جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4216

 علمي دانشجويي 

 بررسي نقش نظام آموزشي در تربيت سياسي

 متناسب با تحقق الگوي مردم سالاري ديني در ايران

همانطور كه در قسمت ابزار توضيح داده شد،حوزه هاي پرسش نامه و شاخص هاي آنها با همفكري و استنظار صاحب نظران و نخبگان آموزشي فراهم شد.به علاوه پرسش نامه تهيه شده براي اعمال نظرات و اخذ تاييد نهايي مجدد در اختيار ايشان قرار گرفت تا در مورد مناسبت آنچه ابزار اندازه مي گيرد و هدف پژوهش اتفاق نظر حاصل شود .مناسبت آنچه ابزار اندازه مي گيرد با هدف اندازه گيري مفهوم روايي پژوهش را نقل مي كند كه در اين پژوهش به شيوه مذكور احراز شد .

ب)پايايي ابزار

پايايي عبارت است از دقت (ثبات پايداري ) آزمون در اندازه گيري .

قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه در شرايط يكساني بدست مي دهد.

يك ابزار معتبر اندازه گيري آن است كه بتواند در موارد متعدد بكار برده شود و در همه موارد نتايج يكساني توليد كند .

براي محاسبه پاياني پرسش نامه پژوهش حاضراز روش كرون باخ استفاده شده است .اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسش نامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه هاي مهمي را اندازه گيري مي كند و به كار مي رود.

ضريب آلفاي پرسش نامه اين پژوهش با استفاده از نرم افزار spssبراي هر چهار حوزه و به تفكيك موضوعات قضاوت محاسبه شد .

در جمع بندي نتايج بدست آمده از اين قسمت مي توان گفت:

هر سه شاخص استخراج و تدوين شده در اين پژوهش ( براي حوزه ارزشيابي تربيت سياسي)از نظر نخبگان آموزشي كشور مهم و اساسي تلقي شده اند و شايسته توجه و تاكيدات بيشتر در نظام آموزشي كشور هستند .

اين شاخص ها كه به حوزه ارزشيابي تربيت سياسي مبتني بر نظام مردم سالاري مربوط هستند حائز اهميت و احتمام در دستگاه آموزشي كشور داوري شده اند.

هر سه شاخصي كه استخراج و تدوين شدند و به لحاظ اهميت از نظر نخبگان و كارشناسان مهم و اساسي ارزيابي شدند مورد غفلت و كم توجهي واقع شده اند . ارزيابي وضعيت موجود شاخص هاي حوزه روش تربيت سياسي توسط متخصصان تعليم و تربيت نا مطلوب داوري شده اند .

ادامه دارد...

برگرفته از نشريه كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام

تهيه و تنظيم: رضا مرادي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي