جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/05/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5902

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

گزارش فعاليت ها ومالي IAU

از 2000 تا 2004

عمل، تطبيق و تحقق

2. عضويت

براي هرسازمان که به نفع يک حوزه انتخاباتي عمل مي کند، سطح عضويت آن يک درجه سنجش حساسيت از پايداري و رضايتمندي آنهايي است که به حمايت از آنها اقدام مي کند. عضويت يک موضوع مهم تکراري (Leitmotiv) درميان همه اقدامات تعهدشده انجمن است. اين يک تمرکز ثابت است که اولويت ها و طبيعت خدماتي که ارائه مي دهد را مي سازد وشکل مي دهد. تعداد عضويت به صورت تصميمات عادلانه، عليرغم يک درخواست سخت از مقررات انجمن در مورد چگونگي شمارش اعضا، يک نواخت است. تنها مؤسسات و سازمان هايي که به صورت منظم حق عضويت را پرداخت مي کنند به عنوان اعضاي IAU شناخته مي شوند. قبل ازاينکه يک مؤسسه يا سازمان از عضويت محروم شود سه سال اجازه داده مي شود که بدهي ها و حق عضويت هاي خودرا بپردازد. علاوه براين IAU در طول چهارسال گذشته با توجه به اعضا در رابطه با امورمالي به جاي سالي مالي مقايسه اي را شروع کردکه حتي خيلي مشکل بود. سرانجام نيازبود شمارش عضويت در مقابل چندين توسعه مهم قرار داده شود، مهم درميان آنها افزايش در حق عضويت تا 11 درصد از اکتبرسال 2002 بود که اجرايي شد. اين قابل توجه است که هيچ کاهش مهمي در تعداد مؤسسات به عنوان اين افزايش احساس نشد. به جاي ارائه داده هاي اطلاعاتي درمورد بزرگي عضويت IAU ، چارت توزيع جغرافيايي اعضاي IAU از مي سال 2004 نشان ميدهد. اين توزيع منطقه اي هيچ تغيير مهمي در طول چهارسال نداشته است. مجموع تعداد مؤسسات عضو روي 615 قرار دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي