جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/06/02 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4507

 اساسنامه الگوي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي تصويب و ابلاغ شد 

 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبات اخير شوراي گسترش آموزش عالي در خصوص مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا، «حسين نادري منش» مصوبات مربوط به اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، نحوه تصويب اساسنامه جديد مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، تصويب پاداش براي اعضاي هيأت موسس مؤسسه هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي فعلي و همچنين تصويب پاداش براي اعضاي هيأت امناي مؤسسه هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي كه از اين پس ايجاد مي شوند را ابلاغ كرد.

اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي كه موافقت قطعي تأسيس آنها پس از ابلاغ اين مصوبه (مردادماه 1392) صادر مي شود نيز از ديگر موارد ابلاغي بود.

بنابراعلام وزارت علوم، دانشگاهها و مراكز غيردولتي غيرانتفاعي مي توانند با مراجعه به نشاني الكترونيكي http://www.msrt.ir/sites/Edu از جزييات اين مصوبات ابلاغي اطلاع پيدا كنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي