جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/04/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5316

 ميزان و نحوه محاسبه مستمري؛
 شرايط برخورداري از مستمري از کار افتادگي 

 سازمان تامين اجتماعي شرايط برخورداري و همچنين ميزان و نحوه محاسبه مستمري از کارافتادگي را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ازکارافتادگي طبق قانون تامين اجتماعي، کاهش قدرت و توانايي بيمه شده يا کارگر براي انجام کار است، به نحوي که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگي را به دست آورد.

بر اساس اين تعريف مفهوم ازکارافتادگــي محدود به بروز نقص يا بيماري در فرد بيمه شــده نمي شود، بلکه هرگونه فرايندي که موجب ناتواني فرد براي انجام کار شود، مي تواند در اين چارچوب قرار بگيرد. از اين منظر چنانچه فردي در سن بالا و به دليل کهولت سن قادر به فعاليت و کار نباشد و شرايط بازنشستگي را نيز نداشته باشد، مي تواند از اين طريق از ا دامه کار معاف شود و از مستمري ازکارافتادگي بهره‌مند شود.

اما منشا و دلايل کاهش قدرت کار بيمه شده چيست و چه عواملي در بروز آن نقش دارد و شرايط لازم براي دريافت مستمري براي هرکدام از آن ها چگونه است؟

.ازکارافتادگي به دو دسته ازکارافتادگي کلي و از کارافتادگي جزئي تقسيم مي شود.

1- ازکارافتادگي کلي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که نتواند با اشتغال به کار سابق يا کار ديگري بيش از يک سوم درآمد قبلي خود را به دست آورد.

ازکارافتادگي کلي خود به دو دسته ازکارافتادگي کلي ناشي از کار و ازکارافتادگي کلي غيرناشي از کار تفکيک مي شــود.

در مورد اول خدمات سازمان تامين اجتماعي (بازنشستگي و خدمات درماني) بدون توجه به سن و سابقه فرد ارائه مي‌شود ولي در مورد ازکارافتادگي غيرناشي از کار شرايط خاصي لازم است که در ادامه آن ها را توضيح خواهيم داد.

2- ازکارافتادگي جزئي عبارت است از کاهش قدرت کار بيمه شده به نحوي که با اشتغال به کار سابق يا کار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.اين نوع ا زکارافتادگي فقط مربوط به حوادث ناشي از کار و بيماري هاي حرفه اي اســت و بيماري هاي عادي را شامل نمي شــود.

در ازکارافتادگي جزئي مبلغي به عنوان کمک پرداخت مي شود و فرد مي تواند به کار نيز اشتغال يابد. دوره دريافت مستمري ازکارافتادگي جزو ســابقه منظور نمي شود و فرد بايد با اشتغال مجدد خود را بيمه کند.

منشا از کار افتادگي و شرايط بازنشستگي

‌وقوع حادثه يکي از عوامل اصلي ازکارافتادگي اســت. ميزان ‌ از کارافتادگي ناشــي از حوادث شــغلي در ايران در مقايســه با استانداردهاي جهاني بسيار بالاست. با توجه به اينکه احتمال بروز حادثه براي تمام کساني که در کارگاه مشغول به کارند وجود دارد، از اين رو شرايط مربوط به سابقه و سن جهت برخورداري از مستمري براي چنين مواردي بســيار سهل اســت. به طوري که به صرف داشتن ارتباط کاري بين کارگر و کارفرما و تاييد اشتغال بر اساس قانون کار، کارگر حادثه ديده مي تواند از مزاياي مربوط به مستمري ازکارافتادگي و درمان بهره مند شود.

بنابراين در ازکارافتادگي ناشي از کار در صورت تاييد حادثه توسط مراجع قانوني (اداره کار محل و سازمان تامين اجتماعي) بيمه شــده بدون توجه به سابقه و سن مي تواندا ز مستمري ا ازکارافتادگي استفاده کند.

بيماري‌هاي حرفه اي

اين نوع از کارافتادگي مرتبط با کار است و بيمه شده و کارگر در پي ارتباط مستمر با مواد و ابزارهاي بيماري‌زا، قدرت کار را از دست مي دهند. در صورت اثبات ا رتباط ازکارافتادگي با کار، اين ا زکارافتادگي نيز ناشــي از کار تلقي مي شود و فرد با هر سابقه و سني مي تواند از مزاياي بازنشستگي و درمان برخوردار شود.

بيماري‌هاي عادي

برخي از بيماري ها فرد را از پا مي‌اندازد و ‌بيماري‌هاي ادامه کار را براي وي غيرممکن مي سازد. در اين نوع از کارافتادگي، منشا شغلي دخالت ندارد و بيمه شده در پي استمرار و تداوم بيماري يا حوادث غيرشغلي قدرت کار را از دست مي دهد.

شرايط دريافت مستمري ازکارافتادگي

درا ين مورد، داشتن حداقل يک سال سابقه در ده سال قبلا ز تاريخ از کارافتادگي است، مشروط برا ينکه 90 روز مذکور (سه ماه) از سابقه مذکور ظرف يک سال آخر باشد. مي تواند در اول سال يا اواسط سال يا پايان سال باشد.

کهولت سن و افزايش سن به طور طبيعي باعث کاهش قدرت ‌ بيمه شده مي شود و او را از ادامه فعاليت بازمي‌دارد. از اين رو قانون گذار براي چنين وضعيتي بازنشســتگي را پيش بيني کرده است.

احراز بازنشســتگي منوط به تحقق شرايط سني و سابقه مقرر در قانون است. اما اگر چنين شرايطي همزمان براي يک فرد وجود نداشت راهي که باقي مي‌ماند اســتفاده از مزاياي ازکارافتادگي و دريافت مستمري ازکارافتادگي است.

تفاوت بازنشستگي با ازکارافتادگي کلي نيز به همين شرايط مربوط مي‌شود.بنابراين براي ازکارافتادگي شرط سني لحاظ نمي شود و در خصوص سابقه نيز شرايط سهل تري به نسبت بازنشستگي اعمال مي شود.

شرايط ازکارافتادگي در اين مورد نيز همانند بند قبلي داشتن يک سال سابقه در ده سال قبل از از کار افتادگي است که 90 روز آن سال آخر باشد.

ميزان مستمري از کار افتادگي و نحوه محاسبه آن

ميزان مستمري ماهانه از کارافتادگي کلي عبارت است از يک سي ام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط بر اينکه ا ين مبلغ ا ز 50 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و ا ز صد درصد آن بيشتر نباشد.

در مورد بيمه شدگاني که داراي همسر هستند يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تکفل دارند و مستمري آنها از 60 درصد مزد يا حقوق متوسط آن ها کمترا ست، علاوه بر آن از 10 درصد مستمري ا ستحقاقي به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از از 60 درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.

متوسط مزد يا حقوق ماهانه بيمه شده از جمع کل مزد يا حقوق دريافتي که به ماخذ آن حق بيمه اخذشده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشي از کار يا شروع بيماري حرفه اي که منجر به ا زکارافتادگي شد ه ا ست، تقسيم به روزهاي کار، ضرب در 30 به دســت مي آيد. پرداخت مستمري ازکارافتادگي کلي در ماده111 قانون تامين اجتماعي نيز اجرا مي شود و برا ساس آن نبايد مستمري از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي