جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/08/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5144

 انجمن بين المللي دانشگاه‌ها 

 
اجلاس شصت و چهارم IAU

دكتر عبدالله جاسبي

سري دوم-11

رئيس پيشنهادميکندکه ما بيشترموضوعات خاص سياستگزاري درآموزش عالي رابه جاي سلسله مراتب ممنوعه پيشنهاد شده توسط هِنريک تُفت جِنسِن به چاپ برسانيم. اين کار هزينه بالاتري دربردارد، اما يک سطح دانش روز را بايد در دسترس قرار دهد.

اِ وا اِگرُن پولاک به شرکت کنندگان يادآوري کردکه به ذهنيت تصور «ديوار آتش» هِنريک تُفت جِنسِن توجه کنيم که تنها ظرفيت کمي از دبيرخانه را به خود اختصاص مي دهد.

پيشنهاد: اعضاي هيأت مديره و همکاران در مؤسسات با شناخت موضوعات و تمايل نشان دادن به بحث پيرامون آنها کمک کنند. اينکار مي تواند توسط پست الکترونيکي چاپي صورت گيرد. اعضا بايستي يک بخش فعالي دراين مکالمات داشته باشند.

رئيس پيشنهاد مي کند که دبيرخانه موضوعات درحال پديدارشدن را روي وب قرار دهد و دعوت کند تا اعضا اظهار نظر نمايند. سپس اين گفتگوها بايستي به صورت چاپ شده خارج شده ودر اختيار اعضا گذارده شود.

پيشنهاد شده: که IAU به رابطه بين آموزش و جهاني شدن به عنوان يک وسيله سودمند براي همه نگاه کند. اين ميتواند يک فعاليت محوري ويک کمک به کنفرانس ليون باشد.

ازآنجايي که يونسکو و دانشگاه ملل متحد يک کنفرانس مشترکي را روي اين موضوع براي سال 2002 سازماندهي مي کنند، کنفرانس مي تواند مقدمه اي براي اين ديدگاه ها باشد.

از نظر اجلاس جهاني توسعه پايدار در جوهانس بورگ در سپتامبر 2002 ، پيشنهاد شده است کهIAU دانشگاه هايي راکه پروژه هايي درتوسعه پايدار و همکاري با UDUAL و AAU دارند شناسايي کنند، تا يک ورودي در جوهانس بورگ داشته باشيم.

رئيس فکر ميکند که ما بايستي روي وضعيت درگستره جهاني و روي وضعيت در کشورهاي در حال توسعه تمرکزکنيم.

اوا اگرن پولاک دعوت مي کند تا ديدگاه هاي AAU دراين مورد که چه کاري ميتوان قبل از 2 تا7 سپتامبر اجلاس 2002 در جوهانس بورگ انجام داد، را بگيرد.

فرانکوئيس رجاُسون پيشنهاد درگير شدن دانشگاه هاي آفريقايي درتدارک وقايع جوهانس برگ را ميدهد. هَنزوَن گينکِل پيشنهاد برگزاري يک کارگاه درپاريس را دارد، که نمايندگاني از ايالات متحده آمريکا، اروپا وبخش هاي يونسکو روي پايداري توسعه گردهم آيند.

توصيه شده است: که موضوعات مطرح شده بايستي يک موضوعي از سياست هاي آموزش عالي را تشکيل دهد.

عمل: دبيرخانه بايستي گزارش درمورد اين اجلاس هيأت مديره ظرف يک ماه تهيه و براي همه اعضاي حاضر هيأت توزيع کند به گونه اي که آنها فرصت واکنش نسبت به آن را داشته باشند. نظرات بايستي تا نيمه دسامبر به دست آيد وگزارش تا نيمه ژانويه 2002 نهايي گردد.

يادآوري مهم: تدارکات کنفرانس ليون بايستي دراولويت باشد ومقدمات به صورت مناسبي تهيه گردد. ليون بايستي يک موفقيت باشد. اين بستگي به دبيرخانه دارد که اوقاتي را براي ساير موضوعات تنظيم نمايد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي