جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/06/06 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5916

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

4.4 فشار تطبيق

با مرورکردن اولويت هاي موضوعي IAU به چندين نکته مي تواند اشاره شود: يکي انتقال بيشتر تمرکز از دورنماي داخلي به سمت يک مورد که روي تعامل بين آموزش عالي و محيط خارجي متمرکز ميگردد. دوم درآنچه که ممکن است به صورت يک معما ظاهر شود، دستور کارهاي گروه کاري است که به صورت فزاينده اي به رويدادهاي خاص گره خورده است بدين ترتيب در کوتاه مدت خيلي بيشتر تعريف شده است درحاليکه موضوعات گرفته شده توسط انجمن اساساً درازمدت است. توسعه پايدار، بين المللي کردن، جهاني شدن و گفتگوي بين فرهنگ ها سطوحي هستند که براي آموزش عالي، اگرچه ممکن است امروز مجرد از يکديگر باشند راه خود را ازطريق سيستم آموزش عالي جهاني براي حداقل بيست سال بعدي طي خواهند کرد. سوم، رهبري انجمن به نظرمي رسدکه آماده است تا اولويت ها راسريعتر تنظيم کند، شايد فشاربيشتر روي ظرفيت دبيرخانه بياورد، هم براي تطبيق سريعتر وهم عمل جابجايي براي در دست گرفتن فرصت ها. سرانجام به عنوان نکته چهارم، يک درخواست نشان داري از انتظارات وجود داردکه دست آوردهاي خاص يا قابل تحويل عملي ازهريک از گروه هاي کاري را دارد.

5 . مشارکت ها و شبکه سازي

IAU همانطورکه عضويت خودش را تصديق ميکند، امروز يکي از سازمان هاي متعدد ملي ومنطقه اي است و تعداد زيادي از ساير فعالان علاقه مند در برانگيختن آموزش عالي و همکاري بين مؤسسات و سازمان ها درگيرشده اند فعال هستند. انتخاب همکاري و رقابت انجمن را براي بازکردن عضويتش به روي سازمان ها هدايت مي کند. اين گزينه يکسان، مشارکت ها وشبکه ها را در قلب استراتژي انجمن قرار داده است تا ظرفيت ها و تأثيرش را مستحکم کند وخدمات بهتري به اعضاي خود بدهد.

1.5 IAU و يونسکو: تغيير طبيعت يک پايداري در مشارکت

IAU ، دريک توضيح ساده، درسال 1950 در پرتو يونسکو ايجادشد تا بهم پيوستن با يکديگر جامعه آکادميک را که از طريق جنگ اجازه داده شده بود به وجود آورند. ( Georges Daillant, 1990). انجمن بدين ترتيب بعنوان يک بيان خيلي واقعي ازيکپارچگي و همکاري بين ملت ها و دانشگاه ها روي پاي خود ايستاد. بسياري ازمطالب اين مشارکت تاريخي تحمل شد ومنعکس گرديد. به عنوان مثال درمرکز اطلاعات مشترک IAU / يونسکو، آموزش عالي، وبه طورکلي ازطريق تصميم هيأت اجرايي يونسکو درسال 2001 IAU به عنوان يکي از شش سازمان مردم نهاد ( NGO ) که روابط رسمي با سازمان دارد شناخته شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي