جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/05/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4498


شهردار همدان: درصد زيادي از بودجه شهرداري همدان صرف روان سازي ترافيک شهر همدان مي شود


ايران خودرو بازوي توانمند صنعت كشور


آگهي صفحه 2


 شهردار همدان: درصد زيادي از بودجه شهرداري همدان صرف روان سازي ترافيک شهر همدان مي شود 

 
پروژه تختي به عنوان پنجمين تقاطع غير همسطح شهر همدان باحضور نماينده ولي فقيه دراستان ،استاندار ومعاون استاندار ،جمعي از مديران استان ،مديران شهرداري همدان،پيمانکاران وجمعي ازاهالي منطقه چهارراه تختي به بهره برداري رسيد.

استاندار همدان درآيين افتتاح تقاطع غير همسطح چهرراه تختي همدان ضمن تشکر از زحمات شوراي اسلامي شهر،شهرداري همدان وپيمانکاران پروژه گفت: همدان پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين است وجايگاه ويژه اي درشورا دارد پس لازم است که کارهاي بزرگي دراين شهر اجراشود ودرتحقق اين امر ترغيب وتشويق مسئولان ضروري است .

علي محمدآزاد يکي از بزرگترين معضلات شهر همدان حاشيه نشيني دانست وگفت: حل اين مشکل بايد از اولويت هاي کاري اعضاي دورچهار شوراي اسلامي شهر باشد.

آزاد بااشاره به اين مطلب که که پروژه هاي اثرگذار ومحلي در همدان اجراشده است افزود:پل روگذرتختي درمدت 8ماه ساخته شده که اين يک رکورد براي همدان محسوب مي شود که قابل تحسين است که هکدان مي تواند درزمينه اجراي پروژه هاي اثرگذار الگويي براي ديگر شهرهاي استان باشد.

استاندار باتوجه به شايعات نقص درساخت تقاطع غير همسطح تختي افزود:پروژه هاي استان بانظارت کامل مسئولين احداث مي شودودرصورت مشاهده نقص درکار حتي اگرلازم باشد پروژه احداث شده تخريب مي شود ودراستان مسائل باحساسيت مورد بررسي قرارمي گيرند به طوري که پل تختي توسط تيم هاي مختلف وکارشناسان از جمله سازمان نظام مهندسي ساختمان ،آزمايشگاه فني ومکانيک خاک ودفتر فني استانداري مورد بررسي قرارگرفت که براساس گزارش اين نهادها ومشاورطرح درساخت پروژه هيچ مشکلي وجود نداردوبراساس اصول فني ومهندسي انجام شده است.

استاندار همدان ادامه داد:علي رغم وجود تحريم ها وکسراعتبارات 150ميليلرد تومان براي بزرگراه همدان،سدتالوار 160ميلياردتومان وراه آهن100ميلياردتومان هزينه شده است.

آزادافزود:اعتبارات هزينه شده براي پروژه هاي ذکرشده از محل فروش اوراق مشارکت به مردم اخذشده ونيزدرصورت ادامه تحريم ها فروش اوراق ادامه داشته وبرنامه هايي براي دورزدن تحريم ها وجوددارد.

وي اضافه کرد:شهرداري هاي استان همدان سال گذشته 214ميليارد تومان اعتباراز محل درآمدهاي خود براي پروژه هاي عمراني هزينه کرده اند.

آزاد بابيان اين که 8ميليارد تومان از اعتبارات امسال به شهرداري هاي استان همدان اختصاص يافته است از اتمام وتصويب ازاتمام وتصويب مطالبات وسيع وجامع ترافيک همدان خبردادوگفت:براساس اين طرح به زودي نوع سامانه انبوه بر باتوجه به اقليم وشرايط زمين شناسي منطقه مشخص خواهدشد.

وي همچنين تاکيدکرد:نبايداجازه دادآبهاي زيرزميني باورودفاضلاب آلوده شوند وتمامي شبکه هاي فاضلاب استان همدان به جزفامنين امسال درهفته دولت به بهره برداري مي رسند وبااين اقدام مي توان ازپساب اين فاضلاب ها باتوجه به اوضاع وشرايط بحراني آب دربخش هاي صنعت وکشاورزي استفاده کرد.

شهردار همدان دراين مراسم گفت:شهرداي همدان درمناطق چهارگانه براساس سياست گذاري هاي انجام شده درصحن شورا کارها رامتناسب با ظرفيت خودتقسيم کرده وقارشده درنقاط پرترافيک اجراي پروژه هاي اثرگذار ومهمي راشروع کند.

سيد مسعود عسگريان بابيان اين که پل روگذرتختي پنجمين تقاطع غير همسطح رينگ نخست شهر همدان است ،گفت:عمليات اجراي اين پروژه درسال 91آغازشده که درزمان اجرا معاونت فني وعمراني شهرداري نظارت عاليه برآن رابرعهده داشته است.

وي اضافه کرد:پيمانکارپروژه تختي ماشين سازي اراک بود که سابقه اي طولاني درساخت پل هايي باسازه هاي فلزي رادرکارنامه خود دارد ومشاورپروژه شرکت مهندسين ره آورد مي باشد.

شهردار همدان مدت زمان انجام پروژه تختي را 245روز دانست وگفت:طول کل طرح 312متر،عرشه 140متروعرض پل 17مترمي باشد که در2مسير رفت وبرگشت طراحي شده است.

وي بابيان اينکه براي احداث پل تختي 52ميليارد ريال هزينه شده است ،اظهارداشت:تقاطع غير همسطح تختي داراي چهاردهانه 30متريو40متري و3پايه است.

شهردار همدان ادامه داد:نوع سازه عرشه هاي پل فلزي ورمپ ها به صورت خاک مسطح به روش تسمه فولادي وديواره هاي جانبي باقطعات پيش ساخته بتني است.

وي بابيان اين که درسال هاي گذ شته اجراي پروژه هاي بزرگ وموثر وتغيير چهره شهر از خواسته هاي شهروندان بود ،افزود:جلسات ونشست هاي متعددي براي برون رفت از مشکل ترافيک شهري تشکيل شد که درنهايت باهمت وحمايت شوراي اسلامي شهر اجراي پروژه ها شروع شد که احداث تقاطع هاي غير همسطح وپارکينگ هاي طبقاتي ازنتايج آن است.

عسگريان اضافه کرد:امروزه ديگر پارکينگ و پل سازي براي مردم امرمتداوليس شده است وبايد پروژه هاي اثرگذار ومهم ديگري درخورشان مردم همدان اجراواحداث شود.

وي درادامه بابيان اينکه خدمات رساني وظيفه شهرداري است گفت:افرادي به دلايلي اشکال تراشي مي کنند وکارهاي اثرگذار ومهم شهرداري رازير سوال مي برند امااين گونه اشکال تراشي ها ذره اي از توان شهرداري براي خدمتگزاري به مردم کم نکرده است. واميداست درسال هاي آتي تعدادوميزان اجراي پروژه هاي مهم واثرگذار درپايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين افزايش يابد.

عسگريان ازبهره برداري فازسوم بزرگترين پارکينگ طبقاتي شهر همدان درهفته دولت خبردادوگفت:درچندروزآينده پارکينگ طبقاتي حمام قلعه افتتاح مي شود.

عسگريان درادامه به مشکلات ترافيک شهر همدان اشاره کردوگفت:درصد زيادي از بودجه شهرداري صرف روان سازي ترافيک وپروژه هاي حمل ونقل شده به طوري که درسال هاي جاري 37درصد از 118ميليارد تومان اعتبارات پروژه هاي عمراني شهرداري به اين امراختصاص يافته است.

ودرآخرشهردار همدان اززحمات دست اندرکاران اجراي پروژه تختي تشکر کردوافزود:اين حجم ازکارهاي عمراني شهرداري حاصل همت وتلاش جمعي است.

درادامه مراسم نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان نيزاحداث تقاطع غيرهمسطح تختي رااز پروژه هاي اثرگذار وارزشمند شهردانست وگفت:مديران درهرمسئوليتي که هستند بعدازانجام کارهاي کارشناسي ،ارزيابي طرح،باطرح وبرنامه مناسب واردعرصه خدمتگزاري مي شوند.

آيت ا....غياث الدين طه محمدي بابيان اينکه مديران درخدمت به مردم بدون ترس وارد عمل شوند گفت:دراقدامات بزرگ استرس بيش از خود کار برانسان آسيب مي زند واين امربراي مديران وبويژه مسئولان که درحوزه مديريتي وسيع تري فعاليت مي کنند بسيارحساس وسخت است.

امام جمعه همدان بابيان اين که استرس مانع از انجام کارها مي شود ،اظهارداشت:طبق فرمايش امام علي(ع) هرکاربزرگي که برعهده مديران گذاشته مي شود بايدباتوکل به خداوند بدون هيچ گونه ترسي وارد ميدان عمل شوند.

آيت ا...محمدي خطاب به مديران گفت:تخريب وترسيدن وتاسف خوردن به مراتب بيشتر از سنگيني کارهاست.وبراين اساس بايد ازافراد نترسي وارد عرصه وارد عرصه خدمتگزاري به مردم شوند. وي باتشکر از شهرداري همدان دراجراي پروژه هاي اثرگذار درشهرگفت:عدم پيشرفت پروژه فرهنگيان درسال هاي گذشته باعث تحقير همدان شده بود امادرسال هاي اخير باتلاش شهرداري علاوه حل اين مشکل اجراي8پل زيرگذروروگذر درنقاط مختلف شهر طي 2سال گذشته شاهکارمديريتي شسهرداري بوده که قابل تقدير است.

امام جمعه همدان باافزودن اين مطلب که به نمايندگي ازمردم از زحمات مجموعه شهرداري تشکر مي کنم ،خاطرنشان کرد:ايجاد امکانات وتحول درشهر تنها براي شهروندان همداني نبوده بلکه هم استانيها وگردشگران نيزاز آن بهره مند مي شوند .


 ايران خودرو بازوي توانمند صنعت كشور 

شركت ايران خودرو با سپري كردن دوران ركود توليد، هم اكنون با توليد روزانه هزار و 700 دستگاه خودرو درحال بازيابي و احياي شرايط گذشته است. از اوايل شهريور تيراژ توليد به روزانه دوهزار دستگاه خواهد رسيد.

توليد در ايران خودرو

برنامه ايران خودرو در سال 92 توليد 550 هزار دستگاه انواع خودروي سواري است كه تحقق اين هدف منوط به تامين قطعات مورد نياز خطوط توليد است. اين شركت با هوشمندي و خودباوري مديران و كاركنانش و همچنين سازندگان، توانسته است با خودكفايي در توليد محصولاتي مانند 206 و داخلي سازي آن از واردات بسياري از قطعات بي نياز شود. علاوه بر خودكفايي در توليد محصول، نسبت به توسعه و ارايه محصولات جديد توجه ويژه اي داشته و براي حفظ و افزايش سهم خود در بازار با عرضه محصولات به روز تلاش مي كند. در سال گذشته با وجود شرايط سخت و محدوديت هاي بين المللي توانست خودروي مدرن و به روز رانا را در اختيار مشتريان قرار دهد. در سال جاري نيز با توليد و عرضه خودروي جديد دنا بخشي از توانمندي هاي خود را به نمايش خواهد گذاشت. اين اقدمات نشان از ركود و سكون در خطوط توليد ايران خودرو نيست؛ بلكه نشانگر عزم حركت و تلاش صنعتگران عرصه توليد ملي است.

كاهش وابستگي ارزي

شركت ايران خودرو براساس منويات مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي بر آن است تا با كاهش واردات، وابستگي ارزي را به حداقل رسانده و از اين طريق به پويايي اقتصاد ملي نيز كمك كند. اين شركت صدور بخشي از خودروهاي توليدي سال 92 را نيز در دستور كار دارد. به گونه اي كه صادرات 50 هزار دستگاه خودرو به بازارهاي صادراتي را هدف قرار داده است. در سال جاري خودروي رانا نيز به سبد صادراتي محصولات ايران خودرو افزوده شده و اين شركت تلاش مي كند با به روز رساني محصولات صادراتي و توليد براساس نياز بازار كشورهاي هدف، حضور خود را بيش از قبل پررنگ تر كند.

چالش هاي صنعت خودرو

اقدامات توسعه اي ايران خودرو در شرايطي انجام مي شود كه اين شركت از نظر تامين نقدينگي دچار تگناها و مشكلات متعددي است. هيچ يك از وعده هاي دولتمردان مبني بر ارايه تسهيلات و تامين نقدينگي تحقق نيافته و در صورت ادامه وضعيت فعلي، موجوديت صنعت خودرو تهديد شده و به نابودي كشانده خواهد شد.

در فضاي كسب و كار كنوني، خودروسازي كشور حمايت و پشتيباني مسوولان و دولتمردان را مي طلبد. كمك براي تامين مالي براي سرمايه در گردش مورد نياز و تخصيص منابع مالي از محل صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري طرح هاي ملي صنعت خودرو نظير پلاتفرم هاي جديد، خودروهاي هيبريدي و ... از جمله اقدامات و كمك هاي موثر دولت براي عبور از شرايط بحراني فعلي در تامين نقدينگي است. افزايش سقف تسهيلات ايران خودرو و كاهش نرخ بهره بانكي نيز از ديگر اقداماتي است كه مي تواند در مسير پيشرفت و توسعه اين شركت راهگشا باشد. همچنين حذف ماليات كه پرداخت آن بار مالي سنگيني را به مجموعه ايران خودرو وارد مي كند مي تواند براي مدتي در حل مشكلات نقدينگي موثر باشد.

اولين گروهي كه از بحران نقدينگي ايران خودرو دچار آسيب هاي فراواني شدند، قطعه سازان زيرمجموعه ايران خودرو هستند. بدهي ايران خودرو به آنان موجب توقف توليد و تعطيلي تعدادي از شركت هاي قطعه ساز شد. باوجود توانمندي مجموعه قطعه سازان و خودكفايي كامل آنان در توليد، عدم وجود منابع مالي مناسب و تعهدات مالي معوق ايران خودرو اين واحدها را به تعطيلي كشاند.

خودروسازي عامل حيات ديگر صنايع

خودروسازي ايران كه بيش از 60 صنعت بزرگ و كوچك ديگر در زنجيره توليد آن درحال فعاليت هستند، صنعت اصلي و مادر كشور محسوب مي شود. اين صنعت بزرگ ترين سهم صنايع در اشتغالزايي را داشته و فروش حدود يك پنجم كل صنعت را در اختيار دارد. تهديد صنعت خودروسازي به طور اعم و ايران خودرو به طور اخص تهديدي براي درآمد ملي، اشتغال مردم و اقتصاد خانوارها محسوب مي شود.

دستاوردهاي سال91

از سرگيري مجدد توليد 206،نزديک به دو برابر شدن صادرات ايران خودرو، توسعه و توليد محصول جديد رانا و رسيدن به تيراژ روزانه 300 دستگاه و اداره دومين واحد اقتصادي کشور بدون تکيه بر ارز نفتي را مهم ترين دستاوردهاي ايران خودرو در شرايط سخت تحريمي يك سال اخير است . ايران خودرو در سايه تدابير و راهبردهاي مقابله با امواج تحريم هاي جهاني، موفق شد كه توليد 444 هزار و 444 دستگاه خودروي سبک را رقم بزند.

اين گروه صنعتي علاوه بر كسب رتبه اول از نظر اشتغال زايي و رتبه دوم از نظر فروش دربين 100 شركت برتر، رضايت 68 درصدي مشتريان از كيفيت محصولات را نيز به دست آورد. بيش از 17 هزار دستگاه خودرو صادر كرد و سهم 49 درصدي بازار از نظر تعدادي و 51 درصدي از نظر ريالي را به خود اختصاص داد. در سال گذشته ايران خودرو سهم بازار 56 درصدي قطعات يدكي را در اختيار داشت، از هر 10 دستگاه سمند توليدي يكي را به بازار صادراتي فرستاد و در بين 580 شركت دولتي و خصوصي صادر كننده نمونه شناخته شد.

خودكفايي 206 و 207

قطع همكاري پژو بعد از 23 سال به دليل خريد بخشي از سهام آن توسط امريكا را يك شوك بزرگ براي ايران خودرو بود درآن هنگام پارس، 405 و سمند، به صورت كامل ساخت داخل شده بود، اما مشكل جدي كه در توليد 206 و 207 روي داد، با تلاش قطعه سازان و كاركنان بخش هاي تامين و مهندسي، در مدت شش ماه حل و اين دو خودرو نيز ساخت داخل شد.

خودكفايي كامل قطعات 405 و پارس با موتور TU5 و تجاري سازي اين دو خودرو بدون حضور پژو را از ديگر موارد خودكفايي در سال گذشته است . برنامه خودكفايي كامل 206 با موتورTU3 براي سال 92 نيز انديشيده شد كه بر اساس آن تا پايان تابستان 92 محصولات گروه 206 به طور کامل خودکفا شده و يا مديريت تامين قطعات آن توسط ايران خودرو و بدون پژو صورت خواهد گرفت .

ارتقاي کيفيت شبکه خدمات ايساكو

در سال 90 تعداد نمايندگي هاي رتبه يك شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو 41 نمايندگي بود كه در سال 91 به 174 نمايندگي رسيد. تعداد نمايندگي هاي داراي رتبه دو در اين دوره از 474 به 439 و تعداد نمايندگي هاي داراي رتبه سه از 175 در سال 90 به 54 نمايندگي در سال 91 افزايش يافت.

ايساکو به نمايندگي از گروه صنعتي ايرانخودرو در حوزه خدمات پس از فروش، براي اولين بار در تاريخ صنعت خودروي كشور، در ارزيابي هاي وزارت صنعت از شركتهاي خدمات پس از فروش، عنوان رتبه اول و تنها شركت موفق را از آن خود كرد.

استراتژي كلان

مهمترين برنامه ها و اهداف استراتژيهاي كلان شركت بعد از سال 1392 توليد و معرفي محصولات جديد از جمله خودروي سدان خانوادگي جديد، مدل سال خودروي سمند LX ،ارايه و توليد خودروهاي وانت سمند و PU1در سال 1393، ارايه محصول رانا با موتور ديزل در سال 1393، ارايه و توليد اولين محصول از پلاتفرم هاي خانوادگي ايران خودرو در سال 1394 و ارايه و توليد اولين محصول از پلاتفرم هاي كوچك ايران خودرو در سال 1395است .


 آگهي صفحه 2 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي