جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/09/14 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2925


نگرشي بر آرا» اريک فروم
استاد: دکتر احدي - دانشجو: الهام ارجمند- قسمت پاياني

پيمان کيوتو چيست؟


نامه دانشوران


کوتاه و خواندني


  نگرشي بر آرا» اريک فروم 
 استاد: دکتر احدي - دانشجو: الهام ارجمند- قسمت پاياني

  4- نکته ديگر آنکه فروم مي گويد از تعامل طبع آدمي و محيط اجتماعي , منش پديد مي آيد و منش بيانگر شيوه زندگي و نحوه ارتباط انسان با اطرافيان و جهان است . او همچنين مي گويد که جامعه سرمايه داري معاصر چند نوع منش بيمار گونه و ناسالم در انسانها پديد مي آورد ( منش گيرنده , استثماري , مال اندوزي, بازاري) , اما انسانها بايد با تکيه بر وجدان انسان گرايانه خود و پيروي از عشق بارور در جامعه اي که اريک فروم مطرح مي کند, به تحقق منش بارور بپردازند . تاملي کوتاه در انچه که منظور اريک فروم از منش بارور است, نشان مي دهد که منش بارور از نظر او جهت گيري است که در آن , استقلال به صورت فردي حفظ مي گردد و در عين حال , ارتباط صور فردي با صور جمعي آن به دليل وحدت منافعي که فروم از آن سخن مي گويد, حفظ مي شود.
5- فروم در بحث از منش شناسي در واقع به حيطه روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي قدم مي گذارد, آنچه که فروم تحت عنوان منش ها و جهت گيري هاي مختلف مطرح مي کند, در واقع اشکال و صور مختلف تحقق نفس فردي است که هر يک حول يکي از صفات خاص نفساني و شهواني متمرکز شده است. او در کتاب جامعه سالم , خود يک بررسي تاريخي ادواري را نشان مي دهد که در هر دوره يکي از صورتهاي تحقق نفس فردي حضور داشته است . او معتقد است که صورت غالب منش قرن بيستم منش بازاري است که بر مبناي آن شخصيت هر انساني به عنوان کالايي براي مبادله در بازار شخصيت مطرح مي گردد . فروم مدعي است که منش بارور که او مطرح مي کند تنها صورت سالم شخصيتي است, و به واسطه پيروي از اخلاق انسان گرايانه ( نظام اخلاقي پيشنهادي فروم که سرانجام هم معلوم نمي شود چيست و چه ويژگيها و شاخصهايي دارد؟ ) و وجدان انسان گرايانه و عشق بارور پديد مي آيد.
6- فروم که در صدد رفع و حل بحران اخلاقي و معنوي عظيم بشر معاصر است با گنجاندن مفاهيمي چون مسئوليت , احترام و ... در الگوي عشق بارور خود برآن است تا به نوعي در بشر نفس محور و متجاوز خود بنياد , احساس و تعهد اخلاقي پديد آورد , زيرا مي داند که خوي تجاوز کار و ويرانگر بشر جديد, که محصول اومانيسم و خودبنيادي است تمدن غربي را که فروم مدافع و مبلغ آن است به انحطاط و نابودي کامل خواهد کشاند. اما مشکلي که فروم با آن روبروست اين است که هيچ بنيان و مبناي دقيق و روشن و متجسم تئوريکي براي قبولاندن نظر خود در خصوص ويژگيهاي عشق بارور ندارد و از طرف ديگر , خوي تجاوز کار و ساخت حيواني بشر خود محور نيز به هيچ روي پذيراي تحقق چنين امري نيست.
7- فروم در کتاب گريز از آزادي صورت اجمالي و مبادي کلي آرا» خود را در قلمرو مباحث روان شناختي , جامعه شناختي و انسان شناسي مطرح مي کند. نکته محوري و اصلي در اين کتاب , بررسي علل روان شناختي و جامعه شناختي آن چيزي است که فروم, آن را گريز انسان از آزادي , مي نامد. مقصود فروم از انسان در واقع صورت فردي بشر خود محود است, و مقصود از آزادي نيز صورت ليبرالي است. فروم , ساديسم و مازوشيسم را صورتهايي از مکانيسم هاي فرد براي فرار از تنهايي واضطراب مي داند, او معتقد است ساديست با غلبه بر فرد تحت تسلط خود , و ما زوشيست با تسليم شدن به فرد ساديست( آزارگر) از تنهايي فردي و نفساني خود مي گريزد . بنابراين ساديسم و مازوشيسم را به عنوان پديده اي بيمار گونه, محصول شرايط اجتماعي و موقعيت وجودي بشر( تنهائي و اضطراب او) به شمار مي آورد. فروم ساديسم و مازوشيسم را صورتي از پرخاشگري انسان مي داند که خود ريشه گرفته از تنهايي و اضطراب بشر است وبه نظر فروم با پيوستن بشر به ديگران از طريق عشق بارور علاج مي شود. فروم معتقد است که انسان تنها موجود صاحب شعور در کائنات بزرگ است. اين تنها موجود ذي شعور (انسان) که محصول تطور بيولوژيک است. هيچ حامي و هادي و پناهگاه و راهنما يي جز خود و نيروها و تواناييهاي خود ندارد . بنابراين هر گونه اعتقاد به وجود نيرويي آسماني و ماورايي که ما را آفريده و هدايت مي کند را منکر بوده و امري غير واقعي مي داند. فروم مي نويسد: انسان بايد خود را طوري تربيت کند که بتواند با واقعيت رو به رو شود. چنانچه قبول کند که نقطه اتکايي جز نيروهاي خود ندارد, کاربرد صحيح آنها را نيز خواهد آموخت. اشکال اين است که اين يک تبيين کاملا ماترياليستي از هستي است .
8- فروم قطع رابطه خود با اصل خويش را به معناي آزادي در نظر گرفته, در حالي که آزادي في نفسه صفتي مثبت است. جدايي انسان از اصل خويش و افزايش احساس ناامني ناشي از اين جدايي و اتکا» بيش از حد به خود و قطع ارتباط هاي بنيادي وي را مي توان نوعي خودکامگي ناميد.
9 -تاکيد فروم بر اينکه شيوه برآورده شدن نياز هاي پنجگانه به شرايطي بستگي دارد که هر جامعه فراهم مي نمايد. زمام اختيار و استقلال فرد رد انتخاب و تصميم گيري را زير سوال برده است. به عبارت ديگر فروم توانايي فرد را در انتخاب و چگونگي پاسخدهي به نيازهايش را ناديده گرفته است. و اين نکته از تناقض هاي دروني نظريه فروم است , در واقع فروم مسئوليت پذيري فردي را در پرده ابهام قرار داد.
10- فروم کوشيد ه است با پيوند دادن انسان به عشق و کار , احساس تنهايي وناامني او را کاهش دهد, و اين در حالي است که او روشن نمي سازد که انسان آسيب ديده و ناسالم را که جهت گيري آسيبي دارد چگونه مي توان به سوي عشق و آزادي مثبت و جهت گيري بارور سوق داد.
11- فروم مدرک روشن و شفاهي از ماهيت و ذات انسان ارايه نمي کند و آنچه را به عنوان فطرت يا طبع مطرح مي کند صرفا جنبه کلي دارد و هرگز نمي گويد چگونه پاسخ هايي و عملکردهايي با اين ذات و سرشت تطابق دارد .
12- فروم مي کوشد در زندان جبر تاريخي و جبر اجتماعي و جبر زيستي ( تولد- مرگ) فرصتي را براي آفرينندگي بيافريند و آن را با نياز به تعالي مطرح مي نمايد. اين در حالي است که هرگز نمي گويد فردي که چنين گرفتار جبر تاريخي و اجتماعي قرار دهد چگونه و با چه نيرو و انگيزه اي مي تواند خود را به سوي آفرينندگي رهنمون سازد.
13- فروم در خصوص برخي جنبه هاي تبيين شخصيت که شامل ساختار , جنبه هاي فرايندي ( انگيزش) , تحول , آسيب شناسي , سلامتي و مداخله مي باشد, مواردي مانند جنبه هاي ساختاري, تحول و مداخله را تقريبا مسکوت گذاشته و از اين نظر جامعيت , و اهميت کار کردي نظريه وي ضعيف است.
14- از عملکردهاي ارزيابي يک نظريه, تصديق پذيري , همخواني دروني ,امساک گري, جامعيت , و اهميت کارکردي است , که از اين لحاظ نظريه فروم در اغلب موارد با ضعف مواجه است . با اين وجود او کوشيده است ديدگاهي خوش بينانه به انسان ارايه کند و او را براي تلاش بيشتر در جهت پرهيز از فرديت گرايي و لذت طلبي( که حتي امروز مبتلا به بسياري از جوامع است) برانگيزاند و از سوي ديگر سعي دارد براي تامين امنيت و تعلق انسان حرکت به سوي عشق و فراهم کردن شرايط اجتماعي مناسب و ايجاد جامعه سالم براي ارضاي مناسب و سالم نيازهاي اساسي را پيشنهاد کند.
در مجموع فروم با انکه يک روانکاو اجتماعي است, اما روانکاوي است که مي خواهد يک ايدئولوگ هم باشد و تمدن انسانگرايانه اي را که با تمام وجود بدان وابسته و دلبسته است نجات بخشد. او مدعي است که نظرياتش در خصوص سوگيري ثمر بخش و عشق بارور و اخلاق انسان گرا راه حل هاي عملي تمدن جديد براي رهايي از بحران است و اگر اين راه حل ها در زمينه هاي اخلاقي , روانشناختي , اقتصادي - اجتماعي و سياسي محقق شوند, جامعه صنعتي , شکوفايي و توانايي خود را باز يافته و به بسط و گسترش خود ادامه ميدهد. او اعتقاد دارد که رسالت روانکاوي , حل و فصل بحراني است که جامعه را فرا گرفته زيرا انسانهاي بيمار, محصول جامعه بيمار هستند. او در مقايسه با فرويد, گستره وسيعتري از مسائل را مورد بررسي قرار مي دهد و بر نقش عامل جامعه  شناختي تکيه و تاکيد بسيار مي کند. 


  پيمان کيوتو چيست؟  

نمايندگان حدود  190 کشور جهان روز دوشنبه در بالي اندونزي براي آغاز مذاکرات در خصوص پيمان جديد سازمان ملل که قرار است از سال 2012 به بعد جايگزين پيمان کيوتو شود، دور هم جمع شده اند.
به گزارش ايرنا در اينجا اطلاعاتي در زمينه پيمان کيوتو به صورت پرسش و پاسخ ارايه مي شود:
* پيمان کيوتو چيست؟
 پيمان کيوتو قراردادي است که در سال 1997 در کنفرانس سازمان ملل در شهر کيوتوي ژاپن مورد توافق دولت ها قرار گرفت. هدف اين پيمان آنست که ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي توسط کشورهاي توسعه يافته، از سال 2008 تا  2012 به دست کم پنج درصد کمتر از سطح اين گازها در سال 1990 برسد.
در مجموع 174 کشور جهان اين پيمان را تصويب کرده اند.
* آيا پيمان کيوتو نخستين پيمان از اين نوع است؟
 دولت ها در سال  1992 در "اجلاس زمين" در شهر "ريودوژانيرو"ي برزيل توافق کردند که با مساله تغييرات اب و هوايي مقابله کنند. پيمان کيوتو به دنبال اين نشست مورد توافق قرار گرفت.
* آيا پيمان کيوتو از لحاظ قانوني الزام آور است؟
 پيمان کيوتو از 16 فوريه سال 2005 لازم الاجرا شد.
اين پيمان نماينده 6/61 درصد از کل گازهاي گلخانه اي منتشر شده توسط کشورهاي توسعه يافته است.
آمريکا که بزرگترين منبع انتشار گازهاي گلخانه اي در جهان است، در سال 2001 با اين پيمان مخالفت کرد و اعلام داشت که اجراي آن بسيار پرهزينه است و کشورهاي در حال توسعه را از دور نخست هدف هاي تعيين شده تا2012  مستثني مي کند که کار غلطي است.
* پيمان کيوتو چگونه به اجرا در مي آيد؟
 بر اساس اين پيمان، کشورهايي که تا سال 2012 نتوانند به اهداف اين پيمان دست يابند بايد علاوه بر اين که انتشار گازهاي گلخانه اي خود را تا حدي که قبلا تعيين شده بود کاهش دهند، در دوره بعد که از سال 2013 آغاز مي شود، انتشار اين گازها را  30 درصد ديگر کم کنند.
* آيا همه کشورهاي جهان بايد تا پنج درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي خود را کاهش دهند؟
 خير، براساس اين اصل که کشورهاي ثروتمندتر در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي بيشتر نقش دارند، تنها حدود 36 کشور نسبتا توسعه يافته با اين اهداف براي سالهاي 2008 تا 2012 موافقت کرده اند.
* گازهاي گلخانه اي چيستند؟
گازهاي گلخانه اي گرما را در جو زمين نگه مي دارند. عامل اصلي انتشار اين گازها که ناشي از فعاليت هاي انسان ها است گاز دي اکسيد کربن مي باشد که به اندازه زيادي از سوخت سوخت هاي فسيلي توليد مي شود.
اين پروتکل گاز متان را نيز در بر مي گيرد. اين گاز عمدتا از فعاليت هاي کشاورزي و اکسيد نيترات که بيشتر از مصرف کودهاي شيميايي توليد مي شود، حاصل مي شود. سه گاز صنعتي نيز از جمله گازهاي گلخانه اي هستند.
* کشورها چگونه به پيمان کيوتو عمل مي کنند؟
 اتحاديه اروپا ژانويه سال 2005 بازاري را ايجاد کرد که براساس آن براي حدود 12 هزار کارخانه و نيروگاه سهميه هايي براي انتشار دي اکسيد کربن تعيين مي شود.
در صورتيکه آنها از اين سهميه عدول کنند مي توانند سهميه بيشتري را در اين بازار خريداري کنند يا جريمه مالي بپردازند وچنانچه کمتر از اين سهميه گاز دي اکسيد کربن منتشر کنند، مي توانند سهميه هاي خود را بفروشند.
* چه سازوکارهاي ديگري در اين پيمان وجود دارد ؟
کشورهاي توسعه يافته مي توانند با تامين مالي فناوري هاي پاک مانند انرژي خورشيدي درکشورهاي فقيرتر، عدم دستيابي به اهداف خود را جبران کنند. يک راه ديگر براي اين کار نيز سرمايه گذاري مشترک در کشورهاي جمهوري سابق شوروي است.


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه  واحد علوم و تحقيقات
فقه و مباني حقوق اسلامي
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

 مقايسه شرکت در فقه و قانون تجارت
 
فلاح، اکبر; مقايسه شرکت در فقه و قانون تجارت; راهنما: سيدمحمد موسوي بجنوردي; مشاور: محمد باقرحجتيعليرضا محمدزاده
کليدواژه ها:عقد، شرکت، فقه، قانون تجارت، شرکت در اسلام، سب شرکت، ارکان شرکت، انواع شرکت.

چکيده
در اين رساله، که با عنوان «مقايسه، شرکت در فقه و قانون تجارت» فراهم آمده، در آن ضمن معرفي شرکت در فقه، قانوني مدني و قانون تجارت، به مقايسه آنها با يکديگر پرداختيم. و اساس کار، بر بحث و بررسي مطالب به روش کتابخانه اي بود.
رساله حاضر، شامل دو دفتر است:
دفتر اول که به بحث از «شرکت در فقه» اختصاص يافت شامل دو بخش است.
در بخش اول از آن به بحث از «ماهيت شرکت در فقه» اختصاص يافت، شامل دو بخش است پرداختيم شامل پنج فصل است:
فصل اول در فصل اول از «معناي لغوي و اصطلاحي شرکت» سخن به ميان آمده، که به مناسبت، درگفتار اول آن اقوال فقها» و اهل لغت در مورد تلفظ کلمه شرکت عنوان گرديد که البته بحث از آن ربطي به ماهيت شرکت ندارد.
فصل دوم در اين فصل از «مشروعيت شرکت در اسلام» سخن به ميان آمد، که به بحث و بررسي ادله جواز شرکت از قرآن، سنت، اجماع و عقل و حتي عرف و بناي عقلا» پرداختيم که البته اين بحث نيز ربطي به ماهيت شرکت ندارد.
فصل سوم در اين فصل از «موضوع شرکت و اسباب به وجودآورنده آن» سخن گفته شد.
فصل چهارم اين فصل را بر اقسام شرکت و شرايط تحقق و صحت آن از نظر شيعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت اختصاص داديم.
فصل پنجم اين فصل به بررسي «ارکان شرکت از نگاه فقهاي مذاهب مختلف اسلامي» اختصاص يافت و در انتهاي گفتارها و فصول و حتي برخي مباحث جمعبندي صورت گرفت.
بخش دوم از اين دفتر که به «احکام شرکت در فقه» اختصاص يافت، شامل چهار فصل است.
در فصل اول از «احکام تصرف در مال مشترک» سخن گفتيم.
در فصل دوم «تابعيت يا عدم تابعيت عمل از مال در شرکت اموار» مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل سوم از «چگونگي تقسيم سود و زيان در شرکت» از نگاه مذاهب مختلف اسلامي سخن به ميان آمد.
در فصل چهارم از «عوامل اختياري و غيراختياري در بطلان يا فسخ شرکت» از نگاه مذاهب مختلف اسلامي بحث شد، و به مناسبت، بحث نسبتا مشروحي از لزوم و جواز عقد شرکت و نيز شرکت عقدي از نگاه فقهاي اماميه مطرح گرديد.
دفتر دوم «شرکت در قانون تجارت و قانون مدني» اين دفتر شامل دو بخش است. مطالب بخش اول که شامل «نگاهي کلي به شرکتهاي تجاري و شرکت در قانون مدني و خصايص و ويژگيهاي آن است، در چهار فصل ارائه گرديد.
در فصل اول از «شرکت در قانون مدني ايران و برخي کشورهاي اسلامي و خصايص و ويژگيهاي آن» سخن به ميان آمد و جمعبندي مختصري ارائه گرديد.
در فصل دوم «کلياتي از شرکتهاي تجارتي و خصايص و ويژگيهاي آن» بيان گرديد.
در فصل سوم« انواع شرکتهاي تجارتي در قانون تجارت ايران و تقسيمات آن از نگاه حقوقدانان» بيان گرديد و سرانجام در فصل چهارم از «فرقهاي شرکتهاي تجارتي با شرکتهاي مدني» سخن به ميان آمد.
بخش دوم معرفي هر يک از شرکتهاي تجاري.
اين بخش شامل 8 فصل است، که به ترتيب در فصلهاي هشتگانه به معرفي، شرکت سهامي (فصل اول)، شرکت با مسئوليت محدود (فصل دوم)، شرکت تضامني (فصل سوم)، شرکت نسبي (فصل چهارم)، شرکت مختلط غيرسهامي (فصل پنجم)، شرکتهاي مختلط سهامي (فصل ششم)، شرکت تعاوني (فصل هفتم)، پرداختيم و با استفاده از نظرات صاحبنظران حقوق تجارت ضمن طرح مباحث کلي و مورد ياز براي معرفي اين شرکتها، کلياتي از وضعيت اين شرکتها و چگونگي پيدايش آنها در برخي از کشورهاي دنيا نيز سخن به ميان آمد، و در (فصل هشتم) به مقايسه اجمالي هر يک از اين شرکتها با شرکت در فقه مبادرت ورزيديم.


 کوتاه و خواندني 


خوردن ماهي تن براي مادران باردار مضر است

هيستامين موجود در ماهي تن براي مادران باردار مضر بوده و سلامت مادر و نوزاد را به خطر مي اندازد.دکتر سپيده احمدي متخصص تغذيه در گفتگو باباشگاه خبرنگاران افزود: ماهي تن حاوي مقادير زيادي ذرات جيوه است که اين مقادير براي زنان باردار مضر است و خوردن اين نوع از تنهاي کنسرو شده جنين را در معرض مقادير زياد جيوه قرار مي دهد، اين ماده در جريان خون به سيستم عصبي در حال تکامل جنين آسيب مي رساند.وي تصريح کرد: هيستامين موجود در ماهي تن باعث بروز علايم حساسيت در مخاط دهان و لبها به همراه سوزش و التهاب لب و دهان و بروز علايم سيستميک همچون برافزوختگي، افزايش ضربان قلب، افت فشار خون، شوک و حتي مرگ مي شود.وي يادآور شد: اگر ماهي ها در شرايط مناسب نگهداري نشوند، جمعيت ميکروبي در بافتهاي بدن آن زياد شده و تبديل به هيستامين مي شود.


 مرگ 105 نفر در اثر مسموميت با گاز CO در
هفت ماهه نخست سال جاري

سرپرست سازمان پزشکي قانوني کشور اعلام کرد : در هفت ماهه نخست امسال 105 مورد مسموميت با گازCO  در کشور گزارش شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان پزشکي قانوني کشور, دکتر محمد حسن عابدي , سرپرست سازمان پزشکي قانوني کشور گفت : بر اساس آمارهاي سازمان در هفت ماه نخست سال 105 , مورد مرگ ناشي از مسموميت با گاز CO روي داده است که بيشترين تعداد مربوط به مهر ماه است. وي با اشاره به اينکه وقوع مرگ هاي ناشي از مسموميت با منو اکسيد کربن در نيمه دوم هر سال به جهت افزايش استفاده غير ايمن از وسايل گرما زا, بيشتر است افزود: سال گذشته در شش ماهه دوم 776 نفر و در شش ماهه اول 194 نفر از هموطنان عزيز به دليل گاز گرفتگي با CO جان خود را از دست داده اند. وي تصريح کرد : در مهر ماه سالجاري در مجموع 22 نفر قرباني اين گاز شده اند که 10 نفر زن و 12 نفر مرد بوده اند.

60 درصدهزينه درمان دربيمارستانهاي دولتي راخود بيماران  پرداخت مي کنند

دبير"همايش عدالت در سلامت با نگاهي به بودجه 87" گفت: با پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه علمي و تکنولوژي تجهيزات پزشکي، پايين بودن سرانه درمان در کشور، مردم را از نظر پرداخت هزينه هاي درمان فقيرتر مي کند.  دکتر"احمدرضا جمشيدي" در آستانه برگزاري اين همايش،  افزود: روز به روز تکنولوژي علمي و پزشکي در زمينه ناباروري، بيماري ها، طب داخلي و کشف داروهاي جديد و غيره در کشور بالاتر مي رود ولي استفاده از اين تکنولوژي ها هزينه بر است و مردم در برابر بهره مندي از آن ناتوان تر مي شوند. وي با بيان اين که بايد همزمان با اين پيشرفت در زمينه واقعي کردن سرانه درمان، تدبيري انديشيده شود، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ سرانه درمان 49 هزار ريال است و براي سال 87، 80 هزار ريال پيشنهاد شده و اميد است دولت با اين نرخ موافقت کند. جمشيدي با اظهار تاسف از کم رنگ بودن موضوع سلامت در اولويت هاي کاري دولت، گفت: از اوايل انقلاب تاکنون 27 لايحه بودجه داشته ايم که در اين 27 لايحه، سلامت جزو محورهاي اساسي نبوده و نسبت به آن کم لطفي مي شود. جمشيدي با اشاره به اين که مردم بيشتر به بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي کنند، افزود: حدود 60 درصد هزينه هاي درماني را مردم در اين بيمارستانها از جيب خود پرداخت مي کنند. در حالي که طبق اهداف برنامه پنج ساله توسعه چهارم، اين ميزان بايد به 30 درصد کاهش يابد. جمشيدي، تقويت سازمانهاي بيمه گر را يکي از راهکارهاي تضمين درمان مردم و رضايت مندي آنها ذکر و اظهار اميدواري کرد; با برگزاري اولين همايش عدالت در سلامت با نگاهي به بودجه 87 که با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت رفاه و سازمانهاي مختلف علمي و پزشکي در 19 آذر سال جاري برگزار مي شود، بتوان راهکارهاي مناسب را براي ارتقاي وضعيت سلامت کشور ارايه داد.

قرص ورزش اميدي تازه براي مبتلايان به افسردگي

به گفته پژوهشگران، انرژي و شادابي طبيعي که در اثر ورزش کردن توليد مي شود در آينده در يک قرص موجود خواهد بود. به گزارش ايسنا، اين قرص که به قرص ورزش معروف است مي تواند ژن خاصي را در مغز مورد هدف قرار دهد و در واقع اميدي براي بهبود اختلال رواني افسردگي باشد. متخصصان دانشگاه يل در اين باره اظهار داشتند که آزمايشات بر روي موش ها نشان داده است که چرا ورزش کردن به طور منظم مي تواند به بهبود حال افراد مبتلا به افسردگي کمک کند. امروزه مراکز و موسسات بهداشت رواني در انگليس به برنامه هاي ورزشي به عنوان روشي براي بهبود افسردگي روي آورده اند. در حالي که ارتباط بين ورزش و بهبود خلق کاملا شناخته شده و مشهود است، اما دلايل آن هنوز کاملا براي پژوهشگران آشکار نشده است. در پژوهش اخير روي ناحيه اي از مغز موسوم به هيپوکامپ تمرکز شده که در حال حاضر اين ناحيه هدف داروهاي ضد افسردگي است. اين گروه پژوهشي، آزمايشي انجام دادند تا دريابند که کدام ژن ها در اين منطقه در حين وزرش کردن، فعال تر مي شوند و بر روي يک ژن با عنوان VGF تاکيد کرده اند. اين ژن با يک عامل رشد شيميايي دخيل در رشد سلولهاي عصبي يا همان نورون ها در ارتباط است. مرحله بعدي آزمايشات، توليد نسخه اي از اين ماده شيميايي و آزمايش آن روي موش ها است.

آرتروز يکي از علل اصلي ناتوانايي در محيط کار است

آرتروز يکي از بيماري هاي شايع مفاصل است که اين بيماري از شايع ترين علل محدوديت و ناتوانايي در محيط کار به شمار مي آيد.بهروزي روماتولوژيست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: آرتروز به علت تخريب غضروف و ديگر بافت هاي مفصلي باعث درد و محدوديت حرکتي مفاصل مي شود.اين روماتولوژيست گفت: 12 درصد افراد 45 تا 64 ساله به علت ابتلا به اين بيماري نمي توانند کار کنند و يا با محدوديت در محيط کار مواجه هستند.وي تصريح کرد:  درد، تورم و خستگي مفاصل علت ناتوانايي اين افراد در مشاغل است.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش