جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/02/01 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2740

 خاتمي: براي رفع نگراني ها بايد پاي ميز مذاکره نشست  

گروه سياسي:  سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران در بخش سوال و جواب ششمين همايش رسانه اي اورآسيا در شهر آلماتي قزاقستان گفت: "ايران حق استفاده صلح آميز از انرژي اتمي را دارد و هيچ گاه به سمت ساخت بمب نخواهد رفت".وي تاکيد کرد که ايران ميل ندارد سلاح هسته اي داشته باشد و در اين باره انديشه هم نمي کند. ايران عضو قرارداد عدم انتشار سلاح هسته اي (ان.پي.تي) است و برنامه هاي صلح آميز هسته اي تهران تحت کنترل آژانس بين المللي انرژي هسته اي قرار دارد. خاتمي در عين حال تصريح کرد: ايران حق دارد همچون هر کشور ديگري تکنولوژي اتمي داشته باشد. وي گفت: چرا آمريکا، روسيه، ژاپن و ساير کشورها حق دارند انرژي هسته اي داشته باشند، ولي ما نه؟ او اظهارداشت: با درنظر گرفتن اين که ذخاير نفت و گاز زود يا دير به آخر مي رسد، ما بايد آينده اقتصاد خود را ترسيم کنيم و از نفت و گاز بطور مثمرثمر مي توان استفاده کرد. وي تاکيد کرد، اگر برنامه هسته اي ايران مورد نگراني جامعه جهاني است، بايستي پشت ميز مذاکرات نشست و اين مساله را حل کرد و اگر نگراني از سلاح هسته اي است، پس بايد به کشورهايي فشار آورد که اين سلاح را دارند. رييس مرکز گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها همچنين به عنوان نخستين سخنران همايش "ششمين همايش رسانه اي اورآسيا" بر ضرورت استفاده از گفت وگو براي نيل به تفاهم در بين حاملان تمدن هاي مختلف، کشورها و ملل جهان تاکيد کرد. خاتمي اظهارداشت: چرخش فرهنگي به سوي الگوي گفت وگو، حاکي از آن است که الگوهاي اقتدارگراي سياسي، امکان نظم بخشي به مناسبات بين المللي را از دست داده اند. به گفته وي، ساماندهي مجدد نظم جهاني از رهگذر گفت و گو درجهان واقعي اتفاق نخواهد افتاد مگر اينکه جهان به مثابه شبکه هاي متکثر فرهنگي مورد توجه قرار گيرد. خاتمي افزود: گفت وگو در مفهوم وسيع آن چگونگي رويارويي با تفاوت ها در جهان واقعي و به تعبير رايج اين دوران شرط "همسايگي در جهان چند فرهنگي" است. منطق گفت وگو، به گفته سيد محمد خاتمي بر فهم گفت و شنودي استوار است که معنايي فراتر از ارتباط مرسوم دارد. مبتکر گفت وگوي تمدن ها تصريح کرد: ارتباطات يک سويه و محاط در ساختارهاي قدرت که بر انگاره سازي، ديگرستيزي، دستکاري در افکار عمومي و پروپاگاندا تکيه دارند، اساسا نمي توانند به منطق گفت وگويي و نهايتا "فهم ارتباطي" بيانجامند. در اين حال به عقيده خاتمي، براي رسيدن به فهم ارتباطي نيازمند آن هستيم که بر "توان ارتباطي" در جهان پيشرو بيفزاييم. به گفته وي، "توان ارتباطي" تنها به معناي تکيه بر فناوري هاي نوين ارتباطات، تکنيک هاي جديد رسانه اي و حتي نوسازي زبان ارتباطي نيست بلکه "توان ارتباطي" داشتن قدرت فرهنگي براي ارتباط با جهان پيرامون برپايه اذهان و مقاصد متفاوت است. وي افزود: تحول فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در دنياي امروز عرصه هاي تمدني را به روي هم گشوده اند اما پيشرفت هاي دم افزون تکنولوژيک و پيدايش فرايندهاي پيچيده جهاني علاوه بر فرصت هاي بي نظير، تهديدهاي نويني را هم در عرصه بين المللي ايجاد کرده است. وي گفت: باگشوده شدن مرزهاي پيشين جهان و گستردگي کمي و کيفي ارتباطات جهاني، عرصه هاي تمدني و فرهنگي پيش و بيش از حوزه هاي سياسي تن به گفت و گو و ارتباط با يکديگر داده اند، درحالي که متاسفانه هنوز تهديد و خشونت زبان، مسلط بر عرصه سياست است و اين پارادوکس ميان فرهنگ و سياست جهاني خود از جمله مسايل مهم پيش روي ماست. خاتمي اظهارداشت، درجهان ما برغم توانايي هاي فراوان علمي و تکنولوژيک، ناتواني هاي فراوان سياسي و فرهنگي در مسير ارتباط و گفت وگو وجود دارد، چرا جهان به هم پيوسته و در هم فشرده پيش از گذشته گرفتار ناآشنايي هاي فرهنگي و سو» تفاهم هاي سياسي است، چرا تصوير شرق در غرب و تصوير غرب در شرق وارونه است و چرا در ميان انبوه رسانه ها ودرعين تراکم اطلاعات مخاطبان رسانه ها به آساني نمي شنوند و به روشني نمي بينند؟ وي ادامه داد: زمينه هاي نشنيدن و نديدن درجهان ما کم نيست، زور، خشونت و ديگرهراسي در زمره مهمترين پارازيت ها و موانع ارتباطي اند، صداهاي بلند خشونت نمي گذارند صداي آرام "ديگري" شنيده و فهميده شود، در حالي که کار رسانه ها فراهم آوردن امکان شنيدن و ديدن و فهميدن "ديگري" و ارايه تصويري واقعي از اوست. به عقيده اين انديشمند ايراني، توجه به مفهوم "توان ارتباطي" بلافاصله ضرورت توجه به "اخلاق گفت وگويي" را پيش مي آورد، اخلاق گفت وگوي بردباري منفي نيست، رويدادي مثبت است. وي تاکيد کرد که در چهارچوب اخلاق گفت و گو، ديگران را نبايد فقط تحمل کرد، بلکه بايد ديگران را فهميد و با آنان کار کرد، اخلاق گفت وگو مفهومي است که برغم مباني و ريشه هاي ديرين فلسفي بخشي از مدنيت جهان جديد و شالوده نوعي سازمان ونظم نوين اجتماعي است و لازمه اين مدنيت وجود نهادها، رسانه ها و مناسبات معطوف به گفت وگوست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش