جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/02/08 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3582


روانشناسي رشد نوجواني
استاد: دکتر حسن احدي----------- دانشجو: ريحانه ايزدي ( قسمت شانزد هم)

پاک کردن کره زمين از مواد راديواکتيو


كوتاه و خواندني


  روانشناسي رشد نوجواني 
 استاد: دکتر حسن احدي----------- دانشجو: ريحانه ايزدي ( قسمت شانزد هم)

تاثير فرهنگ بر اجتماعي شدن
اجتماعي شدن فرآيندي است که از طريق آن يک فرهنگ به اعضاي خود مي آموزد عملکرد خود را با راه هايي که از نظر اجتماعي مورد پذيرش است، هماهنگ کنند. اجتماعي شدن براي انسان ضروري است. اين فرآيند از طريق والدين، رسانه هاي گروهي، همسالان، مدرسه و مذهب صورت مي گيرد.
اجتماعي شدن در زمينه فرهنگي و اجتماعي خاصي صورت مي گيرد و تجربه نوجوان از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. همچنين تجربه نوجوانان حتي در يک فرهنگ خاص نيز ممکن است کاملا مختلف باشد. ماهيت هر فرهنگي، مهارت ها و ارزش هاي خاصي را که انتظار مي رود نوجوان به دست آورد، و نيز مدت زماني که انتظار مي رود در اين فرآيند بماند، تعيين مي کند.
نوجوان مراحل مختلفي را طي مي کند تا به اجتماعي شدن دست يابد. اين مراحل عبارتند از :
فاصله گرفتن از خانواده براي کسب استقلال: در اين مرحله، نوجوان در حالت خود ميان بيني قرار مي گيرد و سعي مي کند خود را پيدا کند. در اين مرحله ابتدا از مادر و سپس از پدر فاصله مي گيرد. تواناييهاي ذهني جديدي از خود نشان مي دهد و به سطح خود آگاهي مي رسد. تغييرات گسترده ارتباطي خود را دروني مي کند. نوجواني که ارتباطات عاطفي شديدي دارد و والدين نيز تمايل به فاصله گرفتن او ندارند در زمينه شکل گيري هويت اجتماعي با مشکل مواجه خواهند شد.
مرحله دوست يابي: روابط با دوستان هم جنس قوي مي شود که اين آغاز شکل گيري هويت اجتماعي است. دوست يابي و همانند سازي با دوستان موجب شکل گيري مناسبات اجتماعي و کشف هويت اجتماعي است. ارتباط و همانند سازي با بزرگسالان تا حدي براي او مشکل است زيرا در اين روابط    نمي توانند استقلال عمل خود را بروز دهند.
عوامل موثر در اجتماعي شدن نوجوانان
والدين: مهمترين عامل هستند. از آن جا که نوجوانان نياز دارند از نظر عاطفي و مالي مستقل باشند و به يک هويت مستقل دست يابند، تعارض با والدين شروع مي شود. در بيشتر موارد وجود پيوندهاي عاطفي صميمانه، تعارض ها را تحت کنترل در آورده و موجب برقراري احساسات مثبت مي شود.
شيوه فرزندپروري، بلوغ عاطفي و طبقه اجتماعي - اقتصادي آن ها عوامل مهمي در روابط بين والدين - نوجوان است. نوجوان همان طور که مهارت هاي اجتماعي را از طريق آموزش مستقيم والدين مي آموزد، با مشاهده نحوه عملکرد والدين در موقعيت هاي مختلف اجتماعي، عملکرد اجتماعي را ياد مي گيرد.
مدرسه: مدرسه به نوبه خود يک نظام قانوني است، نوجوان بيش از هر موقعيت ديگر مقدار زيادي از وقت خود را در مدرسه مي گذراند. به همين دليل مدرسه يک قرارگاه اجتماعي محسوب مي شود. مدرسه غالبا شبکه اي از همسالان براي فرد مهيا مي کند.
همسالان: همسالان از راه هاي منحصر به فرد و عمده در شکل گيري شخصيت، رفتار اجتماعي، ارزش ها و بازخوردهاي يکديگر دخالت دارند. نوجوان بايد با تغيير ماهيت ارتباط در گروه همسالان تطابق پيدا کند. اگر ارزش هاي گروه همسال و ارزش هاي والدين تقريبا مشابه باشد، نوجوان با تضاد ارزش ها مواجه نخواهد شد.
رسانه هاي گروهي: امروزه رسانه ها از عوامل بسيار موثر در تحول فکري، اخلاقي، اجتماعي و رواني جامعه به شمار مي رود. نوجوان گيرنده فعل پذير برنامه هاي تلويزيوني نيست، بلکه خود فعالانه برنامه ها را مي پروراند. آن چه نوجوان از تلويزيون مي گيرد، بستگي به سطح رشد شناختي او، مردم و اشياي پيرامونش که احتمالا موثر در درک آنان است و شيوه توليدي دارد که براي منتقل کردن اطلاعات به کار  مي رود.
خصوصيات نوجواني که رشد اجتماعي يافته است
 1-مسووليت پذير است
2-مستقل و خودکفاست
3-اميدوار، خوش بين و جدي است
4-زندگي با هدف دارد
5-ميانه رو و معتدل است
6-باگذشت و فداکار است
7-آينده نگر است
8-گشاده رو و متواضع است
9-انتقاد و راهنمايي ديگران را مي پذيرد
10-زندگي را زياد سخت نمي گيرد
11-صبور و شکيباست
12-سازنده است
13-قدرشناس است
14-در زندگي هدفدار است
15-در کارهاي گروهي شرکت مي کند
16-وظيفه شناسي نسبت به ديگران دارد
17-از انتقاد عصباني نمي شود
18-براي کارهايش خود تصميم مي گيرد
19-بذله گو و شوخ طبع است
20-معمولا در چند فعاليت گروهي شرکت مي کند
21-قضاوتش نسبت به ديگران عادلانه است
22-علاقه مند است به ديگران کمک کند
23-امتياز خود را به رخ ديگران نمي کشد
24-اجازه نمي دهد کمبودها او را از مسير انساني خارج کند
25-سعي در ارتقا شخصيت خود از طريق تلاش و فعاليت دارد
رشد عاطفي
شکل گيري عواطف
اين سوال هميشه مطرح بوده که آيا آدمي با عواطف معيني به دنيا مي آيد. اکثر روان شناسان به اين نتيجه رسيده اند که تقريبا تمام نشانه هاي عواطف اصلي آدمي را مي توان از نوزادي در وي مشاهده کرد. نوزادان نيز قادرند حالات عاطفي ديگران را در برخورد به خود احساس کنند. در پايان سال دوم زندگي عواطف خود آگاه (شرم و حسادت) نيز در کودکان بروز مي کند. کودکان پيش دبستاني علاوه بر گسترش واکنش هاي عاطفي، راه هاي کنترل تجارب خود را نيز پيدا مي کنند. در نيمه دوم کودکي، خودآگاهي و حساسيت اجتماعي افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد و رشد عاطفي را نيز تقويت مي کند به گونه اي که کودکان عواطف خودآگاه تازه اي را تجربه مي کنند، وضع عاطفي خود و ديگران را بهتر مي فهمند و خودنظم دهي عاطفي رشد يافته تري پيدا مي کنند. در موارد لزوم مي توانند عواطف خود را پنهان کنند.
ادامه دارد


 پاک کردن کره زمين از مواد راديواکتيو  

 از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط  زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردريايي ها و ساير افزارهاي نظامي و غيرنظامي کنشگر هسته اي فراهم کنند.
اين راهکار جالب توجه و اميدبخش در حالي از سوي دانشمندان مطرح مي شود که استفاده ناگزير از سوخت هاي اتمي در زمينه هاي گوناگون جدا از تمامي محاسن و معايبي که در حاشيه آن به چشم مي خورد با مساله بسيار مهمي همچون تاثيرات زيست محيطي و آلايندگي چند صدساله ضايعات و زباله هاي هسته اي گره خورده است; چالش بزرگي که توانسته به تنهايي صدر فهرست مشکلات سياره و دغدغه دوستداران زمين پاک را به خود معطوف سازد.
به گزارش جام جم آنلاين به همين دليل نياز به سوختي هسته اي که در ضمن تامين نيازهاي آينده نيروگاه هاي اتمي و رهايي از معضل سوخت هاي فسيلي، بتواند روندهاي زيست بومي و سازگاري با محيط زيست را رعايت کند به نوبه خود تلاشي فناورانه و ارزنده به حساب مي آيد. از اين رو، يک نوع سوخت هسته اي به اصطلاح سبزتر و پاک که از سوي دانشمندان براي نيروگاه هاي اتمي فردا پيشنهاد شده است، مي تواند مواد راديواکتيو و پرتوزاي مخاطره آميز و آلاينده اي همچون عنصر فلزي تکنتيوم توليد شده در خلال بازفرآيندسازي سوخت هسته اي کم توان شده و به مصرف رسيده را تا حد زيادي جذب و پاکسازي نمايد. در اين ميان عناصري از جمله توريوم مي تواند در فرآيند پاکسازي و تميز کردن مواد راديواکتيو ضايعاتي نقش مهمي ايفا کند. دانشمندان با استفاده از اين عنصر شيميايي مي توانند ضمن صرفه جويي در هزينه ها، به شکل ايمن تر و صد البته قابل اطمينان تر کار ذخيره سازي و انباشت ضايعات و زباله هاي هسته اي را صورت دهند.
در حالي که با ارائه فناوري جديد نسل نوين سوخت هاي هسته اي مي توان در آينده نزديک شاهد پاکسازي آخرين نسل خوراک هسته اي در جهان باشيم، از طرفي اين تکنيک جالب توجه مي تواند الهام بخش ارائه کاربردها و زمينه هاي کاري مشابهي باشد که در آنها لزوم پاکسازي مواد به مراتب بيشتر احساس مي شود تا اين که صرفا مشکل ضايعات را با دفن و انباشت تهاجم آميز آن در محيط زيست رفع و رجوع کرد; به نحوي که با الگو گرفتن از چنين مکانيسم جالب توجهي مي توان از مکعب هاي توريوم به منظور پاکسازي آلودگي هاي زيست محيطي نيز استفاده کرد.
در همين خصوص دانشمنداني از دانشگاه نتردام حبه هايي از عنصر توريوم - نوعي سوخت اتمي مطرح شده براي نيروگاه هاي هسته اي آينده - ايجاد کرده اند که قادر است با ظرفيت بالايي فرايند جذب مواد راديواکتيوي همچون تکنتيوم را عملي کند که در طي فرآيندآوري مجدد سوخت اتمي مصرفي ايجاد مي شود. دانه هاي خرد اين عنصر شيميايي مي تواند براي جذب هر يوني - و نه تنها يون هاي راديواکتيو مضر - مناسب سازي و به صورت سفارشي براي آن منظور ارائه شود; و همچنين مي تواند براي تميز کردن و پاکسازي طيف متنوعي از آلاينده هاي زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرد و اين مهم در حالي است که اين فناوري جالب تا حد زيادي هزينه هاي مرتبط با فرآيند ذخيره سازي و انباشت خطرناک ترين ضايعات راديواکتيو را کاهش دهد.
توماس اشميت از دانشمندان دانشگاه نتردام که شرح مقاله آنها اخيرا در ژورنال ويرايش بين المللي شيمي کاربردي آمده است، درخصوص اين تکنيک جديد خاطرنشان مي سازد; زماني که پلوتونيوم از سوخت هسته اي مصرف شده استخراج مي شود، شما با ميليون ها گالن ضايعات راديواکتيو پرانرژي روبه رو مي شويد که حاوي برخي از مواد و ترکيبات مضر است. مکانيسم فناورانه اي که اکنون مطرح مي شود، يکي از مواد بسيار معدودي است که مي تواند اين باقيمانده خطرناک و مواد نامطلوب را به دام اندخته و برطرف کند.
عناصري همچون توريوم که نقش نظافتچي مواد راديواکتيو را بازي مي کنند در حالي پيشنهاد مي شود که در حال حاضر بهترين ماده پاک کننده يون هاي راديواکتيوي خاک رس به شمار مي رود. يون هاي مضر داراي ميزان ناچيزي بار الکتريکي مثبت هستند و رس نيز متقابلا داراي اندکي بار الکتريکي منفي است که يون ها را از محلول بيرون کشيده و در موضعي آنها را قفل و بلوکه مي کند. به اين ترتيب، مي توان رس موردنظر را همراه با مواد راديواکتيوي که جذب کرده به طرز ايمن و مطمئني در يک سايت مخصوص نگاهداري و محدود کردن ضايعات اتمي سطح بالا - نظير يک معدن نمک قديمي - ذخيره سازي و انبار کرد. در واقع رس کار خطيري را در قبال برچيدن و پاک کردن چنين يون هاي مضري برعهده دارد و يک نظافتچي پرکار و مناسب محسوب مي شود. البته رس علاوه بر وظيفه پاک کردن و برچيدن مواد ساطع کننده اشعه بتا - مثل اورانيوم - کار برطرف سازي يون هاي کمتر مضري همچون نيترات ها را نيز صورت مي دهد.
ادامه دارد


 كوتاه و خواندني  

ابداع روش جديد پيشگيري و درمان تنبلي چشم کودکان براي نخستين بار در کشور
رييس مرکز تحقيقات اپتيک و لنز ايران از ابداع روش جديد در درمان آمبليوپي (تنبلي چشم) در کودکان و نوزادان خبر داد و گفت: در اين روش از لنزهاي پروستتيک نرم - لنزهاي داراي سوراخ سوزني (holc Pine) - استفاده مي شود.
 دکتر پرويز زرين بخش با اعلام اين خبر افزود: اصلاح عيوب انکساري چشم کودکان مبتلا به تنبلي چشم با گذاشتن يک لنز که سطح قرنيه را پوشانده و امکان ديدن را تنها از يک سوراخ کوچک ميسر مي سازد، صورت مي گيرد. وي ادامه داد: تنبلي چشم در کودکان سبب مي شود که مانعي در برابر ديد يکي از چشم هاي کودک ايجاد شده،  مراکز مغزي مربوط به آن چشم تکامل نيابد و کودک تنها با يک چشم قادر به ديدن اشيا باشد. به گفته دکتر زرين بخش،  تنبلي چشم در سنين بالاتر از 9 سالگي قابل درمان نيست. به همين علت چشم پزشکان در درمان کودکان مبتلا به تنبلي چشم با بستن چشم سالم کودک و اصلاح چشم معيوب از تنبلي چشم پيشگيري مي کنند. وي با اشاره به اينکه اصلاح ديد چشم معيوب در کودکان و نوزادان بسيار مشکل است، يادآور شد: نمره عينک در اغلب کودکان کم سن و سال قابل اندازه گيري نبوده و عينک براي آنان قابل تجويز نيست. دکتر زرين بخش گفت:  در روش ابداعي جديد،  لنزهايي به صورت سوراخ شدني (holc Pine) طراحي و ساخته مي شوند که يک قسمت شفاف شبيه يک سوراخ کوچک روي لنز تعبيه مي شود.
وي اضافه کرد: اين لنز روي چشمي که داراي عيب انکساري است،  قرار گرفته به اين ترتيب کودک قادر است از داخل سوراخ به راحتي مشاهده کند.
رييس مرکز تحقيقات اپتيک و لنز ايران اظهار داشت: اين روش نيازمند اندازه گيري دقيق عيب انکساري نبوده، پزشک به راحتي با گذاشتن يک لنز سوراخ سوزني روي چشم کودک، ديد چشم معيوب را اصلاح مي کند. وي ادامه داد: چشم پزشک مي تواند به جاي بستن چشم  مقابل به روش معمولي از لنزهاي پوشاننده (الکودر) استفاده کند. دکتر زرين بخش گفت: اين روش به راحتي قابل اجرا بوده و نيازمند بيهوش کردن بيمار نيست. وي افزود: براي تجويز اين لنزها به زمان کوتاه تري نياز است و نگهداري آن براي کودک و والدين آسان است. رييس مرکز تحقيقات اپتيک و لنز ايران يادآور شد: با توجه به مشکل بودن استفاده از عينک و بستن چشم به روش معمول به ويژه در نوزادان، روش لنزهاي سوراخ سوزني مي تواند، تحول مهمي در پيشگيري و درمان کودکان و نوزادان ايجاد کند.
                                                                 
انجام روزانه حرکات کششي در کاهش قولنج مفاصل بسيار موثر است
انجام روزانه حداقل چند ورزش انعطاف پذير و کششي در انتهاي دامنه حرکتي مفصل، موجب کاهش تشکيل حباب در بين مفاصل و در نتيجه کاهش قولنج مي شود.
هادي شجاعي، متخصص طب فيزيکي و توانبخشي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: افزايش توانايي سوخت و ساز بدن (مصرف اکسيژن)، بهبود قدرت عضلات و توسعه انعطاف پذيري، سه عامل اصلي يک بدن آماده و توانا است.وي تصريح کرد: سه عامل فوق در کاهش حباب بين مفاصل موثر است و از بين آن ها، افزايش قابليت انعطاف پذيري بسيار اثربخش تر است.شجاعي با بيان اين که قولنج مفاصل به دنبال تشکيل حباب در بين مفصل تشکيل مي شود، افزود: شکستن اين قولنج به هر طريقي صورت گيرد، مي تواند مشکلات مفصلي و استخواني زيادي به ويژه در بلندمدت داشته باشد.وي تاکيد کرد: انجام روزانه حداقل چند ورزش انعطافي و  کششي در دامنه حرکتي مفصل، موجب کاهش تشکيل حباب در بين مفاصل و در نتيجه کاهش قولنج مي شود.
شجاعي، با اشاره به اين که بدن ما به تمرينات کششي و انعطافي ورزشي ، در تمام مفاصل نيازمند است، خاطرنشان کرد: در صورتي که فرد مفاصل خود را در طي ورزش هاي روزمره در دامنه انتهايي مفصل تمرين دهد، تشکيل گاز و حباب به حداقل رسيده و مفاصل بدن ديگر دچار مشکل قولنج نمي شوند.شجاعي در ادامه افزود: اگر پس از ورزش، قولنج مفاصل رفع و به اصطلاح شکسته شود، به دليل اين که مفصل در حين ورزش توانمند شده است، اين قولنج فشار زيادي را بر روي مفاصل وارد نمي کند، در عين حال بهتر است در هر حالتي از رفع قولنج پرهيز شود.وي گفت: علاوه بر ورزش هاي کششي، انجام حرکات و ورزشهاي تقويتي، ايروبيک (هوازي) و آرام بخش که به صورت منظم و سبک شروع شود، در کاهش قولنج مفاصل بسيار موثر است.

ميزان مرگ و مير شکستگي هاي فوقاني ران در افراد سالمند بالا است
شکستگي هاي قسمت فوقاني استخوان ران يکي از آسيب هاي بسيار شايع دوران سالمندي است که با وجود پيشرفت هاي زياد در درمان اين آسيب، مرگ و مير ناشي از آن به ويژه در افراد بالاي 60 سال زياد است.
 ناصر صرافان، جراح و متخصص ارتوپدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: شکستگي هاي قسمت فوقاني استخوان ران يکي از آسيب هاي بسيار شايع دوران سالمندي است که درمان نشدن به موقع و مناسب آن عوارض شديدي را به دنبال دارد.
وي با بيان اينکه درمان رايج شکستگي فوقاني ران (اينتر تروکانتريک) عمل جراحي است، تصريح کرد: با وجود پيشرفت هاي زيادي که در زمينه درمان اين بيماران حاصل شده است، ميزان مرگ و مير افراد مبتلا (به ويژه افراد بالاي 60 سال) بالا و احتمال بازگشت آن ها به عملکرد قبل از شکستگيف بسيار کم است.صرافان ادامه داد: برخي مطالعات نشان مي دهند که استعمال سيگار علاوه بر اين که سالمندان را مستعد اين شکستگي ها مي کند، درمان آن ها را نيز با مشکلات زيادي مواجه مي کند.وي تاکيد کرد: شکستگي هاي فوقاني استخوان ران که در بيشتر موارد به دليل ضربه هاي خفيف تا شديد ايجاد مي شود ،ناتواني هاي زيادي را در افراد مبتلا ايجاد مي کند که مهمترين آن اختلال در وضعيت راه رفتن است.صرافان در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اين که ميزان مرگ و مير افراد دچار شکستگي فوقاني ران به ويژه در سالمندان بالا است، لذا درمان اثربخش تر اين آسيب ها که نياز ضروري بيماران است، بايد مورد توجه بيشتر و بررسي ها و مطالعات دقيق تر قرار گيرد.
                                                            
  کمبود ويتامين B6 موجب تشديد حملات صرع مي شود
عضو انجمن صرع ايران گفت: کمبود ويتامين B6 موجب بروز حملات تشنجي صرع يا تشديد حملات در اطفال و نوزادان مي شود.
  ابراهيم خوشرفتار، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان و عضو انجمن صرع ايران در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب که کمبود ويتامين B6 موجب بروز تشنج در اطفال و نوزادان شده و يا تعداد حملات تشنجي صرع را افزايش مي دهد، افزود: در صورتي که کمبود اين ويتامين در اطفال رفع نشود، درمان و يا کنترل حملات تشنجي صرع در آنها به سختي صورت خواهد گرفت.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان و عضو انجمن صرع ايران تصريح کرد: ممکن است در برخي موارد بروز حملات تشنجي صرع ناشي از کمبود ويتامين B6 باشد، که در اين صورت پزشکان به وسيله تزريق ويتامين داخل وريدي همزمان با ثبت نوار الکترو کارديوگرام، اين کمبود را جبران مي کنند.
خوشرفتار، يادآور شد: چنانچه نوار الکترو کارديوگرام اصلاح حملات تشنجي صرع را در کودکان نشان دهد، بيانگر اين است که در آنان کمبود ويتامين B6 وجود داشته و مصرف ويتامين B6 براي تمام کودکان مصروع ضروري است.
                                                             
با کلم احساس سيري کنيد
 مسعود کيمياگر متخصص تغذيه گفت: فيبر موجود در کلم، احساس سيري در فرد ايجاد مي کند و با خوردن آن، چربي و قند خون ديرتر بالا مي رود.
اين متخصص تغذيه  درگفتگو با فارس افزود: کلم  سرشار از ويتامين هاي A و C و اسيد فوليک و حاوي مواد معدني مثل گوگرد، فسفر و کلسيم است.
وي گفت: بتاکاروتن و ايندول موجود در انواع کلم، ضدسرطان است و در بين انواع کلم ها، کلم بروکلي در پيشگيري از سرطان موثرتر است.
اين متخصص تغذيه افزود: مصرف برگ يا آب آن داراي خاصيت ضدالتهابي در بدن است و مصرف آن به دليل وجود مواد گوگردي براي پاک کردن دستگاه گوارش بسيار مفيد است.کيمياگر گفت: کلم از بيماري هاي قلبي  و عروقي پيشگيري مي کند و اگر کلم از نوع قرمز باشد، به دليل داشتن ليکوپن، اثر آن براي افرادي که داراي بيماري قلبي و عروقي هستند چند برابر مي شود.
وي افزود: وجود ماده اي به نام «اسيد تارتاريک» در کلم از تبديل قند و کربوهيدرات ها در بدن به چربي جلوگيري مي کند. فيبر موجود در کلم احساس سيري در فرد ايجاد مي کند و با خوردن آن چربي و قند خون ديرتر بالا مي رود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه