جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4683

 دكتر جاسبي در انجمن مديريت ايران:
 استمرار و پايداري رمز موفقيت در عرصه‌هاي مديريتي كشور است 

 مجمع عمومي انجمن مديريت ايران روز گذشته با تقدير از نقش آفرينان عرصه مديريت به كار خود پايان داد. در اين مراسم از دكتر عبدالله جاسبي و تعدادي از مديران نمونه كشور در عرصه‌هاي علمي و اقتصادي تقدير به عمل آمد. دكتر جاسبي در ابتداي سخنراني خود در مجمع عمومي انجمن مديريت ايران، استمرار و پايداري را رمز موفقيت در عرصه‌هاي مديريتي كشور عنوان كرد و افزود: علم مديريت محصول مستند سازي تجارب موفق و درس آموزي از تجارب ناموفق است.

متن كامل سخنراني دكتر جاسبي به شرح زير مي‌باشد:

ناگفته مستحضريد که مديريت همچون بسياري از امور هستي پديده اي پيچيده و پوياست و همين پيچيدگي و پويايي است که آن را در ذات خود، زيبا والبته ديرفهم و ديرياب کرده است .واقعيت آن است که دستيابي به فراورده هايي فاخر ازدل اين پيچيدگي و پويايي، بي مدد توجه و تمرکز برفرآيند هاي اين فراهم آوري ممکن و مقدور نيست. گرچه گاهي به تصادف و يا تشبث به لطايف الحيلي ارتکاباتي منجر به افتخاراتي مي شود اما واضح ومبرهن است که آفرينندگي مدام، يادگيري مستمر و رشد فعال محصول توانمندي هايي است که به آداب واخلاقي مقيدشده که رنج خوش خود خواسته معدود پيشگاماني و در پي آن، جهد بي منت هزارجان گرامي را مي طلبد تا گنج توسعه پايداري را فراهم آورد.

نه هرکه چهره برافروخت دلبري داند

نه هرکه سربتراشد قلندري داند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داري وآيين سروري داند

بي شک آناني که در زمين مديريت اين ديار راه مي‌روند گرصد هنرهم دارند بايد براي پرواز نخست تحمل دام هاي راه را بياموزند و توکل را شرط معراج بدانند تا شايد چراغي برافروزند که قافله اي را به منزلي رهنمون سازند و گرنه اسير حقير خاک مي مانند.

گذشته هميشه و به تنهايي چراغ راه آينده نيست. مسير و نتايج غير خطي راه را غالبا بر پيش بيني روندها و پيشگويي برآيندها مي بندد. غوطه وري در گذشته وموج سواري درحال، انتخاب هاي بهينه اي براي مديريت آينده و آينده مديريت نيست.

آن چه مديريت امروز اين ديار مي تواند وبايد بياموزد وبياموزاند زيستن ذيل اين بيقراري ها و ظل آشوب ناکي هاست که شايد دستيابي به راهکار هايي نوين به مدد گنجينه قوي فرهنگ اين ديار دشوار هم نباشد.

جمله ي بي قراريت از طلب قرار توست

طالب بيقرار شو تا که قرار آيدت

جمله ي ناگوارشت از طلب گوارش است

درک گوارش ارکني، زهرگوار آيدت

جمله ي بي مراديت از طلب مراد توست

ورنه همه مرادها همچو نثار آيدت

علم مديريت نه از فرمول هاي رياضي ونه از آزمايشگاه هاي شيمي ازهيچ يک بيرون نمي آيد. علم مديريت ثمره و محصول مستند سازي تجارب موفق و البته درس آموزي از تجارب ناموفق است که دربستر زمان وبه تکرار بوم زيست ها مي تواند تبديل به يک الگو وقاعده شود. توانمندي آن نيز در نگاه اول با دو شاخص طول زمان و گستره جغرافياي عمل قابل ارزيابي است.

از اين رو علم « مديريت بومي» هم وجود دارد و هم نمي توان آن را پس از عرضه در حصار هيچ جغرافيايي دانست. يک تجربه موفق که در زمينه خويش به توفيق دست يافته محدوده خاصي را لزوما شامل نمي شود و قابل تسري به ساير زيست بوم هاست. براي توسعه و بسط يک الگوي مديريت بومي نياز به تجارب عملي است واين در مقابل ذهن و مجرد از مقام عمل قابل حصول نيست.

تجربه مديريت هاي سي ساله اخير کشور شامل نوآوري هاي بسيار است ودرحوزه هاي متفاوت، تجارب عملي فراوني ايجادشده که مي توان ازدل آن چارچوب و مدلي براي نوع هاي مديريت بومي ارائه داد.

دانشگاه آزاداسلامي بايک تجربه سي ساله وبا پشت سرنهادن بسياري از معيارها واستانداردها درحال حاضر تجربه عملي منحصر به فرديست که با زحمت بسياري از مديران وانديشمندان اين مرزو بوم ايجادشده ودرهمين نشست عزيزاني هستند که در توسعه وتکامل آن نقش بسياري داشتند. گزاف نيست اگر ادعا کنيم که اين تجربه فراتر از يک الگوي بومي قادر است يک مکتب نوين را با مفروضات متفاوت و فرايندها ومحصولات متمايز به جهانيان عرضه کند. تجربه ديدارها و ملاقات هاي بين المللي در سطوح مختلف اين اطمينان را به من داده است که اين الگو بي بديل و فريد بوده وبه دليل نتايج و توفيقات عملي آن از سوي مراجع معتبر به رسميت شناخته مي شود چه بيش از عرضه رسمي آن مورداستقبال بسياري واقع شده است.

من قصد دارم ازاين فرصت استفاده کنم و همه شما انديشمندان و بزرگان را دعوت کنم تا دراين مسير به ما ياري رسانيد تابا کمک هم تلاش کنيم اين الگو و مکتب را به عنوان يک مکتب جديد در مديريت آموزش عالي مستند، عناصر و مولفه هاي آن را شناسايي و چارچوب آن را طراحي ودر استاندارد جهاني عرضه نماييم.

اين مجموعه که امروز افتخار حضور دربين ايشان را دارم از قديمي ترين و اصيل ترين تشکلهاي علمي مديريت بوده ومي تواند بيشترين حمايت فکري را ازطريق ظرفيت هاي انساني وسرمايه هاي انديشه اي خويش ازاين جريان داشته باشد.

انجمن پيشکسوت مديريت ايران، مي تواند به جولان جهادي، نقشي پررنگ تر در بافت وساخت فرش دستبافت مديريت ايراني ايفا نمايد تا شايد اندکي از غبار فرسايش فرآيندها و فرآورده هاي مديريت درساليان اخير کاسته شود. درحال حاضر کارها و پروژه هايي دردست اقدام است و حضور شما موجب افتخار خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي