جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/08 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4694

 يادداشت 

 ورزش همگاني زيربناي ورزش قهرماني

علي شکري

بدون ترديد نقش ورزش همگاني درراه سالم سازي و پشتوانه اي براي روي آوردن به ورزش قهرماني برکسي پوشيده نيست.ولي واقعيت تلخي که در کشورما وجود دارد،اينکه عليرغم قدم هاي مثبتي که دراين زمينه از سوي متوليان ورزش همگاني برداشته شده ولي آحاد جامعه هنوز با اصل و واقعيت هاي مثبت ورزش همگاني بيگانه هستند.بدون شک تغييرنگرش جامعه به سوي ورزش همگاني مستلزم فرهنگ سازي و صرف وقت زيادي است. تغييردررفتار افراد نسبت به روي آوردن به ورزش همگاني تغييردرنگرش آنها نسبت به اين موضوع است. دانش افزايي، ايجاد ديد مثبت، تبديل کردن به رفتار فردي و در نهايت رسيدن به رفتاراجتماعي مطلوب مهم ترين اولويت گسترش ورزش همگاني مي باشد. اولين گام درتغييرافراد جامعه تغييردرنگرش آنان است که اين مهم با آگاهي دادن و دانش افزايي ميسرخواهد شد. به طورکلي دانش افزايي، ايجاد ديد مثبت، تبديل کردن به رفتار فردي ودرنهايت رسيدن به رفتار اجتماعي مطلوب مهم ترين اولويت گسترش ورزش همگاني است. کم تحرکي وعدم توجه به ورزش همگاني درميان افراد جامعه، ازچالش هاي بزرگ حوزه سلامت محسوب مي شود و در حال حاضربه ورزش حرفه اي بيشتر پرداخته مي شود که خروجي آن هم مشخص بوده و قابل افتخار نيست و اخلاق حرفه اي درآن رعايت نمي شود. ورزش همگاني ازمقولات مهم ومورد تاکيد مقام معظم رهبري است که متاسفانه مغفول مانده و هنوز هم به عنوان يک فريضه واجب به آن پرداخته نشده است. ورزش همگاني درارتقاي شاخص هاي سلامت جامعه نقش بسزايي دارد و آموزش و پرورش و رسانه ها با اطلاع رساني و آموزش نقش مهمي در نهادينه کردن فرهنگ گسترش ورزش هاي همگاني دارند. توسعه ورزش همگاني دامنه قله ورزش قهرماني است وبايد توجه ويژه اي به آن شود. خوشبختانه در سال 92 در بخش توسعه ورزش همگاني همايش هاي متعدد ودرسطح کيفي قابل قبول و با مشارکت پرشورمردم وآحاد جامعه با همکاري ارگان ها برگزار شد که اين اميدواري وجود دارد درسال93 اين روند با سرعت بيشتري ادامه پيداکند. توليد قهرمان با توسعه ورزش همگاني دربين تمامي افراد جامعه ميسر و با برنامه ريزي و سياست کاري ازظرفيت ورزش همگاني درتزريق نشاط و شادابي به جامعه ودرمرحله دوم استعداديابي و قهرمان پروري بهره مند خواهيم شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي