جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/02/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2486


12 وزير به کميسيون هاي مجلس مي روند


دکتر آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه:
دانشگاه آزاد اسلامي در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي نقش موثري داشته است


قرعه کشي مرحله دوم واگذاري سيم کارت هاي اعتباري برگزار شد


ثبت نام اينتر نتي آزمون کار داني به کار شناسي ناپيوسته دانشگاه هاي دولتي تا 10 خرداد ماه ادامه دارد.
بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده ، آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني (فوق ديپلم) به دوره کارشناسي ناپيوسته سال1385 در روز جمعه 1385/4/23 برگزار خواهد شد.
ثبت نام آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته گروه هاي پزشکي، فني و مهندسي، کشاورزي، دامپزشکي، علوم انساني، علوم پايه و هنر و تا 10 خرداد ماه سال جاري ادامه دارد، داوطلبان براي ثبت نام به سايت اينتر نتي ORG.SANJESH.WWW مراجعه نمايند .
همچنين پذيرفته شدگان گروه آموزش پزشکي پس از فارغ التحصيلي بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت بسپارند در غير اين صورت بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام و يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند، بپردازند.
دارندگان مدرک تحصيلي با ارزش بالاتر از فوق ديپلم حق شرکت در اين آزمون را ندارندو دارندگان مدرک معادل کارداني که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني حدنصاب نمره علمي لازم را کسب کرده اند، مي توانند در رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته گروه هاي امتحاني غير پزشکي ثبت نام و شرکت کنند. با اين حال دارندگان مدرک فوق ديپلمي که مدرک تحصيلي آنها مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت نباشد، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
اتباع خارجي شرکت کننده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته سال 85 در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه خواهند بود.
شرايط اختصاصي
دارندگان مدرک کارداني (فوق ديپلم) ناپيوسته و هم چنين مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشجويان سال آخر مقطع کارداني که حداکثر تا تاريخ 1385/11/30 فارغ التحصيل شوند، مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شرکت نمايند و برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته مبادرت کنند.
دارندگان مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مي توانند منحصرا در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته يکي از رشته هاي غير گروه پزشکي که متناسب و متجانس با رشته فارغ التحصيلي آنان باشد ثبت نام و شرکت نمايند.
به طور کلي دارندگان مدرک کارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مجاز به شرکت در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته رشته هاي تحصي لي گروه آموزشي پزشکي نمي باشند.
فارغ التحصيلان فوق ديپلم يا کارداني و دانشجويان ترم آخر مقطع کارداني گروه آموزشي پزشکي از لحاظ خدمات قانوني بايد واجد يکي از شرايط زير باشند.
فارغ التحصيلان فوق ديپلم يا کارداني قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون، بايد خدمات قانوني خود را انجام داده و يا از خدمات قانوني معاف باشند.
( بر اساس تصميم متخذه در جلسه مورخ 1376/2/20 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ثبت نام و شرکت کليه کاردان هاي گروه آموزشي پزشکي بدون رعايت سهميه هاي30 درصد و 70 درصد در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته بلامانع خواهد بود، مشروط به اينکه مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان باشد. در غير اين صورت ملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شرکت در آزمون خواهند بود.
فارغ التحصيلان مقطع کارداني رشته هاي تحصيلي مختلف گروه آموزشي پزشکي چنانچه خود را به موقع براي انجام خدمت طرح لايحه قانوني نيروي انساني به دفتر تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت معرفي کرده و در حين انجام خدمت طرح لايحه نيروي انساني باشند و تاريخ پايان طرح آنها بعد از تاريخ هاي 1385/6/31 و 1385/11/30 باشد اجازه دارند در آزمون شرکت نمايند و در صورت قبولي بايد تسويه حساب از محل خدمت خود را به همراه توقف طرح ارائه نمايند. بديهي است باقيمانده خدمت طرح اين دسته از پذيرفته شدگان به پايان دوره کارشناسي ناپيوسته موکول خواهد گرديد.
دانشجويان سال آخر مقطع کارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي توانند از معافيت تحصيلي براي شرکت در آزمون استفاده نمايند.
فارغ التحصيلان مقطع کارداني رشته هاي تحصيلي مختلف گروه آموزشي پزشکي در صورتي که حداکثر يک ماه بعد از فراغت از تحصيل خود را براي تعيين تکليف به لحاظ خدمات قانوني به مرکز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت معرفي ننمايند (مفاد ماده 4 خدمات پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375/2/12) غايب محسوب خواهند شد. شرکت اينگونه افراد در آزمون مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته اي که مشمول طرح باشد بلامانع خواهد بود، ليکن مدت غيبت آنان به خدمات قانوني پس از پايان دوره کارشناسي ناپيوسته افزوده خواهد شد.
با توجه به راي کميسيون ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان، فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، بهداشت عمومي، بهداشت عمومي با گرايش بهداشت خانواده، بهداشت عمومي با گرايش مبارزه با بيماريها و مدارک پزشکي به شرط دريافت معرفينامه عدم نياز از دانشگاه علوم پزشکي محل سکونت و ارسال آن به همراه مدارک ثبت نامي به سازمان سنجش آموزش کشور از انجام خدمات موضوع خدمت پزشکان و پيراپزشکان معاف مي گردند.
پذيرفته شدگان گروه آموزشي پزشکي پس از فارغ التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بسپارند و در صورت استنکاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيلات را تمام يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند، بپردازند.
دارندگان مدرک معادل فوق ديپلم (معادل کارداني) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه ريزي سابق که بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 1374/9/12 شوراي عالي مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي توانند در اين آزمون متقاضي رشته هاي کارشناسي ناپيوسته غيرگروه پزشکي شوند.
بر اساس مصوبه يازدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 1379/10/10 کليه دارندگان گواهي اتمام دوره و مدرک معادل مقاطع کارداني و کارشناسي نمي توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي بالاتر (رشته هاي کارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي پزشکي) شرکت نمايند.
دارندگان مدرک معادل کارداني مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني حد نصاب نمره علمي لازم را کسب نموده اند مي توانند در آزمون رشته هاي تحصيلي کارشناسي ناپيوسته گروه هاي امتحاني غيرپزشکي ثبت نام و شرکت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است کارنامه نتيجه آزمون جامع مدرک معادل کارداني خود را به همراه ساير مدارک لازم به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند.
دارندگان مدرک فوق ديپلمي که مدرک تحصيلي آنان مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نباشد، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
دانشجويان فعلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور (به استثنا» مورد مذکور در بند الف) حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند و در صورت شرکت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و اگر هم پذيرفته شوند، پذيرش آنها «کان لم يکن» تلقي و يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي براي آنان منظور خواهد شد.
داوطلبان مي توانند حداکثر دو نوبت در آزمون پذيرفته شده و به مراکز آموزش عالي ذيربط معرفي گردند.
پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته سال 1384، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
پذيرفته شدگان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و هم چنين دوره هاي نوبت دوم (شبانه) کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره کارداني به دوره کارشناسي ناپيوسته سال 1384، پس از انصراف قطعي از تحصيل و در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شرکت نمايند.
اتباع خارجي شرکت کننده در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته سال 1385 در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارتين «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» خواهند بود.
اين قبيل داوطلبان بايد در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي که به هنگام توزيع کارت ورود به جلسه آزمون در اختيار آنان قرار مي گيرد، مستطيل مربوط را با توجه به دستورالعمل تکميل فرم انتخاب رشته تکميل نمايند.
اتباع خارجي شرکت کننده در اين آزمون منحصرا بايد واجد شرايط و ضوابط تعيين شده از سوي وزارت کشور باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط مذکور انتخاب نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق قبولي آنان «کان لم يکن» تلقي خواهد شد. (براي اطلاع از اين شرايط و ضوابط داوطلبان مي توانند به استانداريهاي استان محل اقامت خود مراجعه نمايند.)

يک روزنامه آمريکايي نوشت: اروپا و آمريکا درباره مذاکرات با ايران اختلاف نظر دارند و دولت بوش در برابر پيشنهاد جديد اروپا که شامل ايجاد چارچوب امنيتي خاورميانه اي براي ايران مي شود، مقاومت مي کند.
به گزارش فارس، روزنامه نيويورک تايمز در شماره ديروز خود به نقل از ديپلماتهايي از دو طرف و ديگر مقامات که نامشان فاش نشده، افزود: دولت بوش همچنين در برابر ايده حفاظت از شرکت هاي اروپايي در برابر مجازات واشنگتن در صورت تجارت با ايران مقاومت مي کند، ايده اي که در پيشنهاد اروپا به آن اشاره شده است.
بنابر اين گزارش، عدم تفاهم در مذاکرات در زماني که تنش ها درباره مسئله هسته اي ايران در حال افزايش است، بر احتمال توافق با اين کشور در اين باره سايه افکنده است.
ديپلماتها به اين روزنامه گفتند که اروپا، آمريکا و روسيه درباره اعمال تحريم ها عليه ايران توافق ندارند.
مقامات آمريکايي و اروپايي گفتند پيشنهادهاي اروپا براي برخورد با ايران روز پنج شنبه به آمريکا ارائه شده و اين پيشنهادها در حال مطالعه از سوي کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا و ديگران است.
اين روزنامه به نقل از يک مقام ارشد دولتي آمريکايي نوشت: آمريکا پيشنهاد اروپا را دريافت کرده اما هنوز به آن پاسخي نداده است و پاسخ واشنگتن روز چهارشنبه در نشست لندن ارائه مي شود.
سفراي پنج کشور عضو شوراي امنيت و آلمان قرار بود روز جمعه به منظور بحث درباره نظرات اروپايي ها نشست برگزار کنند اما با عدم توافق درباره جزئيات، اين نشست به هفته جاري موکول شده است. برخي مقامات اروپايي پيش بيني کرده اند اين مذاکرات ممکن است تا تابستان ادامه پيدا کند.
نيويورک تايمز گزارش داد دولت بوش تندرو نيز مايل نيست هر نوع تضمين امنيتي از جمله مذاکره درباره چارچوب منطقه اي خاورميانه که توسط اروپاييها مطرح شده را بدهد.
مقامات اروپايي به اين روزنامه گفتند اين طرح شامل برخي تضمين ها است که حکومت اين کشور چه از طريق حمله خارجي يا براندازي از بين نمي رود.
و در حالي که اروپاييها بر اين نظر تاکيد دارند که به تدريج گفت وگوهايي بين آمريکا و ايران درباره مسائل امنيتي برگزار شود. مقامات دولتي مي گويند واشنگتن هرگونه پيشنهادي را رد مي کند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي سياست هاي کلي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جلسات آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش آنا، محسن رضايي در پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که موضوع مواد مخدر در کشور به يک معضل جدي تبديل شده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام از هفته آينده به بررسي سياست هاي کلي مبارزه با قاچاق و استفاده مواد مخدر در کشور خواهد پرداخت.
وي افزود: تاکنون مطالعات زيادي در خصوص مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و مجمع تشخيص قرار است به بررسي لايحه اي که از دولت قبل ارائه شده بحث و بررسي انجام دهد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: پس از تصويب اين سياست ها قرار است گزارش به مقام معظم رهبري ارائه شود تا پس از تصويب رهبري مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.
رضايي در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا در جلسه امروز مجمع در خصوص نا امني هايي که در شرق کشور صورت گرفته است بحث و بررسي صورت گرفت، اظهار داشت: مجمع در اين زمينه وارد نخواهد شد زيرا اين موضوع به شوراي عالي امنيت ملي مربوط مي شود.
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص سياست هاي کلي مجمع در زمينه همبستگي ملي گفت: ما در تلاشيم با بررسي سياست هاي کلي همبستگي ملي در کشور بهترين راهکارها را در اين زمينه ارائه کنيم.
محسن رضايي همچنين در خصوص پيشنهاد تبديل وزارت اطلاعات به سازمان گفت: ما منتظريم رئيس جمهور طرح کلي را در اين باره به مجمع ارائه نمايد، تا بتوانيم در آينده اي نزديک يک سازمان بزرگ اطلاعاتي در کشور داشته باشيم که بتوانند به طور منظم حوادث را پيگيري کند.

سه کشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان در پيش نويس پيشنهاد خود به ايران در اقدامي متناقض در حالي که بر حق غيرقابل انکار تهران در دستيابي به انرژي هسته اي تاکيد کرده اند اما خواستار تعليق همه فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري اين کشور شده اند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از وين، در بخش هايي از اين متن چهار صفحه اي که با عنوان «عناصر احتمالي پيشنهاد تصحيح شده به ايران» منتشر شده و قرار است چهارشنبه آينده در ميان سه کشور اروپايي و روسيه، چين و آمريکا در لندن بحث شود، آمده است:
جامعه جهان بر حق غيرقابل انکار ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز بر اساس ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي تاکيد مي کند; و از طرح انرژي صلح آميز هسته اي ايران از جمله ساخت رآکتورهاي آب سبک جديد در ايران از طريق پروژه هاي مشترک حمايت فعالانه مي کند; همچنين با تعليق بحث درباره پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت با ازسرگيري مذاکرات موافقت مي کند.
ايران نيز، به حل مسائل باقيمانده و ديگر نگراني هاي بين المللي از طريق همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي پايبند باشد و همه فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري را به حال تعليق درآورده و به اين اقدام تا زماني که مذاکرات ادامه دارد، مبادرت کند و همچنين اجراي پروتکل الحاقي را براي بازرسي هاي گسترده تر آژانس بين المللي انرژي اتمي از سر بگيرد.
موارد همکاري هاي مشترک که در مذاکرات مطرح مي شود، عبارت است از در توافقي درازمدت به ايران تضمين هاي الزام آور و چندلايه جهت ارائه سوخت بر اساس مشارکت به عنوان شريک در مرکز سوخت هسته اي بين المللي روسيه که بتواند همه UF6 (گاز اورانيوم توليد شده در ايران) را غني کند و تاسيس يک بانک سوخت براي نگهداري ذخيره سوخت هسته اي اختصاص يافته به ايران براي مدت پنج سال با مشارکت و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي و تاييد حل تمام مسائل مهم و ديگر نگراني هاي بين المللي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و اينکه آژانس در موقعيتي است که مي تواند نتيجه گيري کند هيچگونه مواد يا فعاليت هسته اي اعلام نشده يا انحراف از مواد هسته اي در ايران وجود ندارد و همچنين حمايت از يک نشست منطقه اي بين دولتي از جمله کشورهاي منطقه و ديگر کشورهاي ذينفع... با هدف اجراي ترتيبات امنيت منطقه اي و همکاري در مسائل امنيت منطقه اي مهم از جمله تضمين هايي براي تماميت ارضي و حق حاکميت سياسي; حمايت از هدف ايجاد يک منطقه عاري از تسليحات کشتار جمعي و وسايل پرتاب آنها در خاورميانه; حمايت از پيوستن کامل به سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني و ايجاد چارچوبي براي سرمايه گذاري مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با ايران از جمله موافقتنامه همکاري اقتصادي و تجاري با اتحاديه اروپا و همکاري در زمينه هواپيمايي غيرنظامي... و لغو محدوديتهاي اعمال شده بر سازندگان هواپيماهاي مسافربري در خصوص صادرات چنين هواپيماهايي به ايران که زمينه را براي خريد يک ناوگان جديد از هواپيماهاي مسافربري پيشرفته فراهم مي کند; همکاري راهبردي طولاني مدت بين ايران و اتحاديه اروپا از جمله توسعه و نوسازي بخش هاي نفت و گاز، همکاري علمي و فناوري و همچنين توسعه زيرساخت هاي انرژي ايران از جمله ساخت خط لوله و درباره بازده انرژي و انرژي هاي قابل بازيافت;
در صورت خودداري ايران از همکاري اقدامات احتمالي زير صورت مي گيرد:
1- تحريم عليه صادرات کالا و فناوري هاي مربوط به اين برنامه ها
2- مسدود شدن دارايي ها و ممنوعيت داد و ستد مالي سازمانها يا افراد مربوط به اين برنامه ها
3- ممنوعيت سفر و ويزا براي افرادي در ارتباط با اين برنامه ها
4- تعليق همکاري فني با آژانس بين المللي انرژي اتمي
5- ممنوعيت سرمايه گذاري عليه شرکت هايي که با اين صنايع در ارتباط هستند
6- ممنوعيت تحصيل ايراني ها در رشته هاي مربوط به توسعه موشکي و هسته اي در خارج از کشور اقدامات سياسي و اقتصادي
7- کاهش و توقف تماس هاي دوجانبه
8- ممنوعيت ويزا و مسافرت برخي مقامات و شخصيت هاي بلندپايه ايران
9- مسدود شدن دارايي هاي افراد يا سازمان هاي مرتبط يا نزديک به حکومت ايران
10- تحريم تسليحاتي عليه ايران
11- تحريم عليه صادرات محصولات خاص به عنوان مثال محصولات نفت و گاز پالايش شده به ايران
12- پايان يافتن حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
13- ممنوعيت همکاري و سرمايه گذاري در بخش هاي خاصي در ايران
14- مسدود شدن کلي دارايي هاي موسسات مالي ايران
15- کاهش حمايت دولتي از تضمين اعتبار تجارت و صادرات با ايراناين نسخه 5134 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
ورزشي
دانشگاه و خبر
پزشکي و علمي
دانشگاه و آموزشي
اقتصادي
سياسي و سياسي خارجي
استانها و شهرستانها
هنري
تست
اسامي المپيادهاي علمي