جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5181

 انجمن بين المللي دانشگاه‌ها 

 شصت و پنجمين اجلاس هيأت مديرهIAU

دكتر عبدالله جاسبي

سري سوم-15

انجمن بين المللي دانشگاه ها

شصت وپنجمين اجلاس هيأت مديره

17 تا18 سپتامبر2002- دانشگاه لاوال،شهرکبک، کانادا

وضعيت اعضاي وابسته وسايرموضوعات عضويت

يک مقاله براي بحث

انگيزه پرداخت زود هنگام

اين روش يک راه حل بادوام براي IAU نيست زيرا مجموع درآمد IAU را کاهش مي دهد.

لشکرکشي عضويت

بيشترين امکان افزايش درآمد IAU از عضويت اين است که تعداد مؤسسات که به IAU وفادار هستند افزايش پيدا کند. در هردوسطح سازماني و مؤسسه اي، يک لشکر کشي کنشگرايانه براي تشويق اعضاي جديد لازم است تا به IAU بپيوندند، اينکار بايستي با حمايت اعضاي هيأت مديره باشد اگرچه، دراين مرحله، پرسنل IAU براي پيگيري سيستماتيک يک چنين تلاش هاي لشکر کشي خيلي محدود است. در عوض، تمام پروژه ها و فعاليت هاي تعهدشده توسط IAU بکار برده خواهد شد تا ميدان ديد افزايش پيدا کند و عضويت جديد تشويق شود. يک کمپين ممکن است براي سال 2003-2002 طراحي شود.

د. موردتوجه قرارگرفتن موضوع هاي اضافي

اجلاس هاي برگزارشده با رؤسا / دبيران کل سازمان هاي اصلي منطقه اي بعداز تهيه اين اوراق بحث، به تعداد ديگري از ملاحظات براي ارائه به اعضاي هيأت مديره منتج خواهد شد: انجمن دانشگاهي اروپا (EUA) و بنياد دانشگاهي اَنجِلُس (AUF) هردو از سال 2002 با عضويت کامل IAU، احساس مي کنند حق عضويت ها زياد است ونياز به تعديل دارد. آنها براي اشتراک مساعي با IAU آماده اند اما بررسي مجدد مفيد بودن اين رابطه ( وحق عضويت) را در آينده خواستارند.

براي اتحاديه بين المللي دانشگاههاي کاتوليک(FIUC)ودانشگاه استراليايي کاتوليک(ACU) عدم پيوستن به IAU از سال 2000 به عنوان عضويت کامل، يک موضوع اصولي است – آنها مي خواهند شرکاي IAU باشندو اشتراک مساعي با ما داشته باشند اما نمي توانند به عنوان اعضا به ما بپيوندند. براي FIUC ، قرار دادن اوبا اعضاي فردي و سازماني در موقعيت يکسان نامناسب مي داند. براي شوراي آمريکايي جهت تمرين (ACE)، نه مي خواهد يک رابطه برابرشرکا را رسميت ببخشد نه با پيوستن به IAU مي خواهد تسليم عدم برابري با آن باشد.

تا جايي که اين وضعيت ادامه دارد، هيچيک، از آنها را نمي توان به جلساتي که انحصاراً ا براي اعضا برگزار مي شود، دعوت کرد، آنها انتشارات رايگان دريافت نمي کنند، رويدادهاي آنها درخبرنامه به صورت مخالفت منعکس نمي شود(تنها تذکر داده مي شود)، هنوز همکاري آنها براي IAU ارزشمند است. هنگام بررسي و پيشنهاد گزينه هاي جايگزين از اعضا هيأت مديره خواسته مي شود تا در ذهن خود داشته باشند به آنها که توسط ديگران براي الحاق به IAU به عنوان عضو مطرح ميشود براي پرداخت حق عضويت در تصميم گيري ها فشار بياورند.

قبل از معرفي و دعوت براي الحاق به انجمن به عنوان همکار، شايد مطالب بيشتري لازم باشد در مورد نتايجِ (منافع وزيان ها) داشتن دونوع عضويت ارائه شود. مهمترازآن اينکه، IAU بايستي آماده باشدتاخدمات وامتيازهايي که چنين عضويتي به اعضاي سازماني ميدهند نمايش داده شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي