جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/01/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5811

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

شصت و هفتمين اجلاس هيأت مديره

سائوپولو- برزيل 24 تا 25 جولاي 2004

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

بحث کلي

با نشان دادن خلاصه مدارک تهيه شده براي هيأت مديره، دبيرکل درمورد نياز براي اعضا هيأت مديره به منظور ارائه نظراتشان درمورد پيشنهادهاي مطرح شده تأکيد کرد. هيأت مديره به اين نتيجه رسيد که پيشنهاد اقدام براي ارتباط نزديکتر بين انتشارات IAU و کار انجمن درمورد اولويت هاي موضوعي عالي است. دراين زمينه، IAU بايستي راه هايي را بيابد که اشغال ذهني و توجهات مديران، رؤسا و رهبري دانشگاه ها در فعاليت ها وخروجي خود آنها را منعکس کنند، در حاليکه IAU بايستي همچنين يک نظرکلي که در سطح کلان نگهداري مي کند را از دست ندهد.

در نتيجه، IAU با يک عمل متعادل حساسي روبروشده است. ازيک طرف IAU نيازمند نشان دادن اين موضوع است که در آنچه رهبري دانشگاه ها به صورت روزمره با آن روبرو هستند آگاه است وشرکت دارد. ازطرف ديگر IAU بايستي يک چشم انداز روشن و منسجم را حفظ کند.

يک پيشنهاد مطرح شده براي IAU سازماندهي يک کنفرانس درمورد دانشگاه در سال 2020 است، تا تفکر درباره يک دورنماي درازمدت را بر انگيزند. يادآوري شده است که OECD يک کنفرانس درمورد آينده دانشگاه در توکيو برگزار خواهد کرد.

با توجه به خبرنامه انجمن، هيأت مديره موافقت کرد که اين خبرنامه بايستي کوتاه تر باشد ودفعات بيشتري بيرون بيايد، به جاي اينکه
طولاني تر باشد ودر تعداد کمتري ظاهر شود.

هيأت مديره يپشنهاد تهيه يک گزارش را از پروپزال، که شرح آن سال 2003 است را به تصويب رسانيد.

در رابطه با بودجه وتأمين مالي از منابع ايالات متحده، توجه هيأت مديره به ثبت نام خود IAU براي اين پروپزال ها به منظور حفظ قانون 3(C)501 ايالات متحده جلب شده است.

اعضاي هيأت مديره همچنين موافقت کردند که نيازهاي دبيرخانه براي همکاري آن با يونسکو پيگيري شود وتصويب کردند که يک اجلاس با جان دانيل (John Daniel)، AGD براي آموزش، درطول اجلاس کميته اجرايي بعدي سازماندهي شود.

دراين رابطه، رئيس IAU با دعوت از ليليانا سايمون اسکو ( Liliana Simionescu) با نمايش بخش آموزش عالي يونسکودرخواست ارائه نظر را داشتند. او همچنين روابط خوبي که سال گذشته توسعه پيدا کرده است را يادآوري نمود. پيشنهادهاي IAU براي فعاليت هاي آينده در دوره دوساله 2004 تا 2005 با بخش آموزش عالي يونسکو تابع تصويب آن توسط کنفرانس عمومي يونسکو در اکتبر سال 2003 مي باشد.

رئيس IAU اهميت گسترش حوزه همکاري با يونسکو و همچنين ساير بخش ها، درپياده کردن پروژه هايي که به افزايش همکاري منجرمي شود را مورد تأکيد قرار داد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي