جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/04/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5316

ميزان و نحوه محاسبه مستمري؛
شرايط برخورداري از مستمري از کار افتادگي


خبرها


ميز خبر


 ميزان و نحوه محاسبه مستمري؛
 شرايط برخورداري از مستمري از کار افتادگي 

 سازمان تامين اجتماعي شرايط برخورداري و همچنين ميزان و نحوه محاسبه مستمري از کارافتادگي را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ازکارافتادگي طبق قانون تامين اجتماعي، کاهش قدرت و توانايي بيمه شده يا کارگر براي انجام کار است، به نحوي که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگي را به دست آورد.

بر اساس اين تعريف مفهوم ازکارافتادگــي محدود به بروز نقص يا بيماري در فرد بيمه شــده نمي شود، بلکه هرگونه فرايندي که موجب ناتواني فرد براي انجام کار شود، مي تواند در اين چارچوب قرار بگيرد. از اين منظر چنانچه فردي در سن بالا و به دليل کهولت سن قادر به فعاليت و کار نباشد و شرايط بازنشستگي را نيز نداشته باشد، مي تواند از اين طريق از ا دامه کار معاف شود و از مستمري ازکارافتادگي بهره‌مند شود.

اما منشا و دلايل کاهش قدرت کار بيمه شده چيست و چه عواملي در بروز آن نقش دارد و شرايط لازم براي دريافت مستمري براي هرکدام از آن ها چگونه است؟

.ازکارافتادگي به دو دسته ازکارافتادگي کلي و از کارافتادگي جزئي تقسيم مي شود.

1- ازکارافتادگي کلي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال به کار سابق يا کار ديگري بيش از يک سوم درآمد قبلي خود را به دست آورد.

ازکارافتادگي کلي خود به دو دسته ازکارافتادگي کلي ناشي از کار و ازکارافتادگي کلي غيرناشي از کار تفکيک مي شــود.

در مورد اول خدمات سازمان تامين اجتماعي (بازنشستگي و خدمات درماني) بدون توجه به سن و سابقه فرد ارائه مي‌شود ولي در مورد ازکارافتادگي غيرناشي از کار شرايط خاصي لازم است که در ادامه آن ها را توضيح خواهيم داد.

2- ازکارافتادگي جزئي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سابق يا کار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.اين نوع ا زکارافتادگي فقط مربوط به حوادث ناشي از کار و بيماري هاي حرفه اي اســت و بيماري هاي عادي را شامل نمي شــود.

در ازکارافتادگي جزئي مبلغي به عنوان کمک پرداخت مي شود و فرد مي تواند به کار نيز اشتغال يابد. دوره دريافت مستمري ازکارافتادگي جزو ســابقه منظور نمي شود و فرد بايد با اشتغال مجدد خود را بيمه کند.

منشا از کار افتادگي و شرايط بازنشستگي

‌وقوع حادثه يکي از عوامل اصلي ازکارافتادگي اســت. ميزان ‌ از کارافتادگي ناشــي از حوادث شــغلي در ايران در مقايســه با استانداردهاي جهاني بسيار بالاست. با توجه به اينکه احتمال بروز حادثه براي تمام کساني که در کارگاه مشغول به کارند وجود دارد، از اين رو شرايط مربوط به سابقه و سن جهت برخورداري از مستمري براي چنين مواردي بســيار سهل اســت. به طوري که به صرف داشتن ارتباط کاري بين کارگر و کارفرما و تاييد اشتغال بر اساس قانون کار، کارگر حادثه ديده مي تواند از مزاياي مربوط به مستمري ازکارافتادگي و درمان بهره مند شود.

بنابراين در ازکارافتادگي ناشي از کار در صورت تاييد حادثه توسط مراجع قانوني (اداره کار محل و سازمان تامين اجتماعي) بيمه شــده بدون توجه به سابقه و سن مي تواندا ز مستمري ا ازکارافتادگي استفاده کند.

بيماري‌هاي حرفه اي

اين نوع از کارافتادگي مرتبط با کار است و بيمه شده و کارگر در پي ارتباط مستمر با مواد و ابزارهاي بيماري‌زا، قدرت کار را از دست مي دهند. در صورت اثبات ا رتباط ازکارافتادگي با کار، اين ا زکارافتادگي نيز ناشــي از کار تلقي مي شود و فرد با هر سابقه و سني مي تواند از مزاياي بازنشستگي و درمان برخوردار شود.

بيماري‌هاي عادي

برخي از بيماري ها فرد را از پا مي‌اندازد و ‌بيماري‌هاي ادامه کار را براي وي غيرممکن مي سازد. در اين نوع از کارافتادگي، منشا شغلي دخالت ندارد و بيمه شده در پي استمرار و تداوم بيماري يا حوادث غيرشغلي قدرت کار را از دست مي دهد.

شرايط دريافت مستمري ازکارافتادگي

درا ين مورد، داشتن حداقل يک سال سابقه در ده سال قبلا ز تاريخ از کارافتادگي است، مشروط برا ينکه 90 روز مذکور (سه ماه) از سابقه مذکور ظرف يک سال آخر باشد. مي تواند در اول سال يا اواسط سال يا پايان سال باشد.

کهولت سن و افزايش سن به طور طبيعي باعث کاهش قدرت ‌ بيمه شده مي شود و او را از ادامه فعاليت بازمي‌دارد. از اين رو قانون گذار براي چنين وضعيتي بازنشســتگي را پيش بيني کرده است.

احراز بازنشســتگي منوط به تحقق شرايط سني و سابقه مقرر در قانون است. اما اگر چنين شرايطي همزمان براي يک فرد وجود نداشت راهي که باقي مي‌ماند اســتفاده از مزاياي ازکارافتادگي و دريافت مستمري ازکارافتادگي است.

تفاوت بازنشستگي با ازکارافتادگي کلي نيز به همين شرايط مربوط مي‌شود.بنابراين براي ازکارافتادگي شرط سني لحاظ نمي شود و در خصوص سابقه نيز شرايط سهل تري به نسبت بازنشستگي اعمال مي شود.

شرايط ازکارافتادگي در اين مورد نيز همانند بند قبلي داشتن يک سال سابقه در ده سال قبل از از کار افتادگي است که 90 روز آن سال آخر باشد.

ميزان مستمري از کار افتادگي و نحوه محاسبه آن

ميزان مستمري ماهانه از کارافتادگي کلي عبارت است از يک سي ام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط بر اينکه ا ين مبلغ ا ز 50 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و ا ز صد درصد آن بيشتر نباشد.

در مورد بيمه شدگاني که داراي همسر هستند يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تکفل دارند و مستمري آنها از 60 درصد مزد يا حقوق متوسط آن ها کمترا ست، علاوه بر آن از 10 درصد مستمري ا ستحقاقي به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از از 60 درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.

متوسط مزد يا حقوق ماهانه بيمه شده از جمع کل مزد يا حقوق دريافتي که به ماخذ آن حق بيمه اخذشده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشي از کار يا شروع بيماري حرفه اي که منجر به ا زکارافتادگي شد ه ا ست، تقسيم به روزهاي کار، ضرب در 30 به دســت مي آيد. پرداخت مستمري ازکارافتادگي کلي در ماده111 قانون تامين اجتماعي نيز اجرا مي شود و برا ساس آن نبايد مستمري از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد.


 خبرها 

 براي دريافت دفترچه بيمه المثني تامين اجتماعي چه بايد کرد؟

بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي براي دريافت دفترچه درماني المثني خود در صورت مفقودي مي‌توانند با مراجعه به شعبه و همراه داشتن مدارک لازم نسبت به اخذ مجدد دفترچه اقدام کنند.

به گزارش ايسنا، در صورت مفقود شدن دفترچه درماني، بيمه شده يا افراد تبعي وي مي‌توانند با مراجعه به يکي از شعب تامين سازمان و با ارائه مدارک زير، نسبت به دريافت دفترچه درماني المثني خود اقدام نمايند:

تکميل فرم درخواست صدور دفترچه المثني توسط بيمه شده يا مستمري بگير اصلي

- رسيد پرداخت خسارت دفترچه المثني ( براي بار اول معادل 50 درصد و در موارد بعدي معادل يک برابر حداقل دستمزد روزانه سال مربوطه)

در صورتي که دفترچه درماني، بنا به گواهي مراجع ذي‌صلاح(مراجع قضايي، نيروي انتظامي و ...) بر اثر حوادث غيرمترقبه مانند سرقت، سيل و ... مفقود شده باشد، صدور دفترچه المثني به صورت رايگان انجام مي شود.

يک قطعه عکس جديد 4*3

مدارک هويتي (شناسنامه يا کارت ملي)

نحوه تمديد و تامين اعتبار دفترچه بيمه درمان

براي تمديد و تأمين اعتبار دفترچه بيمه درمان بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي، اقدامات زير در شعبه صادرکننده دفترچه انجام مي‌گيرد:

رؤيت شناسنامه فرزند دختر بالاي 15 سال مبني بر عدم ازدواج

رؤيت دفترچه آماده به خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت در مورد بيمه شده سرباز جهت افراد تحت تکفل

ارائه گواهي اشتغال به تحصيل يا از کارافتادگي فرزندان پسر بالاي 19 سال

ارائه فيش پرداخت سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد در مورد بيمه‌شدگان اجباري و مستمري بگيران

ارائه فيش پرداخت 9درصد درمان در مورد بيمه شدگان شاغل در کارگاه فصلي در دوره خارج از فصل

ارائه فيش پرداخت 9درصد درمان در مورد کارکنان شاغل در مطب پزشکان و دندانپزشکان.

اقدامات ملي و بين‌المللي براي مقابله با ريزگردها از زبان ابتکار

رييس سازمان محيط زيست اقدامات ملي و بين‌المللي براي مقابله با ريزگردها را تشريح کرد.

به گزارش ايسنا، «معصومه ابتکار» - در نشست مشترک کميته راهبردي ستاد مقابله با گرد و غبار کشور و شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ايلام اظهار کرد: اين موضوع راه‌حل کوتاه مدت و ضربتي ندارد و تنها با اقدامات و برنامه‌ريزي درازمدت ملي، بين‌المللي و منطقه‌اي اين مشکل مرتفع مي‌شود.

وي با بيان اينکه دولت اقدامات مؤثري انجام داده است، يادآور شد: دولت مصوبه‌اي را در خصوص ارائه و انجام راهکارهاي مؤثر در ارتباط با نحوه پيشگيري براي کاهش آسيب‌رساني به مردم و شناسايي کانون‌هاي ايجاد ريزگرد و انجام عمليات‌هاي آبخيزداري مصوب کرده است.

ابتکار ادامه داد: در عرصه بين‌المللي و نيز مذاکره دوجانبه با عراق، اقدام‌ها و گام‌هايي برداشته‌ شده است و مقرر شده که عراق کانون‌هاي تأثيرگذار بر ايران را شناسايي و در زمان امنيت آن‌ها را تثبيت کند و با ترکيه نيز درباره سدهاي احداث‌شده در اين کشور مذاکره صورت گرفته تا اين کشور از آبگيري بيابان‌ها و اراضي عراق جلوگيري نکند.

وي گفت: وزارت امور خارجه گزارش‌هاي مرتبط با وضعيت ريزگردهاي کشور را به سازمان ملل ارائه داده است تا با انجام تدابير ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي گامي مؤثر براي رفع اين مشکل که 18 استان را درگير کرده برداشته شود. ابتکار همچنين در شبکه استاني سيماي مرکز ايلام حضور خود به اتفاق رييس سازمان مديريت بحران، رييس سازمان هواشناسي، رياست مرکز سلامت وزارت بهداشت، معاون امور محيط‌ زيست بين‌الملل وزارت امور خارجه، مدير ستاد ملي مبارزه با ريزگردها و نماينده مقيم سازمان ملل متحد را نشانه‌ي اهميت اين موضوع دانست و گفت: در سطح ملي و در سطح بين‌الملل اقدامات مناسبي براي اين حل اين مشکل و تبعات ناشي از آن انجام شده است.

وي ادامه داد: در سطح بين‌الملل با صدور چندين قطعنامه، رييس سازمان بين‌الملل را مکلف کرده‌ايم تا در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند. رييس سازمان محيط‌ زيست تصريح کرد: ريزگردها داراي منشاء خارجي هستند و از غرب عراق سرچشمه مي‌گيرند و اثر مستقيم روي ايلام دارند به همين دليل در سفري که به بغداد داشتيم مذاکراتي را با مسئولان اين کشور انجام داديم و خوشبختانه اعلام آمادگي کردند و حتي در حوالي کربلا که يکي از مراکز ريزگردها بود درختکاري کرديم اما شرايط امنيتي عراق اجازه اين کار را نداد. ابتکار گفت: علاوه بر مصوبات سال گذشته اخيراً مصوبه‌اي داشته‌ايم که بر اساس آن کانون‌هاي گرد و غبار شناسايي‌ و يکسري اقدامات مانند مالچ پاشي و آبخيزداري انجام شده است.

تابستان امسال در تهران قطعي آب نداريم

درست است که تدابير لازم براي تامين آب پايتخت انديشيده شده، اما لازم است که همه مردم صرفه‌جويي در مصرف آب را وظيفه اصلي خود بدانند.

فصل گرما ميزان مصرف آب را افزايش داده، اما با اين وجود مديرعامل آب و فاضلاب استان تهران وعده تابستاني بدون قطعي آب را داده است.به گزارش عصر ايران به نقل از ايسنا، محمد پرورش مدير عامل آب و فاضلاب استان تهران در خصوص وضعيت سه ماه آينده در حوزه منابع آبي استان تهران اظهار کرد: توليد آب با توجه به وضعيت سدها مشکلي ندارد، اما در مورد مصرف مردم بايد دقت بيشتري را داشته باشند.وي با بيان اين‌که هيچ‌گونه مشکلي در تامين آب استان تهران نيست، گفت: فقط ممکن است به علت افزايش مصرف شبکه جوابگو نباشد و شاهد افت فشار در برخي از مناطق باشيم. براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در تابستان سال جاري هيچ‌گونه جيره‌بندي و قطعي آب نخواهيم داشت.

مدير عامل آب و فاضلاب استان تهران با بيان اين‌که پيک مصرف تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: در اين زمان ميزان مصرف آب 30 درصد افزايش مي‌يابد، اما اگر مردم دقت لازم را داشته باشند مشکلي پيش نخواهد آمد.

وي با اشاره به بحراني بودن شرايط آب در کشور گفت: درست است که تدابير لازم براي تامين آب پايتخت انديشيده شده، اما لازم است که همه مردم صرفه‌جويي در مصرف آب را وظيفه اصلي خود بدانند.


 ميز خبر 

 مدير کل حراست سازمان محيط زيست: حفاظت از محيط زيست بدون مشارکت مردم راه به جايي نخواهد برد

مدير کل حراست سازمان محيط زيست گفت: ما کشوري نيستيم که فقر قانون داشته باشيم، اما تعبير و تفسيري که در اين موارد مي شود، متاسفانه محيط بانان ما را قرباني مي ‌کند و اگر دست به اسلحه ببرند، حکم قصاص براي آنها صادر خواهد شد.

به گزارش ايسنا، رضا جزيني زاده در يادواره شهداي محيط‌بان استان کرمان با ابراز تاسف و تاثر از درگذشت اين قشر زحمت کش در کشور ، گفت: آنچه که براي خانواده هاي اين شهدا باقي مي ماند، فقدان پدر و بي سرپرستي خانواده هاي آنهاست و وظيفه ادامه راه اين عزيزان بر عهده ماست.

وي با بيان اينکه داغي که بر پيکر سازمان محيط زيست و خانواده هاي آنها گذاشته شد، ماندگار مي باشد، ادامه داد: مظلوميت شهداي محيط بان از مهمترين نکات قابل توجه مي باشد و عدم فرهنگسازي در کشور باعث شده که بر زخم اين غم افزوده شود.

مدير کل حراست سازمان محيط زيست با طرح اين سوال که آيا شهيدان با يکديگر فرق دارند؟ اظهار کرد: رويکرد جديدي نسبت به محيط زيست با سخنان و ابلاغيه مقام معظم رهبري کليد زده شده است و مي توان به جرات گفت که امروز نقطه عطف و اميدي در اين سازمان بوجود آمده که راه را نشان ما مي دهد و اگر نتوانيم به اين فرمايشات جامه عمل بپوشانيم، شرمسار نسل آينده خواهيم بود.

وي با اشاره به اينکه بايستي حرکتي نو را آغاز کنيم، تصريح کرد: 119 خانواده شهيد محيط بان که بي سرپرست شده اند، به دليل دفاع از محيط زيست بوده است.

جزيني زاد افزود: محيط بانان با کمترين امکانات و خلاء هاي قانوني نسبت به حفاظت از محيط زيست تلاش مي کنند و حال جاي سوال دارد که آيا آن سنگدلي که با قساوت قلب، به سوي اين محافظان شليک مي‌کند، مي داند که به خانواده هاي آن شهيدان چه خواهد گذشت؟

مدير کل حراست سازمان محيط زيست عنوان کرد: عده‌اي به دنبال آن هستند که سناريويي را به راه بيندازند که شهادت محيط بانان را عادي جلوه دهند و حياط خلوتي که بافته ساليان گذشته خود بوده را ادامه دهند و در اين چتري که خودشان بوجود آورده اند و مسئولين طي سال هاي گذشته توجهي نکرده اند، به سخت‌دلي و شقاوت خود ادامه دهند، اما جلوي اين سناريو را گرفتيم.

جزيني زاده با اشاره به اينکه حفاظت از محيط زيست بدون مشارکت مردم راه به جايي نخواهد برد، افزود: متاسفانه حضور کم رنگ سازمان‌هاي مردم نهاد و عدم مشارکت جدي مردم طي دوره هاي مختلف باعث شده است که اين وظيفه اصلي به فراموشي سپرده شود، بطور مثال در برنامه پنجم توسعه به نوعي سازمان هاي مردم نهاد و مشارکت مردم به باد فراموشي سپرده شد و هر جا صحبت از مشارکت مردم بود، انگ هاي مختلفي به مردم زدند.

مدير کل حراست سازمان محيط زيست با اشاره به اينکه حفاظت از محيط زيست فقط وظيفه دولت نيست، تصريح کرد: اگر حساسيت در مجامع محلي، NGO ها و سازمان هاي مردم نهاد بوجود نيايد راه به جايي نخواهيم برد و بايد به سمت و سويي رفت که اين حساسيت در مردم ايجاد گردد.

درخواست سالاري براي توقف فروش خانه تاريخي "حاکم تهران"

رييس کميسيون شهرسازي شوراي شهرتهران نسبت به فروش بناي تاريخي تهران منسوب به " خانه حاکم تهران" توسط ستاد اجرايي فرمان امام تذکر داد.

به گزارش ايسنا، محمد سالاري با تاکيد بر ارزش تاريخي اين بنا گفت: اين خانه که در خيابان فردوسي و در محدوده حصار ناصري واقع شده است و منصوب به يکي از متوليان اسبق تهران و معروف به "خانه حاکم تهران " مي باشد، در دوران قاجار احداث شده و داراي مجموعه المان‌ها و نشانه هاي ارزشمند و داراي ارزش تاريخي بالايي مي‌باشد.

وي ادامه داد: متاسفانه علي رغم مکاتبات مدير کل بافت هاي فرسوده شهرداري تهران با سازمان ميراث فرهنگي استان تهران و پيگيري هاي خسرو آبادي براي توقف فروش اين خانه، نتيجه اي حاصل نشد.

سالاري ضمن درخواست از ستاد اجرايي فرمان امام براي توقف فروش اين خانه اظهار داشت: از آنجايي که يکي از سازندگان معروف تهران که اخيرا اقدام به تخلف ساختماني بسيار زيادي نموده است خريدار اين بنا مي باشد ، بزودي ممکن است اين بناي ارزشمند تخريب شود. بنابر اين ما درخواست داريم با همراهي رسانه ها فروش اين خانه متوقف گردد تا شهرداري تهران براي حفظ اين خانه اقدام نمايد.

دستگيري آدم ربايان 2 ميلياردتوماني در البرز

فرمانده انتظامي استان البرز گفت:با تلاش ماموران پليس آگاهي استان، آدم رباياني که با ربودن يک سنگ کار ساختماني از خانواده اش درخواست 2ميليارد تومان کرده بودند، دستگير و فرد ربوده شده آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار کامراني صالح گفت: پي دريافت پرونده آدم ربايي از شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان کرج به پليس آگاهي استان البرز بررسي موضوع در دستور کار ماموران اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: بررسي هاي ميداني حاکي از آن بود که در نيمروز چهارم تيرماه فردي از کارگران ساختماني و متبحر در امر سنگ کاري نماي ساختمان به همراه برادر همسرش از باغستان کرج براي برآورد قيمت سنگ کاري ساختمان نيمه کاره اي با يک دستگاه خودرو 405 به رانندگي شخص ناشناسي به مقصد چيتگر از ميان جاده کرج سوار خودرو شده است اما در محل ساختمان نيمه کاره، راننده با ترفند و دادن وعده هاي دروغين، فرد مذکور را سوار بر خودرو خود کرده و به سرعت از محل متواري شدند.

سردار کامراني صالح، افزود: با توجه به متواري شدن خودرو، همراه فرد ربوده شده جهت طرح شکايت آدم ربايي به کلانتري منطقه چيتگر مراجعه کردند و سپس به همراه پرونده به پليس آگاهي تهران بزرگ اعزام شدند اما با توجه به اين که محل شروع جرم (محل سوار شدن) شهرستان کرج بوده است، پرونده براي رسيدگي از بازپرسي جنايي تهران به دادسراي شهرستان کرج ارجاع داده شد.

اين مقام انتظامي، گفت: پس از انتقال پرونده به پليس آگاهي استان البرز موضوع تحت رسيدگي بود که آدم ربا طي تماس با همراه اقوام فرد ربوده شده در قبال آزادي وي درخواست 2 ميلياردتومان کرده بودند.

فرمانده انتظامي استان البرز، ادامه داد: بلافاصله تيم هاي اطلاعاتي تشکيل و با سرپرستي مستقيم رئيس پليس آگاهي استان با انجام اقدامات فني و عملياتي بي وقفه و شبانه روزي در نهايت سرنخ هايي از افراد آدم ربا در تهران شناسايي شد.

وي، اظهار کرد: در اين مرحله تيم هايي متشکل از کارآگاهان اداره جنايي و عمليات ويژه پليس آگاهي استان البرز به تهران اعزام شدند و در يک عمليات غافلگيرانه پس از ورود به پاتوق آدم ربا در ابتدا فردي را که به عنوان نگهبان در محل ورودي سکونت گاه مذکور حضور داشت، دستگير کردند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي