جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3064


ابومحمد مصلح الدين سعدي شيرازي
استاد: دکتر حسن احدي ---دانشجو: حسين فرش فروش(قسمت سوم )

آلودگي هوا


9 هزار گونه گياه دارويي در ايران مي رويد


کشف ماده اي که يک گرم آن، شش ليتر آب را جذب مي کند


كوتاه و خواندني


  ابومحمد مصلح الدين سعدي شيرازي 
 استاد: دکتر حسن احدي ---دانشجو: حسين فرش فروش(قسمت سوم )

 5-خداجوي : يکي از ويژگيهاي انسان خداجويي است. سعدي با استناد به آيه شريفه 29 سوره حجر يعني : و نفخت فيه من روحي  بر اين باور است که در درون آدمي گوهري تعبيه شده که او را به خدا مي رساند, به شرط اينکه آيينه دل را از غبار تيرگي و خود پرستي به دور دارد تا نور خداوندي در آن بتابد که از آدمي تا خدا يک قدم بيشتر راه نيست.
او بر پايه اين نگرش که آدمي خدا جوست و دل او جاي خداوند است توصيه مي کند که بايد همواره دل و جان از آلودگي ها, هوا و هوس ها و تاريکي ها به دور ماند تا حقايق هستي بر آن بتابد:
از دل برون شو اي غم دنيا و آخرت
يا خانه جاي خواب بود يا مجال دوست
خواهم که بيخ صحبت اغيار برکنم
در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست
سعدي حجاب نيست , تو آيينه پاک دار
زنگار خورده چون بنمايد جمال دوست؟
6-اجتماعي بودن: سعدي جامعه انسان را همچون يک اندام در نظر مي گيرد و آدميان را بسان پيکر واحدي مي داند که همدردي و غمخوارگي , جزو ذات و نشانه آدميت است و هرگز رنگ, نژاد , پيوند و وطن نمي شناسد و در حقيقت آنکه از اين فضيلت همدلي و همدردي بي بهره است, آدم نيست:
بني آدم اعضا» يکديگرند
که در آفرينش زيک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت ديگران بي غمي
نشايد که نامت نهند آدمي
و نيز در اين باره چنين مي سرايد:
نه آدمي است که در خرمي و مجموعي
به خستگان پراکنده بد نبخشايد
گليم خويش برآرد سيه گليم از آب
وگر گليم رفيق آب مي برد , شايد
سعدي , اجتماعي بودن انسان و نيازمندي افراد و همدردي آنان با يکديگر را با بيان تمثيلات به صورتي محسوس و روشن مجسم مي سازد و آنان را که نتوانسته اند بر خود خواهي خويش فايق آيند و به برتر از سود خود بيانديشند ننگين مردگاني مي داند که ديوان و ددان از آنان برترند.
اگر نفع کس در نهاد تو نيست
چنين جوهر و سنگ خارا يکي است
غلط گفتم اي يار شايسته خوي
که نفع است در آهن و سنگ و روي
چنين آدمي مرده به ننگ را
که بروي فضيلت بود سنگ را
نه هر آدمي زاده از دد به است
که دد ز آدميزاده بد به است.  
    
تعليم و تربيت
يکي از اصلي ترين تاکيدات سعدي, سعي و اهتمام به تعليم و تربيت بوده است . وي با استناد به آيات قرآن و روايات نبوي ( ص) به انقطاع الي الله , پرورش و رشد روح,خود سازي , تقويت اراده, پرورش روحيه تواضع , قناعت و احسان و عدالت و صلح تاکيد فراوان ورزيده, از اين روي مي توان گفت از منظر سعدي تربيت ديني بسيار اهميت دارد, و براي تحقق آن از فضايل عالي بشري سخن مي گويد, و نکته هاي حکمت آميزي را بيان مي کند.
اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه سعدي عبارتند از :
1- انقطاع: سعدي در نوشته هايش از خودشناسي , ايمان , بندگي خدا و سپاس از خداوند به تفضيل سخن گفته , و اين امور را طريق رسيدن به انقطاع الي الله دانسته و انقطاع را در بر دارنده همه ارزشها, نشان بلنداي مقام آدمي و راز شکوفايي اسرار وجود شناخته است:
درد و غمش مهمان دل , نام لطيفش جان دل
دل زان او , اوزان دل , گرعاشقي ورنه قدم
و
خلاف طريقت بود کاوليا
تمنا کنند از خدا جز خدا
گر از دوست چشمت بر احسان اوست
تو در بند خويشي نه در بند دوست
نتيجه اينکه هدف نهايي تعليم و تربيت معرفت باري تعالي و انقطاع به سوي اوست و راه رسيدن به معرفت باري تعالي از منظر سعدي و معرفت نفس و گسترده ساختن سيطره وجودي اوست, و راه رسيدن به انقطاع که در بردارنده همه ارزشها و فضايل علي بشري است, تحصيل صفاي باطن و اخلاق حميده و بندگي و فرمانبرداري از خداوند است.
2 -پرورش روح : پرورش روح, هدف اساسي تعليم  و تربيت است:
تن آدمي شريف است به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت
اگر اين درنده خويي ز طبيعتت بميرد
همه عمر زنده باشي به روان آدميت
طيران مرغ ديدي تو زپاي بند شهوت
بدر آي تا ببيني طيران آدميت
از منظر سعدي , تربيت نفس و مبارزه و چيرگي بر نفس امار, اهميت ويژه دارد, زيرا در آدمي نيروهاي متضاد موجود است. دراو جنود عقل و سپاه ديو و دد در مقابل هم صف آرايي کرده اند از اين رو او بايد به تربيت نفس خويش همت گمارد و همه نيروهاي خود را به فرمان عقل و دين در آورد و اجازه ندهد ديوان و ددان بر او چيره شوند و او را به پستي و انحطاط بکشانند, بلکه بايد جان و دل را  از فروغ انسانيت و معنويت روشن سازد و به اخلاص , سعه صدر, تواضع, ايثار , جوانمردي , نوع دوستي و .... آراسته شود.
تو خود را چو کودک ادب کن به چوب
به گرز گران مغز مردان مکوب
وجود تو شهري است پرنيک و بد
تو سلطان و دستور دانا خرد
رضا و ورع , نيک نامان حر
هوا و هوس , رهزن و کيسه بر
3- سلامت بدن : سعدي آدمي را مشتمل بر بدن جسماني و نفس روحاني مي داند, و پرورش روح را مطلوب با لذات و هدف اساسي ,و تامين سلامت و توانايي بدن و برآوردن ساختن نيازهاي آن را مطلوب بالعرض و از اهداف متوسط و به منظور عبادت و خدمت به مردان و زنان داشته, و پيوسته آدميان را از تن آسايي برحذرداشته است:
خوردن براي زيستن و ذکر کردن است
تو معتقد که زيستن از بهر خوردن است
وي ضمن اينکه خوردن و آشاميدن و تامين نيازهاي بدن را مايه عيش آدمي و حظ نفس او دانسته , در زمينه سلامت بدن به چهار نکته بنيادين اشاره کرده است: 
الف)
اجتناب از پرخوري
چو کم خوردن طبيعت شد کسي را
چو سختي پيشش آيد سهل گيرد
وگر تن پرور ست اندر فراخي
چو تنگي بيند, از سختي بميرد
ب)اعتدال ,
نه چندان بخور کز دهانت برآيد
نه چندان که از ضعف جانت در آيد
با آنکه در وجود طعامست حظ نفس
رنج آورد طعام که بيش از قدر بود
گر گل شکري خوري به تکلف زيان کند
ورنان خشک دير خوري گل شکر بود
ج) حفظ کرامت,
مبر حاجت به نزديک ترش روي
که از خوي بدش فرسوده گردي
اگر گويي غم دل, با کسي گوي
که از رويش به نقد آسوده گردي
د) دوري از تن پروري ,
مپرور تن ار مرد راي و هشي
که او را چو مي پروري مي کشي 
خردمند مردم , هنر پرورند
که تن پروران از هنر لاغرند
ادامه دارد


  آلودگي هوا 

 مقدمه
* چند بار تا به حال، دود خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟
* چرا در روز روشن، آسمان آبي را نمي بينيد؟
* فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟
* پناهگاه بيماران تنفسي در شهر آلوده کجا مي تواند باشد؟
اين آلودگي هواست که طبيعت زيبا را در خود گم مي کند و زندگي سالم را نه تنها از انسان ها، بلکه از تمام موجودات سلب مي کند.
آلودگي هوا
آلودگي هوا به وجود هر ماده اي در هوا که مي تواند براي انسان يا محيط او مضر باشد اطلاق مي گردد. آلاينده ها ممکن است طبيعي و يا ساخته دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف، ذرات جامد يا قطرات مايع يا گاز باشند که بالغ بر 180 آلاينده مي باشند.
در مواقع آلودگي هوا چه بايد کرد؟
در روزهاي بحراني آلودگي هوا، حتي الامکان از تردد در محدوده هاي مرکزي و پر ترافيک شهر اجتناب کنيد. استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي در سفرهاي روزانه درون شهري خود را جايگزين خودروهاي شخصي نمائيد. فعاليت يا بازي کودکان در محيط هاي باز را محدود نمائيد. و افراد مسن يا افراد با بيماري هاي قلبي، ريوي نظير آسم، برونشيت مزمن و نارسايي قلبي از خروج از خانه اجتناب نمايند.
چه کارهايي را بايد براي محافظت از سلامتي خود و خانواده تان انجام دهيد؟
در منطقه محل سکونت خود، شاخص استاندارد آلودگي هوا را بررسي کنيد. اگر شاخص استاندارد آلودگي ( PSI ) بيشتر از 100 است، مراقب باشيد. همچنين در برابر بروز علائمي مانند تنگي نفس، سوزش چشم يا سرفه هشيار باشيد.
شما مي توانيد با رعايت نکات زير، از خود و خانواده تان در برابر آلودگي هوا مراقبت کنيد:
* هنگام آلودگي شديد هوا در طول روز، حتي المقدور سعي کنيد در خانه بمانيد. ميزان بسياري از آلاينده ها در خانه، بسيار کمتر از فضاي بيرون است.
* اگر مجبوريد بيرون برويد، کارها و فعاليت هاي بيرون از منزل خود را در ساعت هاي اول صبح يا بعد از غروب آفتاب انجام دهيد.
* فعاليت بيش از حد انجام ندهيد، چون هرچه سريع تر نفس بکشيد، آلودگي بيشتري را داخل ريه هاي خود مي کنيد.
رعايت اين نکات به طور کلي از بروز بيماري در بزرگسالان و کودکان سالم جلوگيري مي کند. اگر محل کار يا زندگي شما، نزديک يک منبع آلاينده هواست يا به بيماري قلبي- ريوي مزمن مبتلاييد، با پزشک متخصص خود در مورد ديگر راه هاي محافظت از خود در برابر آلودگي هوا مشورت کنيد.
از بين مهم ترين نيازهاي انسان، هوا، حياتي ترين نياز شناخته شده است که اگر اختلالي در آن ايجاد شود ادامه زندگي را غيرممکن خواهد کرد.
آثار آلودگي هوا بر سلامت انسان
آلودگي هوا به طرق گوناگوني مي تواند آثار زيانبار درازمدت و کوتاه مدتي بر سلامت انسان ها بگذارد. تاثير آلودگي هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسيب پذيري برخي افراد در برابر آلودگي هوا بسيار بيشتر از سايرين است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بيشتر از ديگران از آلودگي هوا آسيب مي بينند.
برخي بيماري ها مانند آسم، بيماري قلبي و ريوي در مواقع آلودگي هوا تشديد مي شوند. معمولا ميزان آسيب ها بستگي به ميزان قرار گرفتن در معرض مواد شيميائي زيانبار دارد يعني مدت تماس با آلاينده ها و غلظت مواد شيميائي.
آثار کوتاه مدت آلودگي هوا عبارت است از حساسيت چشم ها، بيني و حلق، عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني مانند برونشيت و ذات الريه، سردرد، تهوع و واکنش هاي آلرژيک نيز از ديگر عوارض کوتاه مدت اين مشکل زيست محيطي است.
آلودگي هوا براي مدت کوتاه مي تواند بيماري مبتلايان به آسم و آمفيزم را تشديد کند.
آثار درازمدت آلودگي هوا مي تواند بيماري مزمن تنفسي، سرطان ريه، بيماري قلبي، و حتي آسيب به مغز، اعصاب، کبد و کليه ها را شامل شود.
تماس مداوم با آلاينده ها بر ريه کودکان تاثير مي گذارد و در سالمندان، سبب تشديد بيماري مي شود.
عقيمي ناشي از کاهش شمار اسپرم در مردان، از عوارض آلودگي هوا شناخته شده است.
آلودگي هوا نه تنها در تشديد آسم نقش دارد بلکه بزرگ ترين عامل خطر در ايجاد اين بيماري محسوب مي شود. پزشکان از جمله عوامل موثر در بروز جوش صورت را آلودگي هوا معرفي مي کنند. اين معضل براي بيماران ديابتي مرگبار است. آلودگي هوا در فرآيند کنترل جريان خون در ديابتي ها اختلال ايجاد مي کند.
در تحقيقات انجام شده مشخص شده است آلودگي هوا در بروز چاقي نقش دارد و مرگ زودرس در نواحي آلوده شهرها به اثبات رسيده است.
آثار آلودگي هوا به حدي گسترده است که تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد. بيماري هاي ناشي از آلودگي هوا مي تواند بسيار پر هزينه باشد.
اصل هواي پاک
دنياي شفاف تر، با اصل هواي پاک
هر کدام از خودروهاي امروزي، 60 تا 80 درصد کمتر از خودروهاي دهه 60، آلودگي توليد مي کنند اما چند برابر شدن استفاده مردم از وسائل حمل و نقل عمومي نسبت به آن دوران باعث شده تا کارشناسان مسائل زيست محيطي به فکر خارج کردن تدريجي بنزين سرب دار از چرخه سوخت موردنياز وسائل نقليه بيفتند و ميزان سرب موجود در هوا را که ماده شيميائي بسيار خطرناکي است، کاهش دهند.
در سال 1990، " انجمن هواي پاکيزه " ، با طرح " اصل هواي پاک "، خط مشي جامع و کاملي را براي کاهش آلودگي موتور خودروها ارائه کرد تا دنياي اطراف را شفاف تر و درخشان تر کند. اين انجمن زمينه و شرايط نظافت و تميز کردن انواع سوخت ها، موتور خودروها، کاميون ها، اتوبوس ها و ساير وسائط نقليه موتوري را فراهم کرد.
به همين منظور طرح " معاينه فني خودرو "، به عنوان قانوني اجتناب ناپذير براي حصول اطمينان سلامت موتور اتومبيل ها به تصويب رسيد. در همان سال، همزمان با تصويب اين قانون، تغييراتي در سياست حمل و نقل درون و برون شهري ايجاد شد که به کاهش آلودگي هوا کمک کرد.
نتيجه
در پي مطالعه و تحقيق دريافتيم کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، بيشترين نقش را در آلودگي هوا دارند اما متاسفانه مضرات و تاثيرات اين آلودگي سراسر کره خاکي را در بر گرفته و همه در اين تور حفاظتي که مملو از مواد آلوده کننده هستند گرفتار شده اند.
سازمان ها و نهادهاي مختلفي در رابطه با اين معضل، مشغول فعاليت هستند و مصر هستند قوانيني را تدوين کنند و کشورهاي صنعتي را ملزم به رعايت آن بکنند تا اندازه اي همکاري هاي کتبي و شفاهي آن ها را در اين رابطه دريافت کرده اند که خود، گام مهمي محسوب مي شود.
اميد است بتوان با استفاده از سوخت هاي جايگزين مانند نيروي اتمي، نيروي خورشيدي، نيروي جذر و مد دريا، آلودگي هوا را کمتر نموده و هواي پاک و سالم را در اختيار داشته باشيم.


 9 هزار گونه گياه دارويي در ايران مي رويد  

مشاور وزير بهداشت در امور طب سنتي گفت: 9 هزار گونه گياه دارويي در ايران مي رويد که معادل تعداد کل گياهان دارويي اروپاست در حالي که آلمان بيش از 10 هزار فرآورده داروي گياهي و ايران 200 نوع فرآورده داروي گياهي دارد.     عباس حاجي آخوندي در گفت وگو بافارس افزود: از نظر تنوع گياهان دارويي، کشور ما يکي از غني ترين کشورهاي دنياست، بيش از 9 هزار گياه دارويي در کشور ما مي رويد و همين مقدار هم در اروپا گياه دارويي وجود دارد، گرانترين روييدني دنيا که زعفران است در کشور ما مي رويد، که يک گياه نيرو بخش و نشاط آور است، اما متاسفانه ما از اين ظرفيت عظيم بهره مند نيستيم.  وي اضافه کرد: با وجود تنوع گونه گياهان دارويي که در ايران مي رويد و تاريخچه و سلف صالحي در ايران در زمينه طب سنتي و گياه درماني وجود دارد، بي توجهي به اين دانش بومي باعث شده در اين زمينه بسيار عقب بمانيم و از اين ظرفيت بزرگ براي داشتن جامعه سالم غافل شويم.  وي گفت: اهميت طب سنتي و گياهان دارويي اکنون به قدري در دنيا مورد توجه قرار گرفته است که سازمان بهداشت جهاني استراتژي مهم خود را تقويت طب سنتي کشورها، آموزش و گسترش اين دانش، توصيه به کشورها براي بهره گيري بيشتر از گياهان دارويي به ويژه براي درمان بيماري هاي خاص قرار داده است تا از اين طريق به عدالت بيشتر در سلامت مردم و ارتقاي کمي و کيفي پزشکي سنتي در دنيا برسيم.


 کشف ماده اي که يک گرم آن، شش ليتر آب را جذب مي کند  

 پژوهشگران ژاپني دانشگاه علوم و فن آوريهاي نوين "هوکوريکو" ماده جديدي را کشف کردند که يک گرم آن مي تواند شش ليتر آب را جذب خود کند.   به گزارش روزنامه "يوميوري"، پژوهشگران اين ماده را از داخل يک نوع جلبک دريايي کشف کرده اند.  به گزارش ايرنا به نقل از يوميوري، اين نوع جلبک در آبهاي درياي منطقه سويزنجي در استان کوماموتو در جنوب غربي ژاپن يافت مي شود.  به گفته پژوهشگران، توانايي جذب آب اين ماده جديد پنج برابر مواد جذب کننده آب است که هم اکنون در بازار به فروش مي رسد.  ساختار مولکولي قند اين ماده که ساکوران نامگذاري شده، طوري است که حدود 100 هزار تاي آن به هم پيوسته است.  پژوهشگران ژاپني گفتند: به نظر مي رسد ساختار دراز مولکولي اين ماده، مولکولهاي آب را محاصره کرده و آن را مي پوشانند و به همين علت، اين ماده مي تواند شش هزار برابر وزن خود آب جذب کند.  پژوهشگران اميدوارند که از اين ماده جديد بتوان در صنايع بهداشتي و پزشکي همچون پيشگيري از خشکي پوست و پوشش زخم بهره گيري زيادي کرد.


 كوتاه و خواندني  

 مصرف ويتامين ها به روند درمان
 بيماري سل کمک مي کند

پژوهشگران در گزارش تازه اي اعلام کردند که ويتامين ها مي توانند روند درمان بيماري سل را بهبود بخشند.
به گزارش ايسنا،  در اين گزارش آمده است که افزودن مواد ريزمغذي و معدني مهم از جمله سلنيوم و ويتامين هاي آ، ب کمپلکس، ث و اي به رژيم غذايي، نتيجه درمان را در بيماران مبتلا به سل بهبود بخشد.
دکتر ادوارد و ويلامور از دانشکده بهداشت عمومي هاروارد در بوستون مي گويد: وضعيت مواد مغذي، فاکتور بسيار مهمي در نتايج باليني درمان بيماران مبتلا به اين عفونت است.
ويلامور و همکاران وي پيش از آغاز مطالعات خود اين فرضيه را ارائه کردند که مصرف مکمل هاي غذايي مي تواند خطر پيچيدگي هاي اين بيماري و مرگ و مير در بين مبتلايان به سل را به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش دهد.
اين پژوهشگران سپس فرضيه خود را در پژوهش روي 887 بيمار در دارالسلام، پايتخت تانزانيا مورد آزمايش و بررسي قرار دادند.  نتايج تحقيقات نشان داد که در صورت استفاده از مکمل ها و ويتامين  خطر ناموفق بودن درمان تا حدودي کاهش مي يابد و در تعدادي از افراد نيز خطر بازگشت بيماري پس از درمان موفقيت آميز تا 45 درصد کاهش پيدا کرد.  اين تاثير اخير در بين زيرگروه هايي از بيماران که به عفونت ايدز مبتلا بودند مشهودتر بود. گفتني است که بيماري سل در افراد مبتلا به ايدز وخيم تر و حادتر مي شود.  هم چنين اين مطالعه نشان داد: مصرف مکمل هاي ويتاميني و تغذيه اي خطر بروز مشکلات ناشي از سل در خارج از ريه ها را کاهش مي دهد.  درعين حال اين پژوهشگران در گزارش خود که در مجله «امراض عفوني» به چاپ رسيده، خاطرنشان کردند که مکمل هاي تغذيه اي در نرخ مرگ و مير يا پيشرفت بيماري ايدز تاثيري ندارند.
با اين حال ويلامور توصيه مي کند: نتايج حاصل از يک مطالعه تنها معمولا براي ارائه توصيه ها و دستورالعمل هاي کلي کافي نيست اما اگر اين تاثير کم هزينه به اثبات برسد، مي تواند روش بالقوه اميدوار کننده اي براي بهبود حال اين بيماران و بهبود کيفيت درمان آنها باشد.
سل يک بيماري عفوني شايع و کشنده است که علل آن اساسا باکتري موسوم به مايوباکتري توبرکولوسيس است. اين عفونت عمدتا به ريه ها حمله ور مي شود اما درعين حال مي تواند سيستم اعصاب مرکزي را نيز تحت تاثير قرار دهد.  ساير بافتها که در صورت پيشرفت عفونت ممکن است آلوده شوند شامل سيستم لنفاوي، گردش خون، استخوانها، مفاصل و حتي پوست هستند.
آخرين آمارها نشان داده است که تقريبا حدود يک سوم از جمعيت فعلي جهان به بيماري سل مبتلا هستند اما لازم به يادآوري است که تمام افراد مبتلا لزوما به شکل کامل بيماري دچار نمي شوند. اما از هر 10 مورد آلودگي يک مورد ممکن است به نوع پيشرفته و حاد آن منتهي شود.
آمار ثبت شده در سال 2004 نشان داد که 14/6 ميليون مورد فعال و مزمن بيماري، 8/9 ميليون مورد جديد ابتلا و 1/6 ميليون مرگ و مير ناشي از ايدز در کشورهاي در حال توسعه رخ داده است.
در سالهاي اخير افزايش شيوع بيماري مرگبار ايدز و کوتاهي در اجراي برنامه هاي کنترل سل باعث شده است که بيماري سل دوباره شيوع پيدا کند که برخي از انواع آن نيز مقاومتر شده اند; به طوري که اين همه گيري جديد منجر به ظهور زنجيره هايي از ميکروب بيماري شده که نسبت به داروها مقاومتر هستند.  طبق مطالعات بين سالهاي 2000 تا 2004 بيست درصد از کل موارد ابتلا به سل نسبت به داروهاي استاندارد و 2 درصد نسبت به داروهاي خط دوم مقاوم شده اند.

تاثير تمدد اعصاب بر بهبود بيماران قلبي و عروقي

نتيجه تحقيق محققان حاکي از آن است تمرينات تنش زدايي و تمدد اعصاب تاثير بسيار خوبي بر سيستم قلبي و عروقي دارد.   به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان اتحاديه متخصصان داخلي آلمان انجام اين قبيل تمرينات آرامبخشي در روند درماني بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي تاثير خوبي دارد.بنابراين گزارش، مديتيشن و تمرينات تمدد اعصاب باعث پايين آمدن فشارخون شده و خطر بروز سکته مغزي را کاهش مي دهد، بخصوص بيماران مبتلا به فشارخون بالا بيشتر از ساير بيماران از انجام اين قبيل تمرينات سود مي برند.براساس اين گزارش، تمرينات يوگا، مديتيشن و تمرينات تنفسي آنها جز» تمرينات تمدد اعصاب محسوب مي شوند و با کمک آن مي توان استرس را کاهش داد و راحتتر و به ميزان کافي خوابيد.متخصصان معتقدند استرس و فشارهاي روحي و عصبي يکي از مهمترين عوامل بروز بيماري هاي قلبي و عروقي محسوب مي شوند که با مقابله و کاهش آنها بسياري از افراد از بروز آنها مصون مي مانند.

معضل آلودگي صوتي احتمالا حل مي شود

 محققان اسپانيايي طرح دقيق ساخت يک لاک آکوستيک را تهيه کرده اند که مي تواند تقريبا تمامي سر و صداي بيرون را مسدود کند.   به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي بي.بي.سي، همين تکنيک را بايد بتوان براي خفه کردن صداي ناوهاي جنگي به کار گرفت.  دانشمندان اسپانيايي اين طرح را يک پيشرفت عمده در زمينه تحقق آرامش در زندگي توصيف مي کنند.  آنها در تحقيقات خود به نوع ماده اي که براي انحراف امواج صدا از اطراف يک شي» لازم است دست يافته اند.  عنصر اصلي اين ماده کريستال هاي صوتي (سونيک) نام دارد.  محققان مي گويند محاسبات آنها نشان مي دهد که چند لايه از اين نوع ماده تقريبا همه صداها را مسدود مي کند.  آنها اميدوارند ظرف 12 ماه آينده نمونه آزمايشي آن را درست کنند.  در خانه هاي مسکوني اين مواد مي تواند بخشي از مصالح ساختماني باشد، اما همچنين مي تواند براي حفاظت از کشتي هاي جنگي و زيردريايي ها استفاده شود تا توسط رادارهاي صوتي شناسايي نشوند.  ساير دانشمندان نيز روي وسايل مشابه که بتواند نور و اشعه ايکس را رد کند کار کرده اند، اما کارشناسان مي گويند که يک لاک آکوستيک ممکن است آسان ترين و مفيدترين وسيله براي ساختن باشد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش