جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/11 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3125


مقايسه ديدگاه پياژه و پردازش اطلاعات
استاد : دکتر حسن احدي ----تهيه کنندگان : نسيم رستمي نژاد , سحر رفيعي (قسمت چهارم)

محققان سلول هاي زنده را به سلول هاي انسولين ساز تبديل کردند


كوتاه وخواندني


  مقايسه ديدگاه پياژه و پردازش اطلاعات 
  استاد : دکتر حسن احدي ----تهيه کنندگان : نسيم رستمي نژاد , سحر رفيعي (قسمت چهارم)

 1- شناخت اکتسابي :
بسيار گسترده, وسيع و شامل اطلاعات و به طور کلي دانشي است که از  طريق تجربه کردن روي اشيا» و در ارتباط ميان آنها به دست مي آيد و هوش عملي يا حسي - حرکتي را مداومت مي بخشد. در اين نوع شناخت , صفات در شي» يا موضوع موجود است و از طريق تجربه کردن روي آن کشف مي شود.
2 -شناخت غريزي :
که به صورت موروثي و فطري برنامه ريزي شده و سازمان يافته است. اين نوع شناخت نزد انسان , محدود و حتي موجوديت آن زير سوال است.
3- شناخت منطقي - رياضي:
که گسترشي به ميزان نوع اول دارد. اين نوع شناخت با آنکه از آغاز به تجربه وابستگي دارد , ولي خيلي زود نسبت به آن استقلال مي يابد و برخلاف شناخت نوع اول , از تجربه فيزيکي به دست نمي آيد. يعني مبناي آن , انتزاع يا کشف صفت موجود در موضوع از خلال تجربه کردن روي آن نيست, بلکه ماهيت آن ذهني و انتزاعي است و از ترکيب شدن اعمال و فعاليت هاي انجام يافته توسط فاعل روي موضوع به دست مي آيد.
تقليد در ديدگاه پياژه:
پياژه تقليد کودکان را در دوران پيش از زبان گشودن و در شمار تجليات هوش قرار مي دهد . تقليد در دوره حسي - حرکتي , پيش شکل تجسم است. زيرا کودک در اين مرحله با حرکات تقليدي خود, رويداد يا صحنه اي رامجسم مي کند. در اواخر همين دوره , به تدريج تقليد دروني مي شود, يعني به جاي اينکه کودک صحنه اي را با حرکات و اعمالش نشان بدهد, آن را در ذهنش مجسم مي کند. از اين هنگام است که تقليد , دروني و آماده  تبديل به انديشه مي شود. در ضمن درست در اين مرحله از تقليد است که زبان , گفتاري مي شود.
کارکردهاي نشانه اي ( تقليد, نقاشي, تصوير ذهني , بازي نمادي و زبان گفتاري ) به طور محسوسي موجب دروني شدن اعمال مي شوند , اما اين اعمال دروني شده بايد مجددا در سطح انديشه و تجسم , بازسازي شوند. بنابراين تکوين آنها 6 - 5 سال طول مي کشد. براي مثال کودک 4-3 ساله قادر است مسير خانه تا کودکستان را بپيمايد. راه را درست مي يابد و جابجائي ها را هماهنگ مي کند, اما نمي تواند همين مسير را در ذهنش مجسم کند. تنها در سن 8 - 7 سالگي است که قادر به تجسم آن است.
مقايسه نظريه ذهن با ديدگاه پياژه :
توانايي شناخت ادراک ديگران به عنوان موجوداتي نيت مند و داراي باورها و تمايلات, درک اين مطلب که دنياي بيرون هميشه آن نيست که انسان مي پندارد و هم چنين توجه به اين موضوع که کودک چگونه و در چه زمان در دوران رشد بر باورها, تمايلات , حالات رواني خود و ديگران آگاهي مي يابد و ان را در پيش بيني رفتار آنها دخالت مي دهد, تحت عنوان نظريه کودک در باره ذهن پژوهش هاي بسياري را موجب شده است. توانايي ياد شده را ذهن خواني نيز ناميده اند.
نظريه ذهن شامل مفروضه هاي زير است: ذهن فطري, مستقل از دنياي بيرون است. حوادث و رويدادها را به صورتي درست يا نادرست مجسم مي کند, آن رويدادها را تفسير مي کند و بر مبناي آن برحوادث دنياي بيروني اثر مي گذارد.
بسياري از شواهد تجربي نشان مي دهند که از حوالي سنين 3 تا 4 سالگي , کودکان بر هيجانات , باورها و تمايلات ديگران شناخت مي يابند. پل هاريس يکي از نظريه پردازان شناخته شده در اين زمينه, معتقد است کودکان درباره هيجانات , تمايلات و باورهاي ديگران , نوعي فرضيه سازي دارند که مي توان آن را نظريه ذهن يا ذهن خواني دانست.
از نظر هاريس , آگاه شدن کودک به حالت رواني خود به او اين امکان را مي دهد تا از طريق يک مکانيسم وانمود سازي , حالات رواني خود را بر ديگري فرافکند.
هاريس وجود سه شرط را براي ذهن خواني در ديگران لازم مي پندارد.
خودآگاهي : از حوالي ماه هاي هجدهم به بعد , خودآگاهي آغاز مي يابد و از حدود 2 سالگي , کودک مي تواند حالات هيجاني خود را به صورت کلامي بيان کند.
توانايي وانمود سازي :
ادعائي است بر اينکه يک چيز ( چيزي در دنياي خارج وجود دارد ) , چيز ديگري است . کودکان با حيوانات مصنوعي و يا عروسک هاي خود , صحنه هايي از زندگي خود را بازي مي کند.
توانايي تميز دادن واقعيت از وانمود سازي :
کودکان در جريان بازي هاي نمادين , واقعيت را از وانمود سازي جدا مي کنند. هاريس در اين مورد که چگونه سه شرط ياد شده بالا تواما به ادراک کودک از دنياي ذهني ديگران امکان مي بخشند, معتقد است که وقتي کودک نسبت به حالات هيجاني خود آگاه باشد, مي تواند از توانايي وانمود سازي استفاده کرده و حالات هيجاني خود را به موجودات بي جان ( در بازي استعاره اي ) يا به افراد ديگر نسبت دهد و بفهمد که واقعيت در تصور افراد ديگر مي تواند متفاوت از واقعيت براي خود آنان باشد.
نظريه پياژه و نظريه ذهن:
نظريه ذهن و پژوهش هاي مربوط به نظرات پياژه در مورد انطباق يابي هاي ديدگاهي در سطح درون فردي و بين فردي , نزديکي و شباهت بسياري دارند. ولي از سوي ديگر به علت اينکه قبل از سن شش سالگي , کودکان در ذهن خواني توفيق مي يابند و طبق نظريه پياژه خود محوري در محدوده سنين پيش دبستاني بر رفتار کودک حاکم است, نظراتي ابراز شده اند مبني بر اينکه نظريه ذهن در تضاد با پياژه است و او را تاييد نمي کند.
طبق مطالعات ديگر , اين دو رويکرد به لحاظ هدف و نيز فرايند هاي مربوط شباهتي اساسي دارند. به اين معنا که هدف هر دو رويکرد, بررسي توانايي کودک يا فرد در متمايز دانستن نقطه نظر شخصي از نقطه نظر ديگري , تفکيک باورها و دانش نسبت داده به ديگري از باورها و دانش شخصي درباره يک زمينه ياموقعيت خاص و نيز پيش بيني رفتار ديگري بر مبناي باورهاي اوست. در مورد فرايندهاي شناختي نيز , هر دو رويکرد , فرايندهاي مشابهي را درگير و دخيل مي دانند . اين فرايند ها عبارتند از : ترکيب کردن و سازمان دادن به تجسم هاي متعدد از يک موضوع يا از حالات ذهني مختلف , که حاصل آن پديدايي نظريه ذهن است.
ارزيابي و نقد نظريه رشد شناختي پياژه:
دانش  روان شناسي رشد مرهون تحقيقات و يافته هاي پياژه است . انتقادات زيادي در زمينه هاي اهميت تاثيرات اجتماعي - فرهنگي در رشد شناختي , غفلت پياژه از قابليت هاي تغيير پذيري و گسترش هر يک از مراحل رشد و کم توجهي به سازمان شخصيت و انگيزش هاي فرد و نارسائي هاي روش شناختي که باعث کم برآورد کردن توانايي هاي ذهني فرد شده است, بر نظريه پياژه وارد شده است.
لئو ويگوتسکي نشان داده است که رشد شناختي نه آنطور که پياژه گفته است , توالي جهانشمول دارد و نه آنچنان مرحله اي است که او اظهار کرده است. نظريه اجتماعي - فرهنگي ويگوتسکي امروزه طرفداران زيادي پيدا کرده است و نشان مي دهد که چگونه فرهنگ ( باور, ارزش ها, عادات و مهارت هاي اجتماعي گروه ) از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود . ويگوتسکي مي گويد کودک موجود مستقلي نيست که خود دست به اکتشاف بزند, بلکه رشد شناختي او فعاليتي است که با واسطه جامعه و فرهنگ وبا کمک بزرگسالان صورت مي پذيرد, هم چنين مهارت هايي که کودک به دست مي آورد بيش از انکه يک ساختار شناختي جهانشمول داشته باشد, عموما ويژگي هاي فرهنگ خاص او را دارد.
طرفداران نظريه پردازش اطلاعات مخالف رشد مرحله اي پياژه اند و معتقدند که برنامه هاي ذهني در جمع آوري, ذخيره سازي, بازيابي و به کارگيري اطلاعات براي حل مساله , به تدريج و به طور مداوم در کودکي و نوجواني رشد و گسترش مي يابد.
تحليل گران رواني معتقدند که پياژه تاثير انگيزش ها و عواطف را بر فرايندهاي تفکر انسان ناديده گرفته است.
وول فولک اين انتقاد رابه پياژه وارد کرده است که , او قابليت هاي شناختي کودکان به ويژه, کودکان خردسال را کمتر ازانچه هست برآورده کرده است و حل مسائل بيش از حد مشکل را ازآنان خواسته است و نيز دستور العمل هاي پياژه به کودک براي اجرا و حل تکليف , نارسا و مغشوش بوده است.
گلمين, لطف آبادي و همکاران نشان داده اند که توانايي درک مفهوم عدد کودکان پيش دبستاني, بسيار بيشتر از ان چيزي است که پياژه گفته است.
در بعضي تحقيقات ديگر معلوم شده است که تفکر دوره بزرگسالي و پختگي , بسيار پيچيده تر از چيزي است که پياژه به عنوان منطق صوري يا عمليات صوري يا عالي ترين سطح تفکر, در آخرين مرحله رشد شناختي ارائه کرده است. تفکر بزرگسالي به خصوص در دوره پختگي, علاوه برآنکه صوري ياانتزاعي است , انعطاف پذير , باز , همه جانبه نگر و سازگار شونده با راه هاي جديد فراتر از منطق محض مي باشد. اين تفکر را ميتوان تفکر ما بعد صوري يا فرا صوري خواند. در اين تفکر پيشرفته, ترکيبي از عناصر عيني با عناصر ذهني ( عناصر مبتني بر تجربه شخصي و شهودي ) مشاهده مي شود. با اين تفکر , بزرگسال علاوه بر منطق رياضي و عمليات صوري صرف, از احساس و نتيجه گيري هاي شخصي خود بهره مي گيرد. تا هم خواني ها و تضادها و نقص ها را مي پذيرد و به مصالحه هايي براي اقتضاي زندگي واقعي تن مي دهد. انسان رشد يافته و پخته به استدلال خود جذبه شخصي و  اختصاصي مي دهد و براي حل مساله  هاي مبهم و پيچيده از تجربه هاي شخصي و تمام نظام روان شناختي خود ( منطق , انگيزش ها و ارزش ها و ...) کمک مي گيرد و به اين ترتيب از سطح منطق صوري پياژه بسيار فراتر مي رود.
تحقيقات نشان داده که هرچند خود مداري از ويژگي هاي تفکر پيش عملياتي است (از نظر پياژه ) , کودک پيش دبستاني مي تواند نظر شخص ديگر را بفهمد. پژوهشگران در کودکان خردسال , شاخص هاي نوع دوستي و رفتار پيش اجتماعي مشاهده مي کنند.                                                                            ادامه دارد


  محققان سلول هاي زنده را به سلول هاي انسولين ساز تبديل کردند  

محققان موفق شدند در يک موش زنده سلول هاي معمولي را به سلول هاي توليد کننده انسولين تبديل کنند. 
به گزارش ايرنا به نقل ازخبرگزاري رويترز، اين روش که " برنامه ريزي مجدد مستقيم" ناميده مي شود، ضرورت استفاده از سلول هاي بنيادي را برطرف مي کند.
سلول هاي بنيادي سلول هاي اصلي هستند که در تلاش براي توليد بافت ها تاکنون استفاده از آنها اجتناب ناپذير بوده اند. محققان با استفاده از سه ژن که توسط يک ويروس معمولي حمل مي شود بخشي از سلول هاي برون ريز موش را که 95 درصد از لوزالمعده را تشکيل مي دهد به سلول هاي بتا که انسولين توليد مي کنند,تبديل کردند. در ديابت نوع اول ، سلول هاي بتا توليد کننده انسولين از بين مي روند.
محققان مي بايست کشف مي کردند که کدام ژن ها در جريان رشد لوزالمعده جنين فعال هستند.
محققان دريافتند که از ميان بيش از هزار ژن، تنها سه ژن Pbx1 ,Ngn3-- و Mafa مورد نياز هستند سپس آنان با استفاده از يک ويروي سرماخوردگي معمولي به نام "آدنوويروس" اين سه ژن را به سلول هاي برون ريز لوزالمعده منتقل کردند. اين عمل حدود 20 درصد از سلول هاي برون ريز را به سلول هاي بتا که انسولين توليد مي کنند، تبديل کرد و به نوبه خود سطح قند خون موش را پايين آورد.
دکتر "داگلاس ملتون" و همکارانش در "بيمارستان اطفال و دانشکده پزشکي هاروارد" در بوستون گزارش دادند در تئوري ، انجام چنين کاري با استفاده از سلول هاي فراوان انسان مانند سلول هاي کبد، پوست يا سلول هاي چربي نيز امکان پذير است. ملتون که يکي از محققان "موسسه پزشکي هوارد هيوز" و يکي از کارشناسان برجسته سلول بنيادي در جهان است در يک گفت و گوي تلفني گفت، انجام اين کار از چيزي که تصور مي شد آسانتر بود. وي افزود، اين سلول هاي بسيار پايدار هستند و در تمام طول زندگي موش زنده مي مانند.


 كوتاه وخواندني 

 تصور بسياري از مردم درباره عوامل بروز سرطان اشتباه است

طبق يک پژوهش جهاني، بسياري از مردم درباره عوامل بروز سرطان، باورهاي غلطي دارند و در حالي که تهديد ناشي از عوامل محيط زيستي را بيشتر مي دانند خطرات رفتارهاي شخصي را در اين زمينه ناديده مي گيرند. به گزارش ايسنا، اين پژوهش که از سوي اتحاديه بين المللي مبارزه با سرطان در ژنو منتشر شده، نشان مي دهد; مردم سراسر جهان آن قدر که آماده پذيرش فاکتورهاي محيط زيست همچون آلودگي هوا به عنوان عامل سرطان زا هستند، باور ندارند که مسائل شخصي مانند اضافه وزن که در کنترل خودشان است، مي تواند در بروز سرطان نقش داشته باشند.
بر اساس نتايج اين تحقيق، درواقع عوامل محيط زيستي نسبتا تاثير کمتري دارند اما رفتارهاي شخصي قابل کنترل مانند اضافه وزن يا مصرف الکل فاکتورهاي کاملا شناخته شده سرطان زا هستند.
در اين تحقيق 29 هزار و 925 نفر در 29 کشور مختلف از سراسر جهان که طي سال گذشته انجام شد، حضور داشتند. طبق اين تحقيقات; افرادي که در کشورهاي ثروتمند زندگي مي کنند به ندرت باور دارند که مصرف الکل خطر ابتلا به سرطان را افزايش مي دهد. در اين گروه 42 درصد اظهار مي دارند که الکل خطر بروز سرطان را افزايش نمي دهد. در حالي که در کشورهاي با درآمد متوسط 26 درصد و در کشورهاي کم درآمد تنها 15 درصد بر اين باور هستند و باقي مردم اين کشورها معتقدند که مصرف الکل سرطان زا است.
 
مصرف زودهنگام دارو، سرعت پيشرفت بيماري پارکينسون را کاهش مي دهد

نتايج مطالعات اخير متخصصان نشان مي دهد که استفاده زودهنگام دارو مي تواند از سرعت پيشرفت بيماري پارکينسون بکاهد. به گزارش ايسنا، اين متخصصان مي گويند; بيماراني که بلافاصله پس از تشخيص بيماري شروع به مصرف داروي مناسب مي کنند در مقايسه با افرادي که مصرف دارو را تا زمان پيشرفت بيماري به تعويق مي اندازند، کمتر به حالت هاي شديد و وخيم پارکينسون دچار مي شوند.
در اين پژوهش بين المللي، بيش از هزار بيمار حضور داشته اند، پزشکان تاکيد دارند که 10 تا 15 سال قبل مزاياي بلند مدت مصرف دارو در اين بيماران آشکار مي شود.
جزئيات اين تحقيق در يک کنفرانس عصب شناسي در مادريد پايتخت اسپانيا ارائه شده است.
در اين کنفرانس اعلام شد که مصرف دارو در مراحل اوليه بروز بيماري، تاثير بسيار بيشتري در جلوگيري از پيشرفت آن دارد. آمارها حاکيست; هم اکنون بيش از 120 هزار نفر در انگليس به پارکينسون مبتلا هستند و حدود 10 هزار مورد جديد ابتلا به اين بيماري نيز هر سال در اين کشور تشخيص داده مي شود.
علائم اين اختلال عصبي پيش رونده شامل لرزش، از دست دادن حافظه و گرفتگي شديد عضلات است.
در حال حاضر داروي رازاگيلين که به آزيلکت نيز معروف است براي اين بيماران تجويز مي شود، اما برخي از پزشکان نسبت به تجويز اين دارو در مراحل اوليه بروز بيماري ترديد دارند چون نگران هستند که به مرور زمان دارو تاثير خود را از دست بدهد. تحقيق اخير هم چنين در کنگره انجمن هاي نورولوژيک فدراسيون اروپا با حضور بيماراني از انگليس، آمريکا و اروپا ارائه شد.
 
استخوانهاي روباتي به کمک افراد فلج مي آيد

متخصصان موفق به توليد نوعي استخوان بندي روباتيک شده اند تا ناتوانان حرکتي به کمک آن بتوانند حرکاتي که پيش از اين قادر به انجام نبودند را انجام دهند.
به گزارش  مهر، اين دستگاه به صورت لباسي است که توسط فرد پوشيده شده و مانند آتل بر روي پاهاي وي قرار مي گيرد و به او اين قابليت را مي دهد که به کمک يک دستگاه کنترل از راه دور به پاها و کمر خود فرمان بدهد.فرد به کمک عصا تغييرات مرکز ثقل بدن و حرکات بالا تنه خود را کنترل کرده و با استفاده از کنترل از راه دور استخوان روباتيک را کنترل کرده و با انتخاب عمل مورد نظر خود مانند راه رفتن، ايستادن و از پله بالا رفتن قادر به حرکت مي شوند.
محققان بر اين باورند که با استفاده از اين دستگاه، علاوه بر ايجاد توانايي حرکت در افراد فلج، مشکلات اعضاي ديگر بدن که ناشي از عدم حرکت طولاني مدت و نشستن بر روي ويلچير بوده است بر طرف شده و عملکرد بدن متفاوت از گذشته خواهد شد زيرا در حالت ايستاده بدن با ماهيچه هاي زيادي درگير بوده و ريه از تمامي گنجايش خود استفاده خواهد کرد.
بر اساس گزارش بي بي سي، پزشکان اعلام کردند افرادي که هنوز بر روي دستها و شانه هاي خود کنترل دارند توانايي استفاده از اين دستگاه را خواهند داشت. همچنين اين سيستم جديد که در مرحله آزمايشي به سر مي برد، در بهبود روحيه افراد فلج و ناتوان حرکتي بسيار موثر خواهد بود.


 کنگره انجمن متخصصان دندانپزشکي ترميمي ايران برگزارمي شود

هشتمين کنگره انجمن متخصصان دندانپزشکي ترميمي ايران با شعار «در مسير اعتلا» و با هدف معرفي آخرين دستاوردها در زمينه پيشگيري و درمان پوسيدگي هاي دندان و همچنين استفاده از کامپوزيت ها،  روکش هاي چيني و لامينت ها در ترميم، بازسازي و ايجاد زيبايي در دندان از تاريخ 22 تا 24 آبان ماه سال جاري در هتل المپيک تهران برگزار مي شود.  دکتر فرخ آصف زاده،  رييس هشتمين کنگره انجمن متخصصان دندانپزشکي ترميمي ايران در اين زمينه گفت:  دندانپزشکي ترميمي در حقيقت به برداشتن پوسيدگي، پرکردن و بازسازي تاج دندان با استفاده از موادي چون کامپوزيت ها، روکش هاي چيني و لامينت ها اطلاق مي شود و آنچه امروزه جنبه کاربردي بيشتري به اين رشته مي دهد، دندانپزشکي ترميمي و زيبايي است; چرا که با استفاده از مواد جديد و همرنگ دندان مي توان براي پر کردن همه دندانها از اين گونه مواد که داراي کيفيت و دوام زيادي هستند به جاي مواد سياه رنگ قديمي استفاده کرد و در واقع دندانپزشکي ترميمي علاوه بر درمان بيماري، با حفظ و ايجاد زيبايي بيشتر در ظاهر فرد به حفظ سلامت روحي و رواني فرد کمک شاياني مي کند.
 
مراقبت هاي بهداشتي همگاني ضروري است

 يک کميسيون سازمان جهاني بهداشت در گزارشي به  نابرابري هاي عمده در دسترسي به خدمات بهداشتي و ميانگين طول عمر در سراسر جهان اشاره مي  کند.به گزارش همشهري آنلاين به نقل از خبرگزاري رويترز بر اساس اين گزارش نابرابري هاي عمده اي درون خود کشورها هم وجود دارد، از جمله در اسکاتلند پسري که در حومه فقيرنشين گلاسکو، در کالتون، به دنيا مي آيد مي تواند انتظار داشته باشد تا 54 سالگي زنده بماند، 28 سال کمتر از پسري که در شهرک مرفه لنزي، درست در آن سوي گلاسکو به دنيا آمده است.
مايکل ماموت، پژوهشگر بهداشتي WHO که عضو اين کميسيون است به خبرنگاران گفت: "نابرابري هاي بهداشتي که ما در جهان مي بينيم، از لحاظ مقياس بهت آور است."
او افزود: "تفاوت ميان ميانگين طول عمر يا اميد به زندگي ميان کشورها بيش از 40 سال است. زني که در بوتسوانا اميد دارد که 43 سال زندگي کند، در ژاپن 86 سال زندگي خواهد کرد."
"کميسيون شاخص هاي اجتماعي بهداشت" متشکل از 19 کارشناس مستقل اين بررسي سه ساله را براي سازمان جهاني بهداشت وابسته به سازمان ملل انجام داده است.اين گزارش مي گويد: "نابرابري اجتماعي در مقياسي عظيم مردم را مي کشد."مارموت که رئيس بخش همه گيرشناسي و بهداشت عمومي در يونيورسيتي کالج لندن است، گفت که اين گزارش پيشنهاد مي کند که نظام  مراقبت هاي بهداشتي همگاني بايد براي همه افراد بدون توجه به اينکه توانايي پرداخت هزينه هاي را داشته باشند يا نه، فراهم آورده شوند.او افزود:"تقريبا همه کشورهاي پيشرفته نظام هاي مراقبت بهداشتي همگاني دارند، اما به نظر ما اين وضعيت نبايد به کشورهاي پردرآمد محدود باشد."
 
 توصيه به استفاده از پله به جاي آسانسور
 به منظور جلوگيري از بيماري

محققان سوئيسي با انتشار نتايج يک تحقيق به افراد توصيه کردند براي کاهش بيماريهاي قلبي و افزايش گردش خون در بدن در ساختمانها به جاي استفاده از اسانسور از پله ها استفاده کنند.
به گزارش واحد مرکزي خبربه نقل از خبرگزاري آلمان ، نتايج تحقيقات محققان دانشگاهي در ژنو نشان مي دهد استفاده از پله ها نه تنها براي پرورش اندام مفيد است بلکه براي کاهش وزن ، کاهش چربي بدن و نيز کاهش کلسترول خون مفيد است. اين تحقيق نشان مي دهد حرکات ملايم مانند پياده روي تقريبا تند ، شنا و يا دوچرخه سواري دست کم هفته اي سي دقيقه لازم است . دانشمندان در پي ورزشي بودند که اين حرکات در زندگي روزانه وجود داشته باشد و به اين نتيجه رسيده اند که استفاده از پله بديلي براي اين حرکات و ورزش ها است.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش