جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4708

 انتصابات 

 4 انتصاب در دانشگاه کشاورزي رامين خوزستان

به گزارش آفرينش سرپرست دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان طي احکامي جداگانه سمت 2 معاون خود را اصلاح و معاونت پژوهشي و فناوري و مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه را منصوب کرد.طي حکمي از سوي دکتر سيدعطاءاله سيادت سرپرست دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، سمت دکترعباس عبدشاهي از معاون آموزشي و پژوهشي به معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي اين دانشگاه اصلاح شد.

دکترعبدشاهي عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي زراعي و عمران روستايي اين دانشگاه و استاديار گروه اقتصاد کشاورزي اين دانشکده است.همچنين طي حکمي از سوي سرپرست دانشگاه، سمت دکتر احمد کوچک‌زاده از معاون فرهنگي و اجتماعي به معاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي اين دانشگاه اصلاح شد.لازم به ذکر است دکتر کوچک‌زاده عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه و استاديار گروه زراعت اين دانشکده است و از جمله سوابق اجرايي وي مي‌توان به معاون آموزشي و پژوهشي، سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي و مديرکل امور آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه اشاره کرد.همچنين سرپرست دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان طي حکمي دکتر بهمن خسروي‌پور را به سمت معاون پژوهشي و فناوري اين دانشگاه منصوب کرد.

دکتر بهمن خسروي پورنيز عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي زراعي و عمران روستايي دانشگاه و دانشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي اين دانشکده است و پيش از اين در سمت معاون اداري، پشتيباني و حقوقي، مدير امور اداري و پشتيباني، رئيس دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان و مدير گروه ترويج و آموزش کشاورزي اين دانشگاه عهده دار مسئوليت بوده است.همچنين طي حکمي ديگر ازسوي دکتر سيدعطاءاله سيادت سرپرست دانشگاه، دکتر علي رجب‌پور به سمت مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب شد.دکتر رجب‌پور هم‌اکنون عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه و استاديار گروه گياهپزشکي اين دانشکده است و مديريت دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان و رياست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه از جمله سوابق اجرايي وي مي‌باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي