جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5488

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

گزارش فعاليت هاي 2005، طرح ها وپروژه ها

1. اولويت هاي موضوعي

درکل، اين موضوع بايد تأکيد شود که دردسامبرسال 2004، هيأت مديره اهميت و تناسب همه سه موضوع اولويت دار را که درآن IAU در طول چندسال گذشته درگيرشده است مورد شناسايي قرار داد. در همان زمان، يادآوري شد که بسياري از سطوح ديگرمورد علاقه شديد رهبران آموزش عالي درسراسر جهان بوده ونيازمندIAU به منظورآزمايش حساس ظرفيت خود براي ارائه درسطوح مختلف مي باشند. هيأت مديره يک تصميم روشن درموردآينده گروه هاي کاري به عنوان موتورهاي توسعه فعاليت هاي موضوعي IAU اتخاذ نکرد و کرسي يا اعضاي IAU را نشناخت. دبيرخانه قطعا مورد تشويق قرار ميگرد تا تعهدات جاري را دراين سه موضوع به انجام برساند.

1.1 بين المللي کردن

بررسي جهاني II کامل شده است وتمامي داده هاي اطلاعاتي گردآوري شده وتوسط مشاور IAU جين مايت(Jane Knijht) مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است. اين بررسي شامل چندين مراسلات پستي و تعداد زيادي يادآوري کننده است. دريافتي هاي اوليه اين مطالعه درطول کنفرانس بين المللي IAU در اسکندريه ارائه خواهد شد و گزارش کلي مقدماتي قبل از پايان سال 2005 آماده خواهدگرديد.اين بررسي به صورت گسترده انتشارخواهديافت، بخصوص براي همه کساني که پرسشنامه ها را پر کرده اند. يک تحليل کاملتر به چاپ خواهد رسيد و توسط IAU درسال 2006 فروخته خواهد شد. اينکار ممکن است به عنوان يک آزمون از ميزان ظرفيت ما براي چاپ و فروش انتشارات به صورت موردي عمل نمايد. آنطورکه توافق شده است، بررسي بعدي براي سال 2008 تعهد شده است.

درسال 2006، در گزارش چاپ بين المللي II هردوي منابع انساني ومالي فعال شده است اما همچنين يک توليد جديدبراي IAU فراهم گرديده. از آن جاييکه تجزيه وتحليلي کامل به عمل آمده، فعاليت هاي خاص براي پيگيري آنچه شناخته شده است ممکن است مفيدباشد. انتظار مي رود که يک چنين فعاليت هايي درسطح مؤسسات عضو همچنين سازمان هاي عضو ونهادهاي وابسته توسط IAU بعهده گرفته شود، زيراکه اين بررسي ها روي هردوسطح متمرکز شده است.

دراتصال به اين موضوع تلاش درحال انجام براي حمايت گسترده به منظور سند اشتراک در کيفيت آموزش عالي درگسترده فرامرزي صورت ميگيرد: يک بيانيه از مؤسسات آموزش عالي در سراسر جهان. ازتاريخ اکتبر سال 2005 سي ويک (31) انجمن اين بيانيه را امضا کرده اند. اين بيانيه به عنوان ستون فقرات براي برنامه ريزي کنفرانس دراسکندريه عمل مي کند و انتظار مي رود که يک طرح عملي باشد وشايد با گنجاندن فعاليت هاي جديد در IAU رهبري آن را به عهده بگيرد.

IAU همچنين دنبال کردن اقدامات موازي OECD/UNESCO را ادامه ميدهد، يعني خطوط راهنماي پيشنهادي که مرزهاي آموزش را درمي نوردد و کيفيت را تأمين ميکند. در ارتباط بااين، پايگاه اطلاعاتي طراحي شده بين المللي از مؤسسات شناخته شده بهره خاصي براي IAU دارد، امادرحال حاضر، هيچ يک از سازمان ها به نظر نميرسدکه به اين پروژه ملحق شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي