جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/07/04 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5660

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطلب

4. ميزگرد اعضاي هيأت مديره در مورد توسعه هاي کشورها يا مناطق خودشان

• ميلي سنت پول(Millicent Poole) يادآوري کردکه استراليا 38 دانشگاه دارد که دو دانشگاه آن خصوصي است. موضوع هاي اصلي درارتباط با تنوع، تجمع ها وپيگيري دانشگاههاي کلاس بالا(Topclass) است.مفهوم سوم بودجه جاري(تدريس ويادگيري سرمايه) درحال ظهور است. 1 AVCC، به زودي يک نمودار سازماني جديد را تصويب ميکند، که دانشگاه هاي مدل بريتانيا را براي استحکام فعاليت هاي لابي گري پيگيري مينمايد. قوانين و مقررات دست وپاگير دراستراليا درحوزه آموزش عالي درحال افزايش است.

• جوِزِفرريزاگُمِس (Jose Ferreira Gomes) که يادداشت او در مورد اصلاحات آموزش عالي در پرتقال درمدارک ضميمه براي اجلاس هيأت مديره گنجانده شده بود، قانون جديدي را که درسپتامبر سال 2006 شروع مي گردد، پياده کردن چارچوب جديد براي مدارک تحصيلي گنجانده شده درآن را برجسته کرده است. او همچنين تذکر داد که انتظار ميرود يک قانون کيفيت و حاکميت جديد به زودي تصويب شود ودرمورد تجميع مؤسسات در پرتقال نيز انديشيده شود.

• سرانجام، براي صحبت درمورد موريتيوس(Mauritius) غلام محمدباي(Goolam Mohamed bhai ) گزارش کرد که ايجاديک قالب منظم براي مؤسسات دولتي و خصوصي (TEC) درحال انجام است. او همچنين دو اقدام را موردتأکيد قرار داد: اول تعهد توسط جامعه مشترک المنافع براي يادگيري وايجاديک دانشگاه مجازي براي کشورهاي کوچک مشترک المنافع با بکارگيري ظرفيت دانشگاه هاي موجود که درآن دانشگاه موريتيوس همکاري ميکند؛ ودوم کار انجام شده براي اصلاح قرارداد يونسکو در مورد شناخت کيفيت هاي تحصيلي.

در نتيجه گيري اين ميزگرد، ميلي سنت پول پيشنهاد کرد که يک فهرستي از همه موضوعات اصلي، به گونه اي که دراين گزارش مربوط به کشورها يادآوري شد، بايستي نگهداري شود تا اجازه دهد اعضاي هيأت مديره در ايده ها شرکت کنند. اينکار به نظر ميرسد يک تعهد اصلي است که کاملا خارج ازاولويت ها براي انجمن تصويب شده است. درعوض، ازهريک از اعضاي هيأت مديره خواسته شود که يک يادداشت خلاصه حاوي آنچه که در اجلاس گفته شده است را ارسال نمايند، تا شفافيت وکامل بودن اين گزارش ثبت شده تضمين گردد.

1. TEC: Technology Evaluation Center


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي