جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/04/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5877

 مدير امور برق جنوب شرق اصفهان:
 ضرورت حركت به سمت استفاده از انرژي‌هاي پاک 

 اصفهان –بهمن راعي

بــا توجه به کاهش بارشها، افزايش دماي هوا و به دنبال آن استفاده مشترکين از پمپهاي آب و افزايش 5 درصدي مشترکين از برق هرساله بايد سياستگذاري و سازوکارهاي برق‎رساني با شرايط متفاوتي ايجاد شــود که يکي از اين روشها اســتفاده از پنلهاي خورشيدي است.

مدير امور برق جنوب شرق اصفهان بابيان اين مطلب گفت: امور برق جنوب شرق با وسعت 255 کيلومتر که برق رساني بيش از 120 هزار مشــترک را برعهده دارد . در ســال 96 بيش از چهار هزار و 59 انشعاب جديد را جذب کرده است. مهران نصر در ادامه بابيان اينکه نزديک به 115 کيلووات انرژي خورشيدي توسط مشترکين در مدار قرارگرفته که بزرگترين آن مزرعه خورشيدي سالن اجلاس است، افزود: اســتفاده از فــنآوري P.V.Tکه به طور همزمان توليد برق وحرارت را ايجاد ميکند فن‎آوري جديدي است که در تکميل انرژيهاي خورشيدي مورداســتفاده قرار مي‎گيرد.

مهران نصر در مورد هوشمند سازي ناوگان اتفاقات و عمليات شرکت توزيع برق گفت: ناوگان اتفاقات و عمليات شرکت توزيع برق به سيستم هوشمند AVL مجهز شده است که امکان رهگيري خودروهاي عمليات و اتفاقات در هرلحظه را فراهم کرده اســت.

نصر ادامه داد: از مزاياي اين سيســتم مي‎توان اعزام به موقع گروه به محل حادثه، سرعت بخشــي رفع عيب در شــبکه، کاهش زمان خاموشيها و افزايش رضايتمندي مشــترکين را عنوان کــرد. او در ادامه از اجراي طرح جامع اتوماسيون شبکه يا مديريت شبکه هوشمند شرکت به عنوان يکــي از فن‌آوريهاي روز دنيا نام برد و افزود: در اين راســتا 100 دســتگاه کليد قطع‎کننده يا سکســيونر گازي براي 5 سال آينده پيش‎بيني شــده است که تابه حال 5 باب پســت زميني مجهز به اتوماسيون و سکســيونر هوايي در مدار قرارگرفته است. همچنين تعداد 16 دستگاه سکسيونر هوايي به ارزش 6 ميليارد و 440 ميليون ريال سال گذشته در محدوده شرکت توزيع برق منطقه جنوب شرق شهرستان اصفهان نصب و آماده بهره‎برداري است.

مدير امور برق جنوب شــرق شهرســتان اصفهان با اشــاره به پروژه‌هاي روشــنايي معابر به عنوان يکــي از پروژه‌هاي اولويت‎دار شرکت گفت: احداث 13 کيلومتر شبکه روشنايي در شهر بهارستان با هزينه‎اي بيش از 15 ميليارد ريال و احداث 5/2 کيلومتر شــبکه روشنايي منطقه مسکوني پادگان شهيد وطن‎پور با هزينه‎اي پيش از 611 ميليون ريال بخشي از فعاليتهاي شرکت براي تأمين روشنايي معابر اســت. او در ادامه يکي از مهمترين پروژه‎هاي برق‎رساني به مشترکين جنوب شــرق اصفهان را احداث و بهره‎برداري از پست 20/63 کيلووات ســيتي سنتر دانســت و تأکيد کرد: فيدرگيري از اين پســت درحال اجرا است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي