جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/04/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6157

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطلب

IV . اظهارات اصولي

2.به سوي يک قرن همکاري: بين المللي کردن آموزش عالي

مقدمه

اغلب به اين نکته توجه شده است که دانشگاه بين المللي است. ماهيت جهاني دانش، سنت طولاني اختيارات مشترک و همکاري در تحقيقات وآزمون و رفتن دانشکده ها ودانشجويان، از زمان باستان بوده، که همه درخدمت ايجاد اين تصور است. آگاه باشيد که اين تصور تنها بخشي از واقعيت روز به روز مؤسسات آموزش عالي درجهان است، وتوجه داشته باشيد که امروز بين المللي کردن دانشگاه ها بيش از هرزمان ديگري يک هدف با ارزش است، انجمن بين المللي دانشگاه ها مي خواهد تعهد خو را نسبت به تلاش و فوريت تمام ذينفعان براي کمک به فهم آن مورد تأکيد مجدد قرار دهد.

همانطور که ما به قرن بيست ويکم نزديک مي شويم، تعدادي از چالش هاي اصلي در مقابل زنان و مردان سراسرجهان، درحاليکه به عنوان افراد، گروه ها وبا طبيعت خود در تعامل هستند، قرارميگيرد. جهاني شدن تجارت، توليد و ارتباطات، يک جهانِ به هم پيوسته به وجود آورده است. هنوز شکاف عميق بين غني وفقير براي وسعت بخشيدن هردو آنها در داخل وبين ملت ها ادامه دارد. توسعه پايدار به عنوان يک هدف درازمدت هم دور از دسترس و اکثراً براي منافع کوتاه مدت قرباني مي شود.

ضرورت داردکه آموزش عالي براي حل مشکلات موجود و نوآوري به منظور جلوگيري از مشکلات در آينده ، راه حل هايي ارائه دهد. از آموزش عالي انتظار مي رود در حوزه هاي اقتصادي، سياسي يا اجتماعي به ارتقاء کيفيت زندگي در کل ودر سطح جهان کمک نمايد. آموزش عالي براي اجراي نقش خود به طور مؤثر و حفظ تعالي، بايستي خيلي بيشتر ازاين بين المللي شود؛ آموزش عالي بايستي يک بُعد بين المللي و بين فرهنگي را در تدريس، پژوهش و وظايف خدماتي خود برافزا نمايد.

آماده کردن رهبران و شهروندان آينده براي يک جهان وابسته به يکديگر در درجه عالي، نيازمند يک سيستم آموزش عالي است که درآن بين المللي کردنِ تنوع فرهنگي را ترويج ميکند ودرک بين فرهنگي را مورد تأکيد قرار مي دهد، وتحمل افراد درميان يکديگر را محترم مي شمارد. يک چنين بين المللي کردن آموزش عالي به ساختن بلوک هاي منطقه اي قدرتمند بيش از رقابت اقتصادي و سياسي کمک مي کند؛ اين موضوع نشان دهنده يک تعهد براي يکپارچه سازي بين المللي، امنيت انساني وکمک به ساختن يک فضاي صلح جهاني مي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي