جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/06/22 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه (حلول ماه رمضان ماه رحمت و بهار قرآن مبارك باد) نسخه شماره 2858


اضطراب فراگير


نامه دانشوران


اسرار جديد سندروم ايکس شکننده کشف شد


کوتاه و خواندني


تاثير نامطلوب آلودگي هوا بر تولد نوزادان


دوربين ژاپني در هنگام لبخند زدن عکس مي گيرد


  اضطراب فراگير 

مکانيسم هاي  نروبيولوژيک در اختلال اضطراب فراگير
ديويد.جي.نات. دي. ام.ام. ار.سي. پي.اف.ار.سي سايک  اختلال اضطراب فراگير  GAD يک اختلال شايع وجدي است با وجود اين حقيقت هيچ شناختي روشني از تغييرات دقيق واساسي نروبيولوژيکي اين بيماري وجود ندارد تا کنون بررسي هاي اندکي در مورد کارکرد نروبيولوژيکي در بيماران مبتلا به  GAD وجود دارند و فقط اطلاعات محدود تطبيقي با افسردگي موجود است. پيشرفت هاي تکنيک هاي تصويربرداري آناتومي عصبي امکان بررسي جامع جريان خون منطقه اي ومتابوليسم وشايد شناخت مناطق ويژه مغز که در GAD درگير هستند را فراهم کنند بررسي هاي اختلال کارکرد انتقال دهنده عصبي سيستم هاي اسيدامينوبوتيريک،  بنزوديازپين، سروتونرژيک و نورا درنرژيک را دراين  اختلال دخيل مي دانند تغييرات الگوهاي خواب نيز مورد ارزيابي واقع شده اند ويک جدايي بيولوژيکي از افسردگي را نشان مي دهند. اختلال اضطراب فراگير يکي از شايعترين سندرم هاي اضطراب است علي رغم اين واقعيت درباره ناهنجاري نهفته بيولوژيکي و شيميايي عصبي اين اختلال شديد تقريبا شناخت کمي وجود دارد ويژگي هاي بارز GAD شامل گوش به زنگ بودن بيش ازحد انگيختگي افزايش کشيدگي ماهيچه لرزش وتپش قلب مي شوند با وجود اين نسبتا تحقيقات نروبيولوژيکي اندکي درباره بيماران مبتلا به GAD انجام شده است تنها اطلاعات محدود تطبيقي با اختلالات رواني ديگر موجود است واين اطلاعات عمدتا در مقايسه با افسردگي هستند تا ساير اختلالات اضطرابي.
 اين مقاله با مراجعه به مطالعات آناتومي عصبي شيمي اعصاب درون ريز شناسي عصبي واختلال خواب به بررسي شواهد نروبيولوژيکي موجود دربيماران مبتلا به GAD مي پردازد. همچنين اين مقاله با توجه به سروتونين (HT-5) محل هاي اثر وچگونگي اثر عوامل سروتونين در درمان GAD را بررسي مي کند.
آناتومي اعصاب
پيشرفت اخيردر تکنيک هاي تصويربرداري اعصاب مثل توموگرافي انتشار الکترون مثبت (PET) وتوموگرافي محاسبه شد انتشار يک فوتون (SPECT) يک ارزيابي کامل تغييرات جريان خون مغزي وعمل متابوليسم در حوزه هاي آتاتوميک خاص مغز را ممکن مي سازند.
جريان خون مغزي منطقه اي
تعدادي از مطالعات (SPECT/PET) با طرح يکسان مقايسه هاي جريان خون مغزي منطقه اي بين بيماران مبتلا به GAD يا افسردگي با افراد سالم گواه را ممکن ساخته اند معاينات بيماران مبتلا به GAD که بي حرکت بودند هيچ تفاوت ثابتي در خط مبناي جريان خون مغزي با افراد سالم را نشان نداده اند. درمقايسه شواهد برگرفته از بيماران افسرده درحال استراحت کاهش جريان خون مغزي در مناطق پيشاني اهيانه اي وگيجگاهي را نشان داده اند در حاليکه درمناطق کمربندي هم کاهش وهم افزايش جريان خون آشکارشده است، با وجود اين پس از استرس روان شناختي توليد واکنش کمتر درجريان خون بيماران مبتلا به GAD در مقايسه با افراد سالم گزارش شده است هيچ اطلاعات قابل مقايسه اي براي بيماران افسرده پس از برانگيختن استرس وجود ندارد.
متابوليسم مغزي منطقه اي
چند بررسي(PET) با استفاده از دي اکس گلوگز F-(PDG) براي ارزيابي گلوگز منطقه اي به عنوان نشانه فعاليت مغزي توسط يک گروه پژوهشگر در بيماران مبتلا به GAD انجام شده است وديگران روي هجده بيمار مبتلا به  GAD در ضمن يک تکليف بررسي بي تحرکي مطالعه کردند وميزان متابوليسم بالاتر لب هاي پس سري گيجگاهي و پيشاني و مخچه وتالاموس رادر مقايسه با افراد سالم گواه اعلام کردند در عقده هاي پايه هم افزايش وهم کاهش فعاليت گزارش شده است درمقابل در بيماران افسرده متابوليسم مغزي در سيستم ليمبيک کمربندي دمي وتالاموس لب هاي پيشاني وگيجگاهي وعقده هاي پايه کاهش را نشان داده است.
هوشياري وآمادگي ضمن تکليف گوش به زنگ بودن بيماران مبتلا به  GAD افزايش فعاليت درعقده هاي پايه کاهش فعاليت درعقده هاي پايه را آشکار ساخته اند. درحاليکه در بيماران افسرده کاهش متابوليسم اهيانه اي راست گزارش شده است. با وجود شواهد محدود آنها نشان مي دهند که همانند اختلال وسواس فکري عملي(OCD) احتمالا فزون کاري مدارهاي مغز در GAD وجود دارد درحاليکه درافسردگي مدارها فعاليت بسيار کمي دارند. همچنين شواهد روز افزون وجود دارد که حاکي از اين هستند که تالاموس در فرايند توجهي دخالت دارد وبنابراين افزايش فعاليت متابوليکي مشاهده شده  درتالاموس گوش به زنگ بودن هوشياري بيش ازحد يکي از ويژگيهاي باليني GAD است را توضيح دهد.
شيمي اعصاب
چندين سيستم انتقال دهنده عصبي در بيولوژي عصبي اختلالات اضطرابي مطرح شده اند ودر شواهد درحال رشدي مبني براينکه تغييرات دوره اي چند سيستم انتقال دهنده عصبي در GAD دخالت دارند وجود دارد.
سيستم /GABA بنزوديازپين
اثربخشي مشخص بنزوديازپين ها در ايجاد اضطراب  به اين معنا بوده است که سيستم اسيدامينو بوتيريک بنزوديازپين به مرکز توجه تحقيقات GAD تبديل شده است اين فرضيه مطرح شده است که بيماران مبتلا به  GAD اختلال درسيستم (GABA) بنزوديازپين به شکل يا کاهش حساسيت دريافت کننده يا اختلال انتقال دهنده هاي درون زاد بازدارنده دارند. سنجش سرعت حرکت چشم را براي ارزيابي حساسيت بنزوديازپين مرکزي دريافت کننده مي توان به کاربرد سرعت حرکت چشم تاحدي با بنزوديازپين دريافت کننده در منطقه پل ها يا برجستگي هاي زبرين گنترل مي شود که نسبت به فعاليت بنزوديازپين حساس است يعني سرعت کاسته مي شود. شواهد اوليه در بيماران مبتلا به وحشتزدگي کاهش حساسيت به ديازپام دراين مدل را ثابت کرده اند. در مطالعات جديدتر که ازهمان مدل استفاده کردند کروبوث وهمکارانش نتايج مشابهي دربيماران مبتلا به GAD اعلام کردند. اين اطلاعات نشان مي دهد که بيماران مبتلا به  GAD و اختلال وحشت زدگي در حساسيت بنزوديازپين دريافت کننده مرکزي کاهش دارند. انتشار وتجمع بنزوديازپين دريافت کننده مرکزي نيز در بيماران مبتلا به GAD با استفاده از بررسي با بنزوديازپين دريافت کننده ويژه نامگذاري شده ومورد بررسي قرار گرفته اند نتايج نشان دادند که تجمع  rabioliganb در پل گيجگاهي  چپ در افراد مبتلا به GAD در مقايسه با افراد سالم به طرز معناداري کاهش يافته اين يافته ها مشابه نتايج حاصله از بررسي  PET تجمع ظومازنيل C- دربيماران مبتلا به اختلال وحشتزدگي است که يک کاهش کلي در تجمع بنزوديازپين آنها در مقايسه با افراد سالم گزارش شده است. با در نظرگرفتن همه اين اطلاعات آنها شواهدي را ارائه مي کنند مبني براينکه درهردو اختلال GAD و وحشتزدگي بيماران شايد به دليل تغييرات دوره اي تعداد دريافت کننده کارکرد بنزوديازپين دريافت کننده مرکزي را کاهش داده اند.    ادامه دارد


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه واحد علوم و تحقيقات
علوم قرآن و حديث
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

 نقد و بررسي نظرات تفسيري ملاصدرا از سوره اعلي و مقايسه آن با اهم تفاسير
   توحيدي، امير; نقد و بررسي نظرات تفسيري ملاصدرا از سوره اعلي و مقايسه آن با اهم تفاسير; راهنما: سيدمحمدباقر حجتي; مشاور: علي اکبر غفاري; تاريخ دفاع: 302/11/07 ;80ص.
کليدواژه ها: سوره اعلي، تفسير سوره اعلي، ملاصدرا، تفسير ملاصدرا.

چکيده
قرآن کريم بزرگترين معجزه خاتم پيامبران است که راه فلاح و رستگاري را به نيکوترين وجه به بشريت ارائه داده است. مبين اين کتاب الهي در درجه اول وجود مبارک رسول خدا(ص) و بعد از ايشان اوصيا و جانشينان آن حضرتند. پيامبر اسلام(ص) به هنگام وفات خويش دو وديعه گرانبها در بين امت باقي گذاشت و امر فرمود: اگر ميخواهيد از فساد و تباهي در امان بمانيد و به سعادت و رستگاري نائل شويد به اين دو ريسمان الهي چنگ زنيد. ولي با کمال تاسف به اين سفارش موکد رسول خدا(ص) اعتنائي نشد و غاصبين منصب ولايت با غصب خلافت اميرالمومنين(ع) وصي بلافصل آن جناب توانستند در ظاهر بين قرآن و عترت جدائي افکنند، و امت اسلام را از شاهراه هدايت منحرف نمايند. بدين ترتيب بين قرآن و مفسرين واقعي آن جدايي افتاد و اصحاب راي، مجال يافتند تا آرا» و نظرات خود را در مورد قرآن و معاني و مفاهيم عميق آن در بين امت رواج دهند. همين امر موجب شد تدريجا مذاهب و روشهاي مختلف تفسيري همچون تفسير کلامي، فلسفي، عرفاني، اشاري، ادبي و ... به جامعه اسلامي راه يابد. از آنجا که يکي از برجسته ترين چهره هاي فلسفيعرفاني در تفسير قرآن کريم، صدرالمتالهين شيرازي است. ما در اين رساله کوشيده ايم ضمن معرفي شخصيت ايشان و ميزان تاثراتش از رجال علمي متقدم بر او، به مقايسه نظرات تفسيريش پيرامون سوره اعلي با ديگر مفسران بپردازيم وتا جائي که ممکن است آرا» او را، مورد نقد و بررسي قرار دهيم. همچنين در مواردي نيز با استفاده از روايات اهل بيت(ص) استنباط خويش را در خاتمه آن بحث ارائه نموده ايم و سرانجام در فصل آخر نيز با نقل روايات وارده از ائمه هدي(ع) پيرامون سوره اعلي، اين رساله را به پايان بردهايم.


  اسرار جديد سندروم ايکس شکننده کشف شد  

 گروهي از دانشمندان کانادايي با بررسي سلولهاي بنيادي کشف کردند آنزيمي که در سندروم "ايکس شکننده" حضور دارد تنها در نورون ها ديده نمي شود، بلکه در ديگر سلولهاي عصبي نيز وجود دارد. به گزارش  مهر، سندروم ايکس شکننده (Fxs) يکي از شايع ترين اختلالات ژنتيکي وابسته به جنس است که باعث عقب ماندگي هاي ذهني مي شود. اين سندروم به يک مرد در چهار هزار مرد و به يک زن در شش هزار زن آسيب مي رساند. علت اصلي بروز اين عارضه ژنتيکي غيرفعال شدن يک پروتئين آنزيمي ويژه است که تاکنون تصور مي شد تنها در نورون ها حضور دارد. اما اکنون دانشمندان دانشگاه مک مستر در اونتاريوي کانادا که نتايج بررسي هاي خود را در مجله علمي "گليا" منتشر کرده اند، با مطالعه روي سلولهاي بنيادي کشف کردند که اين آنزيم در ديگر سلولهاي عصبي نيز پيدا مي شود. سندروم ايکس شکننده در اثر عملکرد بد ژن Fmr1 روي کروموزم ايکس بروز مي يابد. در اثر عملکرد بد اين ژن، پروتئيني که پروتئين Fmrp (عقب ماندگي ذهني سندروم ايکس شکننده) نام دارد، غيرفعال مي شود. توسعه مغزي در حالت فقدان اين پروتئين منجر به ايجاد اختلالاتي در مناطق مغزي مربوط به يادگيري، توانايي هاي ادارکي و حافظه مي شود. تاکنون عملکرد دقيق Fmrp کشف نشده است اما بسياري از بررسي هاي علمي نشان مي دهد که غيرفعال شدن اين آنزيم ارتباط ميان نورون ها و واحدهاي سلولي را مختل مي کند. محققان دپارتمان پاتولوژي و پزشکي مولکولي دانشگاه مک مستر با بررسي توسعه سلولهاي بنيادي بزرگسال در مغز موش ها کشف کردند که برخي از اين سلولهاي بنيادي در حال توليد پروتئين Fmrp هستند. سپس اين محققان با نشانگرهاي خاصي وابستگي اين سلولهاي بنيادي را با يک گروه بزرگ سلولهاي عصبي که به آنها سلولهاي گليايي گفته مي شود، رديابي کردند. سلولهاي گليايي از نورون ها حمايت متابوليکي و ساختاري کرده و نقش مهمي در توسعه برقراري ارتباط ميان نورون هاي مغز و مغز نخاع ايفا مي کنند. بنابراين در بيماران متاثر از سندروم ايکس شکننده، فقدان پروتئين Fmrp در اين سلولها مي تواند به آسيب هاي مرتبط با آنها منجر شود. در اين خصوص اين دانشمندان اظهار داشتند: "اين سلولهاي بنيادي از زماني که توانايي توليد تمام انواع سلولهاي سيستم عصبي را پيدا مي کنند، مي توانند تبديل به انتخاب هاي خوبي براي سلول درماني آسيب هاي نورولوژيکي شوند."


 کوتاه و خواندني 


نقش تخم مرغ و اسفناج در جلوگيري از کوري

عواملي که در تخم مرغ و اسفناج وجود دارد مي تواند سپري در برابر عوامل بوجود آورنده کوري در بزرگسالان باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه خبري رويترز ،ديد افراد بالاي 65 سال به تدريج کم و به دليل بعضي از بيماري هاي چشمي بعضي از افراد مسن بينايي خود را از دست مي دهند. در اين ميان استعمال سيگار به عنوان عاملي ثابت شده در کاهش ديد و کوري در افراد مسن نقش دارد. بنابراين گزارش، عوامل موجود در اسفناج و تخم مرغ باعث تقويت قرنيه چشم مي شود. همچنين محققان براي جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي چشمي رژيم غذايي حاوي سبزيجات توصيه مي کنند.


کشف علتي جديد براي نابينايي

محققان علت کوري را ژن slc4as در ph شبکيه دانستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پايگاه اينترنتي ap محققان با آزمايش بر روي موش ها ژن slc4a3 را کشف کردند. بنابراين گزارش تشخيص ژن slc4a3 در يک نمونه ناشناخته از کوري نهفته بوده و توسط افراديکه دليل کوري خود را نمي دانستند مشخص شد يک عامل ارثي است، که شبکيه را از بين مي برد. اين گزارش مي افزايد: با اين تحقيق محققان به هدفشان در افزايش سلولهاي شبکيه و تنظيم ph که در درمان اين بيماري و انواع ديگر کوري است نزديک شدند.

 امکان تشخيص سرطان تخمدان در مراحل ابتدايي

محققان مي گويند به رغم آنکه سرطان تخمدان به عنوان يکي از سرطان هاي خاموش در انسان مطرح است مي توان با دقت در برخي علائم اين بيماري را در مراحل ابتدايي تشخيص داد. به گزارش واحد مرکزي خبر به نوشته پايگاه اينترنتي دانشگاه ميشيگان، سرطان تخمدان در مقايسه با چند سرطان ديگر در زنان شيوع کمتري دارد با اين حال آمار مرگ و مير در مبتلايان به اين بيماري بالا است. علت بالا بودن مرگ و مير در مبتلايان به سرطان تخمدان آن است که در اين گروه از بيماران به طور معمول سرطان تخمدان دير تشخيص داده مي شود . بر خلاف ساير سرطان هاي زنان اين بيماري داراي علائم مشخص نيست به همين علت نمي توان آن را به آساني از ساير بيماري هاي مشابه تشخيص داد 0 بر اساس تحقيق جديد مي توان با توجه به برخي علائم بيماري سرطان تخمدان را تشخيص داد. از جمله اين علائم مي توان به نفخ و تورم شکم، درد شکم، اشکال در غذا خوردن، احساس پري شکم به رغم صرف مقادير کم غذا و تکرر ادرار اشاره کرد. به طور معمول اين علائم بيماري با مشکلات گوارشي اشتباه گرفته مي شود و بيمار مدتها با تشخيص بيماري هاي گوارشي تحت درمان قرار مي گيرد. به گفته محققان در صورتي که اين علائم پس از درمان بهبودي پيدا نکنند بهتر است بررسي هاي جدي تري در بيماري از نظر ابتلا به سرطان تخمدان صورت گيرد. مراجعه منظم به متخصص زنان نيز مي تواند سرعت تشخيص را در بيماران مبتلا در حد قابل ملاحظه اي افزايش دهد.
 
 تکنيک نوين توليد   صفحات خورشيدي  ارزان قيمت
متخصصان در آمريکا به زودي فرآيند توليد صفحات خورشيدي ارزان قيمت با استفاده از فناوري هاي نوين را آغاز مي کنند. به گزارش مهر، ساخت اين کارخانه بزرگ با سرمايه گذاري 77 ميليون دلاري از سال آينده آغاز شده و طي آن انبوهي از صفحات خورشيدي ارزان قيمت براي تبديل انرژي خورشيدي به الکتريسيته توليد خواهند شد. تکنيکي که محققان آمريکايي براي توليد اين صفحات خورشيدي به کار گرفته اند به توليد سل هاي خورشيدي فيلم باريک با راندمان فوق العاده بالا منجر مي شود. بر اساس گزارش تکنولوژي ريويو، در اين تکنيک جديد سلول هاي خورشيدي توليد مي شود که به وسيله آن نور با استفاده از لايه ميکرومتري از نيمه هادي سلنايد گاليوم- اينديوم مس به الکتريسيته تبديل مي شود. به گفته محققان اين سلول هاي خورشيدي مورد توجه مصرف کنندگان قرار مي گيرند زيرا با استفاده از آنها مي توان الکتريسيته ارزان قيمت تر نسبت به سلول هاي خورشيدي سيليکني توليد کرد. برآورد شده است که توليد يک مگاوات برق با استفاده از سلول هاي خورشيدي سيليکني بالغ بر 80 سنت هزينه دربردارد اما با استفاده از اين تکنيک جديد اين هزينه به ميزان چشمگيري کاهش مي يابد.
 
ساخت شبکه تلسکوپي به بزرگي زمين

نيمي از تلسکوپ هاي جهان با اتصال به يکديگر بزرگترين شبکه رصدي جهان را ايجاد کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري روسيه، نيمي از تلسکوپ هاي جهان با اتصال با يکديگر بزرگترين شبکه رصدي جهان را ايجاد کردند. بنابر اين گزارش، براي نخستين بار در جهان تلسکوپ  راديويي CSIRO به ديگر تلسکوپ ها  در چين و اروپا متصل شد تا قدرت فوق تصور و بالاي شبکه جهاني تلسکوپ ها مشخص شده و در حقيقت تلسکوپي به بزرگي زمين شکل گرفته باشد. اين گزارش حاکيست، تلسکوپ CSIRO در استراليا اخيرا و همزمان با تلسکوپ ديگري در شانگ هاي چين و 5 تلسکوپ ديگر در اروپا براي مشاهده کهکشان هاي دور دست موسوم به C273 بکار گرفته شد.


  تاثير نامطلوب آلودگي هوا بر تولد نوزادان  

 بررسي هاي جديد محققان درباره جنبه هاي مختلف آلودگي هوا و نقش آن در بروز بيماري ها نشان از ان است که آلودگي هوا خطر تولد نوزادان نارس را افزايش مي دهند. به گزارش واحد مرکزي خبر به نوشته پايگاه اينترنتي دانشگاه يو سي ال اي (UCLA) آلودگي هوا يکي از مشکلات مهم به ويژه در شهرهاي بزرگ جهان به حساب مي آيد زيرا آلودگي هوا مي تواند به طور مزمن و پس از گذشت چند سال به تدريج بيماري هاي شديد قلبي و ريوي ايجاد کند. به گفته محققان تاثير نامطلوب آلودگي هوا بر سلامت به بيماري هاي قلبي يا ريوي محدود نمي شود و بسياري از رده هاي سني و اعضاي بدن بر اثر مواجهه با مواد مختلف آلاينده هاي موجود در هوا آسيب مي بينند. بررسيهاي اخير محققان درباره نقش اين مواد در بروز اختلالات مربوط به تولد نشان مي دهد آلودگي هوا مي تواند خطر تولد نوزادهاي نارس را بين ده تا بيست و پنج درصد افزايش دهد. زماني که يک نوزاد به صورت نارس متولد مي شود ممکن است تا پايان عمر دچار مشکلات متعددي باشد. برخي از علائم بيماري ممکن است سال ها طول بکشند تا خود را نشان دهند و بسياري از آنها نيز به سختي درمان مي شوند. به همين علت محققان براي مقابله با اين بيماري ها توصيه مي کنند تا جاي ممکن اقدامات پيشگيرانه مورد توجه قرار گيرد. به گفته محققان تاثير آلودگي هوا به ويژه در زناني که در سه ماه اول بارداري خود مواجهه زياد با مواد آلاينده موجود در هوا دارند يا در چند هفته آخر با مقادير زيادي از اين مواد تماس پيدا مي کنند بيشتر است. در صورت محاسبه هزينه هاي دراز مدت ناشي از تولد زودرس مي توان به اهميت کنترل موثر آلودگي هوا به ويژه در شهرهاي بزرگ پي برد.


  دوربين ژاپني در هنگام لبخند زدن عکس مي گيرد  

يک شرکت ژاپني دوربين ديجيتالي هوشمندي ساخته است که به طور خودکار هنگام لبخند زدن از افراد عکس مي گيرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري روسيه، اين دوربين که دي اس سي تي 70 نام دارد طوري برنامه ريزي شده است که هنگام لبخند زدن فرد، به صورت خودکار عکس مي گيرد. بنابر اين گزارش، براي عکس گرفتن نيازي به فشار دادن دکمه نيست، همچنين اين دوربين براي گرفتن نوع لبخند بر روي لب داراي سه نوع تنظيم قوي، متوسط و ضعيف است که دارنده دوربين آن را تنظيم مي کند. يادآور مي شود، بهاي اين دوربين هوشمند که به زودي عرضه خواهد شد بين 47 هزار و 800 تا 49 هزار و 800 ين است.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز