جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/02/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2486


جزئيات ثبت نام اينترنتي آزمون کار شناسي ناپيوسته دانشگاه هاي دولتي


كوتاه و خواندني


  جزئيات ثبت نام اينترنتي آزمون کار شناسي ناپيوسته دانشگاه هاي دولتي  

ثبت نام اينتر نتي  آزمون کار داني به کار شناسي ناپيوسته دانشگاه هاي دولتي  تا 10 خرداد ماه ادامه دارد. 
بر اساس  برنامه  زماني  پيش بيني  شده ، آزمون  پذيرش دانشجو از دوره کارداني (فوق ديپلم) به دوره کارشناسي ناپيوسته سال1385   در روز جمعه 1385/4/23 برگزار خواهد شد.
 ثبت نام آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته گروه هاي پزشکي، فني و مهندسي، کشاورزي، دامپزشکي، علوم انساني، علوم پايه و هنر و تا 10 خرداد ماه سال جاري  ادامه دارد، داوطلبان براي ثبت نام به سايت اينتر نتي ORG.SANJESH.WWW مراجعه نمايند .
 همچنين پذيرفته شدگان گروه آموزش پزشکي پس از فارغ التحصيلي بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت بسپارند در غير اين صورت بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام و يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند، بپردازند.
 دارندگان مدرک تحصيلي با ارزش بالاتر از فوق ديپلم حق شرکت در اين آزمون را ندارندو دارندگان مدرک معادل کارداني که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني حدنصاب نمره علمي لازم را کسب کرده اند، مي توانند در رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته گروه هاي امتحاني غير پزشکي ثبت نام و شرکت کنند. با اين حال دارندگان مدرک فوق ديپلمي که مدرک تحصيلي آنها مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت نباشد، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
 اتباع خارجي شرکت کننده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته سال 85 در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه خواهند بود.

 شرايط اختصاصي
دارندگان   مدرک  کارداني (فوق ديپلم) ناپيوسته و هم چنين مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مورد تاييد شوراي  عالي انقلاب  فرهنگي  يا وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  و يا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  و دانشجويان سال آخر مقطع کارداني که حداکثر تا تاريخ 1385/11/30 فارغ التحصيل شوند، مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شرکت نمايند و برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته  مبادرت کنند.
 دارندگان مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مي توانند منحصرا در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته يکي از رشته هاي غير گروه پزشکي که متناسب و متجانس با رشته فارغ التحصيلي آنان باشد ثبت نام و شرکت نمايند.
 به طور کلي دارندگان مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مجاز به شرکت در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته رشته هاي تحصي لي گروه آموزشي پزشکي نمي باشند.
 فارغ التحصيلان فوق ديپلم يا کارداني و دانشجويان ترم آخر مقطع کارداني گروه آموزشي پزشکي از لحاظ خدمات قانوني بايد واجد يکي از شرايط زير باشند.
فارغ التحصيلان فوق ديپلم يا کارداني قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون، بايد خدمات قانوني خود را انجام داده و يا از خدمات قانوني معاف باشند.
( بر اساس تصميم متخذه در جلسه مورخ 1376/2/20 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ثبت نام و شرکت کليه کاردان هاي گروه آموزشي پزشکي بدون رعايت سهميه هاي30 درصد و 70 درصد در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته بلامانع خواهد بود، مشروط به اينکه مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان باشد. در غير اين  صورت ملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شرکت در آزمون خواهند بود.
 فارغ التحصيلان مقطع کارداني رشته هاي تحصيلي مختلف گروه آموزشي پزشکي چنانچه خود را به موقع براي انجام خدمت طرح لايحه قانوني نيروي انساني به دفتر تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت معرفي کرده و در حين انجام خدمت طرح لايحه نيروي انساني باشند و تاريخ پايان طرح آنها بعد از تاريخ هاي 1385/6/31 و 1385/11/30 باشد اجازه دارند در آزمون شرکت نمايند و در صورت قبولي بايد تسويه حساب از محل خدمت خود را به همراه توقف طرح ارائه نمايند. بديهي است باقيمانده خدمت طرح اين دسته از پذيرفته شدگان به پايان دوره کارشناسي ناپيوسته موکول خواهد گرديد.
 دانشجويان سال آخر مقطع کارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي توانند از معافيت تحصيلي براي شرکت در آزمون استفاده نمايند.
 فارغ التحصيلان مقطع کارداني رشته هاي تحصيلي مختلف گروه آموزشي پزشکي در صورتي که حداکثر يک ماه بعد از فراغت از تحصيل خود را براي تعيين تکليف به لحاظ خدمات قانوني به مرکز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت معرفي ننمايند (مفاد ماده 4 خدمات پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375/2/12) غايب محسوب خواهند شد. شرکت اينگونه افراد در آزمون مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته اي که مشمول  طرح  باشد  بلامانع  خواهد  بود،  ليکن مدت غيبت آنان به خدمات قانوني پس از پايان دوره کارشناسي ناپيوسته افزوده خواهد شد.
 با توجه به راي کميسيون ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان، فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، بهداشت عمومي، بهداشت عمومي با گرايش بهداشت خانواده، بهداشت عمومي با گرايش مبارزه با بيماريها و مدارک پزشکي به شرط دريافت معرفينامه عدم نياز از دانشگاه علوم پزشکي محل سکونت و ارسال آن به همراه مدارک ثبت نامي به سازمان سنجش آموزش کشور از انجام خدمات موضوع خدمت پزشکان و پيراپزشکان معاف مي گردند.
پذيرفته شدگان گروه آموزشي پزشکي پس از فارغ التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بسپارند و در صورت استنکاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند، بپردازند.
 دارندگان مدرک  معادل فوق ديپلم (معادل کارداني) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه ريزي سابق که بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 1374/9/12 شوراي عالي مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي توانند در اين آزمون متقاضي رشته هاي کارشناسي ناپيوسته غيرگروه پزشکي شوند.
 بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 1379/10/10 کليه دارندگان گواهي اتمام دوره و مدرک معادل مقاطع کارداني و کارشناسي نمي توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر (رشته هاي کارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي پزشکي) شرکت نمايند.
دارندگان مدرک معادل کارداني مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني حد نصاب نمره علمي لازم را کسب نموده اند مي توانند در آزمون رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته گروه هاي امتحاني غيرپزشکي ثبت نام و شرکت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است کارنامه نتيجه آزمون جامع مدرک معادل کارداني خود را به همراه ساير مدارک لازم به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند.
دارندگان مدرک فوق ديپلمي که مدرک تحصيلي آنان مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نباشد، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
 دانشجويان فعلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور (به استثنا» مورد مذکور در بند الف) حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند و در صورت شرکت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و اگر هم پذيرفته شوند، پذيرش آنها «کان لم يکن» تلقي و يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي براي آنان منظور خواهد شد.
 داوطلبان مي توانند حداکثر دو نوبت در آزمون پذيرفته شده و به مراکز آموزش عالي ذيربط معرفي گردند.
 پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته سال 1384، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
 پذيرفته شدگان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و هم چنين دوره هاي نوبت دوم (شبانه) کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته سال 1384، پس از انصراف قطعي از تحصيل و در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شرکت نمايند.
اتباع خارجي شرکت کننده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته سال 1385 در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارتين «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» خواهند بود.
 اين قبيل داوطلبان بايد در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي که به هنگام توزيع کارت ورود به جلسه آزمون در اختيار آنان قرار مي گيرد، مستطيل مربوط را با توجه به دستورالعمل تکميل فرم انتخاب رشته تکميل نمايند.
 اتباع خارجي شرکت کننده در اين آزمون منحصرا بايد واجد شرايط و ضوابط تعيين شده از سوي وزارت کشور باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط مذکور انتخاب نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق قبولي آنان «کان لم يکن» تلقي خواهد شد. (براي اطلاع از اين شرايط و ضوابط داوطلبان مي توانند به استانداريهاي استان محل اقامت خود مراجعه نمايند.)


 كوتاه و خواندني 


 حذف کنکور در دانشگاه هاي غيرانتفاعي
از سياست هاي وزارت علوم است

دکتر "حسن خالقي" با بيان اين که در پيش نويس دفترچه هاي انتخاب رشته سال جاري عنوان تعدادي از دانشگاه ها که کماکان با شيوه آ.ت.ت دانشجو پذيرش مي کنند، آمده است، افزود: آزمون آت.ت در سال جاري منطقي تر و قابل دفاع تر برگزار مي شود.
دکتر حسن خالقي در گفتگو با  مهر در زمينه طرح آ.ت.ت و تغييرات صورت گرفته در آن افزود: پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در تعدادي از رشته ها و دانشگاه ها از طريق آ.ت.ت صورت مي گيرد. گروه هاي علمي دانشگاه ها در اين شيوه مايل هستند سوابق علمي فرد را در پذيرش لحاظ کنند.
وي اظهار داشت: در اين شيوه در سال گذشته سازمان سنجش افرادي را به دانشگاه ها جهت انجام طرح آ.ت.ت معرفي مي کرد و برخي دانشگاه ها به صورت مصاحبه حضوري و برخي ديگر به صورت غير حضوري و تنها با دريافت سوابق داوطلب اين آزمون را برگزار مي کردند.
تبديل تاثير معدل از يک پارامتر مستقل به يک پارامتر در آزمون آ.ت.ت
معاون آموزشي وزارت علوم گفت: به دليل مشکلات حضوري براي متقاضيان ايجاد مي کند، طرح تغيير اين آزمون در دستور کار معاونت آموزشي و سازمان سنجش قرار گرفت که با توافقات صورت گرفته اعلام کرديم اصل طرح به قوت خود باقي است و دانشگاه ها مي توانند به صورت اختياري و تنها با بررسي سوابق علمي ارسال شده و به صورت غيرحضوري آزمون آ.ت.ت برگزار کنند.
وي ادامه داد: همچنين جهت اطمينان از احقاق حق بيشتر کل نمره نيز از 30 به 20 نمره کاهش يافت و با توجه به اين که در گذشته شرط معدل نيز به عنوان يک پارامتر اضافي در پذيرش دخالت مي کرد، اکنون معدل نيز در اين 20 نمره خلاصه مي شود.
اولويت وزارت علوم با ايجاد دانشگاه هاي غير انتفاعي در شهرستان ها است
به گزارش مهر، دکتر حسن خالقي افزود: همچنين توزيع موسسات غير انتفاعي را در شهرستان هاي مختلف در دستور کار قرار داده ايم. اولويت وزارت علوم با ايجاد غير انتفاعي در ساير شهرستان ها است تا جوانان در صورت تمايل به ورود بخش غير انتفاعي قادر به تحصيل در شهرستان خود باشند.
حرکت به سمت حذف کنکور در دانشگاه هاي غيرانتفاعي
وي با تاکيد بر اين که دسترسي به آموزش بومي و محلي بايد به يک امکان تبديل شود، گفت: بايد به سمتي حرکت کنيم که ورود به دانشگاه هاي غيرانتفاعي بدون کنکور شود. ظرف يکي دو سال آينده در دوره هاي کم متقاضي مقطع کارشناسي دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي نيز اين اتفاق مي افتد.
"خالقي" ادامه داد: در جايي که دولت هزينه آن را به عهده دارد رقابت بايد جدي باشد، بنابراين نمي توان در دوره هاي روزانه و شبانه دولتي، دوره هاي کم متقاضي را بدون آزمون برگزار کرد.
وي تکيه بر سوابق علمي استاندارد در دوره دبيرستان را از موارد مهم مورد بررسي در وزارت علوم دانست و گفت: کاهش اهميت کنکور سه ساعته و حرکت به سمت سوابق علمي و آموزشي دانش آموزان و دانشجويان در وزارت علوم آغاز شده است.

سرپرست دانشگاه شهيد بهشتي :
 ايجاد رشته مهندسي پلاسما در دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شهيد بهشتي به دنبال گسترش ارتباطات خود با صنايع پيش بيني مي کند در سال جاري حجم قراردادهاي خود را با صنايع و دستگاه هاي خارج از دانشگاه به 6ميليارد تومان افزايش دهد.
دکتر "حميد لطيفي" در گفتگو با  مهر در خصوص ارتباطات بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: دانشگاه شهيد بهشتي در کشورهاي آفريقايي و کشور چين کرسي زبان و ادبيات فارسي ايجاد کرده است و اساتيدي از اين دانشگاه در کشورهاي مختلف به تدريس و ترويج زبان و ادبيات فارسي مي پردازند.
وي اظهار داشت: همچنين دانشگاه همکاري آموزشي را با دانشگاه وين در ارتباط با آموزش رشته معماري برقرار کرده است و در اين زمينه تبادل استاد و دانشجو صورت مي گيرد. در رشته فتوکونيک نيز همکاري هايي با کشور روسيه انجام مي شود.
سرپرست دانشگاه شهيد بهشتي افزود: پژوهشکده خانواده اين دانشگاه نيز در اتباط با موضوعات روانشناسي با دانشگاه آکسفورد همکاري هاي علمي انجام مي دهد. 
وي در زمينه ايجاد رشته هاي جديد گفت: مهندسي پلاسما در مقطع کارشناسي ارشد در حال اخذ مجوز است و  سال آينده در دانشگاه ايجاد مي شود.
" لطيفي" با اشاره به ارتباط دانشگاه با صنايع اظهار داشت: دانشگاه در حال حاضر ارتباطاتي را با سازمان هاي خارج از دانشگاه برقرار کرده که صنايع نوين و ايران خودرو از اين جمله هستند.
وي ادامه داد: حجم قراردادهاي دانشگاه با صنايع نيز طبق برنامه هاي پيش بيني شده در سال جاري به 6 ميليارد تومان افزايش مي يابد. اين قراردادها در سال گذشته 4 ميليارد تومان بوده است.
 
مدير انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه رايرسون :
 250 استاد ايراني در دانشگاه هاي کانادا
 تدريس مي کنند

 پايگاه اطلاعات اساتيد ايراني شاغل در دانشگاه هاي خارج از کشور راه اندازي شد. در اين پايگاه اينترنتي، تمامي مراجعه کنندگان اين امکان را دارند تا به اطلاعات طبقه بندي شده بر حسب کشور، دانشگاه محل تدريس، دانشکده و دپارتمان، مراتب تحصيلي و نشاني هاي پستي و اينترنتي استادان دسترسي پيدا کنند.
به گزارش مهر، در مرحله اول طرح راه اندازي اين پايگاه اينترنتي که از حدود هشت ماه پيش شروع شده است ، تنها در کشور کانادا 250 استاد ايراني تمام وقت شاغل به تدريس در محيط هاي دانشگاهي شناسايي شده اند.
در اين خصوص نيما احمدي - مدير انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه رايرسون گفت: دومين مرحله کاري ما شناسايي استادان ايراني دانشگاه هاي امريکا است که به تازگي آغاز شده است.
وي اضافه کرد: در کانادا بيشترين تعداد استادان ايراني در دانشگاه هاي تورنتو کنکورديا، رايرسون، واترلو و دانشگاه کارلتون مشغول تدريس هستند که عمدتا در رشته هاي فني مهندسي (79 درصد) ، بيزينس (9 درصد) و پزشکي (13 درصد) داراي تخصص هستند.
با راه اندازي اين پايگاه اينترنتي دانشجويان و علاقه مندان به ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي مي توانند به راحتي با استادان ايراني شاغل در رشته هاي مورد نظرشان ارتباط برقرار کنند.
قرار است به زودي در وب سايت استادان ايراني، صفحه ويژه اي براي استادان باز شود تا در آن تمامي فرصت هاي موجود براي کار با استاد در رشته ها و دانشگاه هاي مختلف به اطلاع دانشجويان برسد.
 
رئيس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان :
رشته بين رشته اي شيمي چرم در دانشگاه علوم کشاورزي گرگان ايجاد مي شود
 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در رشته هاي اکولوژي جنگل، جنگلداري و مديريت علوم دامي دانشجوي کارشناسي ارشد مي پذيرد و در حال کسب مجوز رشته بين رشته اي "شيمي چرم" است.
دکتر "عبدالحسين طاهري" در گفتگو با مهر گفت: کارشناسي ناپيوسته توليدات گياهي، کارشناسي علوم کامپيوتر و کارداني رشته نرم افزار کامپيوتر سال تحصيلي آينده در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان راه اندازي مي شود.
وي در خصوص ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي جديد اين دانشگاه گفت: در هر يک از رشته هاي ايجاد شده در دوره کارشناسي ارشد 8 دانشجو و در هر رشته کارداني و کارشناسي  35 دانشجو پذيرش مي شوند.  رئيس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان اظهار داشت: دانشگاه در جهت اخذ مجوز دوره دکتري تخصصي در 4 رشته جنگلداري، خاکشناسي، بيماري شناسي گياهي و آبخيزداري در حال برنامه ريزي است.دکتر "طاهري" در تشريح سياست هاي کلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان افزود: توسعه رشته هاي علوم انساني و فني و مهندسي و راه اندازي دوره هاي دکتري تخصصي و به خصوص رشته هاي کاربردي در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

 

 


هشتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز آذربايجان غربي در اروميه برگزار شد

اروميه

- خبرنگار آفرينش
هشتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز که با حضور جمعي از خيرين مدرسه ساز و مسئولان اجرايي آذربايجان غربي در سالن اجتماعات نيلوفر اروميه برگزار شد
معاون برنامه ريزي و مشارکت هاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس کشور از فعاليت 1500 خير مدرسه ساز در کشور خبر دادو گفت : اين افراد سال گذشته 2 هزار و 670 ميليارد ريال براي انجام فعاليت هاي مدرسه سازي در کشور تعهد کرده اند که 60 درصد اين تعهدات جذب و براي احداث مدرسه در مناطق محروم کشور هزينه شده است
درجشنواره خيرين مدرسه ساز ،استاندار آذربايجان غربي هم با تاکيد بر اهميت علم آموزي در دين مبين اسلام گفت : علم آموزي يکي از مهمترين آموزه هاي پيامبر اعظم (ص) است و پيامبر اسلام آن را در همه جا و همه حال به تحصيل علم و دانش توصيه کرده است
مدير کل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت : اداره کل نوسازي ، تجهيز و مدارس آذربايجان غربي سال گذشته 92 مدرسه با 389 کلاس درس احداث و تحويل سازمان آموزش و پرورش داده است.آقازاده افزود : از اين طرح ها 67 مدرسه با 263 کلاس با اعتبارات دولتي و 25 مدرسه با 126 کلاس درس با مشارکت مردم و حمايت هاي دولت احداث و به بهره برداري رسيده است.جشنواره خيرين مدرسه ساز همه ساله با هدف انعکاس اقدامات انجام شده در امر مدرسه سازي و بررسي تنگناها و نيازمندي هاي استان در زمينه آموزش و پرورش ، تبيين ضرورت مشارکت مردم در امر مدرسه سازي برگزارميشود

تصويب بيش از 3 ميليارد دلار اعتبار از بخش صندوق ذخيره ارزي کشور جهت مقاوم سازي مدارس

اروميه - خبرنگار آفرينش
بيش از 60 درصد از تعهد خيرين مدرسه ساز در سال گذشته تحقق يافته و در مدرسه سازي هزينه شده است
معاون برنامه ريزي و مشارکت هاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس کشور در اروميه گفت : 3 هزار و 467 ميليارد ريال از تعهدات خيرين مدرسه ساز در سال هاي 78 تا 83 هم تحقق يافته است
شمسايي ، همچنين از تصويب 3 ميلياردو 900 ميليون دلار اعتبار از بخش صندوق ذخيره ارزي کشور براي مقاوم سازي و احداث مدارس جديد در کشور خبر داد و گفت : اين اعتبار در 4 سال آينده براي مقاوم سازي و نوسازي مدارس کشور هزينه خواهد شد
وي همچنين پيش بيني کرد که 30 درصد اين اعتبارات توسط خيرين مدرسه ساز کشور در امور مدرسه سازي هزينه ميشود.معاون برنامه ريزي و مشارکت هاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس کشور، با اشاره به اينکه 34 درصد از دانش آموزان کشور در کلاس هاي نوبت دوم به تحصيل علم مشغولند گفت : در حال حاضر 4 ميليون و 300 هزار دانش آموز در 152 هزار و 484 کلاس درس دو نوبته در شرايط و زمان نا مناسب مشغول تحصيل مي باشند که با احداث مدارس جديد اين مشکل حل شدني است
 
رشته هاي فرش و معماري سنتي در دانشگاه کاشان راه اندازي مي شود

دانشگاه کاشان در راستاي توسعه رشته هاي جديد در صدد ايجاد رشته هاي فرش و معماري سنتي است.
به گزارش مهر، دانشگاه کاشان سال جاري در رشته هاي مکانيک، فيزيک و ادبيات فارسي در مقطع دکتري دانشجو مي پذيرد.
پيش از اين دانشجويان مقطع دکترا تنها در يک گرايش رشته رياضي و چهار گرايش رشته شيمي تحصيلات تکميلي خود را در دانشگاه کاشان ادامه مي دادند.در سال 85 دو رشته حقوق خصوصي و آموزش زبان انگليسي نيز به جمع رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد اضافه مي شوند و رشته  هاي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه به 9 رشته افزايش مي يابدهمچنين راه  اندازي کارشناسي معماري سنتي و کارشناسي ارشد فرش از برنامه  هاي آينده توسعه کمي و کيفي دانشگاه کاشان است.
 
 رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس :
دانشگاه آزاد آموزش عالي را به محروم ترين
نقاط کشور برده است 

 رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 50 درصد از دانشجويان کشور در دانشگاه هاي آزاد تحصيل مي کنند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي ضمن ايجاد عدالت آموزشي، آموزش عالي را در دورترين و محروم ترين نقاط کشور برده است.
علي عباسپور تهراني فرد در آستانه سالروز تاسيس دانشگاه آزاد در گفت و گو با  فارس هدف از تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را توسعه آموزش عالي بدون تکيه بر اعتبارات دولتي خواند و افزود: اين هدف توسط دانشگاه آزاد اسلامي به طور 100 درصد محقق شده است.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينکه دانشگاه آزاد متخصصان زيادي وارد جامعه کرده  است، افزود: ضروري است دانشگاه آزاد به فکر کاهش مشکلات موجود در اين دانشگاه باشد. وي با تاکيد بر اينکه ايران به دليل شاخص مناسب تعداد دانشجو جز» جوامع تحصيل کرده به شمار مي رود، گفت: در حال حاضر شاخص دانشجو در کشور 3 هزار نفر در 100 هزار نفر است که نيمي از اين دانشجويان در دانشگاه آزاد تحصيل مي کنند. عباسپور درباره مشکلات دانشگاه آزاد اسلامي اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامي از نظر اعضاي هيئت علمي و نسبت آنها به دانشجو بايد وضع خود را بهبود ببخشد همچنين اين دانشگاه بايد امکانات آموزشي و فوق برنامه خود را افزايش دهد. وي با اشاره به شفافيت گزارشهاي مالي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: طبق اساسنامه، دانشگاه آزاد بايد با وزارت علوم در تعامل باشد ضمن اينکه طبق قوانين کشور بايد گزارشهاي مالي خود را به ارگانهاي اقتصادي مانند وزارت اقتصاد و دارايي ارايه نمايند.

رييس دانشکده دندانپزشکي علوم پزشکي تهران:
گروه آموزشي مواددنداني از مهر ماه دانشجوي دکتراي تخصصي مي پذيرد

رييس دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با انتقاد از کمبود فضاي فيزيکي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه، گفت: متاسفانه اين امر در اولويت کاري دانشگاه قرار ندارد و پس از گذشت 14  سال از شروع ساخت دانشکده جديد در اميرآباد شمالي به دليل کمبود بودجه  هنوز موفق به بهره برداري از آن نشده ايم.
دکتر عباس منزوي، در گفت وگو با ايسنا گفت: براساس برآوردهاي انجام شده هنوز 5 5/ ميليارد بودجه جهت اتمام اين ساختمان مورد نياز است که در صورت تخصيص اين مبلغ مي توان از آن بهره برداري کرد. وي خاطرنشان کرد: بديهي است چنانچه اجراي طرحي 14  سال طول بکشد، هزينه هاي بازسازي و استهلاک به ساير هزينه هاي افزوده خواهد شد.
وي افزود: عليرغم استهلاک بسياري از يونيت هاي فعلي دانشکده دندانپزشکي به دليل روشن نبودن وضعيت پروژه ساختماني نتوانستيم از 56  يونيت تخصصي خريداري شده براي ساختمان جديد دانشکده استفاده کنيم اما تصميم داريم از تابستان امسال يونيتهاي دانشکده را بازسازي کنيم، تا دانشجويان و مراجعين از امکانات مناسبتري برخوردار شوند. دکتر منزوي با بيان اينکه 13  رشته جديد براي اين دانشکده طراحي شده است، افزود: دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران تنها دانشکده دندانپزشکي در کشور است که به صورت مستقل بخشي با نام ايمپلنت دنداني دارد که اميدواريم در آينده نزديک اين بخش تبديل به گروه شود، همچنين گروه تازه تاسيس مواد دنداني در اين دانشکده از مهرماه جاري در مقطع PHD دانشجو مي پذيرد. وي در پايان خاطرنشان کرد: رشته دندانپزشکي جامعه نگر نيز از جمله رشته هايي است که در اين دانشکده تشکيل شده و هدف از ايجاد آن نيازسنجي جامعه و هدايت فرآيندهاي آموزشي به سمت نيازهاي جامعه است همچنين از لحاظ تربيت فلوشيپ نيز، دانشکده دندانپزشکي درصدد است تا در آينده نزديک بتواند دانشجو فلوشيپ در رشته هاي ماگزيلوفاشيال و بيولوژي دهان را پذيرش کند.


 
ورزشي
دانشگاه و خبر
پزشکي و علمي
دانشگاه و آموزشي
اقتصادي
سياسي و سياسي خارجي
استانها و شهرستانها
هنري
تست
اسامي المپيادهاي علمي