   سيده  ليلا  625                                                         115    30109
حسيني   ليلا   1635                                                    165    20614
حسيني   ماه  بانوسادات   4443                                      2          162     20101
حسيني   محمد  454                                       


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي
آگهي روزنامه آفرينش