جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4863

 دختران بيشتر از پسران به سمت مواد مخدر صنعتي مي‌روند 

 
مشاور معاون بهداشت در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت گفت: مصرف مواد در خانه‌هاي مجردي و خوابگاه به ترتيب 21.5 و 14.5 درصد بوده ضمن اينكه دختران بيشتر از پسران به سمت مواد مخدر صنعتي و پسران سه برابر دختران به سمت مواد مخدرمي‌روند.به گزارش مهر، احمد حاجبي گفت: شيوع استفاده از مواد مخدر در دانشگاه‌ها افزايش داشته است كه طي مطالعات در سال 91 در وزارت بهداشت و درمان، 2.6 درصد از دانشجويان وزارت علوم که نزديک به 39 درصد از کل دانشجويان مي‌شود، قبل از ورود به دانشگاه سمت مواد مخدر مي روند.

مشاور معاون بهداشت در امور سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت افزود: براي حل اين مشكل بايد نگاه ساختار محور آموزش و پرورش و خانواده ها را نسبت به اين موضوع داشت.وي ادامه داد: دانشجوياني كه براي اولين بار به سمت مواد مخدر مي روند به خاطر كنجكاوي بوده و 65 درصد دانشجويان از ضررهاي مصرف اين مواد بي اطلاع هستند و آگاهسازي اين مضوع بسيار با اهميت است.

حاجبي گفت: كدئين، سيگار، مشروبات الكلي وترياك بيشترين ماده مصرفي دانشجويان بوده و متاسفانه هروئين و كراك نيز جزو موادي است كه دانشجويان از آن استفاده مي كنند.مشاور معاون بهداشت در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد بيان داشت: متاسفانه 21.5 و 14.5 درصد به ترتيب مصرف سوء مواد در خانه‌هاي مجردي و خوابگاه بوده ضمن اينكه دختران بيشتر از پسران به سمت مواد مخدر صنعتي و پسران سه برابر دختران سمت مواد مخدر مي روند.

استفاده از مواد مخدر براي افزايش بازدهي در بين دانشجويان

همچنين در اين مراسم قائم مقام معاون فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت گفت: 175هزار دانشجو در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مشغول به تحصيل بوده و اگر 340 استاد روانشناسي و روانپزشكي موجود در اين دانشگاه ها فقط 10 درصد دانشجويان را از عواقب مصرف مواد با آگاه كنند آمار مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان كاهش مي يابد.

بهرام علي قنبري افزود: متاسفانه برخي از دانشجويان علوم پزشكي و همچنين رشته هاي فني پيچيده، براي افزايش بازدهي خود از مواد مخدر استفاده كرده با توجه به اينكه دانشجويان علوم پزشکي به اين علت که متولي سلامت جامعه در آينده هستند بايد در حوزه پيشگيري از مصرف مواد از آگاهي بيشتري برخوردار باشند.

توليد علم در حوزه پيشگيري هدف اصلي وزارت بهداشت

رئيس اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت نيز در اين مراسم ضمن تشريح هدف برگزاري اين همايش گفت: تقويت توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها براي کاهش مصرف مواد در ميان دانشجويان از اهداف برگزاري اين همايش
است.

امير رضا نوروزي هدف اصلي وزارت بهداشت را توليد در حوزه پيشگيري خواند و افزود: بايد به رويکرد جديد در پيشگيري از سوء مصرف مواد در ميان دانشجويان توجه خاصي داشت و وزارت بهداشت و درمان در کنار پيشگيري و درمان اعتياد، بايد هدف اصلي خود را که توليد علم در حوزه پيشگيري است انجام دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي