جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/12/10 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3545


مهلت ثبت نام آزمون ورودي کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1389دانشگاه هاي دولتي تمديد شد


دايره المعارف آموزش عالي


كوتاه و خواندني


  مهلت ثبت نام آزمون ورودي کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1389دانشگاه هاي دولتي تمديد شد  

گروه آزمون وسنجش : به گزارش خبرنگار آفرينش به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم براي آندسته از داوطلباني که تاکنون براي ثبت نام در آزمون فوق اقدام ننموده اند با همکاري شرکت پست جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ گرديده که داوطلبان از امروز دوشنبه 88/12/10 و فردا سه شنبه 88/12/11 منحصرا در باجه هاي مرکزي شهرستانهاي مختلف کشور (بجز شهرستان تهران که به شرح بند 2 ذيل خواهد بود) از ساعت 8 صبح لغايت ساعت 19 (7 بعدازظهر) روزهاي مذکور، نسبت به توزيع مدارک ثبت نام اقدام نمايند  . 
در شهرستان تهران از ساعت 8 صبح تا ساعت 19(7 بعدازظهر) امروز وفردا (دوشنبه 88/12/10 و سه شنبه 88/12/11) منحصرا در مناطق پستي11، 13 ،14،  15، 16 ، 17، 18 و 19 نسبت به توزيع مدارک ثبت نام داوطلبان متقاضي ثبت نام، اقدام شود. 
بر اساس اين گزارش ، داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون مذکور که کارت اعتباري ثبت نام را تا تاريخ 88/12/11 دريافت مي دارند، مي توانند تا ساعت 24 فردا سه شنبه 88/12/11  با مراجعه به نشاني پايگاه الکترونيکي سازمان سنجش آموزش کشور (www.sanjesh.org  ) ، نسبت به ثبت نام اينترنتي در آزمون مذکور اقدام نمايند . 


 دايره المعارف آموزش عالي  

اصول وچارچوب آموزش همگاني

 ( قسمت شصت وهفتم ) 
قانون وضع شده در اکتبر 1988 مبني بر حقوق مدني ، تشخص واعتبار فردي است . بر اساس اين قانون آموزش حق همگان است .طبق قانون اصول وچارچوب آموزش همگاني 1996 م آموزش ملي با الهام از اصول آزادي وآرمانهاي وحدت انساني اهداف زير را دنبال مي کند : درک حقوق ومسئوليت هاي خود وهمچنين درک مسئوليتها وحقوق شهروندان ،دولت وساير گروههاي اجتماعي ،احترام به اعتبار وآزاديهاي اساسي انسانها ،تقويت وحدت ويکپارچگي ملي وانسجام بين المللي ،محکوم کردن هر گونه رفتار غير منصفانه ويک طرفه نشئت گرفته از اعتقادات مذهبي ، سياسي ،وفلسفي ويا پيش داوريهاي نژادي ، طبقاتي واجتماعي .حفظ ،اشاعه وتوسعه ميراث فرهنگي . آماده کردن افراد وجامعه براي دسترسي به منابع علمي وفناوري که امکان استفاده از امکانات موجود را براي رفاه عمومي فراهم مي آورد .
 
نظام آموزشي
بررسي آموزش وپرورش برزيل در دو دهه گذشته نشان مي دهد که نظام اموزشي دستخوش تغييرات فراواني شده است . بيسوادي به ميزان چشم گيري کاهش يافته و ثبت نام در تمامي سطوح آموزشي روبه افزايش است . با اين حال با در نظر گرفتن برخي شاخص هاي کمي وکيفي ،آموزش همچنان در اين کشور رضايت بخش نيست . نابرابريهاي اقليمي واختلافات جنسي ونژادي در آموزش ،وجود يک جمعيت ناموزون درمدرسه نشان دهنده سطوح بالاي فقر دراين کشوراست .
بدون توجه به افزايش تعداد سالهاي آموزش طي دهه هاي گذشته ،داده هاي سرشماري رابطه تنگاتنگي بين شاخص هاي درآمد ووضعيت آموزش را در اين کشور نشان مي دهد . در اجلاس 1990 م در خصوص آموزش براي همه وزير آموزش طرح ده ساله آموزش براي همه را عرضه کرد . اين طرح به منظور افزايش برابري وکاهش نابرابري در بين طبقات مختلف اجتماعي واقليمي عرضه شد . در اين طرح معلمان با هدف برابري آموزشي ،اصلي ترين مجريان اين سياست به شمار مي آمدند . سه بند از اين مصوبه به حرفه آموزش اختصاص داده شده است که اطلاعاتي درباره شرايط کاري وصلاحيتها به دست مي دهد . آموزش پيش دبستاني در اين طرح ده ساله در حکم يک راهبرد اساسي براي حفظ حقوق کودکان بالاي 6 سال استفاده مي شود . از ديگر قوانين نسبتا جديد در آموزش وپرورش برزيل قانون آيين نامه هاي آموزشي به موجب آن تمرکز زدايي وآزادي بيشتري به مدارس اعطا شد . در 1996 سرمايه گذاري ملي براي رشد آموزش ابتدايي وارتقاي ارزش حرفه معلمي صورت گرفت که در اول ژانويه 1998 اجرا شد . به علاوه قوانين مطرح شده برنامه اي تحت عنوان برزيل بيدار باش ،وقت مدرسه است را به منظور بسيج همگاني در حمايت از دولت يا اقدامات خصوصي ،تجهيز مدارس ، مرمت وتعمير لوازم ومشارکت با مديران مدارس به اجرا در آورد .
ساختار نظام آموزشي
نظام اموزشي برزيل از مراحل زير تقسيم شده است : آموزش پيش دبستاني : اين مرحله اجباري نيست ودر دو نوع موسسه عرضه مي شود . مراکز مراقبتهاي روزانه وموسسات مشابه براي کودکان تا 3 سال ومدارس پيش دبستاني براي کودکان 6-4 سال . آموزش ابتدايي : طول اين دوره هشت سال است وبراي تمام کودکان 7-14 سال اجباري است ودر دو دوره چهار ساله عرضه مي شود . با توجه به هنجارهاي داخلي هر مدرسه ، ثبت نام در اين مقطع ممکن است در 6 سالگي صورت گيرد . اين آموزشها را ايالتها ،بخشهاي فدرال وشهرداريها ارائه مي دهند .
آموزش متوسطه : طول دوره آموزش متوسطه عمومي به سال وآموزش متوسطه فني وحرفه اي سه تا چهار سال است . آموزش متوسطه در برزيل اجباري نيست اما به صورت رايگان عرضه مي شود . دانش آموزاني که دوره ابتدايي را به پايان رسانده باشند مي توانند بدون گذراندن آزمون به اين دوره راه يابند . با اين حال در برخي از موارد براي ورود به اين دوره ،يک آزمون گزينش محلي ممکن است وجود داشته باشد . دانش آموزان ممکن است يک دوره سه ساله يا چهار ساله را در انواع رشته هاي فني وحرفه اي انتخاب کنند که به گواهي نامه دستيار فن ورز منتهي شود . دارندگان اين گواهينامه ها مي توانند در آزمون ورودي دانشگاهها شرکت کنند . برنامه هاي مهارت آموزي نيز در زمينه مهارت آموزي حرفه اي پايه ايجاد شده است که به اعطاي گواهينامه منجر مي شود . ايالتها وبخش فدرال آموزش متوسطه را براي موضوعاتي که در محدوده آنهاست عرضه مي کنند .
آموزش عالي : اهداف آموزش عالي عبارتند از توسعه علوم ،هنر وادبيات ،آموزش متخصصان در سطوح بالاتر وپژوهش . اين اهداف از طريق آموزش ،پژوهش وفعاليت هاي گسترده شامل تحصيلات کارشناسي وارشد وتخصص ،مهارت آموزي حرفه اي ،وتحصيلات کارشناسي ارشد ودکتري تحقق مي يابد .
سال تحصيلي معمولا در همه مقاطع 200 روز کاري بجز دوره هاي امتحان است .
مديريت واداره نظام اموزشي
وزارت آموزش وپرورش و ورزش نهاد اصلي مسئول تدوين سياست هاي آموزش عالي است واجرا ونظارت بر فعاليتها را بر عهده دارد وارزشيابي ،تاييد ورسميت دادن به موسسات آموزش عالي شامل دانشگاهها ،فدراسيونهاي مدارس ،دانشکده هاي تلفيقي ودانشکده هاي مجزا را از طريق شعبه اجرايي خود انجام مي دهد وعملکرد آنها به تصميم شوراي ملي ،آموزش وپرورش در مورد موسسات خصوصي وموسسات تحت حمايت دولت ،وشوراي ايالتي آموزش وپرورش در مورد موسسات ايالتي ووابسته به شهرداري بستگي دارد .
دبيرخانه آموزش در هر ايالت مسئول اداره شبکه مدارس ايالتها وبخش فدرال ونيز نظارت بر بخش خصوصي است . در سطح ايالت ،شوراهاي آموزش ايالتي استانداردها را تعيين مي کنند .
سياستهاي آموزش حرفه اي مدارس فني وکشاورزي ،مرکز فدرال آموزش فناوري ،خدمات ملي کارورزي صنعتي ونهادهاي بازرگاني ،حمل ونقل وفعاليتهاي مناطق روستايي را وزراي کار وآموزش وپرورش با همکاري يکديگر تعيين مي کنند .
وزارت بهداشت نيز از طريق مايه کوبي مداوم وافزايش آگاهي افراد در مورد بهداشت وپيش گيري از بيماري در مدارس در برنامه هاي آموزشي شرکت وبا همکاري وزارت آموزش وپرورش و ورزش ،سياست هاي توسعه منابع انساني بخش بهداشت را که در ايالتها اجرا مي شود تعيين مي کند . وزارت دفاع نيز مدارس ابتدايي ومتوسطه اي دارد که نام نويسي در آنها براي همگان آزاد است وبراي دانش آموزاني که قصد دارند در سطح پيشرفته تري يک شغل نظامي را دنبال کنند ،آموزشهاي مناسبي عرضه مي کند .وزارت دفاع امکان تحصيلات عالي را براي شاخه هاي مختلف نيروهاي ارتشي فراهم مي آورد .
وزارت ارتباطات از طريق پخش برنامه هاي آموزشي از راديو وتلويزيون در دورترين نقاط کشور وافزايش وبهبود مهارتهاي حرفه اي معلمان در فعاليت هاي آموزشي شرکت مي کند .
موسسات آموزش عالي دولتي براي اداره خود به حکومت فدرال ،ايالات ويا شهرداريها وابسته اند . درکنار اين موسسات ، موسسات خصوصي نيز به آموزش مشغول اند . اجازه تاسيس موسسات خصوصي آموزش عالي برعهده دولت برزيل است که بدين وسيله شوراهاي آموزش ايالتي به ايالات وشهرداريها اجازه و تاسيس موسسات آموزش عالي را مي دهند . 
وزارت آموزش وپرورش به اتفاق نمايندگان بخش هاي مختلف براي تعريف استقلال دانشگاهها وموسسات آموزش عالي لايحه اي را تنظيم کردند و دربيستم دسامبر1996 به تصويب رساندند .
به موجب اين قانون دانشگاهها بايد از استقلال علمي وآموزشي ونيز آزادي عمل در مديريت مالي وداراييها برخوردار باشند . بر اين اساس ،به موسسات اجازه داده مي شود تا در تعيين اهداف فرهنگي ،هنري وفناوري ،علمي وآموزشي ،تعيين طدح ها وبرنامه هاي پژوهشي وسازمان دهي دوره ها وبرنامه هاي آموزشي مستقل عمل کنند . اين استقلال اجرايي ،ظرفيت تعريف سازمان دهي نهايي موسسه به ساده ترين شيوه ونيز سياستهاي اجرايي کلي وتشريح قوانين وضوابط موسسه به ساده ترين شيوه ونيز سياست هاي اجرايي کلي وتشريح قوانين وضوابط موسسه ،فرايند مورد استفاده در انتصاب روسا وتعيين شرايط کاري وکارکنان را شامل مي شود . استقلال ،مديريت مالي وداراييها ،پيشنهاد واجراي بودجه موسسه، وپيروي از محدوديت هاي مالي نهاد حمايت کننده از موسسه را در بر مي گيرد . 
ارزشيابي نه تنها براي سنجش موسسات بلکه براي همه نهادهاي نظام آموزش ملي مهم هستند وتاثير زيادي بر تنظيم سياستها ودستورالعملها دارند .
( ادامه دارد ...)


 كوتاه و خواندني  

دستور وزارت بهداشت به دانشگاهها براي برخورد با متخلفان آزمونها 
گروه آزمون وسنجش : معاون آموزشي وزارت بهداشت در ابلاغي به کليه دانشگاههاي علوم پزشکي بر برگزاري تمامي روندهاي آموزشي در زمان مقرر و برخورد با متخلفين اخلال کننده در هر منصب و موقعيتي تاکيد کرد. 
به گزارش مهر، دکتر محمدعلي محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت در طي ابلاغي به تمامي دانشگاههاي علوم پزشکي هرگونه تاخير در آموزش و برگزاري منظم کلاس ها، تاخير در برگزاري منظم آزمون ها و ممانعت از ارائه به هنگام خدمات تشخيصي و درماني علي الخصوص در فوريتها را از مصاديق اخلال در آموزش برشمرد. 
محققي در اين ابلاغ يادآور شده است: با هر شکل و عنوان از مصاديق ايجاد اختلال در روند آموزش پزشکي و تخصصي و ارائه خدمات سلامت برخورد خواهد شد. 
معاون آموزشي وزارت بهداشت در ادامه اين ابلاغ تاکيد کرده است دانشگاههاي علوم پزشکي موظف هستند با متخلفين در هر منصب و موقعيت برخورد صريح و قانوني انجام دهند. 

عضو کميسيون بهداشت ودرمان خبر داد: 
 تهيه طرح چند مرحله اي شدن آزمون دستياري در مجلس براي جلوگيري از تخلف 
گروه آزمون وسنجش : به گفته عضو هيات رييسه کميسيون بهداشت و درمان، يکي از راهکارهاي مقابله با مشکلاتي که در آزمون هاي دستياري درباره لو رفتن سوالات، تخلف و تقلب بوجود مي آيد خروج اين آزمون از حالت تک مرحله اي است که بيشتر اعضاي کميسيون و برخي از مسوولان وزارت بهداشت با آن موافقند.  
انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با ايسنا، درباره تدوين طرحي در کميسيون بهداشت که آزمون دستياري را از حالت تک مرحله اي خارج مي کند، تصريح کرد: اين طرح هنوز خام است، مباحثي در اين خصوص در کميسيون مطرح شده اما قرار نيست که هم اکنون اين طرح تدوين شود.  
نماينده مردم چالوس و نوشهر در خانه ملت ادامه داد: قرار است با کارشناسان امر و مسوولان وزارت بهداشت صحبت کنيم تا به يک جمع بندي واحد در اين مساله برسيم که آزمون دستياري از يک مرحله اي بودن و وابستگي نتيجه پذيرش در آزمون تنها با يک آزمون کتبي، خارج شود. 
 نايب رييس کميسيون بهداشت در پايان خاطرنشان کرد: اين طرح به عنوان يک بحث بسيار جدي که مورد قبول اکثريت اعضاي کميسيون بهداشت و مسوولان وزارت بهداشت و درمان است، پيگيري خواهد شد. 
 
مدير کل دفتر آموزش وزارت علوم گفت :
راه اندازي 4 دانشگاه تک جنسيتي در کشور  
 گروه آزمون وسنجش : مدير کل دفتر آموزشهاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم از بررسي راه اندازي چهار دانشگاه تک جنسيتي در تهران و شهرستانها خبر داد و گفت: بايد ديد دانشگاههايي که متقاضي راه اندازي دانشگاه دخترانه هستند شرايط لازم را براي اين منظور دارند.  
 غلامعلي نادري در گفتگو با مهر افزود: تاکنون تقاضاي راه اندازي دو دانشگاه غيرانتفاعي تک جنسيتي براي تهران و دو دانشگاه غيرانتفاعي تک جنسيتي براي شهرستان به وزارت علوم ارائه شده است.  
 
بررسي تقاضاهاي راه اندازي دانشگاههاي تک جنسيتي در وزارت علوم
وي اظهار داشت: دانشگاههاي تک جنسيتي که اعطاي مجوز به آنها براي تاسيس در تهران در حال بررسي است دخترانه اند اما پسرانه يا دخترانه بودن دانشگاههاي تک جنسيتي متقاضي در شهرستان هنوز مشخص نشده است.  
مدير کل دفتر آموزشهاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم به مهر گفت: به دانشگاههاي غيرانتفاعي دخترانه نيز هنوز مجوز قطعي داده نشده و بايد اين دانشگاهها از نظر شرايط و امکانات براي دخترانه بودن بررسي شوند.  
 
شرايط راه اندازي دانشگاه غيرانتفاعي دخترانه
وي با تشريح شرايطي که يک دانشگاه دخترانه براي دريافت مجوز بايد داشته باشد به مهر گفت: هيئت موسس دانشگاه غيرانتفاعي دخترانه بايد از سه عضو هيئت علمي خانم تشکيل شده باشد و سيستم هاي داخلي دانشگاه مانند کادر اداري و اعضاي هيئت علمي بيشتر بايد خانم باشند.  
 
اعطاي مجوز به دو دانشگاه غيرانتفاعي در تهران با مجوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي
نادري در پاسخ به اين پرسش که اخذ مجوز تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي در تهران چندي است لغو شده است اما اکنون اعلام مي کنيد دو دانشگاه غيرانتفاعي دخترانه براي تاسيس در تهران در دست بررسي هستند افزود: اين دو دانشگاه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز گرفته اند و ساير امور آنها در زمينه اعطاي مجوز اصولي و بررسي هاي بعدي به وزارت علوم مربوط مي شود.  
 
پاسخ به شايعه اعطاي مجوز راه اندازي دانشگاه غيرانتفاعي به برخي مسئولين
وي همچنين در پاسخ به اين شايعه که متقاضيان اين دانشگاهها برخي از مسئولين کشور هستند به مهر گفت: اعطاي مجوز به اين دانشگاهها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ربطي به مسئول بودن متقاضيان آنها ندارد. هر متقاضي تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي در تهران و يا ساير شهرهايي که تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي در آنها ملغي اعلام شده است در صورتي که بتواند دلايل توجيه کننده خود را از تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي به شورا ارائه دهند و شورا را در اين زمينه قانع کنند مي توانند نسبت به راه اندازي دانشگاه اقدام کنند.  

دانشگاهيان تاکيد کردند:  
 توجه به شاخصهاي علم و ايمان در جذب
اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها  
 گروه آزمون وسنجش : اعضاي هيئت اجرايي و مسئولان دبيرخانه  هاي جذب هيئت علمي دانشگاهها با صدور بيانيه اي بر توجه به شاخصهاي اساسي علم و ايمان در جذب عضو هيئت علمي تاکيد کردند.  
 به گزارش مهر، اعضاي هيئت اجرايي و مسئولان دبيرخانه  هاي جذب هيئت علمي در پايان سومين نشست سراسري اعضا» هيئت اجرايي جذب هيئت علمي با صدور بيانيه اي مراتب قدرشناسي و تشکر خود را از تدابير و رهنمودهاي حکيمانه و روشنگرانه مقام معظم رهبري در برخورد با جريان نفاق و تزوير و دفع توطئه هاي رنگارنگ استکبار جهاني و عوامل پيدا و پنهان داخلي آنان، اعلام کرده و از مردم خداجو و عاشورايي به ويژه دانشگاهيان و نخبگان همچون هميشه با ايمان و بصيرت و استکبار ستيزي، حماسه بزرگ نهم دي ماه و 22 بهمن ماه را خلق کرده و موجبات نوميدي کامل دشمنان را فراهم آورده اند، تقدير و تشکر کردند.   شرکت کنندگان در اين نشست اظهار داشتند: با اعتقاد راسخ به اينکه علم بايد در خدمت تعالي انسان و جامعه باشد و با ابراز خرسندي از پيشرفتهاي چشمگير و خيره کننده علمي کشور، آمادگي کامل جامعه دانشگاهي براي تلاش مخلصانه و پيگير در راستاي تحقق توسعه پايدار و مقابله با جنگ نرم را اعلام کرده و در اين راه از تقديم شهداي گرانقدري همچون دکترعلي محمدي دريغ نخواهيم کرد. 
 مسئولان دبيرخانه هاي جذب هيئت علمي از دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه درخواست کردند در راستاي اهداف عاليه نظام مقدس اسلامي حمايتهاي لازم را از اجرائي شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه اسلامي شدن دانشگاهها و هيئتهاي اجرائي جذب که مجري اين مصوبات هستند به عمل آورند.  
در ادامه اين بيانيه آمده است: با توجه به اين که دانشجويان را امانتهاي الهي و آينده سازان ميهن اسلامي مي دانيم لذا ضرورت دارد به منظور ارتقا» سطح علمي و تربيت ديني آنان و تحقق خواست ملي، در جذب اعضا» هيئت علمي دانشگاهها شاخصهاي اساسي علم و ايمان مورد توجه جدي قرار گيرد.  شرکت کنندگان در اين نشست اعلام کردند: با اعتقاد به نقش دانايي محوري در توسعه، حمايت همه جانبه خود را از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت توجه ويژه به دانشگاهها علي الخصوص رشته هاي علوم انساني اعلام مي کنيم. 
به گزارش مهر، سومين نشست سراسري اعضا» هيئت اجرايي جذب شامل روساي دانشگاهها و مسئولين دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و اعضاي هيئت علمي عضو هيئت جذب به همراه مسئولان دبيرخانه جذب و دفاتر تحقيق استاني دانشگاهها به منظور ارتقا» کارآمدي و انسجام تشکيلاتي و ايجاد همگرايي و وحدت رويه در امر جذب اعضا» هيئت علمي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. 


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
آزمون و سنجش
دريچه هنر
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه