جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5744

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

سيزدهمين کنفرانس عمومي

قواعد روش براي انتخابات

بخش I – نامزد وکانديدا

1. نامزدي انتخاب براي عضويت هيأت مديره انجمن مي تواند به دوصورت اعلام شود؛ به صورت مکتوب قبل ازکنفرانس عمومي ويا ازطريق سايت،درطول سيزدهمين اجلاس کنفرانس عمومي.

2. نامزدي يا کانديداتوري مکتوب براي عضويت درهيأت مديره ميتواندازتاريخ 1 مي تا 15 جون 2008 ارائه شود. اينکارتوسط رئيس اجرايي ازيک عضوIAU باسابقه خوب انجام ميشودو براي دبيرکل ارسال ميگردد. نامزدي يا کانديداتوري روي سايت درطول کنفرانس عمومي برحسب مقرر ازنمايندگان معتبر اعضا باسابقهِ خوب در انجمن دريافت ميگردد.

تمام نامزدها يا کانديداها متضمن ارائه شرح مختصر خود همراه بايک نامه امضاشده تعهدبراي خدمت به انجمن ميگردند.

تمام نامزدهاي انتخابات براي هيأت مديره،هم آنهايي که درخواست خودرامکتوب وهم آنهايي که درخواست خودرا روي سايت درکنفرانس عمومي ارائه داده اند، بايستي توسط دونفر ازنمايندگان معتبرحاضرکه رضايت شخص نامزدرا تضمين خواهندکرد، درخواست آنهارا امضا نمايند. چنين امضاهايي بايستي قبل از کنفرانس تحويل دبيرکل شود ويا تاقبل از 6 بعدازظهر اولين روزکامل کنفرانس عمومي (چهارشنبه، 16جولاي 2008) روي سايت کنفرانس عمومي قرارگيرد.

3. تنها سران اجرايي اعضايIAU (مؤسسات وسازمان ها) با سابقه خوب درانجمن وبه صورت واقعي حاضردرکنفرانس عمومي شايستگي براي انتخاب شدن بعنوان عضوهيأت مديره يا معاون عضو هيأت مديره را دارند. به صورت استثنا، کانديدايي که درپست رئيس اجرايي يک عضومؤسسه يا سازمان نباشد ممکن است درخواست او بررسي شود به شرطي که نامزدي او همراه با نامه مکتوب امضا شده از رئيس اجرايي موجود عضو IAU (مؤسسه يا سازمان)باشد.

4. براي انتخاب رئيس انجمن ازنمايندگان معتبراعضايIAU با سابقه خوب درانجمن دعوت خواهد شدتا کانديداتوري خودرا ارائه دهند، يا نامزدهايي رابصورت مکتوب تا تاريخ 15 جون 2008 معرفي کنند. نامزدهاي نوشته شده روي سايت و/ يا کانديداهاتوري نزددبيرکل تا قبل از ساعت6بعدازظهر اولين روزکامل کنفرانس عمومي(چهارشنبه، 16جولاي سال 2008) نگهداري مي گردند.

1. تفاوت بين کانديدا و نامزداين است که کانديدا فردي است که خودش شخصاً براي انتخاب شدن براي يک مقام يا کار يا ... درخواست مي نمايد، درحاليکه نامزد فردي است که توسط فرد ديگريانهادي غيرازخود او براي اودرخواست مي نمايند. (مترجم)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي