جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/09/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5166

 اقتصاد و ايران 

 چالش هاي فراروي اقتصاد و شرکت‌هاي دانش بنيان در ايران

محمود مهرداد شکريه

استاد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه علم و صنعت ايران

قسمت سوم و پاياني

*کنتــرل نشــدن واردات کالاهــاي دانش بنيــان خارجــي بــه داخــل کشــور (کــه ســبب مشــکلات رقابت پذيــري کالاهــاي دانش بنيــان داخلــي بــا محصــولات خارجــي مي شــود). *مشــکلات صــادرات کالا و خدمــات دانش بنيــان بــه خــارج از کشــور (کــه ســبب محــدود شــدن شــرکت هاي دانش بنيــان داخلــي بــه بــازار داخلــي بــا انــدازه کوچــک مي شــود). *لحــاظ نکــردن پيوســت فنــاوري در اســناد لازم بــراي تصويــب پروژه هــاي بــزرگ دولتــي بــا در نظــر گرفتــن نقــش شــرکت هاي دانش بنيــان. شــرايط فعلــي حاکــم بــر موضــوع اقتصــاد دانش بنيــان و شــرکت هاي دانش بنيان بيانگــر ايــن اســت کــه بــا وجــود تــوان بــالا در کشــور و تلاش هاي فراوان دولــت، بــه خصــوص معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهوري، نبــود راهکارهــاي صحيــح در مقابلــه بــا چالش هــاي مذکــور، رشــد اقتصــاد و شــرکت هاي دانش بنيــان را بــا کنــدي روبــه رو كرده است .لــذا اگــر ايــن روال عــوض نشــود، تاثيــر اقتصــاد و شــرکت هاي دانش بنيــان بــر توليــد ناخالــص ملــي و شــکوفايي اقتصــاد کشــور جــدي نخواهــد بــود. برطــرف کــردن ايــن موانــع، عــزم ملــي و حرکــت يکپارچــه و ســازمان يافته مراکــز دولتــي و بخش هــاي خصوصــي را در کشــور بــراي رســيدن بــه يــک اســتراتژي کلان بومــي بــر مبنــاي اقتصــاد مقاومتــي دانش بنيــان طلــب مي کنــد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي