جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/12/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5511

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

گزارش فعاليت هاي 2005، طرح ها وپروژه ها

آغاز برنامه استراتژيک- آينده IAU

گزارش بحث ها و پيشنهادها براي هيأت مديره

ادامه مطلب

4. چه اولويت هاي موضوعي از IAU بايستي باشد و چه فعاليت هايي ميتواند

آنها را به پيش ببرد؟

همه اين موضوعات ميتواند مورد تحليل قرار گرفته و بيان گرددکه درقالب پروژه « فضاي دانش جهاني -2025: دورنماها، روندها و راهبردها» پيشنهاد شده وتوسط هيأت مديره درطول اجلاس 2004 موردقبول قرارگرفته است. اين پروژه مي تواند به جاي اينکه لزوماًبه عنوان يک پروژه انفرادي که قراراست در مورد تماميت موارد درنظر گرفته شود به عنوان يک چارچوب براي کار IAU درموضوعات مختلف به خدمت گرفته شود.

از جمله فعاليت هايي که ممکن است مطرح شود تا اولويت هاي موضوعي در جهت منافع اعضاي IAU را پيش ببرد عبارتنداز:

- توزيع وچاپ اطلاعات؛

- ساختن شبکه هاي مؤسساتي؛

- صعود برنامه هاي توسعه حرفه اي واجلاس هاي يادگيري؛

- سازماندهي کنفرانس ها وسمينارهاي متخصصين؛

- توسعه ابزارها، راهنماهاي دستي وبرگه هاي عملياتي؛

- ارزيابي درتوسعه ودفاع راهبرد؛

- ارائه حمايت از خدمات ومشاورت؛

- تداوم يک خط کمک براي مديران عامل(CEOs)؛

- سازماندهي ديدارها؛

- ايجاد حوزه هاي متخصصين در موضوعات با اولويت؛

- طراحي و هماهنگي پروژه ها؛

- ساير موارد.

موقعي که اولويت هاي موضوعي را انتخاب مي کنيم، بايستي امکان تعدادي از اين فعاليت ها که تعهد گرديده است، با درکي از ارائه خدمات به اعضا که از بزرگترين اهميت برخوردار است و بايستي به طور کامل براي برهم افزايي فرا گرفته شود، مورد توجه قرار گيرد.

کميته اجرايي (EC)در کل موافقت کرد، گروه هاي کاري مکانيزم سالمي هستند که تخصص و اعتبار کار را دراولويت هاي موضوعي افزايش ميدهد. نظر مرجع براي گروه هاي کاري همانطور که درگذشته معتبرمانده است واين واقعيت که گروه هاي کاري ممکن است شامل اعضاي غير هيأت مديره نيز بشود، مورد قبول ميباشد. اينکه چگونه کرسي ها و معاونت کرسي ها ازميان اعضاي هيأت مديره شناسايي گردد، حل نشده است، اگرچه برخي ترجيح ميدهند که رئيس IAU آنها را منصوب نمايد. به نظر مي رسد لازم باشد به منابعي که اجازه مي دهد گروه هاي کاري با اجلاس هاي خارج از هيأت مديره ملاقات داشته باشند، پروژه هايي را متعهد گردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي