جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/08/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5971

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

نتايج قابل انتظار درسال هاي 2004 تا 2008

i. ادامه بهبودها در محتوي و تعداد ارتباطات با اعضا (خبرنامه IAU، بروز شده ها ، بولتن هاي الکترونيکي) .

ii. انتقال تدريجي درجهت الکترونيک، بجاي کاغذ و کانال هاي توزيع .

iii. مرور وتجديدطراحي وب سايت و انجام طبقه بندي ممکن بين صفحات عمومي و اعضا به تنهايي .

iv. ادامه انتشارات و توزيع وسيع از گزارش ساليانه براي اعضا، حاکمان آموزش عالي ملي وسايرين در جامعه آموزش عالي .

5.4 مشارکت ها وشبکه ها

تعداد زيادي از راه ها وجود دارد که به موجب آن IAU با ديگران کار مي کند، اما هريک از آنها منافع خاص را با خود مي آورند. اينکه آيا اين يک مشارکت ديرينه است، مثل آنچه با يونسکو مي باشد، يا بيشتر اقدامات اخيراست مثل مشارکت پايدار آموزش عالي جهاني (GHESP)، انجمن متعهد شده است ساختن چنين همکاري را درهرجا که ممکن است ادامه دهد تا تخصص، منابع، تأثير ودستاورد را به حداکثر برساند. اينها اصول دلائلي خواهد بود که ما را نگه مي دارد تا به شرکت کردن و در انتخاب شريک هدايت شويم. هدف درطول چهارسال آينده، با يونسکو عمق بخشيدن به همکاري با آموزش عالي، به خصوص در ادامه بخش پيگيري براي پياده کردن طرح عمليات و اعلان کنفرانس جهاني آموزش عالي سال 1998 خواهد بود. به طورخاص، ما از دومجمعي که قبلا يادآوري شد حمايت خواهيم کرد: کار با سازمان، در سطح اطلاعات آموزش عالي، توسعه تأکيد بيشتر روي نقش آموزش عالي در تربيت معلم وشريک بودن در پياده کردن توسعه پايدار دهه آموزش ملل متحد( UNDESD) .

درست همانطور که دانشگاه ها منافع شان را چند برابر مي کنند و درخيلي از بخش ها کار مي کنند، همين طور يونسکو اين کار را مي کند و IAU نيازمند کارکردن با بسياري از بخش هاي سازمان درحد امکان مي باشد. يکپارچگي و منعشب کردن از پروژه هاي موجود با علم، اطلاعات وارتباطات و بخش هاي فرهنگي يک اولويت خواهد بود. در حاليکه اجلاس هاي مقرر بين کميته اجرايي و بخش آموزش عالي ممکن است بيشترين قدرت توليدي را داشته باشد، اجلاس هاي مقرر با مديرکل هم مورد درخواست قرار ميگيرد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي