جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/07/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4818

 جمعيت ايران با شتاب تندترى نسبت به ساير كشورها در حال سالمند شدن است 

 به گزارش آفرينش وبه نقل از روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت اعلام کرد: با توجه به اين که ايران به سرعت درحال سالمند شدن است ؛ اداره سلامت سالمندان ‏وزارت بهداشت سند ملى تحول نظام سلامت سالمندان را مبتنى بر الگوى اسلامى ايرانى طراحى كرده و به تأييد شوراىعالى سلامت ‏امنيت قضايى برساند‎.‎دكتر پريسا طاهرى رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي، كمبود ‏نيرو پزشك و كارشناس در مراكز بهداشتى را يكى از مشكلات اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در اجراى برنامه هاى سالمندان و عدم ‏همكارى سالمندان نيز از ديگر مشكلات در اجراى برنامه ها برشمرد.وي افزود: با وجود اينكه مراكز بهداشتى تعريف شده و فراخوان مي دهيم كه ‏سالمندان به اين مراكز مراجعه كنند ولى بسيارى از سالمندان به دليل مشكلات حركتى، مفصلى و آرتروزهاى شديد امكان مراجعه به ‏اين مراكز را ندارند‎.‎دکتر طاهري خاطرنشان کرد: البته در روستاها كارشناسان و بهيارها با حضور در خانه هاى سالمندان اين مشكل را تا حدودى برطرف كرده اند ولى اين امكان در ‏شهر فراهم نيست و به همين خاطر است كه مراجعه سالمندان در شهر به مراكز بهداشتى و دريافت خدمت بسيار كمتر از روستاها بوده ‏و اين موضوع باعث مى شود كه سالمندان شهرى آسيب پذيرتر باشند.‎وى در ادامه با اشاره به سالمند شدن جمعيت و اقداماتى كه سازمانها بايد در اين راستا انجام دهند گفت: مهمترين نكته اين است ‏كه يك محوريت واحد در ارائه خدمات توسط ارگانهاى مختلف تعريف شود. اين محوريت به صورت واضح در برنامه هاى پنجم ‏توسعه به وزارت بهداشت سپرده شده و تاكيد دارد كه وزارت بهداشت به عنوان متولى سلامت همه گرو ههاى سنى، سياستگذار، ‏برنامه ريز و مسوول ارائه خدمات سلامت به همه گروهها از جمله سالمندان است و همه سازمانهاى دولتى و غيردولتى موظفند از ‏خدمات وزارت بهداشت پيروى كنند. براساس اين بند قانونى، وضعيت و جايگاه وزارت بهداشت با بقيه سازمانها و ارگانها به صورت ‏واضح مشخص است.‎

رئيس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت تاكيد كرد: مساله مهم اين است كه ايران با شتاب تندترى نسبت به ساير كشو رها در ‏حال سالمند شدن است و به همين دليل ارائه خدمات سالمندى براى افراد سالمند نياز به يك عزم ملى دارد. بر همين اساس اداره سلامت ‏سالمندان وزارت بهداشت سند ملى تحول نظام سلامت سالمندان را مبتنى بر الگوى اسلامى ايرانى طراحى كرده و به تأييد شوراى ‏عالى سلامت امنيت قضايى برساند. اين سند كه در حال اجرا شدن است يكى از موفقيتهاى بسيار بزرگ ما در خصوص ارتقاى سلامت ‏سالمندان محسوب مى شود كه ابعاد بسيار وسيعى دارد. جنبه هاى مختلف جسمانى، روانى اجتماعى در اين سند مورد توجه قرار ‏گرفته و وظايف همه ارگانها، سازمانها و نهادها تعريف شده است.‎


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي