جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4216

 ماندگار بر جريده عالم  

 پروژه دانشگاه مجازي اسلامي

قسمت سيزدهم

محور چهارم: آموزش عالي درموضوعات جديد

دانشگاه ها يکي از منابع اصلي علوم و دانش مي باشند که درآنها محل هايي بين موسسات پيشرو در توليد فکر و کنترل تجربه علمي تاسيس مي کنند. آنها در راس فهرست ايستگاه هاي اطلاعاتي مبادله فرهنگي در مقياس جهاني هستند. بدين ترتيب دانشگاه ها در جهان اسلام به اين نقش تمدن سازي فراخوانده مي شوندتا در تقويت وتوسعه در ارتقاي مسلمانان و امت اسلامي، بخصوص در رابطه با مسائل فرهنگي،علمي و اجتماعي وموضوعاتي که توسط شرايط جاري مطرح شده وتوسط توسعه هاي معاصر ديکته شده است مبادرت ورزند. در راس اين موضوعات، جهاني سازي در ارتباط با حفظ هويت و خصوصيات فرهنگي، موضع اسلام در کاربردهاي مهندسي ژنتيک بطور کلي (به عنوان مثال مشابه سازي، پيوند زدن عضو، سقط جنين و غيره) و تاييد درک درست از حقوق بشر، همزيستي در ميان مردم و گفتگوي بين فرهنگ ها و تمدن ها قرار دارد.

در حقيقت موسسات آموزش عالي در جهان اسلام اکنون مکاني براي مراکز عالي تحقيقات علمي در رشته هاي مختلف گرديده است که خودشان را درمقابل انتخاب هاي قطعي و چالش هاي فراوان مي بينند که غرب ممکن است قبلا با آنها روبرو شده باشد تا برهمان اساس دورنمايي از خودتهيه کنند وتلاش هايي بعمل آورند که دانشگاه هاي ما را به سوي تمرکز روي آنچه مورد نظرشان است هدايت کنند که هميشه با هدف ها وارزش هاي اسلامي همخواني ندارد. بنابراين آنها بايستي اين وضعيت را با احتياط و فکرکردن در مورد يک روش بيان کنندکه اتحاديه تلاش مي کند تا بصورت هماهنگ وشفاف تعقيب نمايد و دانشگاه ها و موسسات عضو، کتاب راهنما را بکار برند تا کاربردها وتجربيات علمي را که در غرب تاييد شده خنثي نمايند.

در چار چوب محورهاي موجود وبا هماهنگي دانشگاه هاي عضو و ساير موسسات تخصصي، اتحاديه تلاش مي کند تصويري واقع بينانه ، مستقل و بي طرفانه در موضوعات جديد از ديدگاه اسلامي مطرح کند. علاوه برآن اتحاديه سعي مي کند تاشرايط علمي مثبت وسازنده اي را هماهنگي کند بگونه اي که روي رسالت هاي جهان اسلام و موسسات علمي آنها در پيشرفت روند عمومي مربوط به موضوعات سايه بيافکند وشايد منافع ملي و بطور کلي انساني به بهترين وجه تامين گردد.

علاوه برآن، دانشگاه ها يک نقش هدايت کننده در يکپارچگي تماس بين فرهنگ ها و تقويت تعامل بين نيروهاي فکري درداخل هر فرهنگ را بازي مي کنند. اين به خاطر اين واقعيت است که آنها ساختارهاي فرهنگي به وجود مي آورند که همزيستي فرهنگ هاي مختلف و تئوري هاي متفاوت در مقابل هم قرار مي گيرند. آنها همچنين کرسي ارتقاي تمرکز فرهنگي در داخل جامعه، يا آنچه که بايد باشد، را نشان مي دهند. بنابراين، موفقيت پروژه تاسييس گفتگوي بين تمدن ها، انتشار فرهنگ صلح واحترام به حقوق بشر تابع موفقيت هاي ما در توليد نسل ها وبا ديدگاه هاي باز و روشنفکرانه، به ضميمه هويت آنها، محترم شمردن سايرفرهنگها و علاقه به تحقيق درمورد اين فرهنگ ها بگونه اي که منافعي ازآن حاصل مي شود مي باشد.

درحاليکه تهيه واجراي فعاليت ها تحت محورهاي موجود، درمورد برگزاري سمپوزيوم هاي علمي، برقراري کرسي هاي تخصصي وتحقيقات علمي، و شرکت در کنفرانس هاي بين المللي در مورد موضوعات فوق جريان دارد، تاکيد مجدد روي آنها مي گردد.

برنامه ها

1) نام: برگزاري سمپوزيوم درمورد کاربردهاي علمي وجنبه هاي اخلاقي آن از ديدگاه اسلامي

اين سمپوزيوم در نظر دارد، تا روي موضع اسلام در مورد کاربردهاي علمي وتاکيد بر جنبه هاي اخلاقي، که موسسات پژوهشي علمي بايستي نشان دهند وهرگز از آن فراتر نروند، در داخل جهان اسلام بصورت خاص و خارج از جهان اسلام به صورت عام بررسي نمايد.

در اين زمينه، درسهايي از نتايج و حاصل سمپوزيوم هاي فکري گذشته ، تحقيقات علمي، و مطالعات تخصصي به دست مي آيند. همچنين بايستي روي توسعه وتغييراتي که قبلا انجام شده و اقدام مورد نياز نسبت به نتايج آن به منظور احيا و تنظيم مکانيزم هاي اصول و تحليل اجتهاد با توجه به عرضه يک ديدگاه جهاني و بيطرفانه روي اين موضوعات تاکيد شود. در حقيقت اين نتايج در حال رشد همراه با نگراني روز به روز هستند ، که توجه فزاينده ي مردم را مي طلبد و تهديد دائمي آينده وجود انسان را مطرح مي سازد.

تاريخ: 2004

مکان: مراکز دانشگاه هاي عضو

بودجه: 000/50 دلار

سهم اتحاديه: 000/15 دلار

سهم دانشگاه همکار: 000/35 دلار


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي