جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/08/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4022


ماليات‌هاي جديد بخش مسکن اعلام شد

احتمال افزايش 2 برابري دستمزد 91 :
گمانه زني درباره حداقل دستمزد كارگران نادرست است


حق انشعاب آب و برق آزاد شد


نهادهاي مالي


تريبون اقتصادي


 ماليات‌هاي جديد بخش مسکن اعلام شد 

ماليات جديد و اصلاح سه ماليات قديمي بخش مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت. به گزارش سازمان امور مالياتي؛ طي دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از ابزار ماليات براي تنظيم بازار مسکن استفاده کند،اما هم اکنون اين بخش به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش مسکن شامل حداقل سه نوع ماليات جديد و اصلاح سه دسته از ماليات هاي قديمي است؛ ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان مهم ترين ماليات جديد قرار است به صورت درصدي از مابه التفاوت قيمت فروش و قيمت زمان خريد، از فروشنده ملک دريافت شود. براي جلوگيري از آسيب به ساخت وساز، ساختمان‌هاي نوساز از اين ماليات معاف هستند و اولين فروش ملک هر نفر در هر سال نيز به خاطر حفظ حقوق متقاضيان مصرفي مسکن، مشمول اين ماليات نمي‌شود. ماليات دوم، مالکان زمين هاي باير را شامل مي‌شود که به ازاي هرسال، معادل يک درصد ارزش معاملاتي اين زمين‌ها است. در پيش نويس طرح تحول مالياتي، لغو کامل معافيت مالياتي آپارتمان هاي اجاره اي نيز قيد شده است، اما وزارت راه و شهرسازي در بسته اي که براي تکميل محتواي طرح تحول ارائه کرده خواستار معافيت براساس متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري واحدمسکوني شده است. اين وزارتخانه همچنين پيشنهاد کرده، براي خانه هاي خالي و همين طور واحدهاي نوساز خالي که 6ماه از زمان صدور پايان کارشان مي گذرد ماليات سالانه اي معادل 2.4درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالياتي گنجانده شود. برنامه هاي متنوع مالياتي براي بازار مسکن که طي سه سال گذشته بخش کوچکي از آن به صورت موردي و پراکنده آماده اجرا شد اما به دليل عدم پشتوانه محکم قانوني هيچ وقت به اجرا درنيامد، هم‌اکنون در طرح تحول مالياتي گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبديل به قانون در مجلس، نياز جدي بازار مسکن به ابزارهاي مالياتي را برآورده کند. طرح تحول مالياتي، دومين بخش از طرح تحول اقتصادي بعد از هدفمندي يارانه ها محسوب مي‌شود که در قالب آن براي تنظيم بازار زمين و خريدهاي مصرفي و سرمايه اي مسکن چهار نوع ماليات جديد در نظر گرفته شده و براي بازار اجاره و ساخت وسازهاي مسکوني نيز سه ماليات قديمي که هم اکنون اخذ مي شود، قرار است مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. محور ماليات هاي جديد در بازار مسکن، سياست کنترل سوداگري با تاکيد بر امنيت بخشي به معاملات مصرفي متقاضيان مسکن را دنبال مي کند به طوري که تعداد و ارزش معامله براي خريدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصي فراتر رود، پرداخت ماليات اجباري مي‌شود و در غيراين صورت، طرفين مشمول معافيت قرار خواهند گرفت. همچنين تعيين تکليف خانه هاي خالي که پيش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزيرات يا عوارض شهري، به مقابله با آن بپردازند نيز به اين طرح محول شده است. براساس اين گزارش ماليات بر عايدي سرمايه عنوان يکي از ماليات هاي جديد است که با اجراي آن، فروشنده ملک درصدي از مابه التفاوت قيمت زمان خريد و قيمت زمان فروش را ماليات مي پردازد. ماليات بر عايدي سرمايه يا همان ماليات بر افزايش ارزش ملک، بين 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قيمت خريد و قيمت فروش است. به طوري که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 ميليون تومان باشد، نرخ ماليات حداکثر 25 درصد و براي معاملاتي که رقم مابه التفاوت قيمت در آنها بيشتر از 100 ميليون تومان باشد، ماليات حداکثر 35 درصدي اعمال مي‌شود. در پيش نويس طرح تحول مالياتي، براي دلايل توجيهي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه به توزيع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصويب نهايي ماليات بر عايدي سرمايه، از معاملات مسکن فقط همين يک ماليات اخذ خواهد شد و ماليات نقل و انتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضري، از متعاملين دريافت مي‌شود، عملاً حذف مي شود. مسوولان مالياتي کشور پيشنهاد کرده اند اولين فروش ساختمان‌هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف باشد تا از اين طريق حمايت دولت از سرمايه گذاري در توليد مسکن آسيب نبيند. اما مسوولان وزارت راه و شهرسازي با مطالعه کارشناسي بر روي جزئيات طرح تحول مالياتي و همچنين شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند،معافيت ساختمان هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پايان کار باشد تا سازنده ها يا مالکان ساختمان هاي نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداري مي کنند، تحت تاثير مهلت تعيين شده قرار بگيرند و سرعت فروش و عرضه را افزايش دهند.

براساس اين گزارش، انتقال قطعي اولين واحد مسکوني توسط اشخاص در هر سال نيز مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد شد که در اين مورد نظر دولت حفظ حقوق مودياني است که مسکن خود را تبديل به احسن مي‌کنند. به اين ترتيب افرادي که بيش از دو بار در يک سال ملک مسکوني به فروش مي‌رسانند مشمول پرداخت اين ماليات جديد خواهند شد که هر چقدر قيمت مسکن در طول مدت معامله افزايش داشته باشد، ماليات پرداختي نيز بيشتر مي شود.

ماليات بر زمين‌هاي باير

دومين ماليات جديد در قالب طرح تحول مالياتي ، ماليات بر زمين هاي باير‌است به طوري که اراضي باير -زمين هاي بلااستفاده در شهرهاي بيش از 300 هزار نفر جمعيت به ازاي هر سال باير بودن، معادل يک درصد ارزش معاملاتي مشمول پرداخت ماليات مي شوند. دولت براي اخذ ماليات از زمين هاي باير، به استناد قانون ساماندهي مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکليف قانوني دارد اما تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. سازمان امور مالياتي کشور در تعريف ماليات بر زمين هاي باير با هدف ايجاد انگيزه در تبديل سريع زمين باير به ساختمان، تبصره اي اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عمليات ساختماني روي زمين، مالک زمين از پرداخت ماليات آن سال، معاف مي شود. وزارت راه وشهرسازي نيز براي ماليات بر اراضي باير پيشنهاد مکملي به سازمان داده مبني براينکه نرخ ماليات بر اراضي باير به صورت پلکاني تعيين شود به اين صورت که براي تشويق به عرضه سريع زمين ها به بازار ساخت وساز، زمين هاي باير تا يک سال بعد از تصويب اين قانون از ماليات معاف باشند و براي سال دوم و سوم، يک درصد و براي سال چهارم 2 درصد ماليات معادل ارزش معاملاتي روز زمين اخذ شود. اصلاح ماليات بر اجاره بهاي مسکن بخش ديگري از طرح تحول مالياتي است. در پيش نويس طرح آمده است معافيت مالکان بيش از سه واحدمسکوني اجاره اي و همچنين آپارتمان هاي کمتر از 150 مترمربع از پرداخت ماليات بردرآمد املاک اجاري که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جاي آن، از مستاجرين فاقد مسکن، حمايت موثر مالي شود. اين در حالي است که وزارت راه وشهرسازي در بسته مکتوبي که براي نحوه تدوين طرح تحول مالياتي در بخش مسکن به سازمان امور مالياتي ارائه کرده، با لغو کامل معافيت مالياتي اجاره بهاي مسکن مخالفت کرده و اعمال ماليات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالياتي به اجاره نشين ها عنوان کرده است. اين وزارتخانه در عين حال پيشنهاد کرده است: معافيت مالياتي واحدهاي مسکوني اجاره‌اي برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري تعيين شود تا امکان تنظيم بازار اجاره و ايجاد مشوق براي موجران و همچنين تعديل اجاره بها از طريق ماليات فراهم شود. طبق اين گزارش، در پيش نويس طرح تحول مالياتي تدابير خاصي براي خانه هاي خالي درنظر گرفته نشده است هر چند ماليات بر عايدي سرمايه به نوعي هزينه فروش خانه هاي خالي به خاطر گذر زمان و رشد قيمت مسکن طي مدت خالي بود ن را افزايش مي‌دهد. اما وزارت راه وشهرسازي پيشنهاد کرده است ماده‌اي مجزا براي خانه هاي خالي در طرح تحول مالياتي اضافه شود. اين پيشنهاد با تاکيد بر تجارب ساير کشورها که با وضع نرخ مناسب ماليات منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه هاي خالي براي مالکان مي شوند ماليات بر خانه خالي را در کاهش قيمت مسکن و اجاره بها موثر ارزيابي کرده است. پيشنهاد اين وزارتخانه اخذ ماليات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکوني خالي به ازاي هر ماه (درصورت خالي بودن 6 ماه متوالي آن ملک) است و در سال دوم، ماليات معادل چهار در هزار تغيير کند. وزارت راه وشهرسازي براي خانه هاي خالي چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختيار مالک باشد، معافيت مالياتي پيش بيني کرده و در عين حال براي آپارتمان هاي نوساز نيز در صورت خالي بودن بيش از شش ماه از تاريخ صدور پايان کار، تقاضاي اعمال حکم خانه هاي خالي را مطرح کرده است. در بسته مالياتي وزارت راه وشهرسازي پيشنهاد ديگري تحت عنوان اخذ ماليات دو تا سه درصدي از فروش املاکي با قيمت بيش از 200 ميليون تومان مطرح شده تا منابع حاصل از آن در حساب 100 بنياد مسکن جهت احداث مسکن محرومين اختصاص يابد. در طرح تحويل مالياتي، ماليات نقل وانتقال قطعي املاک نيز تعديل شده به طوري که نرخ 5 درصد کنوني به پنج درصد تبديل شده است . همچنين مالياتي که براي اولين نقل وانتقال ساختمان هاي نوساز دريافت مي شود از 10 درصد به 2 درصد تعديل شده است.


 احتمال افزايش 2 برابري دستمزد 91 :
 گمانه زني درباره حداقل دستمزد كارگران نادرست است 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: گمانه زني هاي مطرح شده از سوي برخي محافل درباره حداقل دستمزد كارگران در سال آينده منطبق بر واقعيت نيست و نادرست است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا شيخ الاسلامي افزود: جلسات شوراي عالي كار به منظور تعيين حداقل نرخ دستمزد كارگران تشكيل شده است و اين شورا، اين نرخ را تعيين خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: با توجه به الزامات قانوني و شرايط كشور، حداقل دستمزد كارگران روزهاي آخر اسفندماه اعلام مي شود.

با آغاز فصل مذاکرات و چانه زني هاي کارگري و کارفرمايي براي تعيين حداقل دستمزد 91 کارگران و افزايش 3 درصدي نرخ تورم در تابستان امسال؛ احتمال تعيين حداقل مزد متفاوت از امسال تا 2 برابر افزايش دور از انتظار نيست.به گزارش مهر، افزايش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حداقل 40 درصد کل شاغلان کشور را شامل مي شود مهم ترين موضوع و اقدامي است که هر ساله توسط شوراي عالي کار طي ماه هاي پاياني سال دنبال مي شود.علي دهقان کيا با تاکيد بر يک نشست مقدماتي برگزار شده شوراي عالي کار با حضور مقامات کارگري، کارفرمايي و دولت در زمينه حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها کارگر، گفت: از اين طريق کار به صورت رسمي آغاز شده است.عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، اظهار داشت: در اولين جلسه مقدماتي تصميم گيري شد تا هر يک از گروه ها اعم از کارگران، کارفرمايان و دولت تا يکماه آينده برخي بررسي ها را در مورد دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار انجام دهند.دهقان کيا ادامه داد:نمايندگان کارگري تا يکماه آينده بايد برخي دلايل و مستندات خود در مورد ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده را ارائه کنند.اين مقام مسئول کارگري کشور همچنين از انجام برخي مذاکرات و رايزني ها براي تشکيل کميته هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران در استان تهران خبر داد و گفت: با اين وجود، تاکنون کار به صورت جدي در استان تهران آغاز نشده است.


 حق انشعاب آب و برق آزاد شد 

وزير نيرو گفت: با موافقت هيئت وزيران، از اين پس حق انشعاب آب و برق به صورت مستقيم در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. به گزارش برنا ، مجيد نامجو با اعلام اين که با موافقت هيئت دولت از اين پس حق انشعاب آب و برق به خزانه دولت واريز نمي شود، افزود: با آزاد شدن حق انشعاب و موافقت دولت مبني بر عدم واريز حق انشعاب به خزانه، اين فرصت ايجاد خواهد شد تا بتوانيم در رفع معضلات و مشکلات صنعت آب و برق گام هاي بلندتري برداريم.

حق انشعاب آب و برق افزايش نمي يابد

مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق تهران با بيان اينکه تلفات انرژي در شبکه هاي توزيع برق تهران 10 درصد و در کل کشور 15 درصد است،گفت:طبق پيش بيني هاي به عمل آمده ميزان فروش برق در تهران تا پايان امسال بايد به 1200 ميليارد تومان برسد که تاکنون از فروش برق 794 ميليارد تومان حاصل شده است.

سيدمحمد هاشمي گفت:شرکت توزيع برق تهران با داشتن سه ميليون و 750 هزار مشترک بزرگترين شرکت در کشور محسوب مي شود،طبق پيش بيني هاي به عمل آمده ميزان فروش برق در تهران تا پايان امسال بايد به 1200 ميليارد تومان برسد که تاکنون از فروش برق 794 ميليارد تومان حاصل شده است. به گفته وي،در کل کشور فروش برق در حالي به 184 هزار گيگاوات ساعت مي رسد که 9 درصد اين عدد مربوط به تهران است.

وي با بيان اينکه يکي از منابع تامين مالي براي توسعه طرحهاي شرکت توزيع برق فروش انشعاب است، گفت:از سال 83 تاکنون مبلغ فروش حق انشعاب برق هيچ تغييري نداشته است در حاليکه تمام هزينه ها چند برابر شده است.هاشمي افزود :چرا بايد پروانه ساختمان افزايش يابد اما حق انشعاب آب و برق به هيچ عنوان ديده نشود.


 نهادهاي مالي 

 آغازبه کار نخستين بيمارستان خصوصي استان کردستان با مشارکت بانک تجارت

بيمارستان 50 تختخوابي دکتر سيدالشهدايي در استان کردستان با مشارکت بانک تجارت به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي در راستاي حمايت از طرحهاي اشتغالزايي دولت خدمتگزار وکمک به بنگاه هاي اقتصادي ، بانک تجارت با مشارکت در ساخت بيمارستان خصوصي سيدالشهدايي در شهرستان سنندج گام بلندي درتسهيل ودسترسي آسان ومستمر به خدمات بهداشت ودرمان استان و اقليم کردستان عراق برداشته است .

اخذ گواهي کسر از حقوق براي وام مسکن ممنوع است

يک مقام مسئول گفت: در بخشنامه‌اي که سال 88 به شعب بانک مسکن ابلاغ شده وام گيرندگان براي خريد مسکن از دادن گواهي کسر از حقوق به شعب معافند و همان درآمد ابرازي کفايت مي‌کند. اين مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس افزود: در بخشنامه‌اي که به شعب بانک مسکن ابلاغ شده، متقاضياني که داراي حساب صندوق پس‌انداز خريد مسکن هستند نيازي به ارائه گواهي کسر از حقوق به شعب ندارند و همان درآمدي ابرازي کفايت مي‌‌کند.وي ادامه داد: شعب بانک مسکن تنها بايد اقدام به گرفتن معرفي‌نامه از فرد وام‌گيرنده کنند و ديگر نيازي به گرفتن گواهي کسر از حقوق از دارندگان حساب صندوق پس‌انداز خريد مسکن نيست.

در بخشنامه‌اي که در سال‌هاي 81 و 88 به شعب بانک مسکن ابلاغ شد در آن تاکيد شده که دارندگان حساب صندوق پس انداز تنها مي توانند تنها با گرفتن يک ضمانت نامه کتبي وام مسکن دريافت کنند. به گزارش فارس، متن کامل اين بخشنامه که به شعب بانک مسکن در ارتباط با مواردي که اعطاي تسهيلات اعم از با سپرده، بدون سپرده و يا توأم در قبال ترهين وثيقه غيرمنقول نزد بانک صورت مي‌پذيرد بدين شرح بوده و موارد زير تأکيد مي‌گردد:1- الزام مشتريان به ارائه تعهدنامه که اقساط يا گواهي درآمد صادره از اداره يا سازمان يا شرکت مطبوع يا ارائه فيش حقوقي با ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازي به صورت کتبي از متقاضيان کافي خواهد بود.


 تريبون اقتصادي 

 افت نسبي قيمت انواع سكه

دربازار معاملات غيررسمي چهارشنبه ، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 20 هزار ريال كاهش قيمت نسبت به دوشنبه 6 ميليون و 250 هزار ريال معامله شد . به گزارش ايرنا ، همچنين سكه تمام ، طرح جديد بدون تغيير قيمت نسبت به روز مذكور 6 ميليون و 170 هزار ريال معامله شد. دراين معاملات قيمت سكه نيم بهار آزادي نيز با 10 هزار ريال كاهش نسبت به روز دوشنبه گذشته دو ميليون و 980 هزار ريال بود. همچنين قيمت سكه ربع بهار آزادي در بازار غير رسمي كشور با 10 هزار ريال كاهش يك ميليون و 510 هزار ريال معامله شد . قيمت سكه يك گرمي نيز بدون تغيير قيمت نسبت روز دوشنبه گذشته 800 هزار ريال خريد و فروش شد. قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني تا زمان ارسال خبر با 10 دلار كاهش نسبت به روز دوشنبه گذشته برابر با يك هزار و 770 دلار بود. نرخ برابري دلار در مقابل ريال در معاملات غير رسمي چهارشنبه با 60 ريال رشد نسبت به روز دوشنبه گذشته 13هزار و 390 ريال است. همچنين نرخ برابري يورو با 130 ريال افت نسبت به روز مذكور 18هزار و 440 ريال و نرخ هر پوند نيز با 140 ريال افت نسبت به روز دوشنبه گذشته 21 هزار و 750 ريال اعلام شد.

قيمت نفت ايران 114 دلار شد

قيمت هر بشکه نفت سبک ايران در بازارهاي جهاني به 114 دلار رسيد. به گزارش فارس، آمارهاي دبيرخانه سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) نشان مي دهد، قيمت سبد نفتي اوپک در طي يک هفته گذشته از يک روند افزايشي همراه با نوسان روبه رو بوده است.

طي اين بازه زماني ميانگين هر بشکه نفت اوپک از حدود 109 دلار به 113 دلار عبور و مجددا به 111 دلار کاهش يافت و در پايان هفته نيز به 112 دلار رسيد که با اين تغيير و نوسانات قيمت هر بشکه نفت اوپک حدود 4 دلار افزايش يافت.براساس اين گزارش در مدت مذکور قيمت سبد نفت ايران که يکي از اعضاي اوپک به شمار مي آيد در اين تغييرات حدود 4 دلار افزايش يافت به طوري که در اين مدت به طور ميانگين به 112 دلارو 42 سنت رسيد.

قيمت نفت در بازارهاي جهاني کاهش يافت

اين در حالي است که ،با تشديد نگرانيهاي بين المللي نسبت به وضعيت بحران بدهي و کسري بودجه منطقه يورو قيمت نفت بار ديگر کاهش يافت. به گزارش فارس تشديد نگرانيهاي بين المللي نسبت به وضعيت بحران بدهي و کسري بودجه منطقه يورو و افت تقاضاي انرژي در کشورهاي اروپايي عامل اصلي کاهش قيمت نفت اعلام شده است. بر اساس اين گزارش قيمت هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيويورک براي تحويل در ماه دسامبر با 50 سنت کاهش به کمتر از 98.87 دلار رسيده است. قيمت نفت آمريکا نيز با 1.23 دلار افزايش به بيش از 99.37 دلار رسيده بود .

برداشت ‌10برابري عربستان از يك ميدان نفتي مشترك با ايران

ميدان نفتي مشترك فروزان كه در 100 كيلومتري جنوب غربي جزيره خارگ قرار دارد، بين ايران و عربستان سعودي مشترك است. نكته‌ قابل توجه در اين زمينه برداشت 10 برابري اين كشور عربي از اين ميدان است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر 4.5 درصد نفت خام روزانه‌ كشور عربستان سعودي از ميدان مشترك فروزان تامين مي‌شود؛ يعني روزانه حدود 405 هزار بشكه نفت خام. اين درحالي است كه برداشت ايران از اين ميدان مشترك كمتر از 45 هزار بشكه در روز است.

اختلال اينترنت و عابربانک در استان‌هاي شرقي كشور

شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام کرد كه اختلالات اينترنت شرق کشور و عابربانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌هاي استان‌هاي شرقي به اين شرکت ربطي ندارد. به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام كرد: ارائه خدمات اينترنت به کاربران نهايي علاوه بر شبکه زيرساخت از شبکه دسترسي شامل شرکت‌هاي مخابرات استاني، تجهيزات ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي PAPها و ISPها مي‌گذرد. بر همين اساس هرگونه قطع سرويس و اختلال به‌معناي اختلال در شبکه زيرساخت نيست و مي‌تواند اختلال در شبکه دسترسي و يا تجهيزات شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي نيز باشد. شرکت ارتباطات زيرساخت در ادامه تاکيد کرد: اختلال در عابر بانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌ها ربطي به اين شرکت ندارد، چراکه شبکه بانکي از شبکه ديتاي استان‌ها استفاده مي‌کند و وارد شبکه ديتاي شرکت ارتباطات زيرساخت نمي‌شوند. علاوه بر اين تغيير در تجهيزات ارتباطي بانک‌ها، حملات هکرها يا برنامه خود بانک‌ها براي توقف شبکه شتاب مي‌تواند از دلايل اختلال در شبکه عابر بانک‌ها و شبکه شتاب باشد.

شناسايي بدهكاران مالياتي براساس اولويت

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: بدهكاران مالياتي از تمام صنوف هستند و ما ليستي را تهيه كرديم و بر اساس آن با آنها برخورد مي كنيم. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصاد و دارايي، علي عسكري با بيان اين مطلب افزود: سازمان امور مالياتي يك روال طبيعي بر وصول درآمدهاي مالياتي دارد و بر اساس آن و برنامه ريزي هايي كه داريم با بدهكاران مالياتي برخورد مي كنيم. وي ادامه داد: بدهكاران مالياتي از تمامي صنوف هستند و نمي توان تفكيك كرد كه كدام صنف بيشترين بدهي مالياتي را دارد اما سازمان ليستي را از اين بدهكاران تهيه كرده است كه بر اساس اولويت با آنها برخورد مي كنيم.

تشكيل كارگروهي براي حل مشكل صدور ال.سي

رييس كل بانك مركزي از تشكيل كارگروهي براي حل مشكل صدور ال.سي داخلي خبر داد. محمود بهمني در گفت‌وگو با ايسنا درباره توقف صدور ال.سي ريالي براي بخش خصوصي اظهار كرد: در حال حاضر يك طرف قرارداد ال.سي بايد شركت بزرگ دولتي باشد. وي ادامه داد: كارگروهي براي تدوين دستورالعمل‌هاي جديد در زمينه صدور ال.سي داخلي تشكيل شده تا اين آيين‌نامه‌ها را تهيه و مشكل بخش خصوصي در اين زمينه حل و فصل شود. به گفته رييس كل بانك مركزي اين كار تا پيش از پايان سال عملي خواهد شد.

احتمال جذب سرمايه‌ خارجي در قطب سوم خودروسازي

وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال جذب سرمايه‌ خارجي براي ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور خبر داد. به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري اظهار كرد: توليد صادرات محور به عنوان بهترين شاخص در انتخاب نوع توليدات قطب سوم خودروسازي كشور مدنظر قرار گرفته است. وي با بيان اينكه بهترين حالت در اين زمينه استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي در كنار سرمايه‌گذاران داخلي است، خاطرنشان كرد: همچنين در طراحي و توليد محصولات قطب سوم خودروسازي كشور بايد فن‌آوري ايراني و خارجي در كنار يكديگر قرار گيرند.

قيمت قطعات خودرو افزايش نخواهد يافت

مديرعامل ايساكو اعلام كرد: قيمت قطعات تحويلي قطعه‌سازان افزايش نخواهد يافت، مگر آن‌كه به دليل تغييرات نرخ ارز هزينه توليد قطعات افزايش يابد. بهزاد ظهيري در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به درخواست قطعه‌سازان براي افزايش قيمت قطعات تحويلي، اظهار كرد: در حال حاضر برنامه‌اي براي افزايش قيمت قطعات دريافتي از قطعه‌سازان نداريم. 

27 ساعت در فرودگاه مدينه!

آخرين تدابير جلوگيري از تاخير پروازهاي حج

حدود يک ميليون و 300 هزار حاجي با پنج هزار و 200 پرواز تا نيمه‌ي محرم‌الحرام به کشورهايشان بازمي‌گردند.

به گزارش ايسنا، خالد الخيبري سخنگوي رسمي هواپيمايي غيرنظامي عربستان اعلام کرد: ميانگين پروازهاي روزانه‌ خروجي از فرودگاه جده به 160 پرواز و در زمان اوج در سالن‌هاي حجاج به 200 پرواز مي‌رسد. الخيبري ، گفت: دوربين‌هاي کنترل و ناظران ميداني در طول شبانه‌روز فعاليت مي‌کنند که هيچ موردي از ازدحام حجاج را مشاهده نکرده‌اند.

وي افزود: حرکت حجاج و خروج آن‌ها از فرودگاه از طريق دوربين‌هاي مداربسته کنترل مي‌شود و در صورت بروز ازدحام يا جمع شدن در يک نقطه، تيم‌هاي ميداني بلافاصله وارد عمل خواهند شد و طرف‌هاي ذي‌ربط را از آن مطلع خواهند کرد. الخيبري تاکيد کرد: حدود يک ميليون و 300 هزار حاجي با پنج هزار و 200 پرواز تا نيمه‌ي محرم‌الحرام عربستان را ترک خواهند کرد و تدابير تنظيمي و سازمان يافته‌اي از سوي هواپيمايي عربستان با وزارت حج و شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي براي جلوگيري از ازدحام و تجمع حجاج در سالن‌هاي حج و تاخير نداشتن پروازهاي آن‌ها آغاز شده است تا از زمان پروازهاي حجاج کشورهاي عربي و بين‌المللي اطمينان حاصل شود.

دستگاه‌هاي دولتي و امنيتي حاضر در فرودگاه بين‌المللي جده پس از آماده شدن سالن‌هاي حج و مراقبت از آن و هماهنگي با شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي، آمادگي‌هاي خود را اعلام کرده‌اند. الخيبري در ادامه خاطر نشان کرد: هواپيمايي غير نظامي عربستان گزارش‌هاي دوره‌اي را به شوراي عالي حج و کميته‌ي مرکزي حج و دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط درباره‌ي روند پروازهاي خروجي ارائه مي‌کند.

وي افزود: سالن‌هاي مجتمع حج، مشکل افزايش بار را از طريق مراکز شمارش حل کرده است و به شدت از هر باري که بيش از 32 کيلوگرم باشد، جلوگيري مي‌کنند.

در حالي تاخيرات سريالي پروازهاي حجاج در فرودگاه‌هاي جده و مدينه، سرگرداني هموطنانمان را در پي داشته که در تازه‌ترين رکوردشکني، پروازي در فرودگاه مدينه با حدود 27 ساعت تاخير انجام شده است. به گزارش مهر ، تا پيش از اين، همواره خبرهايي از رکوردزني قيمت دلار، سکه، طلا، نفت، بورس و در نهايت اختلاس بزرگ بانکي منتشر مي‌کرديم اما امروز هم بايد رکوردزني‌هاي ساعتي تاخيرات پروازي در فرودگاه‌هاي جده و مدينه را نيز به اين مجموعه اخبار اضافه کنيم.

اين روزها در فرودگاه‌هاي جده و مدينه که انبوهي از مسافران کشورهاي اسلامي حضور دارند، خبرهايي از جنس تاخيرات سريالي پروازي، سرگرداني حجاج را به دنبال داشته است.27 ساعت تاخير پروازي در فرودگاه مدينه ؛ تازه‌ترين رکوردشکني در پروازهاي بازگشت حجاج ايراني به کشورها است. پيش از اين، 20 ساعت تاخير پروازي در فرودگاه جده اتفاق افتاده بود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي