جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1383/02/18 - روزنامه مستقل صبح ايران نسخه شماره 2475


متکي در ديدار وزير اوقاف سوريه:
استفاده از فناوري هسته يي حق ناشي از عضويت در ان.پي.تي است


آصفي :
غرب در موقعيت اظهار نظر در باره حقوق بشر قرار ندارد


خبرگزاري آلمان:
مذاکرات بر سر قطعنامه ايران پيشرفتي نداشت

هر عمل جمعي دانشجويان الزاما به منزله و معني جنبش دانشجويي و مشارکت در آن نيست. ممکن است در جامعه اي ساليان سال دانشجو و دانشجويان وجود داشته و عمل جمعي نيز انجام دهند ولي هيچ گاه جنبش دانشجويي شکل نگيرد و در جوامعي ديگر گاه و بي گاه شاهد جنبش هاي دانشجويي باشيم. براي فهم هرچه بهتر اين نکته بايستي توجه داشت که در عمل جمعي دانشجويان واژگان مرکب چندي براي ناميدن انواع عمل جمعي آنان از هم قابل تفکيک و تمييز است. در عمل جمعي دانشجويان ما مي توانيم صرفا شاهد فعاليت هاي دانشجويي باشيم يا از تحرکات دانشجويي سخن گوئيم يا حتي حرکت هاي دانشجويي و مبارزات دانشجويي شکل بگيرد. هيچ کدام از اين ها جنبش دانشجويي نيستند ولي قطعا عمل جمعي دانشجويان هستند. البته برخي از آن ها مي تواند مقدمه اي براي جنبش دانشجويي گردد. سازمان هاي دانشجويي ، سنديکاهاي دانشجويي ، يا اتحاديه هاي دانشجويي که آن ها نيز نوع ديگري از عمل جمعي سامان و سازمان يافته دانشجويي هستند، بدون اين که جنبش دانشجويي باشند. درست مثل عملکرد سازمان ها يا شاخه هاي دانشجويي احزاب و يا عضويت و تبعيت تشکل هاي دانشجويي از برخي سنديکاهاي ملي يا محلي در برخي از کشورهاي غربي. به اين ترتيب جنبش هاي دانشجويي پديده هاي نادر و موردي در مجموعه و سلسله فعاليت ها، تحرکات، حرکت ها و مبارزات دانشجويي در جوامع مختلف هستند. از اين جهت جنبش هاي دانشجويي به انقلاب ها مي مانند، چرا که انقلاب ها نيز پديده اي متداول و دائمي در تاريخ جوامع محسوب نمي شوند. اما در ...
ادامه...


اين نسخه 4830 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
دانشگاه سياست
دانشگاه خبر