جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

 خبرها از عالم علم 

 شناسايي ويتامين‌هاي B3 و C با نانوحسگر محققان ايراني

محققان دانشگاه مازندران با استفاده از روشي محاسباتي به بررسي عملکرد نانولوله‌هاي نيتريد بور در حضور ويتامين‌ها پرداختند که نتايج اين پژوهش مي‌تواند در علوم پزشکي به منظور رهايش کنترل شده و هدفمند دارو و توليد حسگرهاي زيستي، کارآمد باشد.

به گزارش ايسنا، سامره غضنفري، دانشجوي دکتري رشته شيمي در دانشگاه مازندران و محقق طرح با اشاره به اهميت استفاده از ويتامين‌هاي B3 و C، هدف اين تحقيق را بررسي برهمکنش ويتامين‌هاي B3 و C و راديکال‌هاي آن‌ها با نانولوله نيتريد بور برشمرد و گفت: نانولوله‌هاي نيتريد بور آسيبي به مولکول‌هاي زيستي وارد نمي‌کنند.

همچنين قابليت زيست‌سازگاري بالاي اين نانولوله‌ها و غير‌سمي بودن آن‌ها، باعث کاربرد وسيع اين نانومواد در روش‌هاي تشخيصي و درماني بيماري‌ها شده است.

وي با بيان اين که در اين کار، برهم‌کنش اين نانوماده با ويتامين‌ها، به کمک محاسبات DFT مورد مطالعه قرار گرفت، گفت: با توجه به نتايج حاصل شده، مي‌توان از سيستم ترکيب نانولوله نيتريد بور- ويتامين B3، براي اهداف انتقال دارو (Drug delivery) استفاده کرد.

دليل اين امر، رهايش ساده و راحت اين ويتامين از سطح نانولوله گزارش شده است.

همچنين با توجه به نوع جذب ويتامين C روي نانولوله نيتريد بور، مي‌توان از نانولوله عامل‌دار شده با ويتامين C به عنوان نانوحسگرهاي زيستي (nano-biosensor) استفاده کرد.

به گفته غضنفري، با جذب کووالانسي و غيرکووالانسي ويتامين B3، خواص الکتروني نانولوله نيتريد بور تغييرات کمي مي‌کند. با اين جذب، ويتامين B3 به راحتي مي‌تواند از سطح نانولوله نيتريد بور جدا شود، در حالي که خواص پايه‌ي نانولوله نيتريد بور حفظ مي‌شود.

اين دو عامل از فاکتورهاي مهم براي طراحي سيستم‌هاي دارورساني به شمار مي‌رود. بنابراين، بر اساس اين نتايج نظري، نانولوله‌هاي نيتريد بور مي‌توانند بعنوان موادي براي انتقال ويتامين B3 به کار روند.

محقق طرح تصريح کرد: همچنين، محاسبات در اين تحقيق نشان داده است که جذب ويتامين C و راديکال آن روي نانولوله نيتريد بور از نقطه نظر انرژي مطلوب است. به نظر مي‌رسد، نانولوله نيتريد بور مي‌تواند يک جاذب مناسب ويتامين C و راديکال آن باشد.

از طرفي، ساختارهاي الکتروني نانولوله نيتريد بور در حضور ويتامين C و راديکال آن، تغييرات قابل توجهي نشان مي‌دهد. بر اساس اين محاسبات، پيشنهاد مي‌شود که نانولوله نيتريد بور گزينه مناسبي جهت ساخت حسگرهاي شناسايي ويتامين C و راديکال آن است.

غضنفري تاکيد کرد: نظر به اينکه خواص مولکول از جمله ممان دوقطبي، بارهاي الکتريکي و انرژي اربيتال‌ها تحت تأثير ميدان الکتريکي خارجي دچار تغيير مي‌شود، مطالعه جزئيات اثر ميدان بر روي ساختارهاي هندسي و الکتروني مولکول، در طراحي نانو ابزارها بسيار مهم است.

به همين علت، در ادامه اين کار، به منظور پيشنهاد و طراحي سيستم‌هاي جديد انتقال دارو و حسگرها بر پايه نانولوله‌هاي نيتريد بور تحت ميدان الکتريکي، اثر ميدان الکتريکي خارجي روي برهمکنش ويتامين‌هاي B3 و C با نانولوله‌هاي نيتريد بور با طول‌ها و قطرهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي