جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/02/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5557

 سرمقاله 

براي مردمي که شرافتمندانه راي دادند

آذر فخري 

مراد و منظور ار اين مشارکت اجتماعي ، آن چيزي است که حاصل مي شود؛ بُردي که يک سره، از آن مردم است. زيرا آنان ، با تمام يک رنگي ، خلوص و از همه مهم تر " اعتماد شان" پشت به پشت هم در صف ها ايستادند و حاصل انديشه و انتخاب خود را به صندوق ها انداختند.

اينان ، جوان يا سال ديده و کهن سال، آگاه از وجوب مشارکت خود به عنوان يک " انسان انديشمند " با حضور و انتخاب خود، بيش از هر چيزي اعلام کردند که به همان نسبت که سران و دولتمردان از آنان انتظار حضوري فراگير و گسترده دارند، به همان ميزان نيز مسئول اند و ميزان اين مسئوليت فقط به تعداد کل آراء يا نتيجه اي که در آخر گرفته خواهد شد، بستگي ندارد، که هر راي، به تنهايي حامل يک مسئوليت ويژه است، از آن جهت که راي گيرنده به تک تک آن ها نيازمند است و اين " تک به تک " و يگانه بودن هر راي است که فضايي از همدلي آکنده از شعور مردم در پيرامون مسئولان نظام ايجاد مي کند. بدون اتمسفري آکنده از انتخاب هايي آگاهانه و شعورمند، هيچ مسئولي نمي تواند به ارزش و وزانت واقعي تعهدي که مي سپارد ، آگاه شود.

مردم ، با شرکت در انتخابات و با پر کردن هر تعرفه، در واقع صادر کننده ي يک بيانيه اند . در روز انتخابات، مسئولان ، ميليون ها بياينه دريافت مي کنند؛ ميليون ها مطالبه و ميليون ها چشم انتطاري و اميد! پس چگونه مي توان صرفا به آن عدد نهايي عنايت داشت و تکينگي و يگانه بودن هر راي را که برخاسته از ذات هوشمند " انسان ايراني " است ، ناديده گرفت.

اين سپارشِ مسئوليت و تعهد، از سوي احاد مردم اتفاق مي افتد و آن که در جايگاهي که مردم به او اعطا مي کنند تا بر آن صندلي بنشيند، در مقام يک پاسخگو قرار مي گيرد، پاسخگويي که بايد جواب هايي ميليوني در چنته داشته باشد. اگر هر راي، تا اين حد ارزشمند و لازم است و اگر وجوب آن تا اين حد حياتي است، پاسخ ها نيز بايد دم گرمي باشند بر حيات جسماني و انديشايي اين مردم.

مردم با تمام شرافتِ برخاسته از تعهد و شعوراجتماعي شان، نقش خود را ايفا کردند؛ زمان گذاشتند و در يک روز گرم اردي بهشتي ، ساعت ها در صف ايستادند و باانگشت هايي که آغشته به جوهر غرورآميز " انتخاب " بود، به خانه بازگشتند.

مردم با تمام توان، از حق انتخاب خود، با انتخاب کردن، دفاع کردند و اگر هر دفاع را يک مبارزه بدانيم ، در اين مبارزه، پيروز ميدان ، خود انتخاب کنندگان بودند و خواهند بود.

در برابر اين پيروزهاي سرافراز، به همان ميزان که انتظار حضورشان را داشتيد، احساس مسئوليت کنيد و پاسخگو باشيد. چرا که در هر حال ، آنان با شولاي افتخار و حس پيروزمندي، آن داوران نهايي نيز هستند که بر درگاه اين عرصه ايستاده اند . حواس تان باشد!

a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي