جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/07/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5951

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

سؤالات زيربنايي ونياز براي سياست ICT

9. به صورت انتقادي وبرمبناي يک جريان مستمر، کاربرد ICTs را در فرايند آموزشي به منظور احتراز از يک اعتبار انحصاري روي فن آوري ها، حتي درمورد يادگيري ازراه دور يا دانشگاه هاي مجازي مورد بررسي قرار دهيد. تعامل چهره به چهره در داخل جامعه آکادميک وازاين رو اجتماعي کردن بعد آموزش عالي بايستي حفظ شود ؛

10. شبکه هاي منطقه اي و بين المللي يا مشارکت ها درپژوهش، دروس، خدمات توسعه اطلاعات، و تخصص ICT را توسعه دهيد و متقارن بسازيد. چنين مشارکت ها مبتني براصول ميان فرهنگي (cross-cultural) ، منصف وغير تجاري وتوسعه همزمان مي تواند يک کمک معني داري به آوردن "بخش ديجيتال" بين مؤسسات آموزش عالي درکشورهاي توسعه يافته، درحال توسعه وکمتر توسعه يافته منجر شود؛

انجمن بين المللي دانشگاه ها

در راستاي اين اولويت ها، انجمن بين المللي دانشگاه ها تلاش هايش را پيگيري مي کند تا :

- به عنوان يک سکو براي مشارکت اطلاعات دررابطه با کاربرد ICTs در آموزش عالي، مشابه سازي در جابجايي تخصص و انتشار مثال هايي ازتمرين هاي خوب مثل منابع آموزشي باز عمل کنيد ؛

- شبکه سازي را درميان مؤسسات آموزش عالي ، مواد آموزشي وتسهيلات ICT براي اطمينان از اينکه مؤسسات درهمه قسمت هاي جهان بتوانند به طورکامل درجابجايي هاي اطلاعات ، دانش و تخصص مشارکت کنند حمايت وترغيب نماييد؛

- توسعه يک کد تمرين خوب را براي جابجايي نتايج پژوهش وتوليدات درحوزه ICTs مورد تشويق قرار دهيد ؛

- همکاري وائتلاف را براي طراحي وانتشار مواد آموزشي درزبان " غيرمسلط" ترويج نماييد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي