جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 6032

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛
ادامه پرداخت يارانه در سال98


بسته حمايتي 200 هزار توماني واريز مي‌شود

وزير صنعت، معدن و تجارت :
محصولاتي که کمتر از 40 درصد آن ساخت داخل باشد را حمايت نمي‌کنيم


تريبون


نهادهاي مالي


 سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛
 ادامه پرداخت يارانه در سال98 

 بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در لوايح بودجه 97 و 98 حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد را پيش‌بيني کرد اما اجراي آن منوط به تصويب مجلس است. به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشي نحوه اصلاح صف يارانه بگيران را براي سال 98 توضيح داد.در اين گزارش آمده است: در تبصره 14 لايحه بودجه سال 1397، دولت پيشنهاد اعطاي يارانه صرفاً به خانوارهاي نيازمند جامعه را ارائه نموده بود که البته اين پيشنهاد دولت با موافقت و تأييد مجلس محترم شوراي اسلامي همراه نشد و کماکان پرداخت يارانه نقدي در سال 1397 به صورت يکسان به تمامي افراد جامعه تصويب شد.

در لايحه بودجه سال 1398 نيز دولت در تبصره 14 لايحه بودجه پيشنهادي مجدداً اجراي تکليف قانوني مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طريق تفويض اختيار به استانداران براي حذف سه دهک بالاي درآمدي دراستان‌ها و تعيين مصاديق مصارف و با توزيع مجدد آن در همان استان پيشنهاد نموده است، لذا در هر دو سال اجراي برنامه ششم توسعه، دولت به وظيفه خود عمل نموده است اما اجازه قانوني براي اجرا را نداشته است.

در صورت تصويب اين ماده قانوني در مراحل تصويب لايحه بودجه سال 1398، زمينه اجراي حکم قانون برنامه ششم توسعه براي دولت در سال 1398 فراهم خواهد شد.

حذف يارانه دهک‌هاي بالا توسط استانداري‌ها باعث موازي‌کاري مي‌شود

همچنين ،مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: سپردن اختيار حذف يارانه دهک‌هاي بالا به استانداران عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن خواهد زد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ايرادات تبصره «14» بند «الف» جزء «1» که اختيار شناسايي و حذف يارانه غيرنيازمندان را به استانداران مي‌دهد، اعلام کرد که ارزيابي مفاد تبصره لايحه بودجه نشان ميدهد که دولت در لايحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصي براي فقرزدايي ندارد، بلکه جايگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را ناديده گرفته است و با اعطاي اختيار به استانداران در فقرزدايي عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن زده است.

براساس اعلام مرکز پژوهش هاي مجلس، گواه چنين ادعايي آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندي يارانه‌ها ذيل تبصره 14 لايحه بودجه، فقرزدايي صرفاً به گسترش پوشش نهادهاي حمايتي تقليل يافته است و ثانياً در جزء 1 تبصره مذکور، اختيار نحوه فقرزدايي ازطريق منابع آزادشده ناشي از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالي که به نظر نميرسد نهاد مذکور واجد ظرفيت و دانش تخصصي الزم براي فقرزدايي باشد.

با وجود اينکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي متولي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي، به هماهنگي با آن وزارتخانه تأکيد شده است و در راهبرد فقرزدايي، جايگاهي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. اين موضوع با وجود اينکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهاي محلي فقرزدايي شود، به افزايش موازي‌کاري و احتمال خطا در برنامه‌ريزي فقرزدايي نيز دامن خواهد زد.


 بسته حمايتي 200 هزار توماني واريز مي‌شود 

 بسته حمايتي 200 هزار توماني بيمه شدگان تأمين اجتماعي که کمتر از 3 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کنند به حسابشان واريز مي‌شود.به گزارش «تابناک» ، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه‌اي کشور 13 ميليون و 850 هزار نفر بيمه شده اصلي و 3 ميليون 165 هزار نفر مستمري‌بگير، بازنشسته و از کارافتاده دارد.

تعداد بيمه سدگان سازمان تأمين اجتماعي با احتساب خانواده‌هايشان به 42 ميليون نفر مي‌رسد که از خدمات بيمه‌اي و درماني اين سازمان استفاده مي‌کنند.

براساس مصوبه دولت مقرر شد به بازنشستگان و بيمه‌شدگان اين سازمان که کمتر از 3 ميليون تومان درآمد دارند بسته حمايتي به ارزش 200 هزار تومان پرداخت شود و تاپايان سال اين افراد 600 هزار تومان بسته حمايتي دريافت مي‌کنند.

براساس پيگيري‌ها، از 3 ميليون و 165 هزار نفر مستمري‌بگير، بارنشسته، بازمانده و ازکار افتاده تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي 2 ميليون 600 هزار نفر مشمول بسته هاي حمايتي مي‌شوند که ماه گذشته بسته‌هاي حمايتي را دريافت کردند.

از سوي ديگر بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي 13 ميليون و 850 هزار نفر هستند که حدود 12 ميليون و 800 هزار نفر از آنها کمتر از 3 ميليون تومان درآمد دارند.

در ضمن به هر خانواده يک بسته حمايتي ارائه داده مي‌شود بعنوان مثال اگر در خانواده 3 نفر مشغول به کار باشند و هر کدام کمتر از 3 ميليون تومان درآمد داشته باشند به يک نفر از آنها اين بسته داده مي‌شود و اين بسته حمايتي تنها به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.

رحيم اردلان، معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: ازنخستين بسته حمايتي دولت به بيمه شدگان تأمين اجتماعي به ارزش 200 هزار تومان با هماهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و همينطور سازمان تأمين اجتماعي به حسابشان واريز مي‌شود.

بيمه شدگان مي‌توانند با اين مبلغ از فروشگاه‌هاي ذنجيره‌اي کالاهاي مورد نياز خود را خريداري کنند.

کارگران فاقد بيمه هم بسته حمايتي دولت را مي‌گيرند

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اين که بسته حمايتي دولت شامل حال کارگران فاقد بيمه تامين اجتماعي هم مي شود گفت: اکنون زمان دريافت بسته حمايتي دولت براي کارگران بيمه‌اي است و به نوبت جلو مي‌رود و افراد فاقد بيمه نيز اين بسته‌ را مي گيرند.ابوذر نديمي، مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص انتقاداتي که به واريز نشدن بسته حمايتي دولت به حساب کارگران فاقد بيمه وجود دارد گفت: گروه‌هايي که شامل بسته‌هاي حمايتي دولت هستند کارگران،‌ مددجويان، کارمندان دولت،‌بازنشستگان دولتي، لشگري و ساير صندوقها ، رانندگان، اقشار روستائي و فاقد بيمه‌اي‌ها هستند که اکنون زمان دريافت بسته حمايتي دولت براي کارگران بيمه‌اي است و به نوبت جلو مي‌رود و افراد فاقد بيمه نيز از اين بسته‌ها بهره مند خواهند شد.

وي با بيان اينکه اکنون بيش از 900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در کشور پرداخت مي‌شود گفت: پرداخت اين بسته‌ها به جهت فشاري است که امسال بر مردم وارد شده است که پرداخت آن مقداري پر رنگ تر شده است.نديمي در پاسخ به انتقاداتي که پيرامون مبلغ در نظر گرفته شده وجود دارد و فقط براي 7 ميليون نفر در نظر گرفته شده است گفت: اعطاي بسته حمايتي دولت بخشي از اقدامات دولت براي کمک به وضعيت اقتصادي مردم است و مواردي ديگري چون افزايش حقوق و يارانه‌ها نيز وجود دارد. مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد اقدامات ديگر دولت گفت: حقوقها را به صورت پلکاني افزايش داديم يعني بالاترين ميزان رشد در حقوق براي گروه‌هايي است که درآمد پائين تري دارند.


 وزير صنعت، معدن و تجارت :
 محصولاتي که کمتر از 40 درصد آن ساخت داخل باشد را حمايت نمي‌کنيم 

 وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به سياست دولت در راستاي تمرکز زدايي و اينکه برنامه هاي خوبي در آينده داريم، گفت: محصولات خودرويي و لوازم خانگي که کمتر از 40 درصد آن ساخت داخل کشور باشد را حمايت نخواهيم کرد.به گزارش ايسنا، رضا رحماني اظهار کرد: کاري که شما انجام مي‌دهيد و اينکه از يک نفر تا هر چند نفري را که بر سرکار گذاشته‌ايد بسيار با ارزش است و به عنوان يک ايراني هميشه مي‌گويم دست شما را مي‌بوسم. شرايطي پيش آمده و مشکلاتي را داريم که بخشي از آن هميشه هست و بخشي از آن يک حرکت جمعي را مي‌طلبد.

وي ادامه داد: وظيفه ما اين است که مشکلات را پيگيري کنيم، اما بنابر گفته امام راحل مامور به پيگيري هستيم نه مامور به نتيجه، ما پيگير امور هستيم و تلاش خودمان را هم انجام مي‌دهيم و از خداوند مي‌خواهيم آن را به نتيجه منجر کند.وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به اينکه در يک جنگ اقتصادي قرار داريم گفت: به تعديل کارگر حساسيت دارم. دراين باره صحبت نکنيد. تلاش ما بر اين است که وضع موجود را حفظ کنيم.

رحماني با بيان اينکه سياست دولت تمرکز زدايي است افزود: زماني که وارد وزارتخانه شدم 60 درصد از برنامه توليد عقب بوديم و با هرجايي که تماس مي‌گرفتم مي‌گفتند روبه تعطيلي هستيم، اما اکنون جلوي روند نزولي گرفته شده است.وزير صمت در رابطه با تسهيلات براي صنايع يادآورشد: در طرح رونق توليد، صنايع کوچک و متوسط مستثني شده‌اند. بدين معنا که اگر چک برگشتي يا بدهي غير جاري دارند بانک به اين دلايل نمي‌تواند به آنها تسهيلات پرداخت نکند. اما به شرط اينکه بتواند توليد کند و بازار فروش هم داشته باشند. اين بخشنامه دولت است و اگر بانکي اين موضوع را رعايت نمي‌کند با آن برخورد کنيد. واقعا ظلم است که واحد توليدي به دليل نبود سرمايه در گردش نتواند توليدي داشته باشد.

رحماني اضافه کرد: نيم نگاهي به صادراتِ صنايع توليدي در شهرستان داشته باشيد. اکنون علاوه بر بازار داخل، بازار صادرات هم مهم است. قطعه سازي که اکنون مشکل دارد اگر به صادرات وصل شده بود الان با رکود خودرو ساز داخلي از پا نمي‌افتاد و دچار مشکل نمي‌شد.


 تريبون  

 رئيس سازمان نقشه برداري:

فرونشست در مناطق گذر خطوط لوله گاز و آب

رئيس سازمان نقشه برداري گفت:در برخي مواقع خطوط لوله گاز، آب رساني و انتقال نفت را از نقاطي عبور داده‌ايم که وجود فرونشست در آن مناطق باعث شده خطر شکست و آسيب جدي به اين خطوط وجود داشته باشد.

مسعود شفيعي در گفت و گو با مهر، در خصوص وجود فرونشست در خطوط لوله گاز و آب رساني اظهار داشت: در برخي مواقع خطوط لوله گاز، آب رساني و انتقال نفت را از نقاطي از کشور عبور داده‌ايم که وجود فرونشست در آن مناطق باعث شده خطر شکست و آسيب جدي به اين شريان‌هاي حياتي وجود داشته باشد و حتي گزارش شده که برخي کشاورزان سعي دارند از طريق پُر کردن شيارهاي ناشي از فرونشست با خاک، در زمين‌هاي زراعي خود با اين پديده مقابله کنند که روش درستي نيست.

رئيس سازمان نقشه برداري کشور افزود: راهکار اصلي تدقيق پايش‌ها در مناطق مختلف خصوصا محدوده‌هايي که در معرض فرونشست هستند، تجديدنظر جدي در برداشت آب‌هاي زيرزميني و تغيير الگوي استقرار جمعيت و فعاليت در کشور است.

وي تصريح کرد: هر نوع سازه‌اي در سطح زمين چه بافت فرسوده و چه نوساز، مي‌تواند در اثر پديده فرونشست آسيب ببينند، زيرا نوع آسيب به گونه‌اي است که ميزان استحکام سازه چندان تعيين‌کننده نيست و تغيير ارتفاع زمين، کل سازه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

فرونشست در خطوط راه آهن منجر به اصلاح اين خطوط شد

وي افزود: براي احداث بسياري از خطوط انتقال به ما مراجعه مي‌شود و نقاط کنترل زميني و ترازيابي را براي طراحي مسير از ما دريافت مي‌کنند؛ در گذشته که چندان پديده فرونشست جدي نبود، سعي شد طي دو دهه، دو مرحله عمليات ترازيابي تجديد شود و مي‌توان گفت که داده‌ها هر 5 يا 10 سال يک بار به روز مي‌شد، اما به تدريج متوجه شديم اين داده‌ها در پاره‌اي از مناطق با خطا مواجه‌ هستند و به دليل فرونشست، ارتفاع نقاط دستخوش تغيير شده‌است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص احتمال فرونشست در زيرساخت‌هاي ريلي کشور، اظهار داشت: تاکنون محدوده فرونشست را با مناطقي که خطوط ريلي از آنها عبور کرده‌اند، به طور دقيق تطبيق نداده‌ايم اما در مراجعات ميداني‌ که همکاران ما داشته‌اند، بنابر اظهار کارشناسان حوزه راه آهن متوجه شديم، به دليل مواجه شدن با پديده فرونشست، در مواردي ناچار شده اند اصلاحاتي را در خطوط راه آهن داشته باشند.

معافيت مالياتي صادرکنندگان مشروط شد

دولت در سال آينده شرايط معافيت مالياتي صادرکنندگان را تغيير خواهد؛ به طوري که تنها صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزي به چرخه اقتصادي برگردانند از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، فرار مالياتي و در کنار آن معافيت‌هاي آن مدت‌هاست که به يکي از چالش‌هاي موجود در حوزه درآمد مالياتي تبديل شده است و ارقام عجيبي را در بر مي‌گيرد که تحقق آن مي‌تواند درآمد دولت از اين بخش را تا دو برابر در سال افزايش دهد. اين در حالي است که در سال جاري حدود 140 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب شد که دولت اين رقم را تا حدود 150 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. درآمد مالياتي دولت در حالي رشد چنداني ندارد که در اين بين فرار مالياتي و معافيت‌هاي موجود قابل توجه است و دولت براي برگشت بخشي از آن هم که شده برخي از معافيت‌هاي مالياتي را مشروط کرده است.

در گفت‌وگو با مژگان خانلو-سخنگوي ستاد بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي- اين‌گونه اعلام شد که صادرکنندگان به عنوان يکي از گروه‌هاي بزرگ معافان مالياتي در بودجه 1398 مورد توجه قرار گرفته‌اند که معافيت آنها مشروط شده است.

وي با اشاره به اينکه 74 مورد مصوبه و قانون مجلس وجود دارد که بخش‌هاي مختلف را معاف مالياتي مي‌کند، گفت: بر اين اساس 45 هزار ميليارد تومان معاف مالياتي و 5000 ميليارد تومان معافيت گمرگي وجود دارد که در مجموع به 50 هزارميليارد تومان مي‌رسد. از اين رقم 22 مورد آن احصا شده که شرايطي که معافيت براي آن وجود داشته منتفي شده است و يا اگر وجود دارد مدت زمان حمايتي آنها تمام شده و قابليت لغو بدون آسيب زدن دارند.

طرح موضوع افزايش حق مسکن کارگران درنشست شوراي عالي کار

با وجود اختلاف نظر گروه کارفرمايي و کارگري، دويست و هفتاد و نهمين نشست شوراي عالي کار دوشنبه هفته آينده با موضوع افزايش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز نمايندگان کارگري و کارفرمايي در جلسه روز يکشنبه 23 دي ماه با حضور وزير کار به بررسي موضوع افزايش حق مسکن پرداختند ولي پيشنهاداتي که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بي‌نتيجه پايان يافت.

آنطور که يکي از نمايندگان کارگري حاضر در اين جلسه مي‌گويد به دليل مقاومت گروه کارفرمايي جلسه به نتيجه نرسيد و پيشنهاداتي هم که مطرح مي‌شد بيش‌تر روي درصد بود که وقتي محاسبه مي‌شد حق مسکن 60 هزار تومان و 70 هزار تومان مي‌شد در حالي که اين ارقام مبالغي نيست که روي آن بحث کرد و اسمش را کمک هزينه مسکن گذاشت.

به گفته وي حقوقي که کارگران دريافت مي‌کنند تنها 25 درصد مايحتاج آنها را تامين مي‌کند در صورتي که کارفرمايان از گراني ارز و ضرر و زياني که متحمل شده‌اند سخن مي‌گفتند ولي اگر واقعا ضرر مي‌کردند امروز نبايد افزايش چند برابري اقلام و کالاها را شاهد بوديم.

در جلسه گذشته شوراي عالي کار، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزاري نشست سه جانبه شوراي عالي کار و تعامل گروههاي کارگري و کارفرمايي را براي اتخاذ تصميمات لازم در اين خصوص مهم خواند و با تاکيد بر اصل افزايش کمک هزينه مسکن کارگران، ابراز اميدواري کرد: با توافق ميان کارگران و کارفرمايان رقم کمک هزينه مسکن افزايش يابد؛ اين در حالي بود که نمايندگان کارگري معتقد بودند قبل از هر چيز معيشت کارگران بايد به طور ويژه و جدي مورد توجه قرار گيرد و چنانچه موضوع افزايش حق مسکن از تصويب شوراي عالي کار بگذرد نياز به تاييد هيات وزيران دارد؛ چرا که اساسا حق مسکن تنها آيتم بسته مزدي کارگران است که بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

اما نمايندگان کارفرمايي معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان ديگري موکول شود هر چند که افزايش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذيرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغيير کند، در قالب يک بسته ديده شود تا مدل قوي‌تري به دست آيد با اين حال خروجي آن جلسه عليرغم طرح پيشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهي در بحث کمک هزينه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستي محدودتر با حضور نمايندگان کارگري و کارفرمايي بررسي و سپس در جلسه بعدي شوراي عالي کار به بحث گذاشته شود.


 نهادهاي مالي 

 دکتر حسين زاده تاکيد کرد:

لزوم استفاده از ابزارهاي نوين براي اطلاع رساني خدمات بانک ملي

بانک ملي - مديرعامل بانک ملي ايران بر ضرورت استفاده از روش هاي نوين در حوزه اطلاع رساني تاکيد کرد و گفت: امروز محصولات بسيار متنوعي در بانک ملي ايران وجود دارد که نيازمند تبليغات گسترده و اطلاع رساني کامل به مشتريان و مردم است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده در جمع مديران و کارکنان روابط عمومي اين بانک با اشاره به اين که فضاي مجازي، ظرفيت بسيار خوبي براي اطلاع رساني است، اظهار کرد: روابط عمومي بانک ملي ايران از ديرباز در فضاي اينترنت بسيار فعال بوده و امروز نيز از اين ظرفيت استفاده مي کند، اما نبايد به حد کنوني راضي باشيم، بلکه بايد از پتانسيل هاي مغفول نيز حداکثر استفاده را داشته باشيم.

وي افزود: خوشبختانه ساختار روابط عمومي بانک ملي ايران متحول شده و جزو ساختارهاي پيشرو در بانک است، بنابراين همه زيرساخت ها براي جهش آن به خوبي فراهم است.

حسين زاده با اشاره به اين که کار کردن در حوزه روابط عمومي به عشق، تلاش شبانه روزي، هنر و علاقه نياز دارد، تاکيد کرد: روابط عمومي فعال و تهاجمي مطلوب ماست.

مديرعامل بانک ملي ايران بر لزوم اطلاع رساني خدمات بانک به مشتريان تاکيد کرد و گفت: بسياري از خدمات بانک درون سازمان ارائه مي شود، اما اين خدمات براي کارکنان مبهم است که روابط عمومي بايد در اطلاع رساني آنها نيز پيشتاز باشد.

بانک مسکن؛ «پيشرو» در بهره‌وري ميان بانک‌هاي کشور

بانک مسکن - جشنواره ملي بهره وري که تعداد زيادي از دستگاه‌هاي دولتي نيز حضور داشتند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت نيرو و شرکت ارتباطات زيرساخت نيز موفق به اخذ اين جايگاه شدند. به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا،شاخص‌هاي داوري در اين جشنواره شامل اقدامات صورت‌گرفته در حوزه استقرار چرخه بهره‌وري و شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري شامل بهره‌وري نيروي کار، بهره‌وري سرمايه و بهره‌وري کل عوامل توليد در سازمان‌ها بوده است.

تشکيل شش جلسه کميته بهره‌وري بانک مسکن، برگزاري جلسات با سازمان ملي بهره‌وري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير بانک‌هاي دولتي براي به اشتراک‌گذاري تجربيات موجود در زمينه استقرار چرخه بهره‌وري و هم‌انديشي در راستاي تدوين «نظام‌نامه بهره‌وري بانک‌هاي دولتي»،برگزاري جلسات با ادارات ستادي بانک براي تهيه و تدوين برنامه‌هاي عملياتي بهبود بهره‌وري در بانک از مهم‌ترين اقداماتي است که توسط بانک مسکن انجام شد که منجر به کسب جايگاه پيشرو شد.

با مشارکت بانک سينا:

پروژه پايانه سلام فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به مراحل نهايي رسيده است

بانک سينا - پروژه پايانه سلام فرودگاه بين المللي امام(ره) با مشارکت بانک سينا مراحل نهايي و تکميل طرح را طي مي کند.

به گزارش روابط عمومي بانک سينا، اين پايانه با ظرفيت تردد ساليانه بيش از 5 ميليون مسافر در 55 هزار مترمربع و در 3 طبقه احداث شده که اين بانک در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي اقتصاد مقاومتي و کمک به توليد و اشتغال کشور در فرايند احداث و تکميل آن مشارکت دارد.

طبق اين گزارش، پايانه سلام در شمال غرب فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) واقع شده و بانک سينا با سرمايه گذاري 2600 ميليارد ريالي در اين طرح حضور دارد. استفاده از امکانات و سيستم هاي هوشمند از ويژگي هاي اين پايانه محسوب مي شود. طبق اعلام مسئولان طرح، مقرر است ترمينال سلام خدمات تشريفات فرودگاهي (CIP) به مسافران ارايه دهد و برخي از پروازهاي داخلي نيز به اين ترمينال منتقل شود.

برگزاري همايش هنر، صلح و توسعه پايدار با حمايت بانک شهر

بانک شهر - دومين همايش هنر و صلح با عنوان "هنر، صلح و توسعه پايدار" با حمايت بانک شهر و با هدف برخوردهاي نو براي مطالعه در حوزه هنر و صلح، با محوريت مسئوليت اجتماعي و نگاه به مسئله توسعه پايدار برگزار مي شود.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، مراسم افتتاحيه اين همايش در سالن فرخي يزدي باغ موزه قصر تهران با سخنراني آقاي ورنر سفير هلند، خانم دکتر دوتسنکو رئيس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، آقاي دکتر مظاهري رئيس موسسه فرهنگي اکو و حضور مسئولين سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، بانک شهر،دانشگاه سوره، هنرمندان، دانشجويان و علاقه مندان حوزه هنر و صلح برگزار خواهد شد.

برگزاري نمايشگاه آثار هنرهاي تجسمي با موضوع صلح در گالري ملک الشعراي بهار باغ موزه قصر تهران شامل عکاسي، گرافيک، نقاشي، حجم و پرفورمنس آرت و برگزاري دو نشست تخصصي و يک کارگاه در زمينه هنر، صلح وتوسعه پايدار از جمله برنامه هاي اين همايش است.

حجت‌اله صيدي:

سهام بانک صادرات از نقدشونده‌ترين سهام‌ها در بورس است

بانک صادرات - حجت‌اله صيدي با بيان اينکه بانک صادرات ايران در حال حاضر جايگاه مطلوبي در بورس دارد، گفت: سهام اين بانک، يکي از نقدشونده‌ترين سهام‌ها با افزايش بالاتر از 140 درصد است.به گزارش روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، مديرعامل اين بانک در سفر خود به استان مازندران، با اشاره به اينکه موفقيت‌هاي نظام بانکي و پولي به صورت گروهي تحقق‌پذير است، افزود: در پس موفقيت‌هاي بانک صادرات ايران، شبکه منسجم و کارکنان خدوم اين بانک در سراسر کشور قرار دارند.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط حساس کشور اين بانک ريشه‌دار با همت و تلاش مديران و کارکنان توانمند، چالش‌ها را پشت سر گذاشته و توانسته جايگاه مناسبي را در بين بانک‌هاي کشور به خود اختصاص دهد.صيدي در خصوص حرکت به سمت سوددهي گفت: بايد بهاي تمام‌شده‌ پول را به وسيله افزايش منابع ارزان قيمت، پايين آورده و نرخ مؤثر تسهيلات را افزايش داد. مديرعامل در ادامه افزود: بانک صادرات ايران به‌واسطه مزيت‌هاي رقابتي همچون تعدد شعب، پراکندگي خوب و جانمايي مناسب آن‌ها، مي‌تواند نقش بسزايي را در اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي ايفا کند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي