جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/02/06 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5537

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

پيوست 9 : بازبيني انتشارات آکادميک

IAU: IAU ( انجمن بين المللي دانشگاه ها) ژرنال فصلي راهبرد آموزش عالي را منتشر ميکند. موضوعات اخيربراي مطالب اين ژرنال عبارتنداز: گردش دانش وتوسعه ظرفيت (3 سپتامبر 2005)؛ فروشنده ها وعرضه به بازار(2 جون 2005)؛ اصلاح فکرو تجديد نظر (1مارس 2005).

FIUC: FIUC (اطلاعات مالي دانشگاه ها وکالج ها) را به چاپ ميرساند، يک ژرنال با هدف بازکردن درهاي پژوهش به روي FIUC . اين ژرنال هيچ دوره خاصي را شامل نميشود.

پيوست 10: ساير انتشارات آکادميک

IAU : انجمن بين المللي دانشگاه ها (IAU) موضوعات مربوط به آموزش عالي را چاپ ميکند. دو سري از جديدترين انتشارات به جهان آزاد و جوامع بسته اختصاص داده شده است: مقالاتي در مورد راهبردي آموزش عالي درانتقال از سال 2004 ، و OECD ، ( سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه )جهاني سازي، و راهبرد آموزش براي سال 2001.

AAU : انجمن دانشگاه هاي آفريقا (AAU) يک بروشور جمع بندي درمورد انتشار دانش درسال 2005 دارد، اين انتشارات شامل 5 کتاب وحدود 23 گزارش مطالعاتي است. همه آنها براي سفارش موجود است.

ACU : انجمن دانشگاه هاي مشترک المنافع (ACU) ايده مديريت: دانشگاه ها در جامعه، سال 2003 را اخيرابه چاپ رسانده است. همچنين گزارشها واطلاعات زيادي درمورد پروژه آنها تحت عنوان نقش دانشگاه ها در تغيير جامعه موجود است.

ANUIES: انجمن دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي (ANUIES) يک مجموعه انتشارات قابل پژوهشي داده هاي اطلاعاتي بايک فهرست ازتمامي انتشارات آکادميک ومرجع رانگهداري مينمايد.

AUCC: انجمن دانشگاه ها وکالج هاي کانادا( AUCC) روندها درآموزش عالي را که تحليل داده هاي اطلاعاتي وطرح ها را براي روند ها در آموزش عالي ارائه مي دهد، به چاپ ميرساند. نتايج بسياري از مطالعات وبررسي هاي آنها را نيز منتشر ميکند.

EUA: انجمن دانشگاهي اروپا ( EUA) يک سريال به صورت دوباردرسال تحت عنوان روندها براي به روزکردن اطلاعات درمورد توسعه هاي آموزش عالي بيرون مي آورد. 4 گزارش از روندهاي چاپ شده عبارتنداز: روند I: روندها درمورد ساختارهاي يادگيري در آموزش عالي؛ روند II : در جهت مطالعه منطقه آموزش هاي عالي اروپا مربوط به اصلاحات اصلي از بُولنگو تا پراگ؛ روند III: پيشرفت در جهت منطقه آموزش عالي اروپايي؛ روند IV: پياده کردن بولوگنا براي دانشگاه هاي اروپايي. تأمين مالي دانشگاهي برپايه پژوهش و نوآوري در اروپا: يک مطالعه توضيحي توسط برنادت کُن راتس(Bernadettc Conrats) و هَن اسميت (Hanne Smidt) درسال 2005 ؛ ده سال ديگر: درس هاي فراگرفته شده ازبرنامه آموزش مؤسسه اي، دکتر استيفان هوفَمن، سال2005.

FIUC: انتشارات آکادميک اخيراً شامل مواردي چون سالخوردگي درهند. نگاهي به گذشته وآينده، ويرايش توسط اينديراجي پراکاش(Indira jay prakash)، IFCU- CCR دانشگاه بنگلو، درسال 2005 دانشگاه مدرن کاتوليک آل پونکقرن هيجدهم و... مي باشد.

1. OECD: Organization for Economic Cooperation and Development


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي