جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/09/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5165

 اقتصاد و ايران 

 چالش هاي فراروي اقتصاد و شرکت‌هاي دانش بنيان در ايران

محمود مهرداد شکريه

استاد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه علم و صنعت ايران

قسمت دوم

بــا وجــود تمــام نقاط قــوت مفهــوم اقتصاد و شــرکت هاي دانش بنيــان - کــه البتــه زادگاه آن، غــرب اســت- قطعــا يــک کپي بــرداري ســاده از ايــده شــرکت هاي تخصصــي و فوق تخصصــي دانش بنيــان بين المللــي و پياده ســازي آن در ايــران، بــدون در نظــر گرفتــن فضــاي حاکــم بــر صنعــت، دانشــگاه و اقتصــاد کشــورمان و همچنيــن جايــگاه سياســي ايــران در جهــان، راهــکار صحيحــي بــراي بهــره بــردن از مزايــاي شــرکت ها و اقتصــاد دانش بنيــان نخواهــد بــود چــرا کــه در ايــران چالش هــاي فــراروي ايــن مفهــوم بومــي اســت لــذا بــه راهکارهــاي بومــي بــا نگاهــي جهانــي بــراي رفــع آن نيــاز داريــم. معضــلات و چالش هــاي مختلفــي بــر ســر راه شــرکت هاي دانش بنيــان در راســتاي رســاندن ايــده اوليــه بــه بــازار وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه شــرايط داخــل کشــور بايــد در جهــت رفــع آن هــا گام برداشــت. برخــي از معضـلات و چالش هــاي مختلــف فــراروي شــرکت هــاي دانش بنيــان عبارتنــد از:

* آشــنايي نداشــتن بعضــي از صنايــع بــا فناوري هــاي به روز جهــان (کــه ســبب پــس زدن ايده هــاي دانش بنيــان مي شــود).

* نبــود اســتانداردهاي ملــي (کــه ســبب پذيرفتــه نشــدن محصــول بــا فنــاوري جديــد در عرصــه صنعــت مي شــود).

* کمبــود ســرمايه در شــرکت هاي جــوان و نوپــاي دانش بنيــان (کــه ســبب توقــف و ورشکســتگي شــرکت هاي دانش بنيــان مي شود.)

* نبــود ســرمايه گذاري خطرپذيــر در کشــور (کــه ســبب هــدر رفتــن ايده هاي نــو و نوآوري هــاي شــرکت‌هــاي دانش بنيــان مي شود.)

* بيرونــي تلقــي کــردن شــرکت هاي دانش بنيان از دايــره شــرکت هاي کارفرمــا کــه عمدتــا دولتــي هســتند.

* ايجــاد نشــدن کشــش بــازار بــراي شــرکت‌هاي دانش بنيــان از طريــق کارفرمايــان دولتــي.

* مشــکلات مالياتــي، بيمــه اي و حقــوق گمرکــي شــرکت هاي نوپــاي دانش بنيان.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي