جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/02/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5267

 يادداشت 

 پنج گام ضروري برا ي ثبات بخشي به وضعيت اقتصادي کشور

مسعود خوانساري

رئيس اتاق تهران

قسمت چهارم

گام سوم: پايان عصر تسلط دولت بر اقتصاد

تئوري تســلط دولت بر تمام ارکان اقتصاد کشورها، تقريبا در سراســر جهان شکست خورده است. اما اين چه رازي است که ما در ايران بر اين تمرکز دولت بر اقتصاد همچنان پافشاري مي کنيم، در حالي که حتي اسناد بالادستي و تاکيدات حاکميت کلان کشور کاهش ميزان تسلط دولتي بر اقتصاد را مورد تاکيد قرار داده است. برهمين اساس دولت يازدهم بايد در راه پيشبرد استراتژي آزادسازي اقتصادي با سرعت بيشتري حركت كند. طي دو سال گذشته هم هرچند اشــاراتي در مورد ادامه روند خصوصي سازي واقعي شده ولي ســرعت حرکت چندان قابل توجه نبوده است. وضعيت بازار نفت نشان مي دهد که دولت طي ميان مدت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت دسترســي قابل توجهي نخواهد داشت. در چنين شرايطي براي اينکه بتوانيم از سرمايه هاي بخش خصوصي استفاده کنيم چاره اي به غير از حرکت در مسير آزادسازي اقتصادي وجود ندارد. البته امروز و در شرايط فعلي دشواري هاي زيادي در مسيرآزادســازي قرار دارد.

از طرفي ضرورت آزادسازي براي رسيدن به رشد سرمايه گذاري و بهبود بهره وري، به اقتصاد فشار وارد مي کند و آن را به جلو مي راند. از سوي ديگر ممکن است در جامعه چنين القا شود که اين رفتار به منزله بي توجهي به قشر پايين جامعه است. از اين رو مي توان بيان داشت که ساختارهاي سياسي و سياست گذاري جامعه نيز تحت فشار است که به سمت چنين روشي حرکت نکند. در گذشــته درآمدهاي نفتي چنان سرشار بود که مي شد با مانور روي ايــن درآمدها اين چالش بزرگ را از ميان برد و محيط امني براي طبقات پايين جامعه فراهم آورد. اما کاهش درآمدهاي نفتي در دوره اخير اين امکان را به سياست گذار ان نمي دهد و در چنين شرايطي است که بايد نگاه ها به سمت اصلاح اين رويه برود .

گام چهارم: رشد اقتصادي به مثابه گوهر نجات جامعه

رشــد بالاي ا قتصادي نه تنها خواســته جامعه ايران اســت بلکه ماموريت و هدفي روشن در اقتصاد ايران تعريف کرده که هيچ کس بر سر اين موضوع اختلاف نظري ندارد. حتي كساني كه در فكر تامين امنيت ايران در شرايط دشوار منطقه خاورميانه هستند، ترديدي ندارند كه نياز به توليد ثروت پيش شرط رسيدن به امنيت است چراكه بايد بتوان بودجه كافي براي تامين امنيت كشور و افزايش قدرت دفاعي اختصاص داد. بر اين اساس با هدف جامه عمل پوشاندن به شعار سال 95 ، و هم از نظر دستيابي به توسعه و کمک به معيشت خانواده هاو حرکت در مسير دستيا بي به جامعه اي با کمترين ميزان فقرا، كاهش دادن اختلافات و منازعات اجتماعي و پر كردن شكاف طبقاتي عميقي كه به ويژه در اين ده سال پديد آمده است و هم از لحاظ پوشش دادن مهم ترين مســائل امنيتي ايران، ماموريت براي همه ما روشن است. امروز رشد اقتصادي گوهر نجات بخش جامعه ايراني است. در صورتي که همگي به اين باور برســيم که راه نجات، حرکت در مسير توسعه است، به طور قطع ملزومات آن را نيز رعايت مي‌کنيم.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي