جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/11/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5771

 بررسي وضعيت مالي دولت در 9 ماهه سال جاري :
 عدم تحقق بيش از40 هزار ميليارد تومان از منابع  

 
بررسي وضعيت مالي دولت در 9 ماهه سال جاري حاکي از عدم تحقق بيش از40 هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده است، با اين حال ارقام نشاني از کسري بودجه ندارد.

به گزارش ايسنا، دولت در سال مالي خود از سه منبع اصلي درآمدها(شامل ماليات و ساير درآمدها) و همچنين درآمد ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن(فروش دارايي سرمايه‌اي) و درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومي کسب درآمد مي‌کند. براي سال جاري حدود 346 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و به همين ميزان مصارف در قالب قانون بودجه 1396 پيش‌بيني شد.

بر اين اساس مصوب شده بود تا حدود 174 هزار ميليارد تومان از محل درآمدها، تا مرز 119 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و همچنين بالغ بر 53 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي منابع خود را تامين کند. در اين حالت مصوب 9 ماهه براي درآمدها تا 131 هزار و 600 ميليارد تومان، نفت و فرآورده‌هاي آن 90 هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي حدود 53 هزار و 700 ميليارد تومان تعيين شد.

گزارشي که به تازگي بانک مرکزي از عملکرد مالي دولت در پايان 9 ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهاي پيش‌بيني شده حدود 95 هزار و 300 ميليارد تومان، درآمدهاي ناشي از فروش نفت 64 هزار ميليارد تومان محقق شده است. در اين بخش درآمدهاي نفتي نسبت به پيش بيني 9 ماهه حدود 26 هزار ميليارد تومان و درآمدها نيز تا 36 هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاري دارايي‌هاي مالي 60 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان مي‌دهد حتي 20 هزار ميليارد تومان بالاتر از مصوب 9 ماهه و تا 7000 ميليارد تومان براي آنچه سال جاري مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌اي اوراق منتشر کرده است.

اما در بخش مصارف دولت دو هزينه اصلي هزينه‌هاي جاري که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکيل مي‌دهد و همچنين بودجه‌هاي عمراني وجود دارد. براي سال جاري مصوب شده بود تا حدود 253 هزار و 800 ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري، 71 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و همچنين 21 هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي‌هاي مالي اختصاص پيدا کند. از اين‌رو بايد براي 9 ماهه تا مرز 192 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري، حدود 54 هزار ميليارد تومان بودجه‌هاي عمراني و بيش از 16 هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي‌هاي مالي هزينه مي‌شد، ولي عملکرد دوره از اين حکايت دارد که دولت در بخش جاري 163 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه کرده که نزديک به 30 هزار ميليارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنين در بودجه‌هاي عمراني تحقق کامل وجود ندارد و تا 23 هزار ميليارد تومان کمتر از مصوب 9 ماهه تخصيص داده شده، به طوري که فقط 30 هزار ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني در 9 ماهه اول سال جاري پرداخت شده است، ولي در بخش تملک دارايي‌هاي مالي 21 هزار و 600 ميليارد تومان تخصيص وجود دارد که با ميزان مصوب سال برابري مي‌کند.

در مجموع از حدود 346 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني شده بايد در 9 ماهه امسال 261 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شد، ولي عملکرد آن حاکي از عدم تحقق حدود 42 هزار ميليارد و تحقق نزديک به 219 هزار ميليارد تومان است. در سوي ديگر براي مصارف 346 هزار ميلياردي هم بايد تا 261 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شد، ولي حدود 216 هزار ميليارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزينه 46 هزار ميلياردي در نتيجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دليل کسر هزينه‌ها، ظاهرا در 9 ماهه امسال دولت با کسري بودجه مواجه نبوده است. در اين مدت مسئولان دولتي تاکيد کردند که در سال جاري هيچ کسري بودجه نخواهند داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي