جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/10/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5465

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

سمينارها در سال 2005:

" اختلاف بين المللي حقوق"؛" فعاليتها ومعاملات بين مرزي"؛" دوره بررسي قانون آلمان" ؛" معاملات تجاري بين المللي"؛" قانون جهاني به عنوان يک سيستم قانوني"؛ " حاکميت نسبي شرکت"؛"تصميم به مشاجره جايگزين"؛"قانون اساسي تطبيقي"؛ "قانون WTO"؛ ادغام ها ومالکيتهاي بين المللي"؛" مالکيت روشنفکري تطبيقي"؛ " قانون آسيب تطبيقي"؛ و غيره.

بودجه:

- مجموع بودجه ساليانه: 9.68 ميليون يورو

- درصد تخصيص داده شده براي پژوهش: 1.6 ميليون يورو

نظرات دريافتي از نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي:

با توصيه پروفسورگاي نيو با دکتر اِدگارفرَکمن ازسيستم اطلاعات هانُوِر، درتاريخ 21/7/2005 تماس گرفته شد. نظرات اوچنين بود: " آن يک دانشگاه خصوصي کوچکي است که جديداً درآلمان تأسيس شده است. اين دانشگاه تنها روي مطالعات حقوق متمرکز شده است، با ارائه ليسانس و استاسکس منStaasexmen(سطح فوق ليسانس براي تحصيلات حقوق، با اعتبار سنجي عمومي)وبا حق بورسيه کردن درجات دکتري و پست دکتري (آموختن). بدين ترتيب، اين مؤسسه آموزش عالي درسطح دانشگاه هاي پژوهشي آلمان است".

توصيه هاي صورت گرفته توسط IAU:

- بدين تربيت، در پايگاه اطلاعاتي آموزش عالي جهاني (تحت بخش "دانشگاه ها و مؤسسات همسطح دانشگاه") توسط نهاد آموزش عالي ملي صلاحيت دار در آلمان به رسميت شناخته شده است.

- توصيه شده است که اعضاي هيأت مديره IAU تقاضاي اين مؤسسه را بيشتر موردبحث قرار دهند، چرا که يک مدرسه تک رشته اي جوان است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي