جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/11/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6050

 37 هزار ميليارد از درآمدهاي دولت محقق نشد  

 عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه امسال از اين حکايت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده است، اما با وجود عدم تحقق نزديک به 37 هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده، ‌کسري بودجه‌ نيز به‌دليل کاهش پرداخت و هزينه‌ها وجود ندارد. در اين بين عملکرد بيش از رقم مصوب درآمدهاي نفتي و کم‌کاري در بخش ماليات مشهود است.

به گزارش ايسنا، دولت در سال جاري براي بخش منابع و مصارف حدود 386 هزار ميليارد تومان مصوب در اختيار داشت، اما آنچه که عملکرد بودجه از ابتداي سال جاري تاکنون نشان مي‌دهد، عمدتاً در مصوب هر ماه رقم مدنظر محقق نشده و يا بعضاً بيش‌تر شده است.

اين در حالي است که در بخش منابع عمومي دولت که از سه بخش درآمدها، فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و هم‌چنين واگذاري دارايي‌هاي مالي تشکيل مي‌شود، 386 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود که براي 9 ماهه ابتدايي امسال بايد 292 هزار ميليارد تومان منابع کسب مي‌شد، اما طبق گزارش خزانه‌داري، حدود 37 هزار ميليارد تومان از منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به 255 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.بر اساس اين گزارش، در بخش درآمدها براي کل سال 216 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود که بايد در 9 ماهه حدود 163 هزار و 400 ميليارد تومان محقق مي‌شد، اما درآمد 100 هزار ميليارد توماني نتيجه عملکرد اين بخش است. درآمدها از دو بخش ماليات‌ها و ساير درآمدها تشکيل مي‌شود که ماليات سهم حدود 142 هزار ميليارد توماني را در سال و تا 107 هزار و 400 ميليارد تومان براي 9 ماهه اول داشته است.

اين در حالي است که 77 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شده و در اين حالت نزديک به 30 هزار ميليارد تومان کسري درآمد مالياتي وجود دارد. رقم عدم تحقق ماليات در پايان آذرماه سال جاري بخش عمده‌اي از عدم تحقق منابع عمومي دولت در اين مدت را شامل مي‌شود. در ساير درآمدها نيز مصوب 9 ماهه 56 هزار ميليارد تومان بوده که از اين رقم 23 هزار و 800 ميليارد تومان محقق شده است.

اما درآمدهاي نفتي عملکرد فراتر از رقم مصوب داشته است؛ به طوري که از حدود 107 هزار و 500 ميليارد توماني که براي کل سال پيش‌بيني شده بود، بايد 81 هزار و 300 ميليارد تومان در 9 ماهه محقق مي‌شد، اما عملکرد بودجه‌اي آن نشان از درآمد نزديک به 89 هزار و 600 ميليارد توماني نفتي دولت در اين مدت دارد. دليل اصلي اين موضوع را مي‌توان گاهاً در افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و هم‌چنين افزايش نرخ دلار در طول سال دانست.

کاهش مصارف با کاهش منابع

در مقابل منابع عمومي دولت، مصارف آن وجود دارد که به سه بخش هزينه‌هاي جاري، بودجه‌هاي عمراني و تملک دارايي‌هاي مالي تقسيم مي‌شود. دولت در مقابل منابع 386 هزار ميلياردي همين رقم را در بخش مصارف در بودجه براي کل سال جاري داراست.

عملکرد بودجه نشان مي‌دهد که از 292 هزار ميليارد توماني که بايد در 9 ماهه اول امسال براي دولت هزينه انجام مي‌شد، حدود 246 هزار ميليارد تومان انجام شده است. به عبارتي تا 46 هزار ميليارد تومان از مصارف به دليل کاهش منابع صرفه‌جويي شده است.

جزئيات عملکرد دولت در هزينه‌ها حاکي از آن است که در بخش هزينه‌هاي جاري که بخش عمده آن حقوق و دستمزد کارکنان است، از 293 هزار و 900 ميليارد تومان مصوب براي کل سال در 9 ماهه اول، حدود 222 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود که 193 هزار و 900 ميليارد تومان هزينه شده است.

در بودجه‌هاي عمراني تقريباً عملکرد نصف وجود دارد؛ به طوري که از 62 هزار ميليارد تومان مصوب براي کل سال که بايد در پايان آذرماه 46 هزار و 800 ميليارد تومان آن پرداخت مي‌شد، فقط حدود 32 هزار ميليارد تومان عملکرد دارد. اين در حالي است که معمولاً در زمان کاهش منابع با توجه به اين‌که دولت نمي‌تواند چندان در هزينه‌هاي جاري کاهشي ايجاد کند، عدم پرداخت متوجه بودجه‌هاي عمراني مي‌شود.

هم‌چنين در بخش تملک دارايي‌هاي مالي که عمدتاً به پرداخت سود مربوط به اوراق منتشر شده در سال‌هاي قبل برمي‌گردد، حدود 30 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که در 9 ماهه اول امسال 20 هزار ميليارد تومان دولت در اين بخش پرداختي دارد.

اما در مجموع عملکرد مالي دولت در 9 ماهه امسال از اين حکايت دارد که از 255 هزار ميليارد تومان منابعي که در اختيار داشته، حدود 246 هزار ميليارد تومان هزينه کرده است که 4,000 ميليارد تومان کمتر از رقم دريافتي بوده و در اين حالت کسري بودجه‌اي متوجه دولت نيست، هرچند که عدم تحقق منابع مانع از انجام هزينه‌ها و مصارفي بوده که در بودجه پيش‌بيني شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي