جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/12/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5787

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

بودجه پيشنهادي سال 2007

بودجه پيشنهادي براي 1 اکتبر سال 2007 تا 30 سپتامبر سال 2008 در ستون 5 با رنگ قرمز در جدول شماره 2 نشان داده شده است. اين بودجه با پروفسور لوس وِبِر ، خزانه دار IAU در سپتامبر که آن را براي ارائه به هيأت مديره جهت تصويب تقديم کرده بود مورد بحث قرارگرفت .

يکبار ديگر IAU يک بودجه متوازن پيشنهاد مي کند.

سرجمع بودجه براي سال 2008 يک افزايش معني دار را که بخشي از آن مستقيماً به سيزدهمين کنفرانس عمومي در اوتريخت مربوط مي شود ، نشان داد . افزايش ها دوچيز را يادآوري مي کردند افزايش برحسب درآمد( حق ثبت نام واسپانسري)و افزايش به خاطر کاهش هزينه (هزينه هاي کنفرانس) . اين مبالغ مبتني بر هزينه هاي گذشته و بودجه کنفرانس تخمين زده شده است که در همکاري با دانشگاه اوتريخت(UU) تهيه شده است . دانشگاه اوتريخت (UU) براي پيداکردن حمايت مالي داخلي کار مي کند ؛ IAU هم درجستجوي اسپانسر است. علاوه براين، اما درآمد از حق عضويت که به طور غير مستقيم به کنفرانس عمومي مربوط شده انتظار ميرود افزايش يابد، چراکه اعضا بايستي حق عضويت ها را به طور کامل بپردازند تا براي رأي گيري درانتخابات نامزد شوند. چند اقدام ديگر مثل برنامه LEADHER ، که انحصاراً به اعضا پرداخت مي کند ممکن است پرداخت ها را افزايش دهد.

همچنين، همانطور که توسط اعضاي هيأت مديره درخواست شده است، دبيرخانه تخميني ازحمايت داخلي توسط يونسکو براي اجاره بهتر را تنظيم کرد که هزينه هاي اجاره رادر پاريس منعکس مي کرد. اين حمايت ها با مبلغ برابر آن در فهرست هزينه ها خنثي شد.

سرانجام ، يک عنصر کليدي از بودجه سال 2007 ، پيشنهاد جديد براي سال هاي 2008 تا 2010 است که توسط دبيرخانه در سپتامبر سال 2007 به Sida / SAREC ارائه شده است. اين کمک سه ساله در واقع نيازمند يک مبلغ خيلي بيشتر از 000/820 يورو است (موضوع دستورکار 7.4 را ملاحظه کنيد) ، اما همچنين پيشنهاد فعاليت هاي بيشتر وبدين ترتيب مخارج بيشتري مي کند. اين مبلغ همچنين شامل حمايت مستقيم جاري از طريق اعضاي IAU مي باشد.

بودجه پيشنهادي براي سال 2008 تمام اين عناصر را موردتوجه قرار مي دهد ويکبار ديگر دبيرخانه ، در حالي که يک بودجه متوازن پينشهاد مي نمايد ، انتظار دارد حساب ذخيره را افزايش دهد.

مخارج به استثناي هزينه هاي مربوط به کنفرانس عمومي ، همانطور که در بالا يادآوري گرديد ، پايدار باقي مي ماند . در سطح هزينه هاي کارکنان ، بودجه شامل يک افزايش پيشنهادي 2 درصد درحقوق وافزايش هزينه هاي اجتماعي در فرانسه ميگردد . علي رغم تغييرات مختلف پرسنلي دردبيرخانه ، (موضوع دستور کار 2. 8 را ملاحظه کنيد) سرجمع هزينه ها به طور نسبي پايدار مي ماند.

اينها و ساير نظرات و تغييرات پيشنهادي دربودجه سال 2008 در يادداشت هاي توضيحي درزير جدول 2 توضيح داده شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي