جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6134

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطالب

V . امور مالي

IAU دوره پنج ساله را دريک وضعيت امور مالي خيلي بحراني آغازکرد. درآمد به خاطر تأثير مستقيم رکود اقتصادي فرسايشي شده بود. موانع و محدوديت هاي عمومي که اقتصاد ملي وسيستم ها و مؤسسات آموزش عالي درسراسر جهان را تحت تأثير قرار داده بود روي پرداخت به موقع حق عضويت، منبع اصلي درآمد انجمن، انعکاس منفي داشت، ودر ساير منابع تأمين مالي هم اين واقعيت وجود داشت. اين وضعيت با يک فرسايش در ذخاير انجمن ازطريق افت دلار ايالات متحده آمريکا (ازميانه دهه 1980)روبرو شد. وکاهش اساسي کمک مالي يونسکو، به خصوص براي عمليات مشترک مرکزاطلاعات در آموزش عالي به عنوان نتايج جدي محدوديت هاي مالي که به خاطر کنارگذاشتن ايالات متحده آمريکا ازيونسکو صورت گرفت به وجود آمد. درسال 1996 مجموع بدهي انجمن به حدود 4/2 ميليون فرانک فرانسه رسيد.

دراين وضعيت قبل ازسوال درمورد منطق سازمان براي انتخاب، هيأت مديره تعيين گرديد. آيا فعاليت هاي IAU بايستي به شدت کاهش يابد يا در پاسخ به وضعيت مالي تغيير کند؟ يا اينکه بايد برعکس سعي کندتا بحران را ازطريق يک تلاش پرانرژي وبيش فعال مرتفع کندتا ظرفيت استعداد هاي موجود به طورکامل بارور شود؟ اگر راه حل اين بود که عمليات کمتر ورقيق شود، براي فعاليت هاي انجمن سؤال پيش مي آيد، آيا دريک چنين مقطعي کفايت مي کردکه حتي در ميان يک واگرايي زياد، درآمد لازم براي عضويت را افزايش دهيم، آن هم با اقتضاي جهاني که ممکن است به آساني قادر نباشد يا نخواهد مشارکت در چنين فعاليت ها را داشته باشد؟ پايين آوردن عمليات جاري همچنين به معني ازدست دادن سرمايه گذاري اساسي گذشته ميباشد. از طرف ديگر، انتخاب براي يک راهبرد افزايش فعاليت، همانطور که در طرح جمع بندي پيشنهاد سياست وتوسعه پايدار مصوب دهلي بود. معيارهاي سختي را براي مرتفع کردن بحران مالي اعلام مي کند.

عليرغم محدوديت ها، کميته امورمالي، تحت رهبري ميکائيل فاليسي (Michael Falise) پيشنهاد داد وهيأت مديره تصويب کرد، تا يک استراتژي تهاجمي به جاي يک کاهش شديد فعاليت ها که احساس مي شد، شانس IAU را براي انجام مأموريتش، نگهداري اعضايش و جذب افراد جديد، و توليد درآمد لازم، بيشتر پايين مي آورد، را انتخاب کند.

تصميم گرفته شد تا هزينه هرجايي که ممکن است کاهش يابد. درآمد از بدهي هاي عضويت، هردو، يک افزايش 7درصد از 1997 (بدهي ها در طول يک دوره پنجساله افزايش نمي يابد) و تعداد اعضا؛ براي تحت تأثير قراردادن يونسکو و الزام براي دادن کمک هاي اساسي بيشتر به منظور خدمت عمومي ارائه شده توسط دفتر بين المللي دانشگاه ها و، به خصوص، مرکز اطلاعات مشترک IAU / يونسکودر موردآموزش عالي؛ و جستجوي تأمين بودجه اضافي از خارج افزايش پيدا کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي