جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/05/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5620

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري اول -1

ه) همکاري با يونسکو وساير شرکاء

يونسکو (UNESCO)

يونسکو يک شريک مهم اوليه براي انجمن و سطوحي که همکاري وتعامل آنها با يونسکو متعدد است باقي ميماند. از IAU به کرات خواسته شده تا ورودي تخصص را تدارک ببيند وروي اقدامات خاص نظر بدهد، ودعوت شده است تا توصيه هاي خود را ارائه دهدوبه صورت کلي تر به عنوان يک شريک عمل نمايد. درزير چندتا ازمهم ترين مثال هاي اين همکاري را ملاحظه نماييد:

- از IAU به صورت مکرر خواسته شده: درمورد بازخوردکمک هاي صورت گرفته مربوط به تمامي مراحل بررسي مستمر توسط بخش آموزش عالي يونسکو درمورد آزمايش توسعه يک " ابزار اطلاعات" مربوط به مؤسسات شناخته شده آموزش عالي توضيح دهد. اجلاس متخصصين در جولاي سال 2006 برگزار شد تا موانع مربوط به پايه يک پيشنهاد توسعه يافته توسط يک مشاور از آفريقاي جنوبي را مرتفع سازد. عليرغم وجود يک پايگاه اطلاعاتي IAU و اصرار مکرر براي جلوگيري از دوباره کاري، يونسکوهنوز توليد خود را انتخاب مي کند وبراي طراحي ايجاد يک پرتال اطلاعاتي که توسط کشورها تدارک شود هدف گزاري ميکند. تأمين مالي براي اين پروژه وکشورهاي درحال آزمايش به صورت فعال توسط يونسکو جستجو ميگردد. يک کميته رهبري، کهIAU درآن ناظر است، قرار است در اواخر اکتبر 2006 دراين مورد ملاقات داشته باشند.

- توزيع اطلاعات درمورد فعاليت ها همانندخطوط راهنمايUNESCO/OECD مربوط به تدارک کيفيت آموزش عالي خارج ازمرزهاواشتراک درنتايج کارانجمن درسطح مشابه.

- مشارکت در فعاليت هاي علمي جهاني، کميته هاي علمي رهبري ومنطقه اي براي آفريقا و اروپا و آمريکاي شمالي مربوط به مجمع جهاني درمورد آموزش عالي، پژوهش و دانش.

- توزيع اخبار و اطلاعات همچنين فراخوان براي دريافت پيشنهادات از بخش هاي مختلف يونسکو.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي