جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5718

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

پروژه خاص درمورد آموزش براي همه (EFA)

درسال 2005، IAU يک پروژه آزمايشي را تحت عنوان: آموزش عالي و پژوهش براي تأمين هدف هاي آموزش براي همه ( EFA) آغازکرد تا درمورد تقاطع بين آموزش عالي و EFA و ارزيابي نياز وامکان سنجي براي يک پروژه بزرگتر دراين مبحث يادگيري نمايد. اين پروژه آزمايشي که تا حدودي توسط 1 Sida /SAREC 2تأمين مالي شده بود، درماه مي 2007 تکميل گرديده است.

براساس رويداد جمع آوري شده درطول آزمايش وبه صورت بيشتر خالص از:

- داده هاي اطلاعاتي جمع آوري شده از آژانس ها و انجمن هاي مؤسسات آموزش عالي درمورد تأمين مالي براي پروژه هاي مشارکت هاي بين دانشگاهي متمرکز رويEFA ؛

- اطلاعات جمع آوري شده از مؤسسات آموزش عالي که در پروژه هاي مربوط به EFA درگير بوده يا درگير هستند؛

- نتايج و توصيه هاي اجلاس متخصصين که در ژانويه سال 2007 درماپوتو(Maputo)، موزابيک تشکيل شده است.

IAU پيش نويس يک پروپزال پروژه که انجمن را قادرکند تا موضوع را به صورت وسيع تري وبا عمق بيشتري اتصالات بين آموزش عالي و پژوهش را ازيک طرف و EFA (آموزش براي همه) و MDGs (هدف هاي توسعه هزاره سوم) را ازطرف ديگر دردستورکار قراردهدتهيه مي نمايد.

پروپزال پروژه، تحت عنوان تحکيم اتصالات براي آموزش بهبود يافته: آموزش عالي وپژوهش با کارکردن براي آموزش براي همه (EFA) و هدف هاي توسعه هزاره سوم3 (MDGs) يک راهبرد دومنظوره درمورد يک مبناي افزايشي درطول سه سال آينده به تصويب ميرساند:

1. SAREC: Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countris

2. Sida: Swedish Internation Development Cooperation Agency

3. MIDGs: Millennium Developmet Goals


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي